17 maart 1994 willen gaan met hetgeen zij in haar bezwaarschrift vermeld. Vervolgens nummer 11, de Recron. Wij gaan akkoord met B&W voor wat betreft de punten 1. tot en met m. en voor de rest nemen wij de reactie van B&W voor kennisgeving aan. Dan kom ik bij punt nummer 12Wij gaan akkoord met de indieners van het bezwaarschrift, de heer en mevrouw Raatjes, voor wat betreft de punten b. tot en met f. Bij punt a. heeft het college een voorstel gedaan waar wij uiteraard ook mee instemmen. Dan nummer 15, de stal van Helden. Ook daar hebt u ons nader over geschreven. Wij wachten het door u aangekondigde weloverwogen voorstel met betrekking tot artikel 19 af. Dan punt 16, de Naturistenvereniging De Birkt. Wij zouden graag ook de tweede wens, namelijk het verharden van een baan voor sportactiviteiten, gehonoreerd willen zien. Punt 24 betreft het bezwaarschrift namens de heer H.F. Bohms. Wij gaan akkoord met de indiener van het bezwaarschrift, na bezichtiging ter plekke. Nummer 25 betreft mevrouw Westerveld-de Jong. Daar wil ik bij betrekken de brief die een dezer dagen aan haar moeder, mevrouw Donker, is geschreven. Wij zijn van mening dat het college de situatie aldaar zou moeten gedogen, zowel voor de directe bezwaren als ook voor mevrouw Donker, die een brief heeft gekregen dat zij daar zou moeten vertrekken. Wij denken dat de situatie ter plekke gedoogd zou moeten worden. We gaan verder met nummer 27, dat betreft het plan Zandlaan. Daar hebben we onze opmerkingen al over gemaakt Wat betreft punt 30, A.G. Lamers, daar herhalen wij onze opmerkingen die in de commissie zijn gemaakt. Wij vinden dat de heer Lamers de ruimte moet worden geboden, de bedrijfseconomische ruimte, om ter plekke te opereren conform hetgeen hij in het bezwaarschrift heeft gezegd. Dan nummer 31, Bungalowpark 't Eekhoornnest. Wij zijn van mening dat ook daar de ruimte, dus qua oppervlakte en het aantal bungalows dat wordt gevraagd, geheel conform het bezwaarschrift zoals door 't Eekhoornnest is ingediend, zou moeten worden gehonoreerd. Wij gaan dus verder dan het college. Dan nummer 33, Camping "Monnickenbosch"Wij zijn van oordeel dat aan de bezwaren, zowel onder a. als b. tegemoet zou moeten worden gekomen, zij het voor wat betreft b. met enige aarzeling. Dan voor wat betreft de andere punten. Het IVN, daar hebben we het al over gehad. Ik hoop, mijnheer de voorzitter, dat u het helder hebt kunnen noteren. VOORZITTER: Mag ik even nog terugkeren naar bezwaarschrift nummer 27, King's Home? Het college verklaart dat deels gegrond, deels ongegrond. Kunt u zeggen wat het standpunt van uw fractie is? Heer PLOMP (WD)Wij gaan niet akkoord met het door B&W onder 1 en 2 gestelde VOORZITTER: U neemt het voorstel van het college niet over, maar u wilt de bezwaren honoreren. Heer PLOMP (WD)Precies, maar u heeft er al één van gehonoreerd, wat onder 3 staat, namelijk van twee naar vier trekkershutten. Dat heb ik niet genoemd. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik wou het kort houden. Een erg goed bestemmingsplan ligt hier voor ons. We hebben gisteren een vergadering gehad waaruit bleek hoe hard nodig het is dat wij dit bestemmingsplan heel snel vaststellen. Voorzitter, u hebt als B&W een aantal voorstellen die in de commissievergadering gedaan zijn, overgenomen. Ik wil die positief volgen. Het is op de rand af, nummer 31, 't Eekhoornnest, wil ik ook volgen. Daar zitten we aan de grens van ons kunnen, zou ik zeggen, maar die smalle strook waarvan uw zegt: die zeggen we toe, daar wil ik u dan in volgen. Het enige waarin ik de voorstellen van B&W niet volg, is de mogelijkheid van Westemeijer om te blijven zitten aan de Birkstraat, oftewel, dat dient geen plek voor dat bedrijf te zijn. Ik vind dat op dit moment, met onze huidige plannen en eventuele plannen van Amersfoort, een ontactische zet. Verder heb ik geen opmerkingen VOORZITTER: Dat is I, daar bent u dus tegen het collegevoorstel.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 76