20 januari 1994 - 24 - is het werk van de secretaris met ambtenaren, die hebben er hard aan gewerkt. De laatste cijfers zijn vandaag pas op papier gezet, dat is ook duidelijk. Ik denk dat het verstandig is dat wij deze zaak aan u meegeven, zoals u in de laatste alinea van het voorstel ook voorstelt. U stelt voor om in te stemmen met het onderhandelingsproces en de begrotingswijziging die erop betrekking heeft goed te keuren. Dat doet onze fractie, dat is heel duidelijk. Het is niet de bedoeling om vanavond over de planologische invullingen te praten, want dat zijn nou zaken om juist in samenspraak met de betrokkenen en met alle mensen die daar uiteindelijk een relatie mee hebben, op te gaan zetten. Maar ik wil u toch wel een aantal punten meegeven die in die planolo gische opzet van belang zijn en die, naar wij hebben begrepen, ook voor de buurt van belang zijn. Dat is onder andere dat het gebied dat nu wordt ont sloten, absoluut wordt uitgesloten van gemotoriseerd verkeer naar de richting van het winkelcentrum. Daar mag geen misverstand over bestaan. Men is daar huiverig voor, daar moeten we duidelijk in zijn dat dat niet gaat gebeuren. Een tweede punt is, dat wij bij een eventuele verdere invulling van dit gebied -ik zit te denken in zuidelijke richting, u begrijpt dat ik daar een bedrijfsgebiedje mee bedoel dat helemaal niet van ons is en misschien ook nooit in het plan zal worden betrokken- indien het wordt betrokken in de bestemmingsplanprocedure, wel van u de toezegging willen, in ieder geval de inzet dat daar maximaal wordt gewerkt aan aangepaste laagbouw, zodat daar niet een soort hoogbouw kan ontstaan zoals op andere plaatsen in dat gebied wel is ontstaan, omdat het moet aansluiten bij de bebouwing langs de Korte Ossendam en de Ossendamweg. Eén punt nog waar wij ons wel zorgen over hebben en wat wij nog heel uit drukkelijk in uw aandacht willen meegeven, dat is de noordwalZo heet dat nu eenmaal, ik kan er ook niks aan doen. In principe is de noordwal planologisch en ook stedebouwkundig best verantwoord, maar er is wat weinig rekening gehouden met de omgeving, met wat daarnaast gelegen is. Dat vind ik een omissie, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vind eigenlijk, als dat het examen stukje is van de wethouder r.o., dan gaat hij niet over, dat is duidelijk. Ik denk dat we daar met z'n allen nog eens naar moeten kijken, want dat is niet goed. De pluimen blijven in de kast, mijnheer Visser. We hebben daar nog geen pluim bij gezet, het heeft die kwalificatie nog zeker niet gehad. U hebt begrepen dat wij akkoord gaan met uw voorstel, met de begrotings wijziging en wij zouden heel graag zien dat u dit onderhandelingsresultaat met alle partijen in vrede en goed overleg met de burgers tot een eind resultaat zult brengen waar we trots op kunnen zijn. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, we hebben vaak genoeg gepleit voor de sanering van de bedrijfsbestemmingen in dit gebied, dus het zal u niet verbazen dat wij inderdaad voor de begrotingswijziging zullen stemmen, waarmee u die sanering kunt bereiken. Ik moet daar alleen een aantal zeer uitdrukkelijke kanttekening bij maken. Zeer uitdrukkelijk, er zit wat ons betreft geen enkele rek in. De volumes en bouwhoogten zoals we die denken waar te nemen, zijn voor onze fractie volstrekt onaanvaardbaar. Een dergelijk massief gebeuren is zó omstreden, nu al, dat mag daar niet gaan verrijzen. Aan de andere kant denken we dat u er bij uw plannen naar zult moeten streven dat u een maximale inbreng van de buurt realiseert. Dat betekent dat u zo maximaal mogelijk gebruik maakt van de inspraakmogelijkheden die er zijn en dat u daar ook zo maximaal mogelijk rekening mee houdt. Wij geven u dus akkoord om te komen tot een begrotingswijziging om die sanering mogelijk te maken. Voor wat betreft alle andere activiteiten geven we u dit mee als heel uitdrukkelijk voorbehoud. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, D66 is akkoord met de uitkomst van het onder handelingsproces en wij stemmen dus in met de begrotingswijziging. Wij zijn met name blij dat inderdaad alle problematiek in die omgeving nu opgelost is, omdat we vrijwel raadbreed ook toegezegd hebben na de structuurvisie dat we op korte termijn zouden meewerken aan uitbreiding van het winkelcentrum daar. Dat zou gepaard moeten gaan met het verleggen van parkeerplaatsen en het probleem was dat die toezegging in feite niet gestand gedaan kon worden, anders dan via een hele ingewikkelde en langdurige procedure, waarbij je in de buurt ook daar een hele vervelende verkeerstoestand en allerlei nare en lange ontwikkelingen zou krijgen die voor iedereen eigenlijk niet passend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 48