17 februari 19 94 - 3 - waarin ik min of meer verwachtte -omdat het antwoord inmiddels bij u bekend was- dat daarop gereageerd zou worden. Maar kennelijk was het antwoord van het college geheel bevredigend, want niemand ging op 11 januari in op het antwoord dat wij geformuleerd hadden en dat ook een beetje neerkwam op het verhaal dat ik vanavond heb gehouden. Ik dacht: nou, deze vergadering dan niet, misschien dan in de volgende commissie ruimtelijke ordening, op 1 februari. Maar ook toen heb ik niet gehoord dat dit een verkeerde keus is geweest, dat we te snel gehandeld hebben, dat we geen inspraak hebben gepleegd. Kortom, wie schetst mijn verbazing dat ik vijf weken later hoor -ik noem dat onpolitieke traagheid, maar misschien had dat te maken met de forummiddag in het Smitsveen voor de Turkse mensen, waar dit soort dingen ter sprake kwamen- dat ineens het antwoord toch onbevredigend is gebleken. Kortom, voorzitter, ik stel voor om deze hele kwestie toch in de volgende commissievergadering ruimtelijke ordening te bediscussiëren: moet je nou dat minderhedenkanaal weer vervangen door volledig een Turkse zender en er ook nog een Arabische zender tegenover zetten? De consequentie daarvan is dat er dan weer een zender af moet, beseft u dat wel! Kortom, een discussie die ik graag met u aangaan, maar gezien de hele gang van zaken kon dit niet in december en in januari ook niet op uw verzoek, dat ik toen niet ontvangen heb en nu pas heb gekregen. Heer KRIJGER (WD)Het lijkt, als een aantal vragen met ja wordt beantwoord, dat je tevreden moet zijn. Dat is een indruk die bij het omslaan van de bladzijde naar de vragen 4, 5, 6 en 7 opeens omslaat in teleurstelling. Want wat in wezen gebeurd is -en dat is een kwestie van lering, niet tot vermaak- dat is dat er blijkbaar aan het eind van de periode wat lijdzaamheid ontstaat in het college, omdat Amersfoort met een mediaraad, die wij niet hebben, dat heeft beslist, dat wij dan maar volgen. Het had fraai geweest als het college -of wie dan ook namens het college dat mag doen, maar het college spreek je aan- had gezegd: kijk eens, er gaat iets gebeuren, we hebben vier jaar geleden op grond van toezeggingen toen in een bijeenkomst in het dorpshuis aan de Smitsweg -in 1990 was dat- gepleit dat Soest een aanbod zou krijgen waarin de zender TRT zou zijn opgenomen. We zijn nu vier jaar later en logisch dat daar juist bij degenen die belanghebbenden zijn bij het kijken naar die zender -dat zijn wij zelf niet direct, ik versta er niet veel van- de confrontatie komt van: dat hebben jullie toen beloofd, maar kijk eens wat er plotseling gebeurt, het is ineens weg, we krijgen wat anders. Wij vinden dat het nodig is om op korte termijn te overleggen wat wij willen gaan bieden. Dan komen we onszelf tegen, want vraag 4 gaf u ook met ja aan en dat is nu net het probleem dat het eigenlijk niet passend is dat de raad als raad steeds past over welk kanaal wel en welk kanaal niet. Goed, Amersfoort heeft een mediaraad en neemt beslissingen die wij niet leuk vinden. Ik stel voor, als het kan in deze situatie, dat op korte termijn gesproken wordt over de rol van de raad bij het bepalen van een keuze, individueel of met z'n allen bij elkaar. En ook of het inderdaad zo passend is dat als er technisch iets veranderd wordt bij een gemeente hiernaast, dat we met al die zaken zo lijdzaam volgen. Want er zijn meer zaken waarover we kunnen praten. Dat is niet aan de orde nu, maar als je praat over een centrale ambulancepost en zo, ja, dan zijn we toch ook zo lijdzaam geweest. Heer KROL (CDA)Voorzitter, opnieuw onbevredigend. Ik zal u uitleggen waarom. Als je op heel korte termijn, vlak na een commissie ruimtelijke ordening geconfronteerd wordt door het college met een besluit om hier een zenderwijziging toe te passen, dan reageer je zoals je dat als partij hebt te doen, met de vragen: moet dat zo, kan dat zo en had u niet even met de belanghebbenden kunnen praten? De reactie van het college was -ik wil die wel even onder uw aandacht brengen, want hij is iets anders dan u het nu formuleert-"we hebben gemeend dat zo te moeten doen, omdat gaandeweg de discussie in een commissie ruimtelijke ordening van een maand of wat geleden wij vonden dat dat een correcte beslissing was, dat hebben we gemeend te mogen concluderen" en: "de gemeente Amersfoort heeft de beslissing genomen, daar kunnen we dus niks aan doen." Einde bericht. Wat u ons vanavond meldt, dat had u ook in de commissievergadering van december, januari of februari kunnen doen, daar bent u d.b.-lid voor, wat betekent dat u full-time bent ingehuurd bent om dit soort dingen aan de raad, aan de gemeente Soest voor te leggen. U had ons kunnen melden dat het technisch heel goed mogelijk was -dan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 58