Sanapiw" VEN E MA X° i PUROL Luxe Auto-verhuur PORTE Co. Uitgave: G. J. SMIT, Soestdijk. Bureau: Van Weedestraat 35, Telefoon 2181 Reparatie - inrichting Van Popta Service Ford Dealer KLEERMAKERIJ Waardeering. C. Verschoor, Nieuwstr.57 D, F. VOIGT Uitvoering van Efiecienorders. Incasso - Coupons Prolongatie - Deposito Safe-Deposit Transpireerende Voeten Ontwikkelen en afdrukken Fotohandel F. A.VOSKUIJL soesidijh, uan uieedesir. 53. lel. 2056 Baarn, Laansiraai 103, Telefoon 396 8 tabletten bij Verkoudheden en Rheumatiek 7e Jaargang Vrijdag 17 Augustus 1928 Ne. 33 DE 20E5TER CCLDAM Abonnementsprijs voor Soestdijk, Soest en Soesterberg, 25 cent per 3 maanden. Voor buiten 50 cent per 3 maanden. Bijkantoren: VAN DE VEN'S Boekhandel, Baarn en C. J. VAN DAM, Rademakerstr. 15, Soesterberg ADVERTENTIEPRIJS: van 15 regels f0.75. Elke regel meer 15 cent Advertenties tusschen de tekst dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. ONZE RIJMKRONIEK grooter dan 48 en niet kleiner dan 36 regel», r lek. worden Ingeiooden. Bi) opname vergoeden wij plaatselijke! gedichten f 2.50. (Nadruk vetb (Ingezonden.) VACANT1E-GENOEGENS Men kwam overeen om naar buiten te tijgen, Veel was er bedisseld om 't zoo ver te krijgen; Het moest pp een koopje, want pa's tractement Was karig; dus spaarde men stuiver en cent; Moe's fiets was bijtijds uit de lommerd gehaald, Men ging naar de heide zoo was er bepaald. Gezakt en gepakt toog het vijftal op reis, „Een karavaan", meende buurman eigenwijs; „Pa lijkt wel een lastdier", was 't oordeel van Jantje, Die achter z'n moe zat gekneld in een mandje. Pa zat naar het scheen juist niet voor zijn genoegen, Tusschen pakken dekens en tentdoek te zwoegen. De huur fiets van Kees, die zijn zus had als vracht, Was met keukengereedschap en eetwaar bedacht, „Je lijkt wel de roffel te slaan, zoo'n geluid Maken lepels en vorken", zei moe tot haar spruit. Wat Kees sprak, kon moeder gelukkig niet hooren. Zijn stem ging in 't klingelend gerammel verloren 't Was aandoelijk te zien hoe pa poogde te trappen En hoe hij 't volbracht, weet ie nog nooit te snappen, Toch lapte hij 't 'm, tot het zaakje bezweek, 'n Minuut of tien voorbij de herberg „De Bleek' Wat d' oorzaak der ramp was, scheen niemand bekend, iDoch tusschen de spaken zat 'n deel van de tent. Hoe 't zij pa lag tusschen de planken bekneld. Moe, achter hem rijdende, vloog met geweld Daar boven op neer waardoor Jantje gezwind Een luchtsprong ging doen als een soort circuskind. Moe had zich gelukkig het minste bezeerd, Daar zij op het lichaam van pa was geveerd, Pa, kans ziende uit de ruïne te worstelen, Vroeg zielig aan moe om zijn kleeren te borstelen. Intusschen lag Jantje met schrammen en builen, Midden op 't rijwielpad, snikkend te huilen. Moe keef en pa gromde, doch na een goed uur Ging 't zaakje op stap tot een nieuw avontuur: Voor geert geld keerden ze terug, om de buren, „Nog liever", zëi pa, „ga 'k een vracht- auto huren". K. te B. VOOR AUTOMOBIELEN EN MOTOREN Telefoon 2282 Lange Brinkweg 39 - Soest Gelegenheid tot Autostalling. DAMES- EN HEEREN- HEEREN MODE-MAGAZIJN F.C.KuiperstraatIO - Telefoon 2169 Wat wel een belangrijk deel van 's men- schen levensgeluk uitmaakt en toch geens zins uit persoonlijke ijdelheid behoeft voort te komen, dat is, waardeering te ervaren. Een vriendelijke handeling, een vriendelijk woord betreffende zijn persoon, kan hem aangenaam zijn en door hem worden ge waardeerd. Doch eenige waardeering van eigen hoedanigheid of van eigen werk te ondervinden, zal een nog grooter gevoel van dankbaarheid in hem wekken en hem in meerdere of mindere mate gelukkig maken. Een vriendelijkheid, die men bewijst, zal meestal den weg vinden tot het menschen- hart; doch door waardeering te schenken, bewijst men, als mensch hoog te staan in fijngevoeligheid en rechtsgevoel. Veel men- schen evenwel bezitten te weinig geduld en te weinig tact, om dat, wat een ander pres teert, te waardeeren. Menschen met een eigen gezichtskring bijvoorbeeld, zullen, on der het een of ander voorwendsel, zeer tact loos, hun gebrek aan belangstelling, of hun ne geringschatting van de zienswijzen en de meeningsuitingen van iemand, die hunne sym pathie niet heeft, bloot te leggen; hetzij door hem te overbluffen, dan wel, door plot seling afbreken van een gesprek. Het getuigt voorzeker niet van belangstelling en even min van fijn gevoel, zijn onverschilligheid op een dergelijke wijze aan den dag te leg gen; en het is zeer begrijpelijk, dat de mensch, die daaraan bloot staat, zi.ch ge kwetst gevoeld en de gelegenheid om te "worden gegriefd, tracht te vermijden. Het getuigt dan ook van werkelijke geestes- en zielsbeschaving, het gevoel van anderen in .geenerlei geval geweld aan te doen. Toch treft men menigmaal menschen aan, die te dien aanzien zeer stompzinnig zijn, of die door andere belangen, of door een éénzij dige gelegenheid, maar zeer weinig voor de belangen en tegelijk ook voor de levens vreugden en de rechten van anderen gevoe len. Zij stellen hunne genegenheden, hunne waardeering en hunnen bijval, zonder veel nadenken en geheel zonder billijk oordeel en rechtsgevoel, naar één zijde. De hard nekkigheid waarmede eens anders inzicht, ten aanzien van personen of van zaken wordt voorbijgezien, roept menigmaal verbittering en tegenstand op, -in een hart, dat men ge heel aan zich had kunnen verbinden en dat men tot dankbaarheid en trouwe genegenheid had kunnen stemmen. Partijdigheid wekt droefheid, tegenstand en menigmaal haat op; afgezien nog van een onuitroeibaar vertrou wen. Een onpartijdig oordeel en eenige be langstelling, of, indien zulks mogelijk is, eenige waardeering, zal wel de meeste wen- schen vatbaar maken voor eerlijke vriend schap en voor wederkeerige waardeering. Men zal stellig niemand kunnen winnen door hem gestaag en stelselmatig in het on gelijk te stellen, of door hem als ontoere kenbaar te bejegenen. Alléén de eigenwaan en de domheid kiezen deze wapenen, tot het bereiken van hunne duistere doeleinden Een weinig oprechte waardeering, gepaard met een onpartijdig en welwillend oordeel, kan toewijding en liefde wekken, of behou den doen blijven en veel levensleed weren en voorkomen. Voortdurende miskenning en afwijzing, waar werkelijk iets of misschien veel te waardeeren is, brengen den voorbijgeganen of lomp ter zijde gestelden mensch als van zelf op het vermoeden: dat Jaloezie de aan- valster en dwaze eenzijdigheid het hoofd motief is voor deze bejegening. Nimmer toch kunnen eerlijke gevoelens de drijfvee- ren zijn. Hoe uiteenloopend kunnen alle dingen, vooral ook het gezicht op de beoordeeling der menschelijk ehandelingen en drijfveeren zijn. Indien alle menschelijke ïnóüeven en der menschelijke handelingen en drijfveeren toestanden en gebeurtenissen, van velerlei zijden konden worden bezien, dan zouden de rechtsgeleerden, inzonderheid de pleiters, vrijwel overbodig zijn. Iedere mensch is, ter zijner tijd, pleiter vooral daar, waar het zijn eigen belangen betreft. Maar de juiste zijde van datgene wat men beoordeelt, te vinden, dat hangt er maar van af: hoe het licht valt. Daarvan hangt dan ook meeren- deels onze waardeering van menschen en menschelijke handelingen af. En de wil om te waardeeren, komt ten opzichte daarvan, lui de medespreken. Van de waardeering van onze medemen- schen hangt toch. inderdaad een goed deel van ons levensgeluk af. Zie, wat een eer lijke beoordeeling wat onpartijdigheid en een juiste waardeering van menschelijk „doen'' en „niet doen" vermogen. Deze toch kun nen een geheele ommekeer in de menschen- ziel teweeg brengen. Wees toch vooral overtuigd, dat verstand en de wijsheid niet een uitsluitend persoon lijk bezit kunnen zijn. Zij kunnen niet ge kocht worden. En laten wij ook begrijpen dat vele mooie, zonbeschenen wegen, dwaal wegen zijn. Er bestaat nu eenmaal geen gemonopoliseerde en geautoriseerde wijs heid. Laten zij, die geiooven in hun juist inzicht en verstand, dit toch bedenken. Maar wij kunnen de waardeering van on ze njedemenschen door een veelzijdige ont wikkeling, door een eerlijk, onbevangen en door een nauwgezet rechts- en plichtsgevoel deelachtig worden. Laten wij daarnaar stre ven, en ons niet aan dubbelhartigheid schul dig maken. Laten wij dankbaar en trouw zijn trouw ook vooral aan de waarheid. En laten wij iedere vriendelijkheid, iedere fijngevoelde welwillendheid en iedere hartelijke toenade ring van onze medemenschen, als een bij drage tot ons levensgeluk, hoog waardeeren. weest. De spelen zijn zoodanig verloopen, dat men er algemeen in binnen- en buiten land vol lof over -is. Geen enkel onaange naam -incident heeft zich voorgedaan. Zelfs de vele vreemdelingen, die er soms ge trouw aan de gewoonten van hun land in manieren en kleederdracht wel eens aan leiding toe gaven, zijn niet aangegaapt als wereldwonderen. In dit geval komt ook onze zoo zeer beroemde straatjeugd ditmaal een woord van lof toe. Zij beschouwden ieder vreemdeling, die er volgens de gewone op vatting eenigszins „ongewoon" uitzag, met niet meer attentie als anders een ietwat op zichtig gekleede dame. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina heeft deze Olympiade op plechtige wijze geslo ten, en de prijzen aan de eerste prijswinnaars uitgereikt Ook Holland heeft een flink aantal der prijzen in de wacht weten te slepen, wan neer men tenminste in aanmerking neemt, ons volk zoo gering in aantal ten opzichte der andere deelnemers, die voor het meeren- deel afkomstig waren van volken, welke een groot zielental tellen. Eere w-ien eere toekomt. De Nederland- sche deelnemers en deelneemsters hebben zich kranig gehouden. Hoeden af voor die lui. Hier past geen critiek, hier past slechts hulde. Zij gaven het beste wat zij konden geven zonder eenige terughouding of haat dragendheid. Hier was slechts een edele wed ijver in kracht, behendigheid en uithoudings vermogen te aanschouwen, waarin de bes ten hebben gezegevierd. Als Holland nu op deze dagen terugziet, dan heeft het alle reden zich 'te verheugen. Op de eerste plaats over het feit, dat de va- derlandsche geschiedenis met een dergelijke klassieke gebeurtenis op sportgebied, welke reeds van den Griekschen oudheid afstamt en nu ook eens binnen de grenzen van ons klein maar toch in zeer vele dingen zoo groot landje plaats vond, is verrijkt. Op de tweede plaats, dat deze gebeurtenis slechts reden heeft gegeven tot tevredenheid in alle op zichten, zoowel wat betreft de organisatie, de huisvesting der vele vreemdelingen, als wat de spelen zelf aangaat. Wij hebben mede kunnen helpen aan de verwezenlijking van het ware broederschap-idee. Wij hebben gezien hoe menschen van totaal verschil lenden landaard elkaar broederlijk omhels den en gelukgewenschten met behaalde suc cessen. Wij hebben kunnen constateeren hoe de vertegenwoordigers van alle landen, zelfs van die, welke elkaar een twaalftal jaicn-gt- leden nog zoo gruwelijk bevochten, elkaar niet alleen waardeerden maar ook toejuichten en zich oprecht over elkaar verheugden. Kortom wij hebben ware menschelijkheia ge zien. Dit alleen reeds rechtvaardigt deze spelen volkomen hoe men daarover uit godsdien stig of ander oogpunt ook moge denken. De grootste geesten zijn er voorstanders van en wel omdat niet alleen de lichamelijke ont wikkeling er door bevorderd wordt, maar ook de gedachte: „Broederschap tusschen alle Volkeren". Laten wij daarom dankbaar zijn, dat ook Nederland het zijne heeft kunnen en mogen bijdragen. En laten wij dubbel dankbaar zijn, omdat Nederland dit gedaan heeft op een wijze zooals elk rechtgeaard Nederlander zich dat voorgesteld had. HET WERELDGEBEUREN IN DEZE WEEK Binnenland. De Olympiade behoort reeds weer tot het verleden. Hoewel aan sport anders geen plaats wordt gegeven -in artikelen als dit wekelijksch maatschappelijk en politiek kroniekje, mo gen wij daarop bij een gebeurtenis als een Olympiade zeker wel een uitzondering ma ken. De Olympiade toch biedt nog meer dan sport alleen. De Olympische spelen vormen een grootsch middel tot verbroedering der vol ken. Indien ooit dan leeren de volkeren daar door elkaar beter kennen en waardeeren. Zeker, het zijn slechts druppels. Druppels, omdat van ieder volk slechts enkele offi- cieele vertegenwoordigers verschijnen verder een klein deel landgenooten van die vertegenwoordigers. Te samen vormen deze natuurlijk nog maar een heel klein gedeelte van hun volk. Niettemin kan dit gedeelte een dusdanige ondervinding opdoen, dat daarvan een gevoelige terugslag in het land van oorsprong valt te constateeren. Dit nu is ook thans weer het geval ge- 15 cent per K.M. Dag en nacht te ontbieden. TELEFOON 2247. PLUIMVEE, TUINBOUW ENZ Vragen, deie rublek betreffende, kunnen worden aezonden a G. Lietbout, Dlr. Landbouw, I en een halve cent voor antwc Bemesting van onzen tuin. Het bezit van een tuintje is een kostelijk iets. Een goed aangelegden tuin, bepoot en beplant met een bepaald doel en met een weinig doorzicht, levert ons het heele jaar door een schat van bloemen, groenten en vruchten en geeft ons tevens een tijdverdrijf, dat verre verheven is boven het bezoeken van bioscoop, het slenteren langs den weg of het zoek brengen van den tijd met nut teloos gepraat. Een tuin moest iedereen heb ben. En heusch, het kost niet zoo veel moei te er iets in te kweeken. Het is waar, de een bereikt er meer in dan de ander, maar ieder bereikt toch iets. Een voornaam ding in den tuin is de mest. Dat wordt nog zoo vaak vergeten. Het re sultaat kan er voor zoo'n groot deel van afhangen. Waarvoor moeten we mesten? Om de plan ten van voedsel te voorzien. Er zijn wel van die geluksvogels, die zoo'n rijken grond heb ben, dat ze met zeer weinig mest toekun nen, maar dat loopt eens spaak. Elke plant haalt voedsel uit den grond en er is niet een grond, die dat op den duur uithoudt. En wie werkelijk veel en mooie bloemen en vruchten wil bezitten, moet goed mesten. En tevens doelmatig mesten. Want niet elke plant haalt dezelfde stoffen uit den grond. Als er aan een stof gebrek is, wreekt zich dat onmiddellijk. Van alle stoffen moet er een voldoende hoeveelheid in den grond voor komen, een ruim voldoende hoeveelheid. En die hoeveelheid moet grooter zijn als we ons niet tevreden stellen met één oogst, maar van hetzelfde stukje bijvoorbeeld willen eten: eerst spinazie en dan boontjes of vroege koolsoorten, of na de vroege aardappels an dijvie of boerenkool. Voor wat, hoort wat. Wie dubbel wil oogsten moet ook dubbel Drogist. Gediplomeerd Opticièn. BURGEM. GROTHESTRAAT 28 - Soestdijk Eerste Soester Electr. BriHenslijperij GR00TE SORTEERING FOTO-ARTIKELEN mesten. Vooral als men aardappels en kool- sooj'ten bouwt en bieten, want die lusten h'eei wat. U begrijpt dus wel, dat we moeten mesten naa; behoefte. Kool vraagt bijv. iets anders dan sla. In kleine tuintjes is het echter niet doenlijk elk bedje een aparte bemesting te gevfcn, dat is te omslachtig en daarom zul len de meesten het toch niet ten uitvoer brengen. Maar in het groot wordt het toch gedaan. Vraagt maar eens aan boer of tuin der,' waarmee hij zijn aardappels bemest en ook wat bijv. de rogge krijgt. Ik geloof, dat daar nog al verschil in bestaat. We kun nen mesten met stalmest en kunstmest. Wie denkt, dat alleen stalmest goed is, heeft het bij hetzelfde verkeerde eind als hij, die denkt, dat alleen kunstmest goed is. Beider blik is niet ruim genoeg. Beide zijn goed en de omstandigheden bepalen vaak wat we zullen nemen. Vaak wordt het gebruik van beide gecombineerd, met goede resultaten. Op schrale gronden brengt stalmest direct hu mus in den grond en werkt dus dubbel goed, maar waar de grond in goeden toe stand is, heeft dat beetje humus niets te betcekenen. BAARN BANKIERS SOEST - BUSSUM e stalmest bestaat uit twee gedeelten uit (vaste en vloeibare uitwerpselen. Meest al komen deze gemengd voor. Vloeibare al leen (gier) geeft op den duur geen bevre diging. Er zit geen phosphor in. Deze zou dus er bij gegeven moeten worden in den vorm van super of stakkenmeel. De ver schillende natuurlijke meststoffen van koe, paard, varken, schaap, kip en ook van den mensch geven goede resultaten. Maar ze wer ken door hun meerdere hoeveelheid stik stof al gauw op blad en dit is wel goed voor sla, andijvie, raapstelen, spinazie, maar niet voor aardappels, bieten, boontjes. Wat patentkali en super werkt zeer goed. Kippen en duivenmest is iets, waar houders van kleine tuintjes nog al eens over beschikken. Het is een kostelijke meststof. Het beste resultaat ziet men echter, als men deze mest uitstrooit als gier. Men neemt een oude ton of emmer, doet hierin de mest en roert met water, tot het geheel fijn verdeeld is. Dit strooit men nu men nu over het land pf bij koolplanten, struiken, enz. Dus niet al leen het waterige deel, maar ook het dikkere drab moet mee uitgestrooid worden. Wie kunstmest wil gebruiken, doet het best te strooien per 100 vierkante M.: 4 K.G. zwavelzure ammoniak (of 2 K.G. ureum), 8 K.G. patentkali, 8 K.G. super of slakkenmeel. Het hangt natuurlijk veel af van den grond of deze hoeveelheden iets verhoogd of verlaagd moeten worden. Het te verbouwen gewas en de vorige bemes ting hebben in deze ook wel iets te zeggen. Als we meer een bladgewas verbouwen, zou ik bij bovenstaande bemesting noff toevoe gen een 4—5 K.G. chili. Patentkali kan ook vervangen worden door 5 K.G. 40 pCt. kali- zout, maar dan zoo vroeg mogelijk in het voorjaar uitstrooien. BURGELIJKE STAND SOEST GEBOREN: Hillegonda Petroneila, d. v. O. de Ruijgt en P. de Jong, Bosstr. 36. Jacobus Hen- ricus, z. v. H. v. Breukelen en W. Verkerk, Veenhuizerstraat 23a. OVERLEDEN: Dirkje Kinderdijk, 79 j., wed. v. A. Ver schuur. Latnbertus v. Vugt, 54 j., geh. met G. Hegemans. GEVESTIGD: Lijst van personen, welke zich in het tijd vak van 915 Aug. alhier vestigden. E. C. Barneveld, B. Grothestraat 43. H. J. C. v. Linschooten, Oranjelaan 1. O. G. Ro- senboom, Julianastr. 64. M. E. Haanen, Ju- lianastr. 64. A. A. Wind, woonwagen Birkt- straat. J. Th. Loots, Amersf.str. 46. M. Ten nissen, Nieuwstr. 18. A. J. Verkerk, V. Wee- destr. 1. H. J. Klaasen, Heideweg 14. J. H. W. Schuiling, Dorresteinweg 9. J. P. H. v. d. Ham, Vinkenweg 31. A. Lieuwen met gezin, KI. Engend.weg 4. B. v. Holten, Bos str. 23b. W. v. Schoonhorst, Nieuweweg 62. P. A. Boone met gezin, Laanstr. 11. H. W. Kruis, woonwagen Amersf.str. G. M. Jo- chems met gezin, Postweg 2. D. Th. Notten met gezin, v. Weedestr. 19. A. A. Voer man, v. Weedestr. 19. J. J. Jansen met ge zin, Beckeringhstr. 29. H. Onwezen, Krom- meweg 14. N. C. v. d. Bout met gezin, Amersf.str. 33. J. J. Jannette, Steenhofstr. 29. A. v. Veen, Bosstr. la. G. Snabel, Becke- ringhstraat 29. VERTROKKEN: Lijst van personen, welke in het tijdvak van 9—15 Aug. vertrokken zijn: P. W. v. Velzen, naar Baarn, Laanstr. 87. N. M. v. Dorresteijn, naar A'foort, KI. Haag 15. C. M. v. d. Kleij, naar A'foort, KI. Haag 15. P. Kok, naar Montfoort, Doeldijk 253. G. Schimmel, naar Montfoort, Doeldijk 253. H. v. Dooijeweerd, naar Den Haag, Lijster- besstr. 211. A. Eichhorn, naar N. Amstel, W. v. Borsselenweg 66. J. v. Popering, naar Bruinisse, Lange Ring A 74b. G. Stemerding, naar A'foort, gest. Kinderzorg. A. v. Breu kelen, naar R'dam, Havenstr. 183. F. G. J. Zwennes, naar Den Haag, Hekkelaan 61. E. Hoff, naar Den Haag, Hekkelaan 61. G. v. Bennekom, naar Utrecht, Catharijnesingel 73. A. v. Vuuren met gezin, naar Driebergen, Wilhelminalaan 11. A. W. v. Ooijen, naar Huis ter Heide, Duinweg 13. B. v. d. Wete ring met 'gezin, naar Barneveld. ADRESVERANDERING Lijst van personen, welke in deze gemeente in het tijdvak van 915 Aug. van adres veranderden. G. E. M. v. d. Poiling, van Spoorstraat 32 naar v. Weedestr. 39. J. Braam, van Vre- dehofstr. 12 naar Vosseveldl. 36. T. L. Blok, van Vredehofstr. 3a naar Steenhofstr. 29. J. Akkerman, van Veenh.str. 34 naar Hartweg 21. J. Schaap, van Akkerweg 4 naar Akker- weg 6. P. C. v. Vliet, van Steenhofstr. 55 naar Vosseveldlaan 8. BAARN GEBOREN: Lida Maria, d. v. J. A. Klijn en M. W. Best. Emilia Marita, d. v. J. C. van der Poest Clement en E. A. L. Tetterode. Qer- rit, z. v. G. van Harreveld en A. Smeekes. Willy Friede, d. v. W. F. Hauber en S. van der Woerdt. ONDERTROUWD: M. A. van Asch en E. F. Fakkeldij. A. Brandt en G. Slechtenhorst. C. B. van Dijen en W. C. van der Pas. GETROUWD: W. H. Onwezen en W. Hooi. M. Roos en C. de Koning. R. J. van Hagen en M. F. L. Abels. en transpireerende handen en oksels moet men behandelen met Purol.Strooipoeder, zijnde de meest afdoende poeder daarvoor. In bussen van 60 ct. en 1 gld. Bij Apoth. en Drogisten. KERKBERICHTEN SOEST Zondag 19 Augustus. NED. HERV. KERK Kerkgebouw. Voorin. 10 uur Ds. J. Mortier van Zalk. 's Avonds 6 uur Ds. J. C. W. Kruishoop. Rembrandtzaal. Voorm. 10 uur Ds. J. C. W. Kruishoop. ROOMSCH KATHOLIEKE KERK Parochie St. Petrus en Paulus. Voorm. 7 en 9 uur H. Mis en te 10.30 urn- Hoogmis. Parochie Maria Onbevl. Ontv. Voorm. 730 uur H. Mis en te 10 uur Hoogmis. OEREFORMEERDE KERK Julianastraat. Voorm. 10 uur Ds. J. Sybrandy, van Blija. Nam. 5.30 uur Ds. B. Alkema. Soesterbergschestraat. Voorm. 10 uur Ds. B. Alkema. Nam. 5.30 uur Ds. J. Sybrandy, van Blija. CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianastraat. Voorm. 10 uur en nam. 6 uur Leesdienst. VEREEN, v. VRIJZ. GODSDIENSTIGEN Gebouw „Religie en Kunst'', Rembrandtlaan. Geen dienst. SOESTERBERG NED. HERV. KERK Geen opgave. Huis ter Heide: Voorm. 10 uur Ds. B. Tuinstra. 's Avonds geen dienst. BAARN Zondag 19 Augustus. NED. HERV. KERK Voorm. 10 uur Ds. I. Kievit. 's Avonds 6 uur de Heer Kwint, uit Utrecht, Cand. v. d. H. Dienst. Jeugddienst op Buitenzorg. Voorm. 10.30 uur Ds. J. Visser, uit Amersfoort. Ingang achter villa Zomerlust, Amsterdam- sche straatweg 31. VEREENIGING „CALVIJN" Tromplaan. 's Avonds 6 uur Ds. I. Kievit. GEREFORMEERDE KERK Oude Utrechtscheweg. Voorm. 10 uur en nam. 6 uur Ds. D. Sik kel, van Amsterdam. QBREF. KERK IN HERSTELD VERBAND Korte Schoolstraat. Voorm. 10 en nam. 5 uur de heer P. G. van Hooft, Theol. cand. Amersfoort. EEN WIJS WOORD VOOR IEDEREN DAG ZONDAG. Een enkele ondeugd kost meer dan twee kinderen grootbrengen. MAANDAG. Waar genoeg energie is om op de juiste manier te gebieden, zal nimmer gehoorzaam heid ontbreken. DINSDAG. Werken is een plicht, maar een heilzame plicht, die 'aan een sterke ziel steeds behaagt. WOENSDAG. Elk verloren ruur is een kans meer op ongeluk in de toekomst. DONDERDAG. Alleen 'het ware is schoon, alleen het ware is beminnelijk. VRIJDAG. Indien men in het geheel niet aan geluk of ongeluk denkt, doch alleen maar aan strenge, zichzelf niet sparende plichtsbetrach ting, meldt het geluk zich vanzelf aan, ook bij een leven vol zorg en ontbering. ZATERDAG. Alle groote dingen zijn in eenzaamheid geworden en al wat gij door uzelf zijt, zijt gij ten slotte aan uw eenzaamheid verschul digd. voor amateur-fotograven. (AUTOKLUIS) CHR. GEREFORMEERDE KERK Nassaulaan. Voorm. 10 uur en nam. 6 uur Ds. Joh. Jansen, van Leiden. NED. PROTESTANTENBOND Kampstraat. Voorm. 10.30 uur Dr. A. H. Haentjens, van Haarlem. NED. LUTH. GENOOTSCHAP Aula Lyceum. Voorm. 10.30 uur Ds. C. F. Westermann, van Amsterdam. Extra collecte voor het Luth. Jeugdkamp. 12 Uur geen Zondagsschool. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63b. Geen dienst. ROOMSCH KATHOLIEKE KERK Voorm. 7 en 8.30 uur H. Mis en te 10 uur Hoogmis. BAARNSCHE EVANGELISATIE Zondagavond 8 uur Evangelisatiesamen komst, Gebouw Weteringstraat. Donderdagavond 8 uur, Balistraat 11, Bij belavond. LEGER DES HE1LS De Wetstraat 25. Voorm. 7 uur bidstond. Voorm. 10 uur Heiligingsdienst. Nam. 3.30 uur openluchtmeeting aan de Groote Kom. Nam. 8 uur verlossingsmeeting. Allen geleid door envoys Mijzen. Woensdagavond openluchtmeeting aan de Oosterstraat. Donderdagavond heiligingsdienst. PLAATSELIJK NIEUWS PRACTISCHE LES BIJENTEELT Zaterdagmiddag hadden zich bij het sta tion Soestduinen een groot aantal personen verzameld om deel te nemen aan de practi- sche les in bijenteelt, te geven door den beer Joh. A. Joustra uit Amersfoort. Deze les was georganiseerd door de afdeeling Soest van de vereeniging tot bevordering van bijenteelt in Nederland. Ruim twee uur gaf de voorzitter van de afdeeling, de heer Ten Raa, het sein tot vertrek naar den tijdelijken bijenstand op de heide, in de omgeving van de Paltz. Hier stonden "een vijftigtal kasten en korven van enkele leden der afdeeling Soest. Vluchtig werden de stokken even be zien en bemerkte een der leden alras dat een zijner korven, dat „moerloos" (zonder ko ningin) was, werd beroofd door andere bijen. Vóór dat nu het practische van de les be gon, legde de heer Joustra-. voor de aanwe zige imkers en belangstellenden uit, op wel ke wijze men een volk van een korf in een kast kon overbrengen. Dit kon op 3 wijzen geschieden. De slechtste manier zou nu wor den gedemonstreerd. Op 't oogenblik kon het niet anders, maar hij hoopte, dat deze manier zoo weinig mogelijk zou worden toe gepast. De overbrenging moet geschieden in een tijd, dat er veel volk en weinig broed is. Daarna begon het practische gedeelte. Op de korf waarin het volk zich bevond, werd een andere korf geplaatst (er behoort

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1928 | | pagina 1