20 januari 1994 - 26 de een het heeft over de noordwand en de ander heeft het over hoog- of laagbouw, dan moeten we ook dat verwijzen naar de volgende stap die genomen wordt. Ik heb daarover gisteren een goed gesprek gehad met de heer De Bruin van de bewoners die daar belang bij hebben. Ik heb ook de heer De Bruin herinnerd aan de inspraakavond die we in eerste instantie gevoerd hebben toen Amer met zijn eerste plannen naar voren kwam. Toen hebben we dat uit-en-ter- na ook bekeken en dat heeft de stedebouwkundige zich ook aangetrokken, die reacties. Die zijn ook in de onderhandelingen die de secretaris gevoerd heeft, steeds in overleg met de stedebouwkundige naar voren gekomen. Het is dus inderdaad voorbarig, mijnheer Van Logtenstein om te denken dat alles al precies klaar is, zoals het nu op tekening staat. Het is ook voorbarig om pluimen te geven voordat het pluimvee geschoten is. Nogmaals, als er één een pluim verdient, dan is het vanavond ook merkbaar wie dat verdient. Wij gaan dus de volgende fase in, dat heb ik de heer De Bruin ook verteld. Er komt nog een volledige procedure als Amer inderdaad zijn bestemmingsplan klaar heeft. Dat zal over een paar maanden zeker het geval zijn. Dan kunnen we uitvoerig praten over hoogtes en laagtes en het verkeer, dat iemand ook net noemde. Dat was ook de heer Van Logtenstein, die zei: dat gemotoriseerde verkeer mag absoluut daar niet plaatsvinden. Nou, dat is één ding wat zeker is, dat dat ook niet gebeurtDat was ook al merkbaar in de berichtgeving toen de burgers die eromheen wonen meldden aan de pers, waarin woorden voorkwamen van: "de gemeente zou zijn beloften breken", het woord "woordbreuk" viel zelfs. Gelukkig heeft de heer De Bruin zich in dat goede gesprek dat we gevoerd hebben, daarvan gedistantieerd. Ik denk dat wij spreken van een historisch moment, dat na twintig jaar deze problematiek in Soest-zuid zover is opgelost. Dat is inderdaad een felicita tie waard. Wethouder MENNEVoorzitter, ik ben blij dat ik dat ook nog mag meemaken. Ik denk, als wij later misschien elkaar nog eens tegenkomen, in een bejaardenwoning op Soest-zuid, dat zou wel eens kunnen, dat we dan zullen zeggen: maakte u ook deel uit van de gemeenteraad van Soest ten tijde van De Kam? Voorzitter, er zijn geen vragen gesteld over de financiële kant, dus ik heb ook niets te antwoorden verder. VOORZITTER: De raad in tweede termijn nog behoefte? Zo niet, dan mag ik constateren dat u met dit voorstel kunt instemmen. Het voorstel (RV 94-11) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 17. Ordevoorstel betreffende het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie betreffende de lokale politiezorg. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, dit vind ik ook echt weer zo'n voorstel waarvan ik hoop dat het in februari, voor de verkiezingen, aan de orde kan komen VOORZITTER: We zullen zien. Mevrouw BLOMMERS (WD)Ik had toch wel een vraag, voorzitter. Ik heb geen moeite met de procedure, maar er zijn hiervoor al afspraken gemaakt in de commissie a.b.z. dat er een soort offerte zou komen van de politie voor allerlei vormen van extra politiezorg. Ik mag toch aannemen dat bij de behandeling en uw voorbereiding voor een collegestandpunt over dit stuk, die afspraak gewoon wordt geïntegreerd? Heer JANSEN (D66)Voorzitter, ik had een korte opmerking, als het dan toch nog even VOORZITTER: Alleen over de orde, niet over de inhoud. Heer JANSEN (D66)Wilt u bij het voorstel rekening houden met de motie die wij aangenomen hebben? Als dat uitwerking heeft, heb je dit voorstel nauwelijks nodig. VOORZITTER: Het college zal alles in zijn overwegingen meenemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 52