17 maart 1994 - 15 - 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitbreiding van de loop- en sprintbanen van atletiekaccommodatie Wieksloterweg OZ en wijziging van het trainingsveld binnen het sportpark Kooiweg. Heer BOERKOEL (PvdA)Ik heb geproefd in de commissie dat niet de laatste centen uit de toekomstige investeringsruimte voor de sport zouden moeten, maar zoals eerder besloten is, uit het overschot 1992. In uw antwoord bij brief van 15 maart heb ik dat niet kunnen ontdekken. Ik zou dus graag nog een keer dat willen memoreren, zodat het vast ligt. Mevrouw BLOMMERS (WD)Ja, hetzelfde punt, voorzitter. We begrijpen werkelijk niet waarom op een krediet van dergelijke omvang er dan nog een splitsing zou moeten worden gemaakt over een overschrijding die toch, als we alle kredieten nagaan, wel eens mee zou kunnen vallen. Dus wij denken dat we het gewoon uit het overschot 1992 moeten doen en niet de ene helft uit het overschot 1992 en de andere helft uit de toekomstige investeringen. Wethouder MENNEVoorzitter, we hebben het hier in de commissie ook over gehad. Ik leg dit dan aan de raad voor, dat lijkt me het beste. Het zag er in de commissie inderdaad naar uit, in zoverre heeft de heer Boerkoel gelijk, dat de dekking ook misschien bij voorkeur het is mij niet zo bij gebleven, maar nu u het zegt Dus, ik zou willen vragen, voorzitter, om het voor te leggen aan de raad om de dekking dus niet ten laste van de toekomstige investeringen, maar ten laste van de algemene reserve te brengen, dan wel het tekort van het afgelopen jaar. Sorry, het eventuele overschot. Eventueel, dat wil zeggen, de algemene reserve. VOORZITTER: Het voorstel luidt vanuit de raad om het ten laste te brengen van het overschot 1992. Dat voorstel leg ik nu voor aan de raad. Wethouder MENNEDat kan technisch niet, denk ik, want dat is reeds algemene reserve geworden. VOORZITTERGoed. Ten laste van de algemene reserve dan. Kan de raad daarmee instemmen? De heer Meilof niet, de overige raadsleden wel. Dan besluiten we aldus Het geamendeerde voorstel (RV 94-34) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de heer Meilof geacht wil worden tegen het amendement te hebben gestemd. 11. Voorstel betreffende verkeerssituatie op de Korte Bergstraat en Hellingweg. Heer LOKKER (CDA)Voorzitter, het is niet onze bedoeling om de hele discussie die gevoerd is in de commissie, hier te herhalen. Ik wil me dus beperken tot de punten die in het voorstel zijn genoemd. We willen graag het voorstel op een aantal onderdelen amenderen -en dan bedoel ik dus CDA, PvdA en WD- en het amendement indienen dat ik hier in veelvoud beschikbaar heb. Misschien is het goed dat ik het nu ook voorlees. VOORZITTER: Terwijl u het voorleest, wordt het rondgedeeld, zodat de andere fracties er ook van kunnen kennis nemen. Heer LOKKER (CDA)Het betreft in de eerste plaats de eenrichtingsverkeers- situatie. Laten we vaststellen dat we uw voorstel volgen om die één richting, richting Beetzlaan te laten gaan vanaf het Julianaplein. Dat er maatregelen moeten komen om de snelheid te remmen van het autoverkeer, daar zijn we het mee eens, maar u geeft in uw voorstel een krediet aan van 75.000,= en dat is voor ons een plafond. Wij willen graag dat die remmende maatregelen goedkoper en eenvoudiger worden uitgevoerd en wij denken eraan om het plateau op de kruising Beetzlaan/Hellingweg te laten vervallen, evenals de bussluis. Dan de bus, omwille van de verkeersveiligheid achten wij het noodzakelijk om die ook in één richting, namelijk dezelfde richting als de auto's, te laten gaan en de retourroute te laten leiden via de Koninginnelaan, Burg. Grothe- straat, Van Weedestraat en Nassauplantsoen. Wij bevelen de gemeente aan om geen gebruik te maken van haar bevoegdheid ontheffing te verlenen ten behoeve

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 96