nr. 03 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 17 maart 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester; Secretaris: de heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, G.L. van den Deijssel, J.J. Ebbers, mevr. G. van Eek - van Veelen, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, mevr. E. van Gorkum, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, F. Kingma, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, J.L. Menne, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, C. Verheus, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering. IJs en weder dienende is dit de laatste werkraadsvergaderingWe krijgen nog een keer een buitengewone vergadering om afscheid te nemen van degenen die deze raad gaan verlaten. Voor vanavond staat ons nog een heleboel te doen. Allen hartelijk welkom. De heer Krijger heeft laten weten dat hij wellicht iets later komt. Alvorens verder te gaan met de agenda, zou ik het volgende willen zeggen. I should like to welcome my colleague from the Philippines, Mr. Ridao. He is sitting over there. Ik would like to ask him to come here, so I can give him a present as rememberance of his stay of some weeks here in Holland. Ladies and gentlemen, I was thinking a moment that it would be very interesting for him to take my seat here tonight, so I can sit there. (Er worden vervolgens cadeaus uitgewisseld; notuliste) Ik heb van hem begrepen dat dit allemaal kleine mesjes zijn, de ware messen zijn aanmerkelijk groter, die zijn zo zwaar dat je ze zelfs met twee handen moet vasthouden. Het zijn allemaal messen die daar voorkomen in het gebied waar hij woont en werkzaam is. Ik hoop niet dat wij vanavond de messen zo scherp met elkaar moeten slijpen.' Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. Onderzoek geloofsbrieven en beslissing over toelating van nieuw benoemde raadsleden. VOORZITTER: Hierop is van toepassing artikel 4 lid 1 tot en met 4 van het Reglement van orde van uw raad. Ik dien als eerste te benoemen een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. Ik stel voor daarin te benoemen de heer Verheus, de heer Meilof en de heer Witte. Dan stel ik nu de commissie voor om aan de slag te gaan, ondertussen dien ik de vergadering te schorsen. Aldus geschiedt VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven, de heer Verheus. Heer VERHEUS (CDA) Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij hebben als commissie uit de raad de geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet vereiste stukken van diegenen die tot raadslid zijn gekozen, nagezien. Wij rapporteren dat gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen en wij adviseren u tot hun toelating als lid van de gemeenteraad. VOORZITTER: Dank u wel. Ik stel aan de raad voor dit voorstel over te nemen en de gekozen raadsleden waar hiervan sprake is, tot toegelaten te verklaren

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 68