15 december 1994 - 34 - Power View B.V. en de heer A.J. Paauw. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS): Voorzitter, ik heb tijdens de commissieverga dering al aangegeven dat mijn fractie grote moeite heeft met dit voorstel, met alle voorstellen eigenlijk in dit kader. Als je de ontwikkeling nu ziet, dan gebeurt daar dus precies niet wat ooit de bedoeling is geweest, namelijk het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven uit de bebouwde kom naar dit bedrijfsterrein. Als je kijkt overigens wat er nu aan het verrijzen is, dan word je er helemaal naar van, het gaat wel erg hoog. In ieder geval, we zijn tegen dit punt en we hopen eigenlijk dat we nu eens verschoond zouden mogen blijven van dit soort voorstellen. Maar helaas, er lijkt geen einde aan te komen. Wethouder BLOMMERS: De opvatting van de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest is natuurlijk niet verbazingwekkend, gezien hun houding in het verleden. Ik ben inderdaad bang dat er in ieder geval als het aan mij ligt voorlopig geen einde aan komt, want dat betekent dat het goed gaat met het bedrij f sleven Heer WITTE (GGS): Voorzitter, hier word ik een beetje door geprikkeld, door deze opmerking van mevrouw Blommers. Ik dacht dat we al jaar en dag hier afspreken dat we een ijzeren voorraad proberen te handhaven en dat we niet al hollend het bedrijventerrein dat nu is gerealiseerd gaan uitgeven aan allerlei zaken. Ik dacht dat mevrouw Blommers daar in het verleden ook een groot voorstandster van was. Dus ik snap haar opmerking niet zo heel erg. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, ik kan het volledig met de heer Witte eens zijn op dit terrein. Milieuhinderlijke bedrijven uit de woonomgeving, daar moeten we een buffer voor houden. Wethouder BLOMMERS: Ik wil u erop wijzen dat met name het laatste voorstel een bedrijf is dat uit de woonomgeving is gegaan naar het bedrijventerrein, omdat het uit de woonomgeving gegroeid was. Het voorstel (RV 94-154) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot verpachting van agrarische gronden voor het jaar 1995. Heer BOERKOEL (PvdA): Ik zou graag van het college weten met betrekking tot de milieu-aspecten hoe men deze milieuvriendelijke bepalingen, opgenomen in deze pachtovereenkomst, controleert en in het verleden heeft gecontroleerd. Ik zou daarvan graag de rapportage ter inzage hebben. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Het leek even op pim-pam-pet, maar ik kan zeggen dat de controle dezelfde is als die de afgelopen jaren is geweest. Heer BOERKOEL (PvdA)Ja, maar ik vroeg niet hoe die was. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ja, dat vroeg u wel. Heer BOERKOEL (PvdA)Ik wil het graag ter inzage hebben. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Ja, dit was één antwoord. Het tweede wat u vroeg was: kunnen wij dat ter inzage krijgen? Als er resultaten zijn, dan zullen wij die ter inzage leggen. Heer BOERKOEL (PvdA)Moet u luisteren, dit is een antwoord zoals je speelt met pim-pam-pet en dit is toevallig de gemeenteraad. Ik weet heel goed dat er geen controle geweest in de afgelopen periode en daarom steekt mij die zin ook over de milieuvriendelijke bepalingen, opgenomen in de pachtover eenkomst. Als u niet in het verleden gecontroleerd hebt, moet u dat gewoon zeggen. Maar dan wil ik gewoon dat u in het komende jaar en in de komende jaren controleert. Dat is namelijk veel duidelijker. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: We zullen kijken wat we daarmee moeten doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 467