17 februari 1994 Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, eerst was er een oplossing die ongeveer 500.000,= zou gaan kosten en nu komt het college met de dure oplossing van 1,2 miljoen. En was de dure oplossing eerst noodzakelijk voor de bus, om deze linksaf te laten slaan, nu dat verkeerstechnisch niet noodzakelijk is, heeft het college een andere motivatie: de fietsers en voetgangers zouden nu verkeersonveilige problemen hebben. Het fietspad aan de kant van het station is twee richtingen, dus onveilig ten opzichte van de bestaande ahobs en de voetgangers, komende van de nieuwe parkeerplaats, kunnen niet veilig oversteken. Mijnheer de voorzitter, ik heb hier een voorstel bij me en ik verzoek u of ik dat uit mag delen aan de fractievoorzitters. Ik zou u willen vragen om een kort moment van schorsing. VOORZITTER: Alvorens ik daar ja tegen zeg, en u uitdeelt wat u hebt aangekondigd, lijkt het mij juist dat ik u meedeel dat ik vanmiddag een fax heb gekregen, gericht aan het college van B&W, van Infra Beheer Regio Midden van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Ik zal niet de hele brief voorlezen, maar die komt in essentie erop neer dat zij een beroep doen op B&W om toch op de kortst mogelijke termijn -en dus via het college aan uw raad- een besluit te nemen, conform de met de NS gemaakte afspraken over de reconstructie bij deze overweg. Ik heb fotokopie├źn hiervan laten maken, die deelt de bode ook uit, zodat u tijdens de schorsing allemaal van de inhoud van die brief kunt kennis nemen. Dan schors ik nu de vergadering. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef, zoals gebruikelijk is, het woord aan degene die de schorsing heeft gevraagd. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, waarom wij ermee komen, met toch een oplossing te zoeken, en niet zoals eerst in de commissie gezegd van: nou, dat is een veel te duur voorstel, dat is omdat wij natuurlijk ook best problemen hebben met verkeersonveilige situaties. Het voorstel komt er eigenlijk in het kort op neer dat wij voorstander zijn van die parkeer plaatsen aan de Bosstraat, maar dat die voetgangers een veilige oversteek moeten hebben. De beste oplossing zou zijn een tweede fietsenstalling, komend van de Nieuweweg aan de rechterkant. Wanneer dat niet zo is, kun je altijd met je fiets op een goede manier oversteken. U hebt dan in ieder geval geen extra ahob-installatie nodig. Ik denk dat daarmee de mogelijkheden voor het college er zijn om niet aansprakelijk gesteld te worden voor wat dan ook. Er hoeft maar een geringe verbreding, of eventueel zelfs geen verbreding van de spoorweg gerealiseerd te worden. Er hoeft geen ahob-installatie extra gemaakt te worden. We zouden in ons voorstel een extra fietsenstalling hebben, gezien het overvol zijn van de fietsenstalling zou iedereen daar alleen maar gelukkig mee zijn, denk ik. Wij zijn ervan overtuigd dat deze geringe aanpassingen in ieder geval aanzienlijk minder geld kosten en misschien zelfs wel binnen het budget zouden kunnen. Wij stellen u voor om deze variant nader uit te werken, want natuurlijk zullen wij best hier en daar wat over het hoofd zien. We zijn gewend op grote lijnen te besturen, maar er moet natuurlijk verder nog wel naar de details gekeken worden. Heer LOKKER (CDA)Voorzitter, gelet op wat de heer Boerkoel heeft ingebracht namens de PvdA, kunt u van ons natuurlijk niet verwachten dat wij dus nu la minute de ins en outs kunnen beoordelen om alsnog een geamendeerd besluit op dit moment te nemen. Overigens, ook de brieven die zijn verschenen -en nu de laatste brief van de spoorwegen, die min of meer als een soort dreigbrief op ons overkomt- daarvan kunnen wij de hardheid op dit moment ook niet beoordelen. Ik wil u dus een voorstel van orde doen, namelijk om dit hele voorstel aan te houden en in de eerstvolgende commissie -en dat moet dan beslist wat ons betreft ook in de eerstvolgende commissie gebeuren- dit in discussie te nemen en dan ook die ins en outs die door de heer Boerkoel zijn gevraagd mee te nemen in het besluit. Ik vind het jammer dat we op deze manier dit voorstel een maand voor ons uit schuiven. Wij willen net zo goed een besluit nemen over een verkeersveilige situatie daar, daar zijn we van overtuigd, wat ons betreft ook die parkeerplaats, dat hebben we ook in de commissie aangegeven. Maar om op een verantwoorde wijze meer dan zes ton uit te geven, dat doen we hier niet als we om vijf voor twaalf nog een paar papiertjes hebben gekregen. Dus, mijn voorstel is om het in de eerstvolgende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 64