Bescheiden wens Prikkellectuur* Een Sprookje* IN DE HOEK. UITGAVE: DRUKKERIJ SMIT - SOESTDIJK maar rrnt- PJaaïsel!|ic nieuws. SOESTER COURANT Verschijnt iedere Dinsdag en Vrijdag. 25e JAARGANG No. 2- Het jaar is weer wat dagen oud, De lei wordt weer beschreven, Het einde is weer uitgefeest Herin'ring is gebleven. Herinnering aan goed en kwaad, Veel goed'en kwade dagen, Een jaar met weinig antwoord en Een jaar met zeer veel vragen. We hopen op een beter jaar Voor U en andere mensen En als ik alles zo bezie, Blijft er nog veel te wensten. Vooreerst hier geen corruptie mjer En minder ambtenaren, Dat ieder, ondanks Lieftinck, tóch Een beetje kan gaan sparen. Vergadering in Lake Success Met grotere successen, Dat men geen enkel tand dit jaar Tot vrede hoeft te pressen. Dat men een kwade stemming daar Cemoedclïjk kan sussen, Begrijpende Wisjinski's en Geen veto's van de Russen. Voor ieder land, dat van God Mars Een massa heeft geleden, Voor U, voor mij, voor allemaal Een heel klein beetje vride. Bureaus Van Wee<lestraat 85 Telefoon 2566 - Giro 126156 Abonn. p. kwart, f 1.50 - p. post f 1-75 ■VRIJDAG 7 JANUARI 1949. Naar aanleiding van een jeugddrama van recente datum heeft zich rondom ieen bepaald soort boekjes, de z-g- beeld romans'een discussie ontsponnen, waar over het misschien goed is, eens enke le dingen op te merken. Laten we beginnen met er op te wijzein, dat men door een zaak van zulk een uitzonderlijke tragiek als het gebeurde in Medenblik te koppelen aan een of andere onfrisse uitgave zijn doel voor bij schiet. Met de bestrijding van de ene sensatie vervalt men dan in het be drijven van een andere. Trouwjens de manier, waarop sommigen meenden de ze ziaak aan het publiek te moeten voor- Ml'"l KEi „lUan jes van node om zelf een soort „beeld roman te worden. Waar komen eigenlijk die schone verha len vandaan met de helden, die in plaats van een vel een pantserplaat heb ben, die een deur niet ingaan, maar in trappen, en die een soort vliegeriijm aan hun handpalmen en schoenzolen schijnen te hébben, waarmee ze dooc'gjn code- re er d, liefst met toch ook wel een pond1 of wat wegende jonge dame over de schouder, tegen steile rotswanden opkuie ren als een mug tegen een muur? Zij komen voort uit het tekort aan fan tasie van sommige mensen en tegelijker tijd uit een te veel aan fantasie bij, vooral, de jongeren. Wij gewone mensen, krijgen gewoonlijk geen heldenrol te spelen in hot leven, zelf® niet bij toeval. De rol, die ons toevalt is er een met millioencn mede spelers, die samen op 's werelds schouw toneel niet meer produceren dan „ge murmel van de massa' zoals het dan wel in regie-boekjes heet. Is het dan niet te begrijpen, dat vele van die millioencn een heldenrol bewondietnn? Er van_g|e|nite- ten en er zich aan laven, de heiid tot voorbeeld nemen en hiem een stempel laten drukken op hun eigen, nee iniet op hun eigen persoonlijkheid maar op hun uiterlijkheid. Bekijk het gebaar maar eens goed van de voorzitter van de plaatselijke vereniging ais hij de hamieir hanteert. Hij doet hét net als die Voor zitter van het Landelijk Congres- Of let eer.s op het onuitstaanbare schoolfrik- jê, dat net zo manipuleert met zijn bril als hij het eens een echte Prof zag doen. Kijk eens naar het tweedie luitenanifjo miet zijn Churchill-gezicht-imitatie. Lafen we gerust wat om hen lachen als we tegelij kertijd maar weten, dat we meestal zelf ook wel een klein tikje van dat molentje -beet hebben. Onbewust misschien. Maar probeer er maar eens op tie let is n, hoe vaak men zelf in meerdere of mindere mate iemand imiteert, die men z Ier hoog aanslaat En we menen, dat zoiets eer der het tegendeel van een fout is, wan neer iemand zó naar een goed voorb.lel'd kijkt, dat hij sommige gewoonten over neemt. Maar de gewone man, die zo gewoon is, dat hij half tussen de coulissen van 's werelds toneel staat, ziqt geen h aldten. Du® schept hij ze zich. In de wazigheid) van zijn kortzichtigheid formeren zich figuren, die hun onwaarschijnlijke hel den-acties gaan beginnen. Bn omdat de kortzichtige alleen maar de actie wel en het „waarom'1 hem niet interesseert, komt de beeldroman aan zijin behoefte tege moet. Ach, onze brave medeburger zal bij die papieren draak, die hij voor een, trotse arend aanziet', tóch wel braaf blij- Bij de jeugd ligt de zaak anders. De on gevormde, nog niet volgroeide geest zou de invloed kunnen ondergaan van die onbenullige prentjeshelden, wanjneyr er een defectje aan is. Maar gelukkig is het overgrote deelv an onze jeugd geestelijk; gezond. Daarmee willen we niet zeggen, dat we de jongelui nu hun gang maar moeten laten gaan. Maar we behoeven er toch ook geen doodsangsten en een voor misdadige aanleg voor uit te staan als mén de snuiter betrapt op het lezen van deze snertlectuur. Een gezonde jon gen „doet'1 die literatuur nia£s en dat die dingen een tijd lang zulk een opgajng maken, zal wel tot de eeuwig onverklaar bare geheimen blijven behoren die die „mode' van de schooljeugd bepalen. Dénken we er te optimistisch over? Luis ter maar eens naar de commentaren die de jeugd zelf levert op de helden van 7 stuivers per stuk als ze onder elkaar op de speelplaats zijn of op het voetbal- terrein, We wilden wel dat de auteurs van die misselijke rommel zelf ook eens meeluisterden. Misschien, dat die boek jes dan gauwer verdwenen dan door al lerlei verboden. Hoewelgeld stinkt nooit. Toonaangevende Amerikanen, aldus een ar tikel van een speciale medewerker van „The Times", zijn van mening en in deze me ning worden zij gesteund door leidende ver tegenwoordigers uit Duitse industriële krin gen dat de kunstmatige belemmeringen, die door de bezettende machten aan de Duit se industrie worden opgelegd, niet goed zijn te rijmen met de grote rol die (door de Ame rikanen in de eerste plaats) aan Duitsland in het komende Europa is toebedeeld. Ver dere ontmanteling van de Duitse industrie zou volgens deze kringen niet ten goede ko men aan Europa's herstel. Onder druk van Engeland en Frankrijk is echter de zg. Hum- phrey Commissie opgericht, die nu in Lon den vergadert en binnenkort een rapport uit zal brengen of men al dan niet verder moet ontmantelen. Men weet dat de overwinnaars het niet eens konden worden over de omvang die Duits land aan herstelbetalingen zou moeten leve ren. (Na 191S heeft de Entente getracht eent ™vasiTeara^Tln,ÏB?hsrnarl?^as?^e"?!e!l!e!?5Tl Volgens de Viermogendhedenovereenkomst van Maart 1946 zouden er in de Westelijke zones 1600 fabrieken worden ontmanteld. Een derde gedeelte hiervan zou naar de Sov jet Unie gaan en de rest zou verdeeld wor den onder de overblijvende 19 landen, die met elkaar de intergeallieerde commissie voor herstelbetalingen vormen. In 1947 zijn de Westelijke mogendheden echter overeen gekomen een limiet te stellen aan de om vang van de toekomstige Duitse industrie. Het aantal te ontmantelen fabrieken werd gereduceerd tot 690. Een aantal, dat neer komt op 1van het totale aantal fabrieken en industriële installaties in de Westelijke zones. Generaal Clay heeft nu in April j.1. bekend gemaakt, dat er uit de Amerikaanse zone voor een waarde van 120 millioen R.M. was geleverd, ofwel een waarde van 10 millioen pond sterling. 75 millioen R.M. is hiervan haar de Sovjet Unie gegaan. De S.U. had op zich genomen, ook voor de nood van Polen te zorgen. Het is niet aan te nemen, dat de intergeallieerde commissie voor herstelbeta lingen na die tijd méér ontvangen heeft dan ter waarde van 30 millioen pond Sterling. Alles bijeen, komen de herstelbetalingen van Duitsland tot nu toe neer op een bedrag, dat Engeland alleen al tijdens de oorlog in twee dagen uitgaf Het is een zeer ontmoedigend aspect, dat Duitsland erin geslaagd is, grote voorraden aan machines en materialen, die voor her stelbetalingen bestemd waren, achter te hou den. Zwitserland b.v., waar veel Duitse te goeden zijn ondergebracht, weigerde in Juli j.1. verdere uitlevering, nadat nog slechts één procent van het totaal was overhandigd. Vele Duitse tegoeden in Zuid Amerika zijn aan confiscatie ontsnapt. William Clayton, een hooggeplaatste ambte naar aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft meegedeeld, dat Argentinië b.v. geweigerd heeft op te treden tegen 104 Duitse ondernemingen in dat land. Een eenvoudige vergelijking met het ver drag van Versailles leert, dat de Duitsers een miniem gedeelte moeten betalen van het bedrag na 1918. Tijdens de conferentie van Versailles bleven de Britten en Fransen bij hun eis van 9 milliard pond Sterling, terwijl de Amerikanen ieder bedrag boven de 7 mil liard als belachelijk beschouwden. Op de con ferentie van Yalta in Februari 1945 stelde de Sovjet Unie een bedrag van 5 milliard voor, waarvan zij zelf de helft opeiste. Dit werd niet aanvaardbaar geacht door de Wes telijke mogendheden, die aannamen dat de Duitse capaciteit tot herstelbetalingen zeer klein zou zijn. Het lot van de herstelbetalingen na de eerste wereldoorlog is bekend genoeg. Toen het Hoovermoratorium in 1931 hieraan een eind maakte, had Duitsland 1 milliard van de 6.6 milliard pond Sterling betaald. Het is waar, zelf beweerden de Duitsers 3.3 milliard betaald te hebben, maar het werke lijke bedrag is ongetwijfeld lager. Hoe dit ook zij, er was zeker geen reden voor hun luidruchtig en overdreven geschreeuw, dat de herstelbetalingen hen hadden geruïneerd. Teneinde de betalingen te ontgaan, hadden de Duitse industriëlen opzettelijk de produc tie laag gehouden, zodat deze in 1926 nog slechts 60% van die van 1913 bedroeg. In Juli 1932 zei Churchill in het Britse lager huis: ,,Er is geen sprake van, dat Duitsland door de overwinnaars ie leeggezogen. Het tegendeel is waar; Duitsland heeft 'n krach tige injectie gekregen van zijn vroegere vijanden en wacht slechts op een opleving om een enorme commerciële en politieke op gang te maken." Het is nog te vroeg om vergelijkingen te maken, zo gaat „The Times" verder. De her stelbetalingen in fabrieksinstallaties zijn on aanzienlijk geweest. Het productie-apparaat van West Duitsland is practisch onbescha digd uit ae oorlog gekomen. De enorme in dustrieën van het Roer- en Rijngebied zijn intact. De capaciteit tot het produceren van gebruiksgoederen is even groot als in 1944. Duitslands buitenlandse tegoeden en hulp bronnen zijn verminderd, maar zeker niet vernietigd. Wat dat betreft kan men zelfs zeggen, dat de Britse meer hebben geleden. Hun handelsvloot is verdwenen, maar er gaan reeds stemmen op om de „ietwat strenge maatregelen" van Potsdam onge daan te maken en te beginnen met de bouw van oceaanschepen. Hiervoor beschikt Duits land over een staalproductieapparaat, die niet veel minder dan 19.000.000 ton per jaar bedraagt, tenzij de Amerikanen dit niet zou den wensen, hetgeen niet aan te nemen is. Hoe vlug de industriëlen erin zullen slagen Duitsland weer op de been te helpen (zodra zij overtuigd zijn dat het verliezerschap geen onaangename consequenties met zich mee brengt), ziet men aan de stijgende productie in de Westelijke zones na de geldherziening. De productie is daar, wanneer men 1936 als basis neemt, gestegen van 40% in Mei van 1948, tot meer dan 70 in November j.1- Men doet er goed aan, te bedenken, dat er in 1936 meer dan een kwart van de gehele productie bestemd was voor de herbewape ning. De „Times" besluit dit belangrijke artikel met de veelbetekenende woorden: Het z.g. geruïneerde Duitsland van 1945 kon wel eens evenzeer een sprooKj?flnjKeii ie zijn dis zelfde geruïneerde Duitsland van na 1918. Het is echter te hopen, dat de consequent es hiervan niet tot dezelfde rampzalige gevol gen zullen leiden als 20 jaar geleden. FEESTAVOND FRIESE VERENIGING. Dezer dagen kwamen de leden van d: Friese vereniging „Freonskip en Ienfald" in de zaal van Eemland bijeen voor het houden van een feestavond, waaraan de Friese vereniging „Frysk en Frij1" uit Hil versum haar medewerking verleendie. De voorzitter, de lieer j. H- die Jong, sprak een kort openingswoord, waarna gezamenlijk het Friese Volkslied werid gezongen. Het woord was vervolgens aan het to neelclubje van „Frysk en Frij'1, dat met de opvoering van het vrolijSe toneelspel „De Lietsje sjonger'1, van J. Bus, de aan wezigen op uitstekend spel heeft ver gast. Zowel de grote als kleinere rollen in dit stuk werden op sublieme wijze vertolkt en een woord van lof aan de regisseur de heer J. Marra uit Utrecht, is hier ze ker op zijn plaats. Aan het slot dankte de heer De Jong de medewerkenden voor hun prachtig spel en bood de dames een tuil bloiemen aan. Tijdens de pauze maakten vele aanwezi gen van de gelegenheid gebruik zich den Fries boek aan te schaffen, hetwelk ook kan worden verkregen bij de heer W. Hettema, Ossendamweg 35. SHETLANDSE PONYKEURING. Woensdagmorgen had op de Stationsweg dé voorjaars hengsten-keuring plaats voor het Nederlandse Shetland Pony Stam boek. Vijftien hengsten werden ter keu ring aangeboden, w.o. prachtige exempla ren. De prijzen werden als volgt toege kend: 1. BARTJE, blauwe schimmel, eigenaar P. J. M. v. d. Berg te Arnhem, (medail le aangeboden door „De Gouden Ploeg"). 2. SYLVANO, blauw bonte Moorkop, eig. P. M. Vrij te Leidsendam, (medail le aangeboden door de heer G. J. V. ,d. Grift). 3. QUICK VAN GROENSANDE, eig. S. Floor te De Bilt, (medaille van het ge meentebestuur van Soest). 4. LOEKIE, vosbont, eig- G. Z. v. Rijh te Scheveningen, (medaille van het ge meentebestuur van Soest). 5. JIMMY VAN GROENESANDE, blauw bont, eig. G. Z. v. Rijn te Scheveningen. 6. KAREL, zwart, eig. W. C. J. van de Grift, Baarn. De andere aangevoerde hengsten kondein het vereiste aantal punten voor inschrij ving in het stamboek niet behalen. De jury bestond uit de heren D,r. C. J. -ff Voor de radio hoorde ik' een spreker in een bijeenkomst zeggen: „Lieftinck rolt het kapitaal op' Persoonlijk heb ik daar niet veel belang bij, omdat er bij mij niet veel op te rollen valt. Met al le kwaliteiten, die minister Lieftinck heeft, ziet hij toch geen kans bij mij een kapitaal op te vegen. Ik sprak al eens eerder over die f 1.34 die ik op de spaarbank heb en ais dit kapitaal bij zijn oprolpartij moet sneu velen, dan wens ik onze minister hier massel en brochem mee. Toch vind ik die uitspraak voor de radio een beroerd ding. Eerstens doet dat „oprollen" mij teveel denken aan de Duitse bezettings tijd en tweeden® ben ik van mening, dat „oprollen" altijd wordt toegepast door iemand, die geen ander argument meer voor handen heeft en door zjjn machtspositie een bepaalde handeling aan een ander kan opleggen. Denkt u nu niet, dat ik zo'n aanbidder van het kapitalisme ben, gunst nee, maar ik ben toch ook niet blind voor het feit, dat de positie, die Nederland innieemt of steeds heeft ingenomen in de wereld, voor een niet gering deel te dankon is aaft datzelfde kapitaal, dat Minisfer Lieftinck thans, volgens die spreker althans, be zig is op te rollen. En waf gaan we doen als het kapitaal is opgerold? Gaan dan de zaken, die het kapitalistische deel van ons volk tot nu toe heeft ge dreven, over in Regeringshanden? Gaan die dan die zaken opknappen? Ach arme, daar zal wat van terecht komen. Een genationaliseerde hand'el, gp'dtievan door ambtenaren. Dat kan leuk worden. Gelukkig is het voorlopig nog niet zo ver en even gelukkig is 't, dat de groep, die dit oprollen voorstaat, een minderheids groep is. Maar, de helft plus 1 is al eén meerderheid en dan hebben die an dere 49 procent maar te slikken, waar mee ik maar wil zeggen, dat vrijheid toch maar een erg betrekkelijk iets is. Zoals gezegd is het nog niet zo ver, maar het is misschien toch wel goed ons af te vragen, of het wel juist is fe praten over slopen van de brugpijlers, als het bruggendek, ook in de toekomst, nodig is om ons aan de overkant te brengen. H. OEKMAN. Rab fe Haarlem, J. C. Koedam te Res- sen en D. van Dam van Brakel fe Brakel. Na afloop had de prijsuitreiking in „De Gouden Ploeg" plaats. BILJARTEN. Het competitie-programma van de NBB, district Eemland, vermeldt voor ide week van 9 tot en met 15 Januari de .volgende wedstrijden. Cadre Klasse: 10 jan. Verg. Wagen 1v Centraal j. 14 Jan. Gouden Pk 1Ons Genoegen 1. Ie Klasse jibre: 10 Jan. Nieuwe Kei 1— Soestdijk 1 en Metropole 1Leusd|erkw. 1. 12 Jan. Ons Genoegen 2Zonneheuvel 1 en Verg. Wagen 2Gouden Ploieg 2. 2ê Klasse lïbre A: 10 Jan. Leusder kwart. 1Metropole 2- 12 Jan. Oosterpark 1r Genoegen 3. 14 Jan. ODL 1—Animo 1 en Vergulde Wagen 3Centraal 2. 2e Klasse libre B: 10 Jan. KOT 1—Nieu we Kei 2. 12 Jan. Gouden Ploeg 3Mki- d'elwijk 1. 3e Klasse libre A: 10 Jan. Soestdijk 2— Verg. Wagen 4. 12 Jan. Ons Genoegen 4—Theomien 2. 13 Jan. Metropole 4— KOT 2. 3e Klasse libre B: 10 Jan. Animo 2— Ons Genoegen 5. 12 Jan. ODL 3—Nieu we Kei 3. 13 Jan. Tavenu 1Metropole 5 en Zonneheuvel 2Leusdier kwart. 3. 3e Klasse libre C. 10 Jan. DOS 2—ODL 4 en Oosferpark 2—Centraal 4. 13 Jan. Animo 3—Zonneheuvel 3 en KOT 3— Middelwijk 3. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN. Naar wij vernemen heeft het bestuur van het district Eemland besloten, evenals 't vorige jaar, na afloop van de competitie, die spoedig in 't zicht is, persoonlijke Kampioenschappen uit te schrijven in de onderstaande klassen: 4e klasse libre voor spelers van 1.00-2.00, 3e klasse libre 2.00-3.00, 2e ktos'se libre 3.00-4.50, le klasse libre 4.50-7.00. Waarschijnlijk zullen ook voor de cadre - spelers kampioenschappen worden geor ganiseerd. 20 Januari sluit de inschrij ving voor deze persoonlijke kampioen schappen. IN ARREST. Als verdacht van zware mishartdlel'ing is G. v. d'. B. in arrest gesteld. HAASTIGE SPOED... Een luxe auto (een nieuwe Buick '48), komende uit de richting Soc.suiuïncn, reed met een te grote snelheid door de bocht nabij sanatorium „Zonnegloren1 waardoor de bestuurster de wagen niet meer op de rijweg kon houden, mót heit gevolg, dat déze tegen een boom botste^ De auto, welke zij even had go.kcjvd, werd aan de voorzijde zeer ernstig be schadigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1949 | | pagina 1