- 32 - zouden dus heel graag willen dat situaties zoals deze in de toekomst worden voorkomen. Daarom hebben we een paar vragen nog. Zijn er nog situaties die hetzelfde inhouden op het ogenblik bij gebouwen zoals deze? Kunt u ons een overzicht geven van de gebouwen en de reserveringen die daar voor onderhoud zijn gedaan, onderhoud dat dus nog moet worden uitgevoerd? Wethouder TEN HOVE: Ik kan op dit moment uw vraag niet beantwoorden, ik weet niet precies voor welk accommodaties dat zou kunnen gelden. Heer BRUNEKREEF (WD): Alle andere. Wethouder TEN HOVE: Nee, alle andere accommodaties zijn voor het grootste deel in eigendom van de gemeente. Deze is in eigendom van een stichting en dat is dus een bijzondere situatie. Maar ik zal dat uiteraard voor u nagaan en zorgen dat de gegevens ter inzage komen te liggen. Het voorstel (RV 94-159) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Voorstel tot het vaststellen van nieuwe beleidsregels inzake het toekennen van een premie bij het aanvaarden van parttime werkzaamheden (uitvoering Algemene Bijstandswet). Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, u stelt voor een kindplaats te kopen bij de Stichting Kindercentra, een dagopvangplaats. Dat waarderen wij zeer. Maar ik heb gevraagd of er niet twee plaatsen bij kunnen aan naschoolse opvang. U zegt in uw antwoord: op het ogenblik is daar geen behoefte aan. Maar wat nu niet is, over drie weken kan er wel behoefte aan zijn. Ik heb inmiddels met de stichting gebeld en men zei: met één kindplaats kun je al meerdere mensen helpen, want als iemand een cursus volgt voor één dag, dan heb je nog drie andere middagen over om een kind op te vangen. Dus ik zou al heel tevreden zijn met één naschoolse opvangplaats. Ik hoop daarvoor toch een meerderheid achter mij te krijgen. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, ik heb daarover in de fractie nog eens gesproken en de notitie «stimuleringspremie op werk» en de formulering die daarin wordt gebruikt voor de categorie, daar hebben wij toch wat moeite mee: iedereen vanaf 27 jaar die een bijstandsuitkering of een uitkering in het kader van het IAOW, IOAZ geniet en die twee jaar of langer werkloos in de zin van de wet is. Het lijkt mij dat we hiermee de stimulering van de maatregel niet zo ruim toepassen dat het ook inderdaad gevolgen kan hebben voor degene die op zijn 27e jaar in de bijstand terecht komt. Het lijkt ons juist dat als iemand in die positie terecht komt, dat je niet moet gaan wachten totdat hij of zij er twee jaar in zit, want dan is de kans van zo iemand uiteraard veel geringer dan dat er direct wat wordt gedaan. Dus als je deze maatregel wilt gebruiken om te stimuleren, dan kunnen wij toch niet goed snappen waarom je dan pas wanneer iemand twee jaar of langer werkloos is, deze stimuleringsmaatregel toepast en niet al onmiddellijk. Hoe eerder iemand wat voor parttime functie ook accepteert, nadat hij in de bijstand is gekomen, des te meer kans heeft zo iemand om inderdaad meer werk te krijgen. Dat is beter dan twee jaar te wachten en dan pas. Mevrouw HUBERTS (VVD): Voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met uw voorstel, met één kanttekening. Mocht er meer behoefte zijn aan kinderopvang in wat voor vorm dan ook, komt u dan bij ons terug om dat te melden. Op dat moment kunnen we kijken of we er meer geld aan willen besteden. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, die laatste opmerking van mevrouw Huberts lijkt me een zinnige. Je kijkt naar de behoefte en afhankelijk van de behoefte of je daar door verschuiving aan kunt voldoen. Als dat niet kan, dan moet je gaan inkopen en dat betekent: een kindplaats extra gaan aankopen. Nou, dat is een logisch beleid en dat is ook verwoord in hetgeen wij voor de raad ter inzage hebben gelegd. Daar heeft mevrouw Tomassen kennis van genomen. Zij zegt: ondanks dat, zou het niet verstandig zijn om alsnog nu een kindplaats meer te kopen? U sprak in de commissie over naschoolse opvang. Maar u hebt in de beantwoording die wij hebben gegeven uitdrukkelijk kunnen lezen dat naschoolse opvang een bepaalde vorm is die je ook met kindplaatsen kunt bereiken door het schuiven daarin. Wij hebben 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 465