17 maart 1994 - 3 - schiet door de anderen niet te noemen, maar ook de heer Huttinga heeft er bijna zijn halve leven in de afgelopen vier jaar aan gewerkt. Dan zou ik thans verder willen gaan, voorzitter. Wij zijn het volledig eens met het collegestandpunt zoals we dat hebben toegestuurd gekregen op een paar puntjes na. Dat is bij punt 6 van uw brief, daar zijn wij van mening -en dat is eigenlijk door mevrouw Stekelenburg in eerste instantie aangekaart- dat de artikel 19 procedure zoals die bij punt 4, de heer Van Helden, door het college is ingebouwd, we een dergelijke artikel 19 procedure ook naast de inpassing van de stoeterij daaraan toe willen voegen. Dat is bezwaarschrift 26 van Stoeterij Birkhoeve. Dus, de aanvulling daarop is een artikel 19 procedure starten nadat er in overeenstemming met het ambtelijk apparaat en uw college een eventueel bouwplan aangeboden wordt, om daar door middel van een artikel 19 procedure aan mee te werken. Dan komen we bij nummer 25, dat is de heer Westerveld. Daar zouden we het college willen meegeven, op basis van menselijke en maatschappelijke gronden, te kijken of naar een aanvaardbare oplossing kan worden gekomen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dan denken wij aan die onderdelen van het bestemmingsplan op bladzijde 97, 4.5.3. en de tweede alinea van artikel 34.6. Maar wij geven het college mee daar eens naar te kijken en om te kijken of er met de heer Westerveld tot een overeenstemming gekomen kan worden. Dan komen we bij punt 32, daarover hebben we een brief vanavond op onze tafel gekregen van A.P.M. Hartman. Daar willen wij het college voorstellen tegemoet te komen aan de wens van de heer Hartman voor wat betreft de agrarische bestemming van het perceel van de heer Kok, de buurman zijnde. De heer Kok is op dit moment nog steeds een agrariër, die zijn agrarisch bedrijf uitvoert, weliswaar in minder grote omvang dan in het verleden, maar het zou volstrekt onjuist zijn om een agrarisch bedrijf op dit moment een woonbestemming te gaan geven, terwijl de agrarische bedrijfsactiviteiten daar nog worden uitgeoefend. Dus daar graag geen woonbestemming, maar de bestaande agrarische bestemming handhaven. Dan hebben we nog een punt, dat is de wijzigingsbevoegdheid voor het gehele gebied aan de Zandlaan. Daar denken wij aan dezelfde omvang zoals we die ook in 1990 in het bestemmingsplan hadden opgenomen, dit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat die wijzigingsbevoegdheid alleen kan worden toegepast bij een integrale aanpak van het gebied. Verder, voorzitter, zijn wij het volledig met het standpunt van het college eens en heb ik geen behoefte om verdere aanvullingen te doen. VOORZITTER: Even om de administratie goed bij te houden, als ik het goed begrepen heb, hebt u overal aangesloten bij de nummering zoals wij die vermeld hebben, behalve -en ik constateer dat dat een nieuw punt is, dat zou ik dan op bladzijde 7 willen noteren, als we dat dan allemaal kunnen doen, na Westemeijer en scheuren grasland IVN- de Zandlaan. Dat is een nieuw punt, daar kunnen dan de andere fracties ook rekening mee houden en hun mening erover geven. Dat wordt dus op bladzijde 7 toegevoegd: Zandlaan, ingebracht door het CDA, wijzigingsbevoegdheid. Zo vat ik het even kort samen. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Voorzitter, het is misschien wel goed voor de duidelijkheid, in de wijzigingsbevoegdheid zoals die op dit moment opgenomen was staat het Witte Huis en de camping King's Home niet opgenomen en die komen er dus in het voorstel van de wijzigingsbevoegdheid zoals wij het doen, er wel in te zitten, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde: bij een integrale aanpak. VOORZITTER: Dat is duidelijk. Heer PLOMP (WD)Mijnheer de voorzitter, vanachter de stapel papieren zal ik proberen u conform uw wens bij te staan bij het invullen van het lijstje dat u ons hebt gegeven. Ik volg daarbij de nummering zoals die eigenlijk steeds is gehanteerd. Ik zal niet te snel spreken, zodat degene die gaat schrijven dat straks ook overzichtelijk heeft. Wij hebben van u gekregen een 46ttal commentaren, naast het commentaar dat u ons hebt gegeven in een apart stuk, bestemmingsplan Landelijk Gebied, gedateerd 15 maart, waarbij u ook een aantal opmerkingen maakt. Ik zal proberen het totaal te integreren voor de duidelijkheid. Ik kom dan tot de volgende opmerkingen. Rechtstreeks maar, met betrekking tot de nummering. De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 72