17 maart 1994 - 7 - VOORZITTER: Dus dat is conform het B&W-voorstel, begrijp ik. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, eindelijk is het zover, het nieuwe bestemmings plan Landelijk Gebied Soest ligt voor ons. Op dit punt willen wij toch ook even stilstaan bij de geschiedenis van dit plan. Wij kunnen ons heel goed herinneren hoe wij als actiegroep te hoop zijn gelopen tegen de hieraan voorafgaande versie, waarin het Soester Natuurbad verloren ging en daar een verblijfsrecreatieve bestemming mogelijk werd gemaakt, die absoluut niet voor de inwoners van Soest is bedoeld, maar de happy few die zich een aardig pandje kan veroorloven. Duizenden bezwaarschriften werden ingediend, bij de provincie waren ze zelfs genoodzaakt extra personeel aan te trekken om alle bezwaren te kunnen verwerken. Voorzitter, helaas, dit college heeft het verder afgewikkeld en het mogelijk gemaakt dat de bestemming op het Soester Natuurbad is gewijzigd, met gebruikmaking van de artikel 19 procedure. Een procedure om vanuit tijdsdruk vooruit te kunnen lopen op de totstandkoming van het bestemmingsplan. Van tijdsdruk is niets gebleken, de eerste spa moet nog steeds in de grond. Voorzitter, ook een ander slecht plan uit de vorige versie is onder gebruik making van artikel 19 tot stand gekomen, namelijk het dierenasiel aan de Eemweg. Onze fractie weet nu ook zeker dat beide plannen nooit kunnen worden beschouwd als vooruitlopend op dit plan. Nee, die zaken pasten nog wel in de eerdere versie, die door de provincie naar de prullenmand is verwezen, waarbij dient te worden opgemerkt dat de vorige versie met name is afgebrand vanwege allerlei wijzigingen die onder politieke tijdsdruk tot stand moesten komen. Die avond in maart in het Griftland, die vreemde vergadering waarbij fracties de vergadering verlieten, een wethouder zijn fiets ging zoeken en wij van chantage werden beticht, omdat wij van de partijen verlangden dat zij het besluit aan de nieuwe raad zouden overlaten. De nu verantwoordelijke wethouder bleef toen zitten, zoals hij dat daarna vaker heeft gedaan en niet zonder succes. Voorzitter, wij zullen de wethouder zeker geen pluim geven voor zijn bijdra gen aan de ruimtelijke ordening in Soest. Wij zullen hem ook geen pluim geven voor het nu voorliggende plan, domweg omdat wij daar geen verdienste in kunnen vinden. Maar, voorzitter, wij willen de wethouder wel de grootst mogelijke lof toezwaaien voor de wijze waarop hij het landelijk gebied onder de aandacht heeft weten te brengen van de belangstellende Soesters. Dat is een fantastisch idee geweest, waarvoor mijn fractie zeer erkentelijk is. Nog nooit is over een bestemmingsplan zo uitvoerig van gedachten gewisseld, zowel door de politiek als door boeren, burgers en buitenlui. Vele avonden zat deze raadzaal vol met mensen die van het buitengebied van Soest houden. Dan nu het plan. We hebben hier gepraat over de hoofdlijnen en in verschil lende sessies in de commissie r.o. met bezwaarden. Het is duidelijk, het is een plan dat in hoofdzaak consoliderend is, maar -en dat is voor onze fractie van groot belang- gericht op de ecologische mogelijkheden om de natuur te versterken. Uiteraard levert dat strijd op met mensen die in het gebied wonen en werken, zowel in de landbouw als in de recreatie of in kleine bedrijfjes. Het buitengebied van Soest laat echter niet toe dat de bedrijvigheid zich daar volgens de normale wetten van de autonome groei ontwikkelt. Door het steeds grotere aantal inwoners van Soest en de regio is de betredingsdruk in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daarbij dreigt de autonome groei van de activiteiten van belanghebbenden in het gebied te resulteren in het dicht slibben en een verdere vervlakking yan natuur en landschap. Dat maakt dat onze fractie de consoliderende gedachte van het plan omarmt en niet vanwege het feit dat er toch weer allerlei afzwakkingen in de richting van ecolo gische bedreigende activiteiten zouden willen afzien van steun voor het plan zoals dat er nu ligt. Wij het plan als een pas op de plaats, die in het licht van de laatste tijd afkalvende aandacht voor natuur en landschap bij de politiek als een overwinning moet worden beschouwd. Een afkalvende aandacht die wij jammer genoeg ook zien in de besprekingen over het natuurbehoud in Soest. Wanneer de PvdA zo nadrukkelijk elke keer komt met economie en de gevestigde luxe welvaart in Soest, waarvoor de natuur dan blijkbaar elke keer moet wijken, dan zeg ik: die partij moet eens ophouden met de burgers zand in de ogen te strooien alsof zij een milieu-partij zijn. In Soest in ieder geval niet Uiteraard spijt het ons dat we op het laatste moment toch de bestemming langs de Birkt wijzigen van «natuurgebied» in «agrarisch gebied met landschappe-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 80