17 maart 1994 tot de gemeenteraad van Soest. Kunt u daarmee instemmen? Dan is aldus besloten. Ik dank de commissie voor de verrichte belangrijke werkzaamheden. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergaderingen van 20 januari 1994 en 17 februari 1994. De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. VOORZITTER: Ik heb één mededeling. Ik heb een brief ontvangen van mevrouw Spijk-Huberts waarin zij mij vraagt -en dat verzoek breng ik aan u over- om haar voortaan aan te spreken met de naam mevrouw Huberts Dein zijn er een aantal ingekomen stukken, als het goed is vindt u daarvan kopieën terug op uw tafel. Dat zijn twee brieven die betrekking hebben op het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Ik stel u voor die bij agendapunt 5 te behandelen. Er is een brief betreffende de spoorwegovergang bij Soest-zuid en dat hoort bij agendapunt 20 van deze vergadering van vanavond. Ik stel u voor die brief daarbij te behandelen. Kunt u daarmee instemmen? 4. Vragenhalfuurtje. Geen. 5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994. VOORZITTER: Voordat ik uw raad daartoe in de gelegenheid stel het woord te voeren, zou ik voor de goede orde eerst het volgende willen zeggen. Het kan een vrij gecompliceerde behandeling worden, vooral de besluitvorming, gelet op het grote werkterrein dat dit agendapunt beslaat, alsmede gelet op de wijzigingen, bezwaarschriften, enzovoorts. Om het geheel in goede banen te laten lopen hebben wij voor u een mapje gemaakt van een bladzijde of negen, waarlangs ik straks het besluitvormingsproces wil laten verlopen, als u daarmee kunt instemmen. Ik wil op voorhand zeggen dat wij daarin alle bezwaarschriften hebben opgenomen en de nummering loopt parallel met de nummering die we steeds hanteerden ten aanzien van de bezwaarschriften. Ik zou echter voorts willen zeggen, ook om tijdswille, dat de vermelding op dit lijstje niet betekent dat bij ieder bezwaarschrift hier in deze raad het woord hoeft te worden gevoerd, of apart besluitvorming hoeft plaats te vinden. Het kan best zijn dat we er een aantal gewoon overslaan. Ik heb ze wel allemaal vermeld, omdat ik u uiteraard de vrijheid geef om bij ieder bezwaar als u dat wenst het woord te voeren. Maar ik kan mij voorstellen dat, net als bij de behandeling in de commissie, er een aantal bezwaarschriften zijn waarin u zonder meer het voorstel van het college overneemt en daar vanavond verder niet bij stilstaat. Vanaf bladzijde 7 ziet u dat na bezwaarschrift 4 6 wij nog twee punten hebben vermeld waarover nogal wat discussie is geweest, waarvan het ons goed lijkt -ik verwacht dat althans dat daar aparte besluitvorming vanavond over plaatsvindt. Voor de rest, bladzijde 7 en 8 zijn opengelaten, daar kunnen onderwerpen die u te berde brengt alsnog vermeld worden, dan kan ik de besluitvorming dus ook op die manier laten plaatsvinden, zoals we dat ook gewend waren bij de begrotings behandelingen met de vele moties. Heeft dat uw instemming dat we dat zo doen vanavond? Dan geef ik nu voor de eerste ronde het woord als eerste aan de heer Van den Breemer. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Dank u wel voorzitter. Voorzitter, wij hebben het grootste bestemmingsplan van Soest voor ons, een bestemmingsplan dat ruim 60% van de Soester grondoppervlakte beslaat, een bestemmingsplan waar in de afgelopen vier jaar aan is gewerkt met veel inzet en een bestemmingsplan waarop 46 bezwaarschriften zijn ingediend met eigenlijk ruim 100 verschillen de bezwaren. Op de eerste plaats zijn wij van mening, voorzitter, dat wij het college zeer erkentelijk kunnen zijn voor de afwegingen tot dusverre gemaakt wat dit bestemmingsplan betreft. In het bijzonder willen wij wethouder Visser en zijn ambtelijke medewerkers een pluim geven en onze waardering uitspreken over datgene wat in de afgelopen vier jaar ten dienste van dit bestemmings plan is gedaan. Ik zal nog één naam noemen en dan weet ik dat ik dan te kort

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 70