17 februari 1994 - 7 - 11 januari gedaan om wel op 11 antwoord het kost men zonder >n erover ïijnlijk niet te laten iie inspraak d op die ers beloofde als ik even jsttrekker er allemaal ■boden werden jm, niet meer Ljgt in tweedi st kan 12.000 mensen el? Die Lraad, ik heb »n wij ook m die consequer. in Amersfoort 3t zo te doen! gebeurenme acht op kwam e dat, per 1 tie heb gezegt en over wat we .jpen nu dat .j in de kleur cterne organen jeerd exemplaa ren volgt de r in Soest. e commissie r. de stads- en dorpsvernieuwingsactiveiten, alsmede tot het vaststellen van een nieuwe subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing en een nieuwe verordening verhuis- en herinrichtingspremie. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, op één onderdeel van het hele verhaal hebben wij ook in de commissie al aan u een reactie gegeven. Het heeft ons ook bevreemd dat u daar geen reactie op aan ons hebt teruggegeven. Het betreft eigenlijk een soort boekhoudkundig verhaal, waar het gaat om het onderdeel markt. We hebben in het verleden een budget beschikbaar gesteld voor wijziging van de markt naar een andere lokatie in het Smitsveen. Uiteindelijk blijkt nu dat er een forse overschrijding heeft plaatsgevonden en middels het potje van dit fonds, hebben wij met elkaar nu geconstateerd, kunnen we dat wel even dekken. Ik heb allerlei argumenten gehoord in de commissie van de heer Visser waarom het dan op deze wijze moest, maar ik kan mij voorstellen dat er binnen het college op dit punt discussie is geweest, omdat ook een andere wethouder misschien nog verantwoordelijk was voor die markt. Ik denk dat je met dit fonds op een zuivere manier om moet gaan. Zó zuiver dat het geld dat primair bedoeld is voor de markt, ook geboekt wordt onder het hoofdstuk markt. Nu was er toevalligerwijs een link te leggen met de herinrichting van het Smitsveen en daardoor kan het punt onder deze noemer gebracht worden in dit fonds en betaald worden uit dit fonds, maar ware het in een andere lokatie van Soest geweest en er had een overschrijding plaats gevonden, dan had u ook een andere dekking moeten vinden en dan hadden we nog enige reserve gehouden in het fonds. Dan hadden we die reserve mogelijkerwijs kunnen benutten om op een ander onderdeel van het hele fonds stads- en dorpsvernieuwing neer te zetten. In de commissie heb ik gesuggereerd dat dat best wel eens zou kunnen zijn bij monumenten, waar nu feitelijk helemaal niets voor beschikbaar komt. We hadden daar met elkaar best een model voor kunnen ontwikkelen. Nogmaals, het heeft ons betreurd dat er vanuit het college op dat soort opmerkingen gewoon geen reactie gegeven wordt, omdat ook wij weten dat het college hecht aan een zuivere manier van het in kaart brengen van de middelen die besteed worden voor welke onkostenpost dan ook. Ik hoor daar graag uw reactie op. Wethouder VISSER: Het is een opvatting, voorzitter, om het op deze manier te doen. Wij vonden dat het gewoon toch bij de herinrichting van dat stukje waar die markt nu is, moest gebeuren zoals het nu is gebeurd. Wij dachten dat dit de goede manier was, om het op die manier aan u voor te leggen. Het is jammer dat u er anders over denkt, maar ja, dat is dan een andere mening. Mevrouw BLOMMERS (WD)Ik had graag ook een reactie van de wethouder van markten, want wij hebben zoiets als een verhouding tussen de tarieven voor de markt en de kosten die voor de markt maken en dit beïnvloedt dat natuurlijk, die 55.000,= Dus ik vind het vreemd dat daar geen toelichting op gekomen is VOORZITTER: Andere leden in tweede termijn? Niet, dan is het woord aan wethouder Menne Wethouder MENNEDe markt maakt dus onderdeel uit van het Smitsveen, ruimte lijk gezien. Wat de kosten betreft is het zo dat wij met de kosten als die bekend zijn rekening houden, wat we in het verleden ook hebben gedaan. Het is dan zo dat het dus quitte speelt, dat inderdaad de kosten die gemaakt zijn, dienen te worden opgebracht -de kosten direct te relateren aan de markt- door de gebruikers van de markt. Dus wij zullen daar straks bij de rekening rekening mee houden. Heer BOERKOEL (PvdA) Voorzitter, mag ik bij interruptie de heer Menne vragen of dat betekent dat daarmee datgene wat de marktmensen moeten betalen omhoog gaat? Heer MEILQF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, het hele verhaal klopt nu niet meer, hoor VOORZITTER: Mijnheer Boerkoel, wilt u even herhalen wat u net zei?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 62