20 januari 1994 - 23 14. Voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening van 5.000.000,= De voorstellen 13 en 14 (RV 94-09 en RV 94-10) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15. Initiatiefvoorstel van het CDA betreffende het aanvullend openbaar vervoer Soest-Soesterberg. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, ik wilde vragen: dat initiatiefvoorstel, komt dat dan in februari in de raad? VOORZITTER: Het is in handen gesteld van het college. U kent het tempo waarin wij werken, dus het zal zo snel mogelijk zijn. Het ordevoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel betreffende de realisering van het herontwikkelingsplan Centrum Soest Zuid en het aangaan van een daarop betrekking hebbende overeenkomst met Maceka Vastgoed Baarn BV. Heer PLOMP (WD)Voorzitter, wij zullen ons beperken tot enige opmerkingen met betrekking tot hoofdpunten uit dit voorstelOnze fractie steunt de begrotingswijziging zoals in het voorstel verwoord. Wij gaan ervan uit dat u het met ons eens zult zijn dat het genoemde bedrag geen afkoopsom is voor de inspraak die nog zal plaatsvinden in het kader van het te maken bestemmings plan en de bouwplannen die straks zullen worden gepresenteerd. Wij zeggen dit omdat uiteraard geen herhaling mag plaatsvinden, zeker niet in dat gebied, met betrekking tot de gevoelens die de buurt heeft als het gaat om de wijze waarop inspraak gestalte krijgt. Mijnheer de voorzitter, u hebt aan het begin van deze vergadering gemeld dat er een aantal brieven waren ontvangen van buurtbewoners met betrekking tot dit punt. Wij hebben begrepen en wij zijn het daarmee eens dat de concept - antwoorden aan de commissie r.o. worden voorgelegd. Wij gaan er daarbij van uit dat u daarin ook duidelijk antwoord zult geven op de vragen die door de mensen uit de omgeving zijn gesteld. Ik denk, mijnheer de voorzitter, dat wij het daarbij laten in eerste instantie Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, Progressief Soest gaat akkoord met het voorstel zoals het nu voor ons ligt, met de aantekening dat met betrekking tot de invulling van de plannen deze plannen nog nader in de inspraak komen. We willen nog even refereren aan een eerder gedane uitspraak in 1989 dat dit de enige plek in Soest-zuid is waar nog ouderenhuisvesting kan plaatsvinden. Dus wij willen daarvoor bijzondere aandacht en zorg vragen. Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA) In Soest-zuid is een heel gebied dat al een aantal jaren, zo niet tientallen jaren al in ontwikkeling is of in ontwikkeling lijkt te zijn. Feitelijk heeft daar nooit iets tot stand kunnen komen, omdat er geen overeenstemming was te bereiken met de betrokken grondeigenaren. Sinds april/mei vorig jaar is er op basis van het plan van Amer een hele duidelijke discussie gestart. Ik moet zeggen dat er met veel inzet en met veel inzicht ook uiteindelijk tot een oplossing is gekomen, tot een soort samenwerkingsovereenkomst voor dat gebied, dat voor Soest zo ontzettend nodig is. Wij willen in wezen een aantal dingen bereiken. We willen een winkelcentrum wat ruimte geven, niet ontzettend groot, maar wat ruimte geven. We willen parkeerterreinen uitbreiden, omdat dat nodig is. De ontsluiting van het gebied moet veranderd worden. Maar wat veel wezenlijker is -en dat is nu toch ook te bereiken- dat is namelijk woningbouw in dat gebied. Het is een ideale locatie. Het was eigenlijk een smet in de omgeving, dat mogen we best zeggen en nu is het bijna mogelijk om daar toch het woningbestand in Soest met een zeventigtal te laten toenemen. Iets waar we allemaal behoefte aan hebben, getuige de laatste berichten in alle kranten. Ik moet eerlijk zeggen dat er na al die jaren van onzekerheid in ieder geval een basis is ontstaan om door te gaan. Die basis heeft u bereikt en eigenlijk is dat het werk van de secretaris geweest. Ik begrijp dat iedereen nu wel een stukje op wil eisen, omdat het op zich een leuk plan is, natuurlijk, maar het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 46