15 december 1994 - 36 - Voorstel tot het benoemen van een bestuurslid voor het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Eem. VOORZITTERAlvorens tot schriftelijke stemming over te gaan vraag ik of er iemand is die het woord verlangt. U hebt geen voorbedrukt stembriefje gekregen, dus ik nodig u uit gewoon op het blanco stembriefje dat wordt uitgedeeld de naam van de persoon op wie u uw stem wilt uitbrengen -zoals in het raadsvoorstel gedaan is- te noteren. Of niet, dat laat ik aan u over. Ik zou de dames Hartering en Huberts willen vragen om met mij het stembureau te vormen. VOORZITTERIk kan u de uitslag van de stemming bekend maken. Er zijn 26 stemmen uitgebracht, waarvan 24 geldige stemmen op de heer Van Beijnum, 1 op mevrouw Hartering en 1 ongeldige stem. Daarmee is de heer Van Beijnum benoemd Het voorstel (RV 94-146) wordt na schriftelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Commissie Minderheden. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS): Voorzitter, ik heb tijdens de commissie gevraagd naar een maximalisering van de zittingsperiode. U schrijft dat u er niet voor voelt wat betreft de mensen van buitenlandse afkomst, maar wel voor de zogenaamde advieszetels -u noemt het kwaliteitszetels, maar dat woord zou ik niet graag gebruiken in dit verband-, voor de adviserende leden. Ik heb geen nieuw raadsvoorstel gekregen. Heer LOKKER (CDA)Ik wil graag twee kanttekeningen maken, mijnheer de voorzitter. In de verordening staat dat de commissie zich vooral richt op de groep die zich in een achterstandspositie bevindt. Dat is dus praktisch de hele groep. Het past misschien niet om dit nu te zeggen, maar als het om beleid gaat, hoop ik wel dat de commissie haar energie met name zal richten op de jongeren. Ze mogen niet een verloren generatie worden en als het om toekennen van gelden gaat, dan zal de gemeente in die zin ook eigenlijk sturend moeten optreden. Op dit moment is er nog sprake van een belangrijk vangnet voor de huidige volwassen generatie. Dat zal toch in de toekomst minder worden en dan is het belangrijk dat met name dus de jongeren die nu kansarm zijn, kansrijk worden gemaakt om zo beter in de samenleving te kunnen staan. Een tweede kanttekening, we blijven gewoon van mening dat de commissie uitsluitend moet bestaan uit vertegenwoordigers van de minderheden zelf. Als we lezen dat er vijf onafhankelijke deskundigen in de commissie zitten, dan hoop je dat er bedoeld wordt dat dat vijf allochtone deskundigen zijn. Als dat niet zo is, dan is natuurlijk de kans op bevoogding, zoals we eigenlijk al decennia bezig zijn, groot. Dat vinden wij gewoon ongewenst. Wethouder BLOMMERS: Voorzitter, mevrouw Tomassen begint met te zeggen: noem dat nou externe deskundigen. Het is een beetje een juridische term en het zou een onderscheid suggereren dat er absoluut niet is. Het is inderdaad de bedoeling dat er vijf mensen inkomen die op verschillende gebieden die van zeer groot belang zijn voor het minderhedenbeleid, deskundig zijn. De gemeenteraad heeft zich denk ik niet uit te spreken of dat nu een alloch toon of geen allochtoon zou moeten zijn. Ik denk dat het juist heel goed is dat de commissie in haar huidige samenstelling- u weet dat de stemverhou dingen zo zijn dat er dan altijd een meerderheid allochtone leden is- nadrukkelijk heeft gevraagd om nog een periode kwaliteitszetels te hebben. Als zij daarvoor mensen vinden van buitenlandse afkomst, dan is dat natuurlijk zeer welkom. Ik vind aan de andere kant dat als men vraagt om specifieke deskundigheid, dat het belangrijker is dat die specifieke deskundigheid in de commissie zit, dan dat de afkomst van die specifieke deskundige een doorslaggevende factor zou moeten zijn. Het zou natuurlijk heel goed zijn als je mensen uit eigen kring hebt die de problematiek goed kennen, om die daarvoor aan te zoeken. Het voorstel dat mevrouw Tomassen gedaan heeft om die kwaliteitszetels -om ze dan vanavond in de raad maar even zo te noemen- niet oneindig te kunnen laten herbenoemen, dat heeft het college graag overgenomen, omdat we denken dat juist de ontwikkeling die de heer Lokker schetst zich in gang zal zetten, dat er over een aantal jaren

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 469