HET OUDE JAAR IN BEELD. m 4Ü J. w Ralph Polak A* C A.r De wereld in 1949. SUKEL's M. v.d. Broek J. Wolff w 9 rft ESü Wat de foto's ons zeggen. Portretspecialist DE SMALEN Nieuwjaarsgroeten. „ROEMAH MOERAH „BATA" SOEST Brandstoffenhandcl A. Mulder Zn. Depot T urkenburg 's Zaden Bij de i De Ri p. j. w F. He Een G Bakk K( L tvr Ff* 1- Dé geboorte van de staat Israël, op de 10e Mei, ging gepaard met bloedige ge vechten in geheel Palestina- Nadat de aanvallende Arabieren aanvankelijk enige successen boekten, hebben de Jodlen op merkelijke militaire overwinningen be haald. 2- In het hartje van dè zomer, maar op een herfstachtige, gure dag, ging hei* Ne derlandse volk ter stembus om een nieu we volksvertegenwoordiging te kiezen, diie zich uit moest spreken over de toekomsti ge verhouding Nederland-Indónesië. 3. In September begon te Parijs d>e derdie algemene vergadering van de UNO. Dr. Herbert Evatt van Australië trad op als voorzitter. 4. Tijdens de Olympische Spelen te Lon den, in de vroege zomermaanden, ver overde de Nederlandse atlethe Fanny Blankers-Koen vier gouden medailles. Zij was de grootste ster van dc Spelen. 5. Op 6 September deed H. M. Konin gin Wiihelmina der Nederlanden afstand van de troon ten gunste van haar doch ter Juliana- Na een korte toespraak van af het paleis op Den Dam te Amsterdam hief de afgetreden vorstin een drjewizirt „hoera' aan voor de nieuwe koningin. 6. In Tsjecho Slowakije wérd in Februari de macht overgenomen door de commu nistische partij- Na de staatsgreep sprak Klement Gottwald, dè nieuwe staatsleider het afbeidcrsleger in Praag toe. 7. Het voorjaar bracht vanuit Amerika de Marshall-hulp aan Europa. In Neder land werden de eerste goederen aange voerd door het m.s. „Nocrdam''. 8. Na de inhuldiging in de Niéuwe Kerk te Amsterdam maakte de jonge koningin met Prins Bern hard dér Nederlan den e,n haar kinderen oan rijtoer door dfx. stad mét de sprookjesachtige gouden koets. 9. In de Nederlandse hoofdstad kwam in Augustus de Weréjdiraad der Kerken bijeen, 't Werd 'n grote manifestatie voor het christendom ïn dè wereld. 10. Italië beleefde spannende dagen tij dens de verkiezingen in het voorjaar- De commiunistenleidèr Togliatti, die hier 't woord voert, werd enige tijd later door een student neergeschoten i^n ernstig ge wond- 11. Hans Albin Rauter, die tijdens de Duitse bezetting in Nederland terrori seerde als generaal de r SS en chtef van die SD werd ter dood veroordeeld. 12. Op 17 September werd de wereld op geschrikt door het bericht, dat graaf Foulkes Bernadottè, de bemiddelaar van de UNO in Palestina door leden van de Stemgroep in Jerusalem werd ver moord. Wij zien hem hier voor zijn vertrek uit Parijs, bij zijn witgeschilderde Dakota. 13. De luchtramp van de „Nijmegen* op Prestwick in Schotland, waarbij de bé kende gezagvoerder Parmentier om hst leven kwam heeft heel de luchtvaartwe reld in grote beroering gebracht. 40 Inzittenden van het toestel kwarmen om het leven. De slachtoffers werden op gebaard in de Nieuwe Kerk te Amster dam, die was ingericht als chapèlle ar- dente. 14. Het greofste internationale probleem van 1948 werd de kwestie Berlijn. Om hun luchtbrug in sfand te houden legden de Westerse geallieerden isen nieuw vlieg veld aan in de Franse zone van Berlijn. 15- De grote brand in het Amsterdamse Blaauwhoeden-Vries.seveem betekende voor Nederland hét verlies van een groot deel van zijn koelhuisruimte. Ook gin gen grote voorraden levensmiddelen bij deze brand verleren. INBRAAK. Bij mevr. D. aan de Soesterbergsestraat hebben ongenode gasten zich door mid del van braak toegang verschaft tbt haar woning, waarbij zij diverse kledingstuk ken en levensmiddelen hebben ont vreemd. Het aspect van het politieke wereldbietslidl in het afgelopen jaar vertoont van grojte hoogte bezien wel een merkwaardig bieleJdl Staande op de hoogste trede van die 365 soorten tellende ladder „het oude jaar" zien wij] bij de terugblik op wat werd ach tergelaten; een dieels (eec merk waardig sterke drang tot samengang en aridjer- zijds dérmate afschuwelijk gapende klo ven, dat het moeite kost de gedachte aan overbrugging niet dadelijk als onmoge lijk ter zijde tè leggen. Blijven wij nog even langer in gepeinzein aan dat topje der jaarladdêr, dan ko men wij tot de overtuiging, dat zowel de samengang als dè zich steeds wijder makende kloven dezelfde slechte voed ster hebbèn: angst- In heel veel opzichten was 1948 een jaar van bangheid. De machthebbers dezer wereld bekeken elkaar van dgg tot dag met arendsogen; de ©en vi\(psde, van de ander, dat eên opstijgen en planteren iin de richting van het andermans nest de kwestie van een moment kon zijln. Gelukkig bleef de grote glijvlucht uit en volstonden de reuzen slechjs met een schuifelen voetje voor voetjie naar de rand van beidèr jachtgebied, vanwaar men volstond elkaar mét open gesperde snavels zo „het een (en andlqr" toe te voegen. Mogen wij deze „dierenb'eeldspraak" nog even volhouden, dan blijkt, dat ook in de politiek hét bekend je biologen - detóeg - de: ,-root eet klein en klein nog klei ner*' terdege opgaat... Het waren (c-n zijn) immers niet alleen de „arenden", die een wodlerzïjd$a aan val op eikaars ne-sten vrezen, ook die kleineren weerden (en wieren) zich ge ducht in de strijd om het bestaan. Daarmee zijn wij dan direct in de men selijke uitdrukkingen en van onze hoge hoge uitkijkpost op dc wereld (terugge vallen. De strijd om het bestaan. Voor een goede foto. Voor Uw amateurwerk. Voor het vernieuwen van verbleekte portretten. Voor vakkundige repa ratie van Uw toestel Burgemeester Grothestraat 14 Soestdijk Telefoon 2209 Aangenomen, dat allé politieke leiders en machthebbers goede dcielen nastxlevleh, mag vóór wij '49 binnengaan toch wel worden vastgesteld, dat velen van hien dan wel zeèr verkeerde middiölen meen den te mogen gebruiken. Ten bewijze van onze stelling behoevien ven wij slechts dè namen te noemen van dc constructieve bouwers aan een „be tere" wereld, die allen tot groot verbies onzer planeet en haar bewoners op te gennatuurlijke wijze vielen als slachtof fer van hun onbaatzuchtig doel. 30 Januari werd de, door ieder,, die een ware beschaving voorstaat, uiterst geres pecteerde Mahafma Gandhi op 78-jarï- ge leeftijd vermoord- Tijdens de uitoefening van zijn plicht viel graaf Folke Bernadotte op 17 Sep tember ten slachtoffer aan de kogels, die enkele extreme nationalisten op hem afvuurden. Tussén deze twee moorden in vennieldidla de internationale zwartomrande bulletins nog het omkomen van een der promi nentste strijders voor vrijheid en mense lijk recht "Jan Masarijk. De eerlang door zijn voorvaderen stap voor stap bevoch ten vrijheid, welke strijd door cfeze gro te staatsman zo succesvol werd voortge zet,, kwam in zo onstuimige mate opnieuw op hem aandringen, dat een sprong in de diepte hem slechts de enige ultw'^g scheen in een adem willen wij nog de dood van oud-president 'Bène,sj noemen. Dez|e gro te democraat, wièns levensavond zeker naar menselijke berekening zaf zijn be kort door het zegevieren van Gottwald en consorren. Het aantal verkeersongevallen neemt nog steeds onrustbarend toe. Sluit daarom e^n ONGEVALLENVERZEKERING en vraagt offerte bij J. LENSSEN, MAKELAAR Van Weedestraat 29 - Telefoon 2169 Soestdijk Agent van „De Nederlanden van 1845" voor ALLE verzekeringen. Nog zijn wij niet aan het einde der op sommingen van de gevolgen van. de strijd om het bestaan- Het Berlijn.se conflidL öp- 1 Juli-eerst-recht ontbrand docr hc£ van Russische zijde opzeggen der infer- geallieerde bestuursovereenkomsten; de strijd om Palestina, welke na een mislukt Brits mandaat op 14 Mei na de proclama tie van de Joodse staaf Israël tot tragische omvang en gevolgen uitgroei de; de broedermoord in China zijn slechts de belangrijkste punten, die geheel c|ei be schaafde wereld" tot af stom pen ds toe, bezig hield. Met opzet schrijven wij „afstompénds toe". Want waren de ken merken onzer beschaving nóg anderen, dan hét lezen der kranten (e.n het tfcHüistfler ren der radioberichten, dan zou een ver dieping door al deze rampspoeden hiet gevolg moeten zijn. Dé belangstelling voor de mogelijkheden van internationaal uitspreken en tot be grip komen, zijn over het algemeen ech ter nog al te, gering. Hierom feekendtfn wij U het achter ons liggende wereldge beuren, hoewel in grove lijnen, zoveel' als mogelijk, zonder vertekening. Daarbij hadden wij geen ander doel voor ogen, dan bij het begin van een nieuw jaar te pogen op kleine schaal aen be scheiden vonkje te doen ontbranden, daf de berg van hindernislatten, die de weg naar internationaal begrijpen versperd, in vlammen kan doen zetten en doien op branden tof de laatste staander, ïs er dus uitsluitend rede itot pessimis me? Neen, zover is het nog niet. Mieer len meer bereikten de jonge volkien succes bij hun wil ter bewandeling van de weg naar zelfstandigheid. Een en twintig Juni deed Mounf Bat ten afstand als onderkoning van India; Ceylon verwierf dit jaar de status van Dominion, Ierland verkreeg zelfstandig heid, Birma werct tot souvereine staat verklaard, Italië en de V.S. sloten oen vriendschaps-pact en dé grote veel be tekenende internationale verdragten volg den elkaar in snel tempo. Alleen réden tot pessimisme? Nogmaals neen, want al mogen vele verdragen ook gesloten zijn bij de gratie van angstt der bewoners aan de andere zijde van de kloof, in het tolt standgekomen pact is althans volop gelegenheid elkaar beter te leren begrijpen. Zo in het klein begonnen, zijn er inog kanten tct verdere uifwerking te over »ïn het jaar, dat voor ons ljgt en waarin alle grote daden nog voor het scheppen zijn. Wie dit niet duidelijk ziest, verwij zen wij naar Finland, waar vele par tijen het fet een succesvol natio,naal- front konden brengen. In positieve zin. Het negativisme van de angst is de Fin nen daarbij echter ontegenzeggelijk vreemd geweest. Moge dit allen in hoogheid gezetienen in het nieuwe jaar meer dan ooit duidelijk worden. CHR. UIJLAND Schoutenkampweg 14. Metselbedrijf. P.f. TH. VAN DE POL Schoen-rep.inr. Koningincel. 76. Z-N. p. J. BOSBOOM Smederij. Koningincel. 89. P.f. A- KAATS Levecsmiddelecbedr. Schoolstraat 56. P.f. J. FLOOR Kruidenierswaren, annex Manufacturen. Beckeringhstr. 28 P.f. Fa. JANSEN VAN ASSELT Lak- en spuitbedrijf. Birktstraat 47. P.f. N- A. KpOL Schoe nmakerij StceP-ihoffstr. 45a. Z.N. FIRMA P. v. d. DEIJSEL Brandstof fenhandel. Beckeringhstr. 35. P.f. A- RIKSEN Schoenmaker Nieuweweg 22A. P.f. B EN V'S Levensmiddelenbedr. Sehrikslaan 25. P.f- Mevr. Wed. DOLFlN Vosseveldl. 40. P.f. WED. J. MANDERS- MILLECAM en Gedistilleerd. Tel. 2505. Soesterberg sestraat 20 G.N. R. BOKMA Specialiteit in Paar- denvlees. Beukenlaan 20B. G.N. Coöperatieve Bakkerij DES WERKMANS WELVAART Molenstr. 142. G.N. C H. v. d. BROEK Dames- en Herenkap per. Nieuweweg 4a. P.f. Schoenmakerij. Soesterb.str. 31. G.N. Fa SMID KLEIN Le vensmi d delenbedr. Hartweg 20b. P.f- j. VERMEULE Wit- en Stucadoorsw. Nieuwstraat 19a. P.f. ROEL FONTIJN wenst vrienden beken- dén en begunstigers 'n zalig nieuwjaar. A. VAN DALEN LECA-BAZAR B. Grothestr. 11a. P.f. H- B. v. d. BERG Schoenhandel, Konin- ginnelaan 24. G.N. JAC DE VRIES Radio- en Electro Technisch Bureau- Klaarwaterw. 50. G.N. BLOEMENMAG AZITN „DE ORANJE-ZON" Nicuwerhoekplein 7 Toren straat 13a. G.N. E. M. VISSER Loodgieter, Duinweg 21 P.f. J. WONDER Groentehandel Lange Brinkweg 48 G.N. Van Weedestraat 26—28, wenst cliëntele en be kenden een voorspoedig 1949. Een voorspoedig 1949 voor onze cliënten en aanstaande dito. W. VAN TOL Burgem. Grothestraat 39, Soestdijk Piano's, Orgels, Vleugels wenst alle cliënten een voorspoedig 1949 J. D.WESTENENG Aardappel- en Planten- handel, Nieuweweg 40, Tel. 2242, wenst zijn ge achte cliëntelê een voor spoedig 1949. Beukenlaan 22 - Soest P.f. JUI.IANALAAN 72 TELEFOON 2048 Gelukkig Nieuwjaar. BOOMKWEKERS wensen vrienden en cli ëntele een voorspoedig 1949- BENZINE PETROLEUM en HUISBRANDOLIE. Kerkstraat 21A. Gelukkig Kieuwjaar. Kwekerij Den Blieklaan 29 M.G. Dames- en Herenstoffen Nieuw Baarnstraat 16, BAARN tel- 2764, wenst U een voorspoedig nieuwjaar. H.JV ONDER Groentehandel Kerkpad N.Z. 50 G.N. SITTER'S SCHOENHANDEL wenst zijn begunstigers en bekenden ecjn ge lukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Kapsalon „STEENHOFF" Aan al onze geachte cli ëntele een voorspoedig en gelukkig 1949 toege wenst. Steenhoffstr. 53, tel. 2842 h PUREVEEN Sr. Kerkpad Z-Z. 17a. Aan leg en onderhoud van tuinen, wenst zijn ge achte clientèle 'n voor spoedig nieuwjaar. P. FLOOR Soesterbergsestr. 72. Handel in melk, boter en kaas. P.f. J. DOLMAN Ghocolaterie. Suiker werken enz. Koning- ginmelaan 24B. P.f. VERDER PER LUXE AUTO VffiHl/l/X fX TAX/ BffiA/Jf Wij wensen alle cliëntele een gelukkig nieuwjaar. P. v. d. WITTE Ijzerwaren, Gereed schappen en Huishou delijke artikelen. Torenstraat 17 P.f. FA. BLOKHUIS Vishandel. F. C. Kui perstraat 7, Soesterb. straat 32 M.h.g. „DE SPAR" Levensmiddelenbedr. Scesterl^str 56. P.f. WED. BRONS Zn Electr. Smederij. Ossendamw. 26. P.f. MAISON KAAIJK Dames- en Herenkap per. Koningincel. 11 G.N- HARRY VAN SCHALKWIJK Schilder en Behanger. Talmaiaan 3 G.N. CO VAN WOERKOM In- en verkoop Meu belen en Antiek. Beckeringhstr. 13. Z.N. H. SPIKMAN Brood- en Banketbak kerij. Soesterb.str. 41. G.N. C. VAN DIJ!*^. Zuivelhuis „S<fest-Zd.'\ Ossendamweg 55, wenst familie en be gunstigers een geluk kig Nieuwjaar. J. M. v. d. OORD Kerkpad N.Z. 45- Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij. Z.N- DE KAMPIOEN Rijwielhandel, v. Wee- destr. 51-53. G.N. G. RAAUWENDAAL Sigarenmagazijn. Torenstr. 10. P-f- G. TEEKEN Wasch- en Strijkin- richting. Noorderweg 23 P.f. JAC. v. HERWAARDEN Soester Waterleiding. Loodgieter. Korte Brinkweg 32 j P.f. "TH~VAN~ÏCALL"E V EEN Lood- en Zinkwerker. L. Brinkweg 46. G-N- J. LASEUR Vleeshouwerij. Steenhoffstr. 81. G.N. H. VAN BOEIJEN Groentehandel. Nieuweweg 66. G.N. A. J. v. DORRESTEIN Aardappelen, Groente en Fruit. Birktstr. 41B. G-N- A. G. SPIJKER Horlogerie Optiek. Soesterb.str. 26. G.N H. VAN DE POL Rietdekker. Eemstraat 10. P.f. ZAADHANDEL HILHORST Steenhoffstr. 34. Z.N. bieden en wij in alle CONFE i Autoverhu Beckeringl Aannemi wenst al fr FSfm i we Bestuur E 1 C. v. VEENENDAAL Luxe bakkerij. Burg. Grothestraat 9. G.N- G. J. W. v. d. BRINK Carrosserie- en Wa- genbouw. - Kerkdw.- straat 4, werkplaats: Veldweg. P.f- M. JAK Melkhandel. Koningic- nelaan 74, wenst allen een Zalig Nieuwjaar. De heer en Mevr. HENDRIKS, Dames en Hcrenkap- salons, Kerkstraat 26, wensen alle clientèle een voorspoedig 1949. J. ROSKAM Melkhandel. Molenstraat 96. P.f- Mej. S. PORTENGEN Gedipl. pedicure. Kruisweg 1. P.f- MUZIEKSCHOOL Ferdinand Huijcklaan 6a, Soest. G.N- J. GROL Soesterb.sfraat 53. Manufacturen en Da mes Confectie, wenst zijn clientèle 'n geluk kig Nieuwjaar. wensi Het I Het Besti Koi wenst alle Dankenc afgelope: 'J te cliënt Bot J Aan vrie

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1948 | | pagina 2