20 januari 1994 - 25 - was, tot ontevredenheid aanleiding zou geven. Ik vind het daarom ook inderdaad een felicitatie waard, ook aan de secretaris, die daar hard aan meegewerkt heeft om te voorkomen dat we zo'n stappenplan in moesten gaan. Dat we nu in één keer een integraal plan kunnen gaan uitvoeren, is inderdaad een goede zaak. We voorkomen daarmee ook kapitaalvernietiging halverwege het werk. Zoals ik ook gezien heb in de stukken, is het belangrijk dat ook tegemoet gekomen zou zijn aan de vragen van de mensen in de buurt, hun bezwaren die ze bij het plan Amer hebben ingebracht over hoogtes. Ik weet niet precies in welke mate daaraan tegemoet gekomen is, of dat voor de buurtbewoners voldoende is. Ik denk ook dat er nog wel wat problemen over blijven. Heel belangrijk is wat de heer Van Logtenstein al gezegd heeft, dat inderdaad het verkeer in de woongebieden afgeschermd wordt van het winkel gebied en de parkeerplaatsen daar. Dat is inderdaad uitdrukkelijk zo, ik heb ook begrepen dat het zo moet worden. Wij vinden ook dat het zo moet worden, dat aan het verhinderen van sluipverkeer moet worden voldaan. Ik wil ook even ingaan op de inspraak. Dat geldt ook voor de commissie r.o. en voor de raad, dat wat wij vanavond besluiten niet met zich meebrengt dat welke ontwikkeling van elk bouwplan, hoe dat ook uitgewerkt wordt, dat -de heer Plomp noemt dat afgekocht- we dat maar moeten slikken. Dat is bepaald niet het geval. Dus, zowel de commissie r.o. als de burgers kunnen blijven controleren of alles wel naar wens gaat, inclusief de inspraak en alle verdere regels en procedures die de rechten van de burgers moeten beschermen. Die zijn en blijven ook voor hen beschikbaar, ik denk dat daar geen enkel misverstand over moet bestaan. Kortom, DS6 staat achter het integrale plan in hoofdlijnen en gaat akkoord met de gevraagde begrotingswijziging. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik ondersteun alle opmerking die tot zover gemaakt zijn, behalve dat die van Gemeentebelangen Groen Soest iets te ver gaan wat mij betreft. Dat hoef ik alvast niet meer te zeggen. Wat ik nog wel wil zeggen is dat ik erg blij ben met het slagen van dit project, dat u een felicitatie waard bent, dat de gemeente Soest een felicitatie waard is, dat we nu op een belangrijke plek in onze gemeente kunnen gaan werken aan het verfraaien en aan het functioneler maken. Ik wil nog even een kleine opmerking maken richting de heer Van Logtenstein die spreekt over een plek die een smet is in onze gemeente. Ik ben het met hem eens, ik wil er nog even expliciet bij zeggen dat ik dat even wil ontkoppelen van degene die die smet daar neergelegd zou kunnen hebben, dus dat het daar niet direct mee te maken heeft, want die is daar door ons neergezet. Die is er niet de oorzaak van dat die smetplek daar zat, dat wil ik even expliciet nog zo benoemen, omdat we nu met elkaar blij zijn dat we tot dit onderhandelingsresultaat gekomen zijn. Succes Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, ook geen lang verhaal, er is al veel gezegd. We gaan akkoord met de begrotingswijziging. Complimenten aan degene die het uitonderhandeld heeft. Ook wij zijn van mening dat het een succes moet worden, niet alleen voor diegene die het uitonderhandeld heeft, maar voor ons allemaal in Soest. Met allemaal bedoel ik de hele gemeente Soest, maar met name de mensen daar in de wijk. Ik zou het een prestatie vinden als het zo met elkaar zou kunnen gaan dat alle partijen op een gegeven moment het gevoel hebben van: datgene wat daar komt, is een stukje van ons. Diegene van het college die dat op die manier voor elkaar krijgt, krijgt dan de complimenten. Richting het CDA: er wordt een verlanglijstje neergelegd, wat wel en wat niet. Ik denk dat het daar verkiezingstijd voor is, dat nemen we maar even voor kennisgeving aan. Wethouder VISSER: Voorzitter, ik dank de raad, die unaniem zijn felicitaties heeft uitgesproken en dat iedereen achter dit raadsvoorstel staat zoals het hier voor ons ligt. Hartelijk dank voor de complimenten, gemeenteraad. Nu de bouwplannen. Wat specifiek vanavond niet besproken wordt, is een beslissing over bouwplannen. Dat moet heel duidelijk zijn, vooral tegenover de buurtbewoners die gereageerd hebben toen de berichten in de krant kwamen. Voor die bouwplannen worden afzonderlijke procedures gevolgd. Daar worden alle belangen ook in afgewogen. Het verdient dan ook aanbeveling dat niemand daar verder uitspraken over doet en ook geen voorbarige uitspraken. Want als

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 50