17 februari 19 94 welke zenderkeuze de Soester ingezetenen geboden wordt? Het antwoord luidt: ja, met dien verstande dat hiervoor een investering noodzakelijk is. Globaal geraamd betreft het een investering van circa 16.000,=. Vraag 4: Is het juist dat, ondanks andere voorstellen en meningen in (een deel van) de raad, de Soester zenderkeuze nog altijd een politieke beslissinc is? Het antwoord, voorzitter, luidt: ja. Vraag 5: Is het juist dat bij aanvang van deze raadsperiode met nadruk is besloten dat gestreefd zou worden naar goed overleg met belanghebbenden bij belangrijke beslissingen? Is er naar uw mening goed overleg geweest over de wijziging van het zenderaanbod en dus wijziging in de mogelijke zenderkeuze? Het antwoord luidt, voorzitter: Amersfoort heeft besloten het kanaal bestemd voor doorgifte van de zender TRT-INT te wijzigen in een minderhedenkanaal Dit besluit is tot stand gekomen nadat de mediaraad Amersfoort daarover advies heeft uitgebracht. De overname van het Amersfoortse pakket in de loop van het jaar heeft tot gevolg dat ook voor Soest het kanaal waarop de doorgifte van TRT-INT plaatsvond, is gewijzigd in een minderhedenkanaal en nt gedeeltelijk wordt gebruikt voor doorgifte van de zender MBC. Over dit besluit zijn wij begin december 1993 geïnformeerd. U weet dat per 1 januari die zenderwisseling heeft plaatsgevonden. Vraag 6: Is het college in staat en bereid te handelen en te overleggen zoals bi aanvang van deze raadsperiode is voorgenomen? Kan dat ertoe leiden dat op zeer korte termijn met welhaast onpolitieke snelheid -ik herhaal: onpolitieke snelheid- het overleg met belanghebbenden wordt gevoerd? Kan dat er naar uw visie toe leiden dat over een mogelijke wijziging va het zenderaanbod en over de bepaling van de zenderkeuzes in het algemee de nieuwe gemeenteraad en een vernieuwd college afspraken voor de langere termijn kunnen laten vastleggen? Het antwoord op deze vraag: wij merken op dat door het invoeren van een minderhedenkanaal de Turkse gemeenschap teleurgesteld is. Deze signalen hebben wij eveneens ontvangen. Daar staat tegenover dat vanuit de Arabische gemeenschap inmiddels via een handtekeningenactie eveneens verzocht is om uitbreiding van zendtijd. Naar wij aannemen, dienen ook zij als belang hebbenden te worden aangemerkt. Overigens heeft er met een afvaardiging van de Turkse gemeenschap ambtelijk over de doorgevoerde wijziging een gesprek plaatsgevonden. Als er wordt besloten om in Soest geen minderhedenkanaal in stand te houden en het kanaal volledig ten behoeve van de doorgifte van de zender TRT-INT beschikbaar moet blijven en de daarvoor benodigde financiën beschikbaar worden gesteld, zullen wij dit besluit op zo kort mogelijke termijn uitvoeren. In hoeverre een nieuwe raad wijzigingen zal kunnen aanbrengen, zal in belangrijke mate afhangen van de voorwaarden waaronder t( I verkoop van het CAI-bedrijf wordt overgegaan. Vraag 7: Het antwoord van het college op eerder gestelde vragen van de CDA- fractie met betrekking tot de zenderkeuze is voor ondergetekenden onbevredigend. De mogelijkheid tot inspraak voor diverse belanghebbend is door uw college genegeerd. Is voor de nabije toekomst verbetering vi I u te verwachten? Het antwoord: de mogelijkheid tot inspraak zullen wij zo ruim als mogelijk blijven toepassen. Hiervoor hebben wij aangegeven dat de wijziging van de zenderkeuze niet door ons is beïnvloed, maar een gevolg is van de wijziging zoals deze na advisering door de mediaraad tot stand is gekomen. Ten slotte voorzitter, wil ik nog opmerken dat de brief van het CDA ons bereikte op oudejaarsdag, 31 december. Wij hebben met politieke snelheid in de kerstvakantie het antwoord geformuleerd, begin januari. De eerste week y januari was het vakantie, weet u wel? In ieder geval kwam dat antwoord heel snel, begin januari. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, u suggereert dat aangesproken wort op «politieke snelheid», maar dit is de politiek vooral. U bent het dageli; bestuur, dus u hoeft u niet aangesproken te voelen. Wethouder VISSER: Dat is nu weer uw interpretatie, ik voel mij ook helemaa: niet aangesproken. Ik zet gewoon de feiten even op een rijtje. Op 11 januari was er een vergadering van de commissie ruimtelijke ordening

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 57