- 33 dat bezien en moeten vaststellen dat wij op dit moment, buiten hetgeen in dit raadsvoorstel staat, geen behoefte hebben aan het additioneel inkopen van kindplaatsen, even aangevuld met hetgeen ik aan mevrouw Huberts heb geantwoord. Mocht er dringende behoefte zijn, die niet op een andere manier kan worden ingevuld, dan zullen wij ons als college beraden op te zetten stappen. U was dolblij met die kindplaats, zei u, maar ik hoop dat u ook blij bent met het raadsvoorstel. Dan de heer Witte. Hij zegt: ja, in dit voorstel staat van de mensen van 27 jaar en ouder en al twee jaar lang niet aan de bak, is dat niet wat laat? Kijk, u moet het totaal aan gemeentelijk beleid wel bij elkaar blijven zien. Dat betekent dat er in de portefeuille van mijn collega's een heleboel maatregelen zitten om werkgelegenheid te stimuleren en om mensen die werkloos zijn weer aan een baan te helpen. U hebt de laatste maand in het gemeentehuis niets anders op de monitor zien staan dan «voorwerk», «voorwerk», «voorwerk». Dat was niet omdat wij dat beeld wilden vullen, maar omdat er cursussen worden gedraaid, juist met het doel ook om mensen aan een baan te helpen in die andere categorieën. Binnen dit pakket doen wij moeite om degene die niet in dat voortraject geholpen hebben kunnen worden alsnog te gaan benaderen en te kijken of je daar oplossingen mee kunt bereiken. Daarvoor is de kans dat zij in de uitkering blijven anders zeer, zeer groot. Dat is de insteek van hetgeen wij hier bespreken. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, ik ben redelijk tevreden met het antwoord, maar ik ga ervan uit dat uw antwoord is bedoeld met een positieve instelling VOORZITTER: Niemand. Een positieve grondhouding, zelfs. Iemand anders nog het woord? Het voorstel (RV 94-160) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel tot fiscalisering van verschuldigde bedragen wegens ledigen vetputten en aanpassing in de verordening reinigingsheffingen van de tarieven voor het ledigen van beer- en vetputten. Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie is voor punt 16 en 17 die beide vrijwel gelijkluidend zijn, de een over bedrijfsafval en de ander over ledigen van beer- en vetputten. Maar wij hebben er in de commissie de opmerking bij gemaakt -en die zou ik hier nog een keer willen maken- dat deze afspraak, die we nu maken, niet de discussie met betrekking tot de kerntaken en datgene wat daarover besloten gaat worden, in de weg staat Wethouder BLOMMERS: Dat staat die discussie niet in de weg, mijnheer Boerkoel, daar is goede nota van genomen. Het voorstel (RV 94-162) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Voorstel tot fiscalisering en aanpassing van de tarieven inzake het aanbieden van grof bedrijfsafval op De Schans. VOORZITTER: De vraag van de heer Boerkoel is ook bij dit voorstel al beantwoord. Het voorstel (RV 94-163) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 18. Voorstel tot verhuur van het perceel Duinweg 21 aan de Stichting Kindercen tra Soest. 19. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen in het plan Soesterberg- Noord aan de heer C.H. van der Riet. De voorstellen 18 en 19 (RV 94-152 en RV 94-153) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 20. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen aan de Zuidergracht aan 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 466