üuw&fyk. Baarn Van een aanrijding te Baarn. Om meubels op te slaan Altijd naar STOOF toe gaan. STOOF Baarn wintvan Kampong Wenscht U op zeer discrete wijze in kennis te komen? Wendt U dan tot het grootste meest vooraanstaande bonafide Bureau in ons land. Volkomen serieuze bemiddeling! Discretie is voor ons een persoon lijke eerezaak. Alle inlichtingen worden U geheel vrijblijvend, in blanco couvert toegezonden door Bureau „Succour", Agathastr. 145, Den Haag. Telef. 2 lijnen 770754-770713. Kantooruren 109 uur. voorheen G. FLINK BUSSUMMERSTR. 27. Tel. 7489 - Hilversum GEREFORMEERDE KERK. Zooals reeds eerder werd medege deeld, zal op 15 Dec. a.s. in een spe- cialen dienst worden herdacht, dat 50 jaar geleden de Geref. Kerken A en B in Baarn samensmolten. Deze herden king vindt echter niet op den juisten dag plaats, want, vergissen wij ons niet, dan had de vereeniging van hei de kerken op 25 Nov. 1893 plaats, een samensmelting waaraan stormen van jaren aan waren vooraf gegaan. Er zijn er niet velen meer, die uit eigen ervaring over die periode kun nen spreken en vertellen uit de jaren 1886-1887, toen er, onder het genot van den'gouwenaar, felle debatten Werden gevoerd pro of contra de doleantie. In Geref. kringen van Baarn is de plaatselijke kerkhistorie natuurlijk voldoende bewaard gebleven, doch voor hen die niet tot dat Kerkgenoot schap behooren, is het niet onaardig eens kennis te kunnen nemen van de Geref. Kerkgeschiedenis, welke tevens een brok dorpsgeschiedenis is, welke onze vaderen in de vorige eeulw ge maakt hehben. Zooals gezegd, er zijn er niet veel meer in leven die de ontwikkeling dezer kerkaangelegenheden persoon lijk hebben medegemaakt en daarom is het des te verheugender, dat een van de voormannen uit die dagen, wijlen Jacob de Ruig, die op 90-jari- gen leeftijd in 1922 te Soest overleed, eenige jaren voor zijn verscheiden nog een aantal aanteekeningen heeft ge maakt, welke op het ontstaan der Geref. Kerk van Baarn betrekking hebben. Wij zullen ons niet beperken alleen te vermelden, datgene wat óp de samensmelting van 1893 betrekking heeft, doch en dit is wel noodig om een inzicht te krijgen wat of die sa mensmeltende genootschappen wel waren we zullen de geheele ge schiedenis, van 1834 af, laten volgen. In 1834 scheidden zich vele lidmaten, onder leiding van de predikanten Ds. de Goede, uit Ulrum en Ds. Scholten, te Dolderen, van de Ned. Herv. Kerk af en stichtten de „Christelijke Gere formeerde Kerk", welke bij de spraakmakende gemeente meer be kend was als „Afgescheiden kerk". Hun denkbeelden vonden op verschei dene plaatsen instemming, al wilden velen zich ook niet van de Ned. Herv. Kerk afscheiden; wel hielden zij in particuliere 'huizen of lokalen eigen godsdienstoefeningen. In Amsterdam was een „Vereeniging van de Vrienden der Waarheid" opgericht, die op ver zoek, overal sprekers heenzond, zon der zich nochtans van de Ned. Herv. Kerk af te scheiden. In onze gemeente werden dergelij ke godsdienstoefeningen het eerst te Lage Vuursche gehouden en wel se dert 1852 in een lokaliteit waar de smid Piet Vervat, voorging. Na zijn dood kwamen daar de Evangelisten van de Vrienden der Waarheid oefe nen en werd er sedert 1860 Zondags school gehouden door Jacob de Ruig, schoenmaker te Soest. Spoedig gaven ook eenige Baarnscne ingezetenen lidmaten der Ned. Herv. Kerk, aan genoemde Evangelisten te kennen, dat zij hen ook gaarne in Baarn zouden zien optreden. Zoo kwamen „de Vrienden der Waarheid" dus ook naar Baarn en oefenden ten huize van de schoenmaker Jan Mook in de Leestraat, thans No. 26 in die straat, terwijl er kort daarop ook Zondagsschool werd gehouden door meergenoemden Jacob de Ruig, die in de plaats zijner inwoning te Soest, meer bekend was onder den naam van Jacob van Dorus. In 1867 was de Evangelist plotseling ziek geworden en bij gebrek aan een andere rede naar, werd Jacob de Ruig aangezocht om den dienst te leiden; hij voldeed hierin zoo zeer, dat hij voortaan gere geld de spreekbeurten met de „Vrien den der Waarheid" deelde. Op den duur bleek echter veree niging bij zooveel verschil van mee- riing niet vol te' houden: althans een minderheid verlarigde openlijk af scheiding van de Herv. Kerk en zoo wex*d op 25 Mei 1876 alhier officieel de Chr. Geref. Kerk gesticht onder lei ding van een clas9icale Commissie, bestaande uit de H.H. Ds. Geuchius, van Bunschoten, Ds. Kuyper, van Amersfoort en de Ouderlingen Z. van Halteren en M. v. d. Berg uit Spaken burg. De nieuwe gemeente koos zich een kerkeraad, n.1. tot ouderlingen de heeren H. Brulleman, Th. Dijs en N. Dalman en tot diakenen S. de Zoete en D. Ubbink. Aanvankelijk hield men de gods dienstoefeningen nog steeds ten hui ze van Jan Mook, in de Leestraat; de minderheid d'ie zich niet van de Ned.. Herv. Kerk had willen afscheiden, (waaronder Jacob de Ruig) moest na tuurlijk dit lokaal verlaten en bouw- de een eigen zaal, n.1. in de Turf- straat, zooals men later zal zien. De Chr. Geref. Kerk heeft niet lang in de Leestraat vergaderd, de eigenaar van het perceel wilde daar geen sa menkomsten meer toelaten. De heeren S. de Zoete en H. Brulleman kwamen de jonge gemeente te hulp: op hun kosten stichtten zij een ander lokaal, eveneens aan de Leestraat en wel, waar thans de fa. K. Letter is geves tigd. Op 16 Nov. 1879 was het een ge wichtige dag voor deze Chr. Geref. Ge meente, want op dien dag verbond haar eerste predikant zich aan de ge meente van Baarn, het was Ds. A. H. Gezelle Meerburg, die uit Almkerk was overgekomen. Onder zijn bedie ning werd het gebouw al spoedig te klein; men besloot een nieuw kerk gebouw te stichten en wel aan de Oude Utrechtscheweg, waarvoor ae eerstê steen gelegd werd op 21 Oct. 1880 en dat. op 22 Juni 1881 wterd in gewijd. Bij die gelegenheid sprak Ds. Gezelle Meerburg naar aanleiding van Exodus 20 24b: „Aan alle plaats, daar Ik mijns naams gedachtenis zal stichten, zal Ik tot U komen en U zegenen." Ds. Gezelle Meerburg bleef dn Baarn werkzaam tot 2 April 188, daarna kwam Ds. P. J. Visscher (23 Sept. 1888 tot 8 Dec. 1889) en vervol gens Ds. C. van Proosdij, van 19 Oct. 1890 tot 22 Oct 1893. Dit was de laatste predikant der Chr. Geref. Kerk, alhier, want na zijn vertrek smolt deze samen met een ander kerkgenootschap, de Neder- duitsch Geref. Kerk, ook wel „Dolee- rende kerk" geheeten. Doch hierover in een volgend artikel. BENOEMD. Bij den gemeentelijken dienst voor Sociale Zorg werd tot adjunct-com mies benoemd Mej. S. C. Kuiper. Haar werkzaamheden zijn speciaal voor Soc. Arbeid en rapportrice over de gezin nen. De benoeming is 15 November ingegaan. GEVONDEN VOORWERPEN. Sedert de vorige opgave werden oij de politie de navolgende gevonden voorwerpen aangegeven: dam.zakkam; jachthond; paar kinderwanten; ge kleurde dameshandschoen; grijze ceintuur; fluWeelen kinderwant; zak je, inh. rozenkrans en zakdoekje; wit wollen want; kinderwant. KANTONGERECHT AMERSFOORT. De eenige zaak, die mr. Vonkenberg bij het Amersfoortsche Kantongerecnt te behandelen kreeg, gold een aanrij ding te Baarn op 20 Aug. j.1. op den hoek Schoolstraat-Schooldwarsstraat. 't Was op zichzelf nog al een ingewik kelde geschiedenis, maar tenslotte kwam o.d. verd.'s schuld toch vast te staan. Mevr. K., oud-verloskunddge te Amsterdam, thans te Baarn, heeft op 'dien datum, aldus luidde de dag vaarding op bovengenoemd punt een dame aangereden, die haar zoon tje, dat zij uit school had gehaald, ach ter op haar fiets vervoerde. De kleine heeft daarbij het armpje gebroken. Verd. ontkende. Moeder en kind wa ren haar op een decimeter afstand langs het voorwiel van verd.'s fiets gepasseerd en vervolgens tegen een muur gereden. Zij zou, in tegenstel ling tot hetgeen daaromtrent in de dagvaarding stond, rechts hebben ge reden, en niet links. Verd. voelt zich dan ook volkomen onschuldig aan het geval en is niet van plan om de scha de te betalen. Er zijn van die zaken, waarin men de aanrijding als het .ware met eigen oogen heeft gezien en na het getui genverhoor, stond voor ons verd.'s schuld dan ook vast. Haar optreden was zeer onsympathiek en zij heeft na het ongeval zoo goed als niet meer naar het kind omgezien. Zij verweet een getuige, de 73-jarige mej. T. de Z., die pertinent verklaarde, dat verd. moeder en kind omver gereden had en dat zij het linkergedeelte van den' .weg bereed, een wrok tegen haar te hebben en er dus behoefte aan te heb ben haar veroordeeld te zien. Mej. d. Z. had ook verklaard, dat verd. altijd veel te hard rijdt op haar fiets. De Kantonrechter heeft dit geval tot in de kleinste bijzonderheden na gegaan en de Ambtenaar trok daaruit dan ook geen andere conclusie, dat verd. op een zeer onverantwoordelij ke wijze had gereden en zich boven dien misdragen heeft. Vandaar zijn eisch: 40.subs. 20 d. Verd.: „Ik sta versteld van dezen eisch en val hooger' beroep aantee- kenen." De Kantonrechter gaf haar daartoe de gelegenheid en legde dit vast in zijn vonnis: 30.subs. 10 d. Voor den aanvang van deze zitting is de nieuwe Griffier van het Kanton gerecht", mr. J. C. P. H. Coster als zoo danig door den Kantonrechter na een korte toespraak, geïnstalleerd. GEMEENTELIJKE CONCERTEN. Gedurende dit winterseizoen zal de gemeente, in samenwerking met het Departement voor Volksvoorlichting en»Kunsten, een serie van 6 solisten- concerten geven. Het doel van deze concerten is twee ledig: le. Het publiek te leeren om eigen kunstenaars en kunst te leeren kennen en meer begrip te krijgen van Nederlandsche Cultureele uitingen, waardoor het kunstbesef van het pu bliek verstrekt zal worden. 2e. Krijgen jonge, veelbelovende kunstenaars gelegenheid hun kunnen te bewijzen en zullen daardoor een §terker prikkel hebben zich tot het uiterste te geven. Deze serie concerten zal .plaats vin den in „Musis Sacrum", waarvan 2 concerten op Zondagmiddag en 4 op Dinsdagavonden. Als data werden vastgesteld Zondagmiddag, 19 Dec., Dinsdagavond 11 Jan., Dinsdagavond 8 Febr., Dinsdagavond 7Maart, Dinsdagavond 4 April en Zondagmid dag 23 April. Op genoemde Dinsdag avonden is het volle maan. Zoo spoedig mogelijk zullen nadere bijzonderheden volgen over de namen van solisten enz. MINDERJARIGE JONGEN OP REIS. Een minderjarige jongen was op reis geweest naar Hilversum. Toen hij naar zijn woonplaats Baarn wilde te rug keeren. stapte hij in de Gooische hoofdstad in een trein, welke te Baarn niet stopte. De politie heeft gezorgd, dat het jongmensch weer behouden bij zijn ouders terug kwam. GEARRESTEERD. Een persoon. G. B., werd aangehou den, die verdacht werd van prijsop drijving. DE RIJWIELDIEFSTALLEN. Van Vrijdag tot Maandag werden in deze gemeente wederom 5 fietsen gestolen, o.a. in de Brinkstraat, Oos terstraat en Nieuw Baarnstraat. Het rijwiel, dat in de Oosterstraat gesto len werd, is opgehaald uit de Praam gracht, de banden waren er echter af gehaald. SUIKER GESTOLEN. U'it een schuit, liggend in de Eem, werden 2 zakken suiker, elk van 50 K.G. inhoud, gestolen. SCHAPEN GESTOLEN. Ten nadeele van den veehouder R. V. zijn vanaf een land aan den Wiek- slooterweg twee ooien gestolen, terwijl ten nadeele van den veehouder J. van S. aan den Utrechtscheweg ook een schaap is gestolen, dat liep aan de over zijde van den Wiekslooterweg. PONYKEURING. Vorig jaar werd voor de eerste maal in onze gemeente een ponykeu ring gehouden. Het schijnt, dat Soest in de rij van plaatsen, waar regelma tig Stamboekkeuringen voor pony- hengsten worden gehouden, is op genomen, want thans is voor 1944 wederom zoo'n keuring vastgesteld te Soèst op 12 Januari 1944, des morgens te 10.30 uur. AANGEHOUDEN. Op verzoek van de recherche van het Rijksbureau voor Huiden en Le der te Amsterdam is alhier op het po litiebureau ontboden de vertegenwoor diger F. M. H. L. alhier, die aldaar door gemelde recherche werd ver hoord, na afloop waarvan hij is aan gehouden en naar Amsterdam over gebracht. Het zou handelen over een door genoemden L. gepleegd misdrijf van economischen aard en wegens overtreding van de prijsbeheer- schingsvoorschriften. GEPLEEGDE DIEFSTALLEN. Door Mevr. H., aan -den Heideweg wonende, is bij de politie aangifte ge daan van de ontvreemding te haren nadeele van een fototoestel, een vul penhouder, en een paar schoenen, reeds eenigen tijd geleden gepleegd, doch welke diefstal eerst nu is uitge komen. Het ingestelde onderzoek loopt momenteel nog. NIEUW SOORT VANDALISME. Een nieuw soort van zeer ergerlijk vandalisme kwam dezer dagen aan het licht, toen B. aangifte deed, dat een pot met bloemen gestolen was vanaf een graf op het Kerkhof aan den Veldweg. RIJWIELEN ONTVREEMD. Van voor een winkel aan de Burge meester Grothestraat is het damesrij wiel van Mevr. J. B.-d. W. ont vreemd, dat even daar was neergezet. Zaterdagavond zette P. G. d. H. zijn heeren rij wiel onafgesloten neer ach ter een kapperszaak aan de Koningin- nelaan. Toen hij terug kwam was het verdwenen. AVOND VAN VOLKSONDERWIJS. Volksonderwijs, afdeeling Soest or ganiseert op Vrijdagavond 10 Decem ber a.s. een propaganda-feestavond, waar zullen optreden Willem van Ca- pellen en Kommer Klein, in de groote saai van Hotel Eemland. Voors wordt de avond gevuld met muziek en een korte propagandistische rede van den voorzitter, den heer J. H. Wassing. GEVONDEN VOORWERPEN. Jongenspet, Koninginnelaan 53; paar wit wollen wanten, Dorrestednlweg 55; padvindersriem, Talmalaan 18; rood kinderwantje, politiebur.; portefeuille met inhoud,- te bevr. pol.bur.; kleine hond, van Lyndenlaan 28; groene want, Soester Engweg 44; iepen plank je, Louise de Colignylaan 92; gummi bal, Korte Bergstraat 7; zilv. broche, Korte Bergstraat 7; kinderschoentje, Bostraat 181; inlegvel, distributiekan toor; paar grijsgroene kinderhand schoentjes, Steenhoffstraat 6; blauw wit kinderwantje, Beetzlaan 68. GEEN LICHT OP RIJWIEL. Mej. L. v. d. P. reed des avonds zon der licht op haar rijwiel, waardoor zij een bekeuring opliep. 15-JARIG BESTAAN SOESTER TURNCLUB. Het 15-jarig bestaan van bovenge noemde vereeniging werd dezen keer niet gevierd door een uitvoering te geven. Deze keer werd het eens een feest voor de leden. Piet Ekel Jr. had op bekwame ma nier een cabaretgezelschap samenge steld, wat bestond uit de dames Hetty Blok, Jeanne Verstraeten en de hee ren Henk Fortuin, Fred Menger, Ben Steggerda, Piet Ekel Jr. Ondergetee- kende zorgde voor de begeleiding. Conférencier was Cor Galis. Om ongeveer 10 miinuten over ^e- ven opende de voorzitter-directeur van de Soester Turnclub, den avond net een kort woord. Aanwezig waren Dr. Stroband, enkele zusterverenigingen, de Vrijwillige Brandweer en „Soest- Vooruit." Het Woord werd nog ge voerd door den heer A. Fortuyn Harre man, die o.a. zeide, dat de samenwer king tusschen de S. T. en „Soest-Voor uit"* altijd goed was geweest. Spr. bood den Directeur een enveloppe met inhoud aan. Nu iets over Eemland zelf. Hoewel de officieele opening nog niet heett plaats gehad, kon spr. toch wel zeg gen, dat Eemland er nu mag zijn, dat wil zeggen: het ziet er in één woord schitterend uit. Hulde aan den eige naar, den heer Goes. Wat de avond zelf betreft, de zaal was natuurlijk stampvol, uitsluitend leden der vereeniging. Er werkte ook nog mede, en dat was zoo aardig, een accordeonbandje, onder leiding van den heer J. L. van Lingen, dat heel verdienstelijk speelde zoowel vóór de uitvoering als in de pauze. Cor Galis had zichzelf overtroffen. Hij was zoo goed, zooals wij hem nog nooit zoo hadden gezien. Het publiek daverde van het lachen. Zeer in den smaak viel Henk Fortuin in: „Met de zon in je hart" en met het zaalliedje: „Deinen". Hetty Blok als het wonderkind, was ook heel goed. Jeanne Verstraeten was meesterlijk in „de Brand" van Tol lens. Fred Menger's voordracht in „Be schouwingen over den mensch en de natuur" en Ben Steggarda in zijn Zuid-Afrikaansche liedjes, vielen zeer goed in den smaak. De dames ontvingen bloemstukken. Zoo werd op deze wijze het 15-ja- rig bestaan van de Soester Turnclub herdacht. Het was een zeer geslaag de avond! Piet de Geus Jr. 'CABARETGEZELSCHAP LEKKERNIJEN. Op Zondag 21 November werd de herhaling gegeven door bovengenoemd Cabaretgezelschap. De avond verliep schitterend. De zaal was zoo goed als uitverkocht. Succes hadden het zaal liedje „Deinen", gezongen door Henk Fortuin en de schetsen „Najaarsbui en" en „Miskend Genie." Piet de Geus Jr. SPREEKUUR' BURGEMEESTER. De Burgemeester van Soest heelt ter kennis van belanghebbenden ge bracht, dat hij verhinderd is om op Woensdag, 24 November 1943, zijn ge wone wekelijksche spreekuur te hou den. VOETBAL S.E.C. VERLIEST. Onze voorspelling, dat S.E.C. alle krachten zou inspannen om te trachten C.D.N. een nederlaag toe te brengen, is wel bewaarheid, hoewel S.E.C. er niet in is geslaagd revanche te nemen. C.D.N. had vrouwe Fortuna wel op haar hand. want zonder deze hulp waren de winstpunten niet mede naar Driebergen gegaan, het werd 3-2 voor C.D.N. Ook Baarn won. maar deze over winning heeft wel aan een zijden draadje gehangen, went met de rust had Kampong, dat technisch beter voetbalde dan Baarn, met 3-1 de lei ding. In de tweede helft toonde Baarn over meer uithoudingsvermogen te be schikken dan Kampong, waarmede de Baarnaars het krasse stukje uithaal de om den 3-1 achterstand in een 3-5 overwinning om te zetten. Quick ver sloeg Saestum met 8-^, maar de 4 te- genpunten valt ons van de Quick-de- fensie wel iets tegen. De plaatselijke ontmoeting tusschen A.P.W.C. en Arrisvorde eindigde in een 4-1 over winning voor eerstgenoemde. Tenslot te speelde Utrecht en G.W.L. met 3-3 gelijk, waarmede Utrecht haar eerste winstpunt veroverde en nu de laatste plaats aan Amsvorde afstond. De voor de Res. 3e kl. vastgestelde wedstrijd Baarn II-S.E.C. II ging we gens het niet opkomen van den arbi ter niet door. Voor de Afd. Utrecht, Res. 2e kl.. verloor S.E.C. III met 3-5 van HVC IV. Kampong-Baarn 3-5. Dit was voor Baarn een zware strijd geweest en het zag er met rust niet naar uit, dat Baarn dezen wed strijd zou winnen, want Baarn stond met rust met 3-1 achter. Baarn pro beerde een nieuwe opstelling, Welke niet voldeed, hoewel ook het pech- duiveltje wel een woordje meesprak. Direct na den aftrap kwam Baarn ge weldig opzetten en het Kampong-doel iwerd zwaar belegerd. Paal en lat kwa men meerdere malen Kampong te hulp. Bij een van de sporadische aan vallen van Kampong ontglipte de bal aan den doelman, 1-0. Baarn zat niet stil en even hierna scoorde de links binnen van Baarn. 1-1. Het veld was spiegelglad en de Baarnaars konden zich moeilijk staande houden, waar van de vlugge Kampong-middenvoor nuttig gebruik maakte, 2-1. Bij een aanval van rechts schoot dezen mid denvoor no. 2 in de touwen. Kort daarop was het dezelfde speler, die no. 3 scoorde, 3-1. Met dezen stand brak de rust aan. Na de hervatting werd de opstelling van Baarn gewijzigd, de back en mid denvoor hadden van plaats verwis seld, waarna het veel beter ging. De middenlinie, waarin de spil weer in zijn ouden vorm was, stuwde schitte rend en doelpunten konden dan ook niet uitblijven, hetgeen dan ook na n- geveer 20 minuten kwam. De links binnen wist prachtig door te breken en te scoren, 3-2. Even daarna loste de middenvoor van Baarn een keihard schot, dat onhoudbaar in het doel vloog, 3-3. Kampong gaf ook niet gewonnen, maar viel weer geducht aan. Ze vonden de Baarn-achterhoe- de in goede conditie, vooral de doel man was dien middag in grootsche vorm en wist zelfs een zeker doel punt schitterend over te werken. Baarn deed aanval op aanval op het doel van Kampong, kans op kans ging teloor; vooral de linksbuiten stelde in deze periode teleur, doch de links binnen van Baarn. die technisch beter wordt, wist nogmaals uit een voor zet van rechts, het net te vinden, 3-4. Baarn speelde nu ook geheel op de Kampong-helft; de doelpunten hingen in de lucht, doch slechts éénmaal wist de middenvoor, na andere kansen ge mist te hebben, nog te doelpunten en den stand op 3-5 te brengen. Zoo was het Baarn gelukt om een 3-1 achterstand om te zetten in een 5-3 overwinning, wel een bewijs, dat waar een wil is, men ook wat vermag. De leiding was dezen middag zeer zwak. De wedstrijd w'erd in een pret tige verstandhouding gespeeld. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten. KRING SOEST. Uitreiking van kaarsen. Kaarsen voor stal- en voertuigver- lichting kunnen voor de tweede perio de 1943-1944, (loopende van 1 Dec. 143 t.m. 31 Jan. 1944) wffrden aange vraagd in het tijdvak van 22 Nov. t.m. 4 Dec. 1943. Zij, die reeds voor de eerste periode een aanvrage indienden, behoeven geen nieuw aanvraagformulier in Te vullen (loket 1). Zeep voor vuilen arbeid. Tot en met 30 Nov. a.s. kunnen aan vraagformulieren. door hen. die vuilen arbeid verrichten, worden afgehaald voor het tijdvak van 1 Dec. 1943-31 Jan. 1944- Deze kunnen worden in gediend uiterlijk t.m. 8 Dec. a.s. (lo ket 1). Winteropslag aardappelen. Evenals gedurende het vorige win terseizoen wordt men dezen winter desgewenscht in de gelegenheid gesteld een wintervoorraad aardappelen op te

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1943 | | pagina 2