15 december 1994 - 31 - Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Hoe komt het dan te liggen? Het zal van de vorm van privatisering afhangen, maar de RVU heeft in wezen in de discussie in de afgelopen maanden ook de woorden privatisering in de mond genomen, dus er is helemaal niets nieuw geweest. Wij zijn binnen AVU-verband bezig om te kijken welke delen van de afvalinzameling -dat is het dan, het gaat niet over de verwerking, de AVU is een verwerkingsinstituut- in samenwerking met de AVR daarvoor in aanmerking komen. Zij hebben de leden aangespoord om in beleidsgroepen te gaan praten over vormen van samenwerking, vormen van zelfs delen van privatisering van de inzameldienstenEr zijn een aantal inzameldiensten, bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Daar is de discussie over gaande. Even concreet op uw vraag ingaand, als er binnen het AVU- verband tot besluitvorming zou kunnen worden besloten -er zal nog menig woordje over gesproken worden- dan is dat niet in strijd met de doelstel ling van de AVU. Het voorstel (RV 94-145) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Geluidmeetdienst gemeente Soest 1994. Voorstel tot het sluiten van een aanvullende overeenkomst inzake geïnte greerde dienstverlening met de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voorstel tot het goedkeuren van het besluit van het college om de beslis sing op de bouwaanvraag voor de verbouw van winkels met bovenwoningen op het perceel Van Weedestraat 78 met 13 weken te verdagen. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het totale project «herstelmaatregelen Duinen» Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de voorbereiding van de randvoorziening Maatweg en de herberekening van het rioolstelsel Soesterberg. De voorstellen 8 tot en met 12 (RV 94-157, RV 94-148, RV 94-151, RV 94-149 en RV 94-150) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de bouw van een garage/berging bij het Anna Paulownahuis Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, heel kort. Dit gebeuren verdient niet de schoonheidsprijs, ik heb me er wel aan geërgerd en ik hoop dat het niet meer voorkomt. De wethouder begrijpt het wel. VOORZITTERAndere leden van de raad? Niemand. Het voorstel RV 94-164) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot renovatie sportaccommodatie Stichting Dorpshuis Soesterberg. VOORZITTER: Ik geef eerst het woord aan wethouder Ten Hove. Wethouder TEN HOVE: Voorzitter, in de commissie is door een aantal fracties gevraagd of het college niet zou willen overwegen om de dekking te zoeken in de algemene middelen, in plaats vanuit de herschikking van de middelen in het kader van WEL/ZORG. Ik kan u meedelen dat het college wat dat betreft daarin mee kan gaan om de algemene middelen als dekking te kiezen, onder aanname van het argument dat ook de gelden die ten onrechte niet bij het Dorpshuis terecht gekomen waren ook naar de algemene middelen terug zijn gegaan. Heer BRUNEKREEF (VVD): Naar aanleiding daarvan, voorzitter: op zich hebben wij geen problemen met dit voorstel, maar we hebben wel problemen gehad met de situatie die bij het Dorpshuis is ontstaan. We zijn principieel van mening dat middelen die beschikbaar worden gesteld voor onderhoud en die in een reserve dienen te komen, ook daarvoor gebruikt dienen te worden. We

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 464