Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Ja, maar, voorzitter, ik begrijp dat de wethouder zegt dat je al in beroep gegaan moet zijn. Ik wil dus van de heer Visser weten: is hij dan al in beroep gegaan bij de Raad van State? Heer VISSER (GL/PS)Nee, ik ben nog niet in beroep gegaan. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Dan kan het dus niet meer. VOORZITTER: U kunt dat aan de Raad van State overlaten, want die zal verklaren dat de heer Visser niet ontvankelijk is, tenzij hij ook bij de provincie al bezwaar heeft aangetekend. Wethouder TEN HOVE: Dat laat uiteraard onverlet dat je brieven kunt schrijven aan de Raad van State, alleen, wat hij bespaart dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het instellen van beroep. Heer VISSER (GL/PS): Laten we het nog even hebben over de 400,= die u moet betalen. Ik stel voor dat het college die 400,= zelf betaalt, want ik vind het allemaal zonde van het geld. Verder wou ik nog even ingaan op de wethouder, voorzitter, als hij zegt dat er onvoldoende gedaan is om de belangen veilig te stellen. Ja, welke belangen bedoelt u nu? De belangen van de golfers dus. Maar dat is ons belang niet. Ons belang is dat daar een natuurgebied ligt dat van heel Soest is. De belangen van het natuurgebied, daar moet u voor staan en geen andere belangen. Daarom is het zo verkeerd om dit beroep aan te gaan. Ik ontraad het, want u wint het gewoon niet. De Raad van State lacht ons uit. Wethouder TEN HOVE: Of de Raad van State wil lachen, dat moeten zij uiteraard zelf maar beoordelen. Het gaat erom, de heer Witte zei het al, dat wij voorwaardenscheppend bezig moeten zijn. Dit is een van de stappen in de procedure om dit voorwaardenscheppende in stand te kunnen houden. VOORZITTER: Mag ik aannemen dat de raad met het voorstel kan instemmen? Met de aantekening dat Gemeentebelangen Groen Soest, Progressief Soest en D66 tegen dit voorstel zijn, waarvan akte. Het voorstel (RV 94-169) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest, Progres sief Soest en D66 geacht willen worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Ik kom aan de afsluiting van deze raadsvergadering. Ik zou u willen vragen nog even te blijven zitten. Ik wil deze raadsvergadering afsluiten met u als raadsleden te bedanken voor het werk dat u het afgelo pen jaar hebt verricht. Dit is, ijs en weder dienende, de laatste vergade ring van deze raad in 1994 geweest. Ik wens u uiteraard hele goede feestda gen toe en we hopen elkaar in goede gezondheid in ieder geval op 2 januari op de nieuwjaarsreceptie weer te mogen ontmoeten. Dan sluit ik hiermee deze vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 16 februari 1995. 40 - lus jk in ren, :wee Jt. een lie ïeen il sging sn 1 s jeen Om het i we -je. i ■Jet ar is caard Ln- maar zi- als vel Dt nu maar Leel be n de nee it- e, 15 december 1994 - 41 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 474