17 februari 1994 - 12 leeskamer lag, deze week is veranderd. Daar is dus wat verminderd, 840 m2 is 775 m2 geworden. Dat hebt u gezien. Voorts deel ik mee dat er vandaag bericht is gekomen van de provincie dat ze een verklaring van geen bezwaar voor het plan Smitshof hebben verstrekt. Het voorstel (RV 94-26) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 21. Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van de Nederlandse Christen Vrouwenbond tegen de afwijzing van een subsidie voor het jaar 1994 alsmede het voorstel aan de gemeenteraad om alsnog subsidie beschikbaar te stellen. 22. Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van het Katholiek Vrouwen Gilde tegen de afwijzing van een subsidie voor het jaar 1994 alsmede het voorstel aan de gemeenteraad om alsnog subsidie beschikbaar te stellen. De voorstellen 21 en 22 (RV 94-29 en RV 94-30) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VOORZITTER: Dan kom ik aan de afsluiting van deze vergadering. Ik dank u voor uw komst en uw bijdrage aan de discussie. Ik wens u sterkte bij de verkiezingen, want dit was de laatste vergadering voor de verkiezingen. De vergadering is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 17 maart 1993. de de voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 67