17 maart 1994 - 6 - Heer JANSEN (D66)Voorzitter, om te beginnen wil ik mij aansluiten bij degenen die erkentelijkheid en lovende woorden over het gedane werk hebben uitgesproken. Ik wil nog een enkele opmerking maken. Waar D66 zich steeds druk voor heeft gemaakt, is namelijk het belang van de doeleinden in het bestemmingsplan, om straks bij het afwegen van vergunningen en de afwijkin gen, zal ik maar zeggen, heel goed te kunnen kijken naar de doeleinden, in hoeverre een afwijking wenselijk is en wel of niet geblokkeerd moet worden. En die lijn is dacht ik in het bestemmingsplan ook goed gelukt, want dat zien we, dat na de bezwaren tegen de bestemming «natuurgebied» in het relatienota- gebied en de boomsingels dat inderdaad gewijzigd kan worden. Immers, zoals ik ook in de commissie gezegd heb, worden de doeleinden van het bestemmingsplan door het wijzigen van de naamgeving niet aangetast. We zijn daar dan ook blij mee dat het college die verandering heeft aangebracht in het bestemmingsplan. Waar het op neer komt verder, kan ik heel kort zijn. Wij zijn akkoord met de college-uitspraken, met één uitzondering, dat is het perceel Birkstraat 165, Westemeijer. Daar zijn wij het niet mee eens. Verder moet ik zeggen dat wat het punt nummer 32, de heer Hartman, betreft waarover we een brief hebben binnengekregen, daar hebben we uitgebreid over gepraat. Ik denk inderdaad dat het logisch is dat dat bezwaar gehonoreerd wordt. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, Groen Links/Progressief Soest heeft tijdens de begrotingsbehandeling reeds uitgesproken dat we voor moeilijke beslissingen zouden komen te staan en dat voor ons bij de afweging van de belangen het milieu de hoogste prioriteit zou hebben. Natuur en landschap moeten beschermd worden, juist omdat uit recente rapporten van het Rijks instituut voor milieubeleid blijkt dat de kwaliteit van de natuur in 2015 slechter zal zijn. De doelen van het natuurbeleidsplan van de landelijke overheid zullen niet gehaald worden. Oorzaak van die sterke achteruitgang is onder andere versnippering van natuurgebieden, aldus het rapport. Als gemeente hebben we hier een bijzondere verantwoordelijkheid en nu ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen om die versnippering tegen te gaan, immers, tweederde van onze gemeente is landelijk gebied. Tijdens de verkiezingen heb ik hierop de nadruk gelegd. Voorzitter, het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 is een goed plan. We hebben veel geld uitgegeven om ons te laten adviseren. Bureau Zandvoort heeft op voortreffelijke wijze aan onze opdracht voldaan. Het belang van de natuur, het landschap en de ecologische zones worden in dit rapport benadrukt. Wij willen uw raadsvoorstel met de voorgestelde wijzigingen van 22 februari en in uw brief van 15 maart ondersteunen, met uitzondering van de mogelijkheid van het verbouwen van mais in de polder, wij willen de aanlegvergunning hand haven VOORZITTER: Ik denk dat u II bedoelt, scheuren grasland IVN. Daar wijkt u af van het collegestandpunt, begrijp ik. Mevrouw TOMASSEN (PS)Ja. Wij distantiëren ons van punt 4 in de brief, de stal van Helden en punt 6, Stoeterij Birkhoeve. Die ontwikkelingen vinden wij te grootschalig in zo'n kwetsbaar gebied. VOORZITTER: Zullen we het even bijhouden? Dus dat is bezwaarschrift nummer 15, Van Helden, daar wijkt u af van het collegestandpunt en nummer 26, Stoeterij Birkhoeve. Mevrouw TOMASSEN (PS)Ook punt 9 uit de brief, het verhogen van bebouwings- percentages van 8% naar 10%, van defensieterreinen, ondersteunen wij niet. Ik weet niet welk nummer dat heeft. VOORZITTER: Dat is nummer 43, defensie. Mevrouw TOMASSEN (PS)Medewerking verlenen aan de heer Westemeijer, nummer I, daar zijn wij tegen de inpassing. Wat 't Eekhoornnest betreft, nummer 31, daar ondersteunen wij uw voorstel de geringe uitbreiding van 't Eekhoornnest naar 12 huisjes, zoals u voorstelt, gezien de zorgvuldige wijze waarop dit ingepast gaat worden. Ik denk dat de parkeergelegenheid daar ook gelegali seerd moet worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 78