- 10 17 februari 1994 - 11 - aanhoudenin ieer Boerkoel mee te nemen dit ig is dat we ctie -dat zoi wij een L nodig zijn !t technische iet ogenblik :heid in zien 3 van u weten ^.4 met het tiaand 15 fiien moet je ij s een maand eft de 16. r makenIk eb dat een va is de dubbel ^7 us ik kanten heeft •uit gehaald >m voor de Lege er 18. aehandelt en Ls aan u via =1, om het te tiet een maand equenties dat n de ambtenare :eft, als ik L. 19 et een maand Qi 1 niet precies W ligheid aan ée liligheid, om h ils je het een 1 dat het le van de tijd 20. fietsers, ik ben toch bang dat die toch van twee kanten dat station zullen blijven benaderen. Daarvoor is het zo belangrijk dat die speciale overgang er komt, dus ik stem tegen het ordevoorstel. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, alle mogelijkheden die er zijn om dit goedkoper op te lossen dan er nu voorlag, daar willen wij over praten. Wij zijn dus voor het ordevoorstel VOORZITTER: Dan constateer ik dat er drie stemmen tegen het ordevoorstel zijn en het college is tegen. Dus, zes stemmen tegen het ordevoorstel en de rest van de raad is voor. Dan is het ordevoorstel aanvaard. Het voorstel (RV 94-14) wordt aangehouden. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van de sportvloer van sportcomplex Dalweg. Voorstel tot toekenning van planschade aan de heer G. ter Harmsel. Voorstel tot verhuur van het perceel Albert Cuyplaan 200 aan de Stichting Welzijnswerk Soest. Voorstel tot verhuur van het perceel Driehoeksweg 18a aan de Stichting Kindercentra Soest. Voorstel tot verkoop van grond bij Veenbesstraat 2 (De Open Hof) aan de Hervormde Gemeente te Soest en de Gereformeerde Kerk te Soest. De voorstellen 13 tot en met 17 (RV 94-20, RV 94-07, RV 94-17, RV 94-16 en RV 94-15) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot aankoop van grond in het plangebied Dorresteinweg en aan de Bosstraat van de Erven Van Asch c.s. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, het is duidelijk dat we met de structuurvisie en met de aankopen van grond aan de Dorresteinweg een aardige lijn inzetten. Ik constateer dat daar grondprijzen worden betaald van 27,50 voor grond die een paar jaar geleden nog voor 7,50 is verkocht. Wij willen geacht worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Iemand anders het woord? Niemand. Dan constateer ik dat u het besluit neemt met de aantekening dat Gemeentebelangen Groen Soest tegen is. Het voorstel (RV 94-19) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot het aangaan van een grondruil met de heer B.J.M. van der Linden, wonende te Soest. Heer WITTE (GGS)Voor ons geldt hier dezelfde conclusie, voorzitter. Wij zijn tegen. VOORZITTER: Iemand anders? De raad kan instemmen met het voorstel? Dan is aldus besloten, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest tegen is. Het voorstel (RV 94-19) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot verkoop van vier percelen grond gelegen bij Smitshof aan de Generali Verzekeringsgroep N.V. te Diemen. sgd en juist d: Wethouder MENNEVoorzitter, ik moet melden dat het voorstel dat in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 66