17 februari 1994 Heer BOERKOEL (PvdA)Nou, de heer Menne deed het voorkomen alsof de kosten doorberekend werden naar de marktgelden en dat derhalve de marktgelden omhoog gaan. Dus vroeg ik daar duidelijkheid over, of dat zo was zoals hij zegt. Wethouder MENNE: Er is even een misverstand, ik zeg: de kosten die aan de markt toegerekend worden, die horen op de markt thuis. Maar de kosten voor wat betreft de ruimtelijke herinrichting, we hebben het nu dus zó ingedeeld, dat dit onderdeel uitmaakt van het Smitsveen. En het is nog wel een heel belangrijk onderdeel van het Smitsveen. Maar zijn er kosten van energie en afgeleide kosten die dus direct ten laste van de markt komen, dan worden die opgeteld en ten laste gebracht van de marktMaar ik zeg dus niet dat de bestrating en de infrastructuur ten laste van de markt wordt gebracht. Nee, dat is even een misverstand, dan. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, zijn we aan de tweede instantie? VOORZITTER: Nee, die was al geweest voor de raadsleden. Ik constateer dat de raad met dit voorstel kan instemmen. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Met de aantekening dat wij dus problemen hebben met dit onderdeel, waar later misschien op teruggekomen moet worden in het kader van de verhoging van de marktprijzen. Het voorstel (RV 94-21) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de PvdA-fractie geacht wil worden tegen te hebben gestemd waar het gaat om dekking van het overschreden budget voor verplaatsing van dt markt 6. Voorstel tot het vaststellen van het verdeelbesluit 1994 voor de woning gebonden subsidies. Heer KROL (CDA) Ik heb één vraag gesteld, voorzitter, en die heb ik niet teruggevonden in uw briefIk ben even benieuwd hoe dat gegaan isHet gaat over het contact met de gemeente Apeldoorn over de problematiek van het te veel gespaarde geld. Ik heb een toezegging gekregen van de wethouder in de commissie en ik ben benieuwd hoe de stand van zaken is op dit moment. Wethouder KINGMA: Dat soort zaken, zoals u weet is het formeel een geweste lijk budget. Dat betekent dat het in het eerstvolgende portefeuillehouders- overleg in de regio door mij aan de orde zal worden gesteld. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Het voorstel (RV 94-24) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 7. Voorstel tot het vaststellen van het Plan van aanpak NMP-samenwerking 1994 e.v. binnen het gewest Eemland. 8. Voorstel tot het verlenen van een gemeentelijke garantie ten behoeve van het Oranje Comité Soest. 9. Voorstel tot het wijzigen van de "Verordening, regelende het toekennen vant ere-penning der gemeente Soest en het beschikbaar stellen van prijzen" De voorstellen 7 tot en met 9 (RV 94-12, RV 94-25 en RV 94-08) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 10. Voorstel tot vaststellen van een gemeentelijke gedragscode ter voorkoming ei bestrijding van discriminatie op de werkvloer. 11. Voorstel tot het niet instemmen met de ontwerp-rekening 1992 van de AVU. De agendapunten 10 en 11 (RV 94-23 en RV 94-22) zijn vervallen. 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de reconstructie van de overweg bij station Soest-zuid.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 63