Bij de Jaarwisseling. 1948 en 1949. Zalig uiteinde Gelukkig Nieuwjaar Oud en Nieuw in de tropen. SOESTER COURANT Verschijnt iedere Dinsda,Vrijdag UITGAVE: DRUKKERIJ SMIT - SOESTDIJK Abonn. p. kwart, fl.50 - p. post f 1-75 e jaakuainIj No. 70. Bureau s Van Weedestraat 86 - Telefoon 2566 - Giro 126156 DONDERDAG 30 DECEMBER 1949. 't Laatste blad van de kalender Wordt er straks weer afgescheurd, 't Nieuwe jaar zegt: „Zo ik ben er, Met het oude is 't gebeurd. Wat het oude heeft misdreven, Maak ik straks wel even goed, Wat van 't oude is gebleven, Weet ik dat 't verdwijnen moet. Nieuwe plannen wil ik smeden, I Ik open 't IJzeren Gordijn, Bij mijn aankomst heerse vrede Bij de groten in Berlijn, d' Uno zal dan voort gaan maken, Alle landen eensgezind Van een veto is geen sprake. „Wordt eens wakker jonge vrind', 't Oude jaar is t'rug gekomen Voor het zich te slapen legt: "Wat jij hardop stond te dromen Heb ook ik al eens gezegd 't Zou onbeleefd zijn om iemand alleen maar de eerste helft van die spreuk toe te voegen hoe vaak het in de prac- tijk ook moge voorkomen, dat men iemand alleen maar een uiteinde toe wenst en dan liever een spoedig. Doch laat ons wensen! Daar is dan in de eerste plaats de U.N.O. Alleen maar een uiteinde en geen ge lukkig begin in 1949? Als we de revue zo eens laten passeren wat j<e niet en wat je wel deed, discussiërend, resolu- tionnerend, vetoënd, commissionerend, dinerend college, ja dan is dat zalige van het uiteinde niet op z'n plaats. Te veel belangrijke dingen liet je maar lo pen zoals ze liepen zonder dat ze de we reld, wiens vertegenwoordiger je toch bent, naar de zin gingen. Maar enkele voor elkaar gebokst. Denk niet, dat we je uiteinde wensen. Neen. we wensen het zalig erbij, in de betekenis van te vreden over je werk; iets, dat wij nog lang niet zijn. Een gelukkiger 1949 wen sen we je bovendien. Oom Sam, aan de andere kant van het water, kunnen we naast een zalig uit einde een gelukkig Nieuwjaar wensen. Gemeend, hoor Sam, ondanks je wel wat rare plannetjes met Indonesië en Ne derland in de laatste dagen. Al was eigen belang er niet vreemd aan, je helpt ons tot nu toe flink uit de nesten en je houdt de poot strak als een ander pro beert van het restje van ons wereld deeltje nóg meer af te knabbelen. Ge luk in '49. En ja Josef, hetzelfde wou ik eigen lijk ook wel graag tegen jou zeggen, maar het is zo'n rare boel bij jullie. Als wij het over democratie hebben, bedoe len we, dat we mogen zeggen wat we op de lever hebben en bij jullie moeten ze zich dan muisstil houden. Als wij verkiezingen houden, hebben we een he le collectie partijen, wa^r we dan wer kelijk uit kiezen gaan, maar bij jullie kunnen ze alleen maar prijzen, wat jij en je kornuiten al hebben uitgezocht en daarom, als ik nu gelukkig nieuwjaar tegen je zeg, meen ik misschien wel, dat ik er een spoedig uiteinde mee be doel. En eindelijk is dat toch niet zo al maak je de kalms! en onder ons in het Westen wel eens wat balsturig Als je eens probeerde wat vaker „neen" tegen jezelf te zeggen in plaats van tegen een ander? Jullie in China wensen we niet meer dan een uiteinde en een spoedig! Het heeft nu wel lang genoeg geduurd met dat oorlogje spelen en roverijen plegen. Een nieuw begin heren, met nieuwe he ren liefst. Ons oude Indië? Een zalig uiteinde. We zullen er allebei wel heilig voor oppas sen het nü al te zeggen, maar als alles een beetje meer geschiedenis is gewor den zullen we allebei ook tot de con clusie komen, dat we wederzijds nog niet zo heel slecht voor elkaar geweest zijn. Een gelukkig 1949 Indonesië Ja en wat moeten we ten slotte onszelf, arme., berooide. be-Marshallde, West- Europeanen toewensen Alleen maar een uiteinde? Soms lijkt het er wel op, vooral nu de generaals hebben gezegd, dat West-Europa de eerste verdedigings linie zal worden in een nieuwe oorlog. En een eerste linie, nu ja, dat weten we wel. Als het waar is kunnen we ons ver trouwd maken met een uiteinde zonder veel zaligheid. En een nieuw begin daar na? Zie Duitsland. Zie Berlijn. Neen. hier moet het nieuwe begin dade lijk komen. Geen onderlinge belemme ringen meer, elkaar geen vliegen afvan gen. samenwerken, al zal die samen werking ieder van ons op zijn beurt wel offers kosten. Dan maken we nog kans op een-gelukkig 1949, anders op een wel zeer onzalig uiteinde. NU NEDERLAND DE TANDEN LAAT ZIEN. De jaarswisseling in Nederland en In- doneslië gaat ditmaal wèl gepaard met een aantal ^schijnselen, die niet alleen een afgelopen tijdperk volmaakt afslui ten, maar eveneens de poorten tot een nieuw wijd open zetten. Een nieuw, ook een beter? Op het eerste gezicht zou men zeggen, dat dat openzetten van die poorten met het geweld van bajonetten, tanks en vliegmachines een alleszins twijfelachti ge methode is, die een verontrustende overeenkomst vertoond met die. welke eens de Duitsers, later de Russen ten bate namen om hun heerlijke nieuwe or de aan een ander onder de voet gelopen volk op te leggen. En ook zou men in allerlei toonaarden het klavier kunnen betokkelen, dat spreekt van de Kerstda gen en het Vrede op Aarde ener- en de nieuwe actie anderzijds, maar de mees ten Nederland zullen wel een soort zucht -ran verlichting slaken, dat er nu eindelijk eens een eind komt aan „dat gehannes met die Republiek" en we me nen zelfs, dat die zuchten ook in de Re publiek zelf aan niet weinige monden zullen zijn ontsnapt. Want zowel Nederland, als wat we vonin- lïupï^luremuu?iesTel™!fue1fcaT^Ó^h^ieae^^**e' len" zullen noemen, de gebieden die sa menwerken met ons, als ook de men sen in de Republiek zelf zijn er hart grondig van overtuigd, dat het voort bestaan van de oude koloniale toestand een ding was, dat zichzelf al een kwart eeuw had overleefd. Dat er een nieuwe vorm van samen werking moest komen, daarvan was men van beide zijden al even zeker. Dat Ne derland niet zonder Indonesië kan, mer ken we hier haast iedere dag, dat men het ginds niet zonder Nederlandse hulp kan stellen, dat beseft men daar ook wel terdege. Vanwaar dan die noodzaak van gewa pend optreden, tot twee keer toe, eerst in de zomer van '47 en nu weer? Omdat, hoe tegenstrijdig dat ook klin ken mag, dit langzamerhand de enige manier was geworden om de oude pe riode voor goed af te sluiten en de nieu we niet bij zijn geboorte erfelijk te be lasten met de feilen, de kwalen en de gebreken van de heengegane. Want als men denkt, dat de nationalistische ge dachte alleen in de Republiek leeft en de „federalen" eigenlijk alleen maar te vergelijken zijn met onze „collabora teurs", dan heeft men precies een ave rechtse voorstelling van zaken. De wensdroom, die er bij een deel van de bevolking van het gebied, dat tot 18 December nog 'Republiek" heette, leefde, kwam in feite hierop neer, dat het ten opzichte van de rest van Indo nesië een overheersende rol wilde ver vullen. Uitbuiting van het geheel ten bate van een soort „Herrenvolk". Met vrijheid, met gerechtigheid, met vrede, met welvaart had dat optreden al heel weinig te maken. Meer met een gren zeloze zelfoverschatting, gepaard gaande aan een even grote minachting voor de rechten van de andere bewoners van de Archipel. De goedwillenden hebben deze profi teurs de desillusie van hun leven gege ven; vroegere medestanders hebben ze tegen zich in het harnas gejaagd, onder elkaar hebben ze ruzie gemaakt wie of er nu wel de lakens uit zou delen; de economische mogelijkheden, die het land bood hebben ze opgesoupeerd in afwach ting van de grote hap, die het gehele eilandenrijk zou bieden, na hen zou de zondvloed dan wel komen. Onze regering heeft dit alles met grote lankmoedigheid aangezien. Men heeft telkens^ weer getracht te onderhande len ~mêt mensen, die „ja" zeidén, maar „neen" deden. Tot het eindelijk niet lan ger girjg. Nederland liet de tanden zien en trad krachtig op. Zal men nu ach en wee gaan roepen? Laten wij hopen, dat dit ingrijpen zo wel voor ons als voor de Republiek uit eindelijk alles ten goed zal keren. In deze donkere dagen gaan daarbij on ze beste wensen met die van al hun ver wanten naar onze jongens in de Oost. Good luck! Officiële mededelingen. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van Fir ma de Jong, Amersfoortsestraat 4, Soes- terberg, om in genoemd perceel, kada straal bekend in sectie E no- 2410, een lasbédrijf tevens mefaalwarenbjedirijf te mogen oprichten, door hén is geweigierd op '21 December 1948. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soiest brengen, overeenkomstig het bepaald^ bij de artikelen 5 en 7 der Hinderwet, fier algemene kennis, dat ter secretarlte van Soest ter inzage is nedergelegd leien ver zoek met belagen van Shell Ne dier land N.V., Wassenaarseweg 80, 's-Gravenhage, om vergunning tot het veranderen van aie benzinepompinstallatie op perceel Beck<e- ringhstraat 32a.' alhier, kadastraal bekend Sectie H no- 4031, door vervanging van de bestaande benzinepomp door een electrïsch gedreven pomp m'et een -elec- tro-mofor van 1,4 P.K. Op 7 Januari 1949 zal gelegenheid be staan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen. Daartoe zal op die dag des voormid'dags elf uur ter secretarie zit ting worden gehouden. Voetbal. COMPETITIE-STANDEN. Nu over competitie-voetbal niets valt te vermelden, maken wij van de gele genheid gebruik enige competitiestan den te publiceren van lagere elftallen van B.D.C. en S.E.C. K.N.V.B., Res. 3e Klasse H. Donar 2 14 9 3 2 21 32—13 S.E.C. 2 13 9 3 1 19 37—16 B.V.C. 2 14 8 1 5 17 38—24 Kampong 2 13 6 2 5 14 20—33 'i Gooi 3 10 5 2 3 12 23—13 Velox 3 11 4 4 3 12 23—15 U.V.V. 3 14 4 4 6 12 24—26 Laren 2 12 3 4 5 10 18—18 Zeist 3 13 4 2 7 10 16—28 D.O.S. 4 13 3 3 7 9 17—24 H.V.C. 3 13 3 3, 7 .9 .Z6~r3.fi Quick 2 12 2' 1 "9 5 17—43 S.E.C. 2 twee verliespunten in minde ring voor niet opkomen. AFD. UTRECHT, Res. Ie Klasse B. Hercules 3 14 11 2 1 24 56- -16 U.V.V. 4 14 8 4 2 20 40- -22 S.E.C. 3 14 8 4 2 20 34- -24 Donar 3 14 9 1 4 19 37- -24 't Gooi 5 14 5 4 5 14 21- -21 Veenendaal 3 14 4 4 6 12 20- -32 A.P.W.C. 2 14 3 4 7 10 28—34 Holland 3 14 2 5 7 9 23- -38 Utrecht 3 14 2 4 8 8 30—38 Hilversum 5 14 0 4 10 4 18- -58 Afd. UTRECHT, Res 4e Klasse A. B.D.C. 3 9 6 3 0 15 43- -16 H.V.C. 6 8 6 1 1 13 35—24 Veenendaal 4 9 6 1 2 13 38- -23 B.D.C. 4 10 4 0 6 8 24- -27 A.P.W.C. 4 7 2 1 4 5 22- -35 Amf. Boys 5 8 2 1 5 5 22- -35 Amsvorde 4 9 3 0 6 6 20- -35 H.V.C. 7 3 1 0 2 2 10- -22 Amsvorde 5 9 0 2 7 2 15- -41 Afd. UTRECHT, Res. 4e Klasse B. B.D.C. 2 9 9 0 0 18 69- -4 Amsvorde 3 7 6 0 1 12 49—4 Kieviten 2 8 4 1 3 9 20- -18 Veense Boys 2 8 4 1 3 9 12- -21 Barneveld 3 8 4 0 4 8 21- -27 N.S.C. 3 8 3 2 3 8 22- -35 Veense Boys 3 8 2 1 5 5 11- -26 Hoogl.veen 2 9 1 1 7 3 13- -49 Achterveld 2 9 1 0 8 2 10- -43 Plaatselijk nieuws. AANGEHOUDEN. Op verzoek van de politie te Baarn werd A. A. alhier aangehouden. DUBBEL PECH. De hond van de heer M., blijkbaar be lust op een kerstboutje, ging met de kerstdagen op stap en beet bij de heer P. v. d. B. 6 kippen dood. De heer v. d. B., die de hond bij zijn moorddadig werk overviel, schoot de hond dood. De politie, die in deze zaak werd gemoeid, nam de buks van de heer v. d. B. in beslag en maakte tevens pro cesverbaal op. ZWARTE VLOERKLEDEN. Twee personen werden door de politie in arrest gesteld, die in de gemeente met zogenaamde Belgische vloerkleden lie pen te venten en welke zij verkochten tegen een prijs, die drie keer zo hoog was als de werkelijke waarde. Na ver hoor zijn beide personen weder op vrije voeten gesteld. De toestand waarin onze wereld bij het afscheid van 1948 en de komst van het nieuwe jaar verkeert, is door onze teke naar, de kunstschilder Hein Stork, wel op bijzonder sug gestieve wijze in beeld gebracht. Atlas, de drager van onze oude wereldbol, die in gewone omstandigheden de aarde stevig met beide handen omvat houdt en deze onwrikbaar torst, is *van houding veranderd. Hij laat de aarde op één vinger balanceren.Er hoeft maar heel weinig te gebeuren, of de wereld met al wat er op leeft en.... ruzie maakt, stort in een onmetelijke afgrond.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1948 | | pagina 1