R&IL WENHÜIS Onbegrepen jeugd» De sfcaat VOOR ONZE DAMES. mder Het nut van de tussenhandel. Elcctriciën ;hterveld 2-2. Cr O EDI, Plaatselijk nieuws. aai - Tel. 2577 nd ia te lopen, het .otten en de GVV- orlopend als ovet- hachelijke momem Maar ook de GW :il en wist de ver dediging nogal eens eze gevallen toonde ijn kunnen en wist rige wijze te stopi na een half uuo ;titbij van da GW- toen de arbiter ver- if te fluiten. 04. inuut slaagde SEC den, toen mid'voor at terugspringende; n. Eindstand 14i ntmoeting was voor fuinlijk, daar reeids len de achf.ersp rijen eheuring van een laten vervangen. na 10 minuten de Vois de bal fraai el wist te plaatsen. de Boys van deze :t, want reeds enige Achttrveld gelijk, ijk opgaande strijd sen, zonder dat ier 1 kwam. Ruststand ing hetzelfde spel- 'artier in de tweu.de Achterveld onvtr- 1 schot de leiding ast vielen de Boys toede der bezo ek tra k er veel op, dat oerwinning zou gaan nuten voor tijd een hterveld een straf- die prompt door .punt werd omgezet, and kwam ten slotte niet meer over: jeste tandpasta F-F.i 4.-3- af'trap ontwikkelde illen, waarbij at di van samenspel ,te i men kon hiet eeh- dat er combinaties r de gasten fa;.aai terhoede van Schez- de aanvallen stuk. :e weinig geschoten, deman, die na een op een uitzondering vacht hard in te le Theo Roland en ook eens, doch het oland stuitte af van BDC's linkshalf de ichoot. iging. waarvan Piet tieme partij spieelde„ '*i. Zij moest ver-i soms zeer gevaar asten afslaan. Jon met 'n gering echter geen dendie- plev'erde. enzeel het initiatief illen, waaruit de ge- erd. 11. au alles op alles, g bijtijds het gevaar nederlaag en beant- ef op sportieve wïj- ■k van de Scherpen- st lang onheil te leeremans in de 20e t zijn voeten kreeg loot. 21. er zag Goos Huuir- nenspei met Gerard ie S chc rpcnzqel-ver- 1'ken door met qen over de grond, de te passeren. 31. ebter geenszins ont- :den integendeel tpl- )C-veste op. uur moest doelmiaini voor een schot van ihfsbuiten. 32. beurt aan de thuis- r B. Rademaker ge- door de keeper af- ichter Slechts uilfstelj de in het veld ge- bij Molm inkhof, te. 4- 2. Icher,oenzeel er ren es bieef ook deze; m voorzpt van rechts vroeg uitgelopen r de derde keer ti ival kwam het einde dsrechfer van Bedien wedstrijd. PKACTIJK GEVAL .Jantje Koekie," zo heette hij in de Jordaan, waar zijn vader een kruidenierswinkeltje dreef. Hoewel vader en moeder het in veel dingen wel met elkaar eens waren, was er ten opzichte van Jantje tussen de ouders permanent verschil van mening. Jantje snoepte graag. Jantje snoepte graag véél. En hoewel vader een rijke sortering cent-van-'t-blad-artikelen" voor de snoeplus tige jeugd van het armoe-buurtje in voor raad had, was het hem een gruwel, dat zijn jongen evenveel van al dat gekleurde kleef- goed hield als de andere kinderen uit de straat. Zijn jongen zou later ook „zaken man" worden en daarom moest-ie al vroeg ,,de waarde van het geld leren kennen". Niet altijd dat gezuig en gekluif. Nu eraan »ewend, konden ze d'r later niet meer afblij ven en „je zag hier in de straat om je heen, hoe ver die mensen het met hun onverstan dige uitgaven brachten." Hoewel moeder altijd vond dat haar man erg wijs was en in haar hart hem ook ten aan zien van de opvoeding van hun enige kind gelijk wilde geven, kon zij het niet laten om Jan stilletjes rijkelijk te bedelen van de be geerde zoetigheden. Vader kwam er achter en ons ware ver haal speelt immers in de Jordaan met zijn felle hartstochten de conflicten bleven niet uit. Vader ging Jantje slaan, Jantje be gon te huilen en te drensen, altijd in dezelf de bewoordingen: „Ik wil een koekie". Moe der gaf het „koekie" envader sloeg moeder Met Jantje's snoeplust namen ook de vecht partijen tussen de ouders in hevigheid en in aantal toeJan kreeg een wrok tegen va der. die zijn „goeie moeder" sloeg, omdat ze hem één snoepje had gegeven. Toen moeder kwam te overlijden, was er niets meer wat Jan, die op school goed had kunnen leren en zelfs al in de 2e klas van de Mulo zat, nog aan huis bond. Jan liep weg. Vader liet hem terug halen. Jan liep wéér weg. Dit weglopen en terughalen her haalde zich zo dikwijs, dat vader er de brui aan gaf. „Ban moest die snotjongen maar zien wat er van kwam, hij trok er z'n handen van af. Inmiddels kwam de oorlog en met de oorlog verschenen de bekende, mooie plakkaaten met allesbelovende zinnen: „Neem dienst Goede voeding, prettige sfeer, voldoende zak geld." Jan zat in de knoei en nam dienst, 't Duurde niet zo bar lang, of de Jordaanse vrijbuiter in hem kwam met zoveel onstuimigheid bo ven, dat hij een plan beraamde om onder dat commandogebral uit te komen. Hij waagde het er op en werd gegrepen. De gevolgen waren minder prettig, maar zij staafden Jan slechts in zijn voornemen om het de volgen de keer beter te doen. Die volgende keer liet nogal op zich wachten. Eerst tijdens het Het Mulo-diploma heelt-ie al lang. Uw fantasie mag uitmaken, welke bergen werk de mensen, die deze jongen „uit de goot" tilden, in zo'n korte tijd hiervoor moes ten verzetten. En dan te denken, dat er in Nederland dui zenden Jantjes Koekie zijn, met al hun, steeds verschillende, moeilijkheden. I..msporrhaarr nër Oostfront zag 'hl; z'n Kans' schoon en poetste de plaat. Nu zouden de moffen hem niet meer te pak ken krijgen. Inderdaad kwam hij in Amster dam aan. Het kwam geen ogenblik bij deze typische Amsterdammer op, ergens anders heen te trekken. Zelfs nu, na alles wat hij had doorstaan, wilde hij echter niet de drempel van vader's winkeltje overstappen Hij zocht en vond een veilige duikplaats. Of, veilig, veilig In een der verdachte buurten ontmoette Jan een mensje, dat hij van vroeger kende en dat inmiddels langs vele omwegen „in het leven" was terecht gekomen. Van de gebo den gelegenheid bij haar in huis onder te duiken, maakte de jongen graag gebruik, maar meer dan de dagelijkse kost kon de vrouw niet aan hem kwijt, hoewel hij een dringende behoefte had aan de meest nodige kleding. Zo gauw hij z'n kans schoon zag. vertrok hij, de prostituée van wie hij op zijn wijze oprecht was gaan houden, aanbiedende voor haar te gaan werken. Hoewel de vrouw op haar beurt ook van „de verstandige Jantje Koekie," zoals ze hem uit haar kindertijd kende, hield, bleef het bij Jan's aanbod. Het stuk speelt drie jaar later. Bij een razzia op de bonnenmarkt werd Jan ingerekend. Na de bekende geschiedenis van verhoor, voorarrest, enz. leverde een ambte naar van Justitie hem af bij het Jongenste huis, waarvan de directeur na inzage van het dossier, had gezegd het graag eens met die jongen te willen wagen. Jantje Koekie zou 'heropgevoed worden. Jan kwam op kantoor, maar toen de chef hem daar zag binnenkomen, schrok men toch wel een tikje. Het prototype van de zwerver, met stem banden. die door het abnormaal vele ro ken een schrapende rauwe klank voortbrach ten. De dikste delen van zijn rug gluurden hier en daar onbeschaamd door het zitvlak van zijn broek. Een vak kende hij niet, ge werkt had de jongen, die ondertussen 20 jaar was, nooit. Wat wilde Jan worden? Met een wijsgerige gïimlach van de doorsnee landloper vraagt Jan de heren, wat ze denken van hèm nog te kunnen maken. Jan is overgeplaatst. Met zijn volle instem ming. Voorlopig was de grote stad niets voor hem. „Wat de heren van hem nog dachten te ma ken?" vroeg Jan bij z'n entree in het nieuwe Jongenstehuis. „Wat had Jan vroeger willen worden?" was de weervraag geweest. „Schoolmeester," zei Koekie zeer beslist. Nu werkt Jan op de boerderij van een .grote inrichting voor verwaarloosde jeugd. Halve dagen. Zijn verdere dagtaak bestaat uit stu deren voor z'n akte onderwijzer. VLEESVERKOOP. Woensdagmorgen, van 9 tot 9.15 uur, heeft aan het slachthuis verkoop van vlees plaats voor de nummers 2901 tot en mét 2975. MASSA PRODUCTIE. Een groot aantal processenverbaal' moest worden opgemaakt wegens overtreding van de verkeersvoorschriften; o.a. rijden zonder rijbewijs, zonder wegenbelasting- kaart, zonder voldoende of geheel gleen verlichting, inhaalverbod enz. TAFELTENNISCLUB „SOESTDIJK". Soesfdijk 1 heeft haar uitwedstrijd .te gen AMVJ 1 niet met een overwinning kunnen eindigen. Eervol werd met 82 verloren. Niettemin slaagde de Soestdliji kers etr in om de eerste 2 gamies van dwe véél te laag inge deelde vereniging af te snoepen en hadden zij iets meer geluk gehad, dan zouden er wellicht nog 1 of 2 puntjes zijn bij gekbmen, daar drie partijen eerst na 3 sets verloren gingen. Soestdijk 2 speelde thuis tegen Tierire Neuve 2 en zoals verwacht won zij deze wedsfrijd met niet minder dan 100 en handhaafde hiermede haar ongeslagen record. Ook Soestdijk 3 deed goed werk dioor, Levu 4 in eigen huis een 2-8 nederlaag toe te brengen. Soestdijk 4 speelde niet wegens niet op komen van haar rivaal AMJV 2. Het programma voor deze week luidt: Donderdag 13 Jan. UTTC 8Soestdij'kl 4 te Utrecht. Zaterdag 15 Jan., Soest dijk 1Soestdijk 2 te Soestdijk. Za'ter- terdag 15 Jan., Soestdijk 3—UPTTS 7 te Soestdijk. ZUSTER ANNUNC1ATA. Zonder te beweren, dat de uitvoering volmaakt was, kunnen we toch zeggen, dat de R.K. Toneelvereniging „Hogerop" zich in Zr. Annunciafa van haar beste zijde heeft laten zien. „Zr. Annunciata" is een toneelstuk met verschillende goede kwaliteiten; e:;n dra matische spanning, een vlotte dialoog terwijl ook de typen, die in dit stuk op (reden, zowel de ongelovige doktoren als de door alle patiënten beminde liefde- Zuster en de eeuwig mopperende zi.i'k'a, zijn allen mensen uit de realiteit. Het zeer talrijke publiek, dat de zaal fi- ten van het alleszins verdienstelijke spel van „Hogerop"', waarin zich verschil lende krachten bevinden, die behoorlijk spel leveren. Vooral de vertolkers van de hoofdrollen hadden zich uitstekend ver diept in de figuren van het stuk en speel den spéciaal in het eerste bedrijf b°pjl goed samen. Ook aan dé decors was deze keer bij zonder veel aandacht besteed, betgeen de uitvoering zeer ten goede kwam. Op verzoek zal a.s. Zondag een herop voering van dit stuk gegeven worden. WERKKLEDING. Het C.D.K. deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H 10 en L 10 tot na der erder geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bannen H 10 kan men kopen; een overall' of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, pen lange witte jas, een Iaboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L 10 kan men kopen: een werkbroek of wierk- jasje van keper, drill, satijn, beaverteen,, Engels leer, manchester of pilow, eien kor(e witte jas, een koksbuis of een, kor te stofjas- De bonnen H 11 cn H 12 en L 11 qm L 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H 1 t.m. 9 en L ,1 t.m. 9 en de rantsoenbonnep FC en FD blijven voorlopig geldig. OPENSTELLING DISTRIBUTIEKANTOREN. Met ingang van 17 Januari a.s. is de openstelling van de distributiekantoren (behalve voor uitreiking van bonkaarten en detaillisten) als volgt: SOEST: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, 9-12 en 1.30- 2.30 uur. SOESTERBERG: Woensdag 9-12 en 1- 2.30 uur. De uitreiking van bonkaarten vindt plaats op de datum, afgestempeld op de bon kaarten en op de ure,n als bovenvermeld. Voor SOESTERBERG wordt deze uit reiking op Donderdag gesteld- ALGEMEEN SECRETARIS VAN HET KON. HUIS BENOEMD. In verband met de vele nieuwe 'en zware eisen, welke sedert die inhuldiging zow '1 aan het secretariaat van H-M- de Ko ningin als aan dat van Z.K.H. de Prins der Nederlanden gesteld wordlan, is Mr, Dr. J. G. van Maasdijk, met ingang van 1 Januari 1949 tot waarnemend algemeen secretaris van Eet Koninklijk Huis be noemd. Het ligt in de bedoeling om in die toe komst de functie van algemeen secreta ris van het Koninklijk Huis in te voeren- AANRIJDING. Een op de hoofdweg, achter een groen tewagen rijdende auto moest vaart min deren om een tegenligger geieguiheid; te geven tot passeren. De auto gleed echter door, waardoor deze tegen dia groentewagen botste en wagen en auto danig werden beschadigd. De groente man kwam er met de schrik af. SOESTERBERG. HEROPENING BIOSCOOPZAAL. Woensdagavond had in het R.K. Mili tair tehuis voor militairen en genodig den de heropening van de geheel ge restaureerde bioscoop- en toneelzaal plaats. Deze voldoet thans aan de hopg- ste eisen, welke men aan ieen dergelijke inrichting stellen mag. Een ruim toneel', met een tweetal aparte kamiers en tan- behoren, alsmede een van brand geïso leerde cabine, voorts de prachtig aan-i geklede zaal met nieuw meubilair ien in directe verlichting, maken het gehtqel tot een sieraad van onze plaats. Vooraf hield Pastoor Welsing, directeur van het Militaire Tehuis, een toespraak, waarin hij alle aanwezigen, onder wie de commandanten van de verschillende onderdellen, hartelijk' welkom heette op deze openingsvoorstelling. Dankzij de bereidheid ickp heren Ruijs uit Zeist zal hier belangeloos voor de militairen el ke Dinsdag- en Woensdagavond om de veertien dagen een degelijke film wor den vertoond. In diezelfde geest zal ook' door het militair tehuis worden gehan deld, zodat, alleen tof dekking der on kosten, de toegang slechts 35 cen(t zal bedragen. Voorts werd door spreker op rechte dank gebracht aan de aannemer, de heer De Goede, voor hiet keurig uit gevoerde restauratie-werk, alsmede aan de heer Van Eij'den en alle andere om- deruitvoérders, idie allen het belang van het militaire tehuis voor ogen hadden. Het bestuurslid, de heer Wegman, zeide, in een geestige toespraak', dat Pastoor Welsing de geestelijke vader was, die de plannen voor de herbouw ontworpen en gekoesterd had. Daarna werd de prachtige kleurenfilm „Onvergetelijke Melodie" vertoond, waar bij het geluid in deze zaal bijzonder goed tot zijn recht kwam. „MASKERADE" OPENT SEIZOEN. Door de plaatselijke toneelveilanigingl „Maskerade" wordt „Zaterdag 15 Jan. a-s., in ,,Huis ten Halve", het -seizoen, geopend met de opvoering van „Najaar® stormen*', blijspel' in 3 bedrijven door C. van Bommel-Kouw en Henk Bakker- Ditmaal wordt slechts 1 uitvoering hier van gegeven. Het Tweede Kamerlid Hofstra heeft het plan geopperd, dat de staat, wanneer zijn geldbehoeften geringer worden, de belastingen op de winsten van bedrijven niet zal verlagen, doch een deel ervan in het bedrijf zal laten als staatsaan- deel. Veronderstel dus, dat een fabriek op het ogenblik aan bedrijfsbelastingen 20.000.per jaar moet betalen en dat de staat niet meer dan 15.000.daar van werkelijk nodig zou hebben, dan wil de heer Hofstra de belastingdruk niet verlichten, doch 15.000.aan de ont vanger laten betalen en de andere 5000.op rekening van de staat laten schrijven, zonder het te innen. De Staat krijgt dan dus 5 aandelen van 1000. in het bedrijf. Op die manier zou de Staat op de lange duur onvermijdelijk alleen-eigenaar van alle bedrijven wor den. Misschien is dat voor de heer Hof stra een prettig vooruitzicht, doch wij menen te mogen aannemen, dat zijn op vatting door het overgrote merendeel van de bevolking niet wordt gedeeld. Er zouden trouwens de zonderlingste con sequenties aan verbonden zijn. Ten eerste zou een minister van financiën, daarin gesteund door een toevallige Ka mermeerderheid, onder het mom van be lastingbehoefte langs deze weg de zelf standige bedrijven met toenemende snel heid kunnen onteigenen. Tegelijkertijd zouden echter de bedrijven met een te veel aan kapitaal komen te zitten, om dat zij met hun winstreserves, die in handen van de Staat komen, geen schul den kunnen aflossen. Buitengewoon be denkelijk zou het ook zijn, dat de Staat daardoor bedrijfseigenaar zou worden en dus belanghebbende. Bij loonconflic- ten zou de Staat dan tegenover het per soneel kunnen komen te staan, wat wel buitengewoon ongewenst is. De Staat moet onpartijdig blijven! Men heeft nogal eens de neiging de tus senhandel te beschouwen als een nutte loze en zelfs parasitaire groep in de sa menleving. Die mensen doen eigenlijk niets, zo redeneert men, ze kopen in grote aantallen en verkopen hun voor raad in kleinere partijen met een be- EEN AARDIG JONGENSPAKJE. Dit aardige practische jongenspakje 13 heel goed zelf te mak-en. Misschien hdb- ben wé van gragere broer nog eau pak in de kast hangen, dat hem teklein is geworden, of anders heeft u misschien nog een couponnetje wollen stof kun nen kopen, waarvan u dit pakje kunt ma ken. Heeft u donkere stof, bij voorbeeld don kerblauw, dan «faat het heel aardig, wan neer het kraagje van wit linnen of dun ne grijze stof wordt gemaakt. Vindt u dilt te besmettelijk, dan kunnen de kno pen wit worden genomen, waardoor hef geheel 'n fleuriger aanzien krijgt. Vctór de zijnaden van het broekje wor den gesloten, worden de zakken ingezet- Daarna worden de zijnaden dichtgostik®. Bij de sluiting wordt aan 'de rechter kant een stukje aangezet voor de kno pen. Dé linkerzijde krijgt een -dubbel jegenbelog, waarin de knoopsgaten wor den aangebracht. De middeiiachfernaad wordt tot aan hef kruis dichtgestikt. Nu wordt hét broek je vérder gesloten. Aan de achterkant worden dan nog een paar figuurnaadjes gestikt. Voor afwerking zetten we een band aan hef broekje. De pijpjes worden op de goede lengte gezoomd. Wanneer we een vouw in heit broekje persen, leggen (ve de vier Zijden op elkaar. Het Moesje krijgt aan beide zijden mid denvoor een belegstuk, dat met dia worden de revers ongevouwen ien plat- geregen. De zij- en schoudernaden .wor den dichtgestikt Het dubbelgeknjpte kraagje wordt eveneens met de goflda kanten op elkaar gestikt, omgevouwen, p(!atgeregen en op de blouse gestikt, De mouwen hebben geen manchetjes en worden mef een zoompje aan de bin nenkant afgewerkt. Het patroon van dit model is in de leeftijden 2-4, 4 6 en 6-8 jaar a f 1.10 verkrijgbaar bij „Het Ratronenhuis", ta Amsterdam, Middenweg 200. Na onjtvangst van een postwissel waarop vermeld No. 4700, alsmede 'de gewenste leeftijd, wordt het patroon u omgaande toegezonden. spottelijke winst. En toch leert de prac- tijk, dat die tussenhandel onmisbaar is. Zelfs in Sovjet Rusland! Daar heeft men n.1. enige jaren voor de oorlog gepro beerd alle groothandelsinstellingen af te schaffen. De fabrieken zouden recht streeks aan de coöperatieve winkels le veren en men meende door het over slaan van de tussenschakel de prijzen te kunnen verlagen. De praktijk bewees echter, dat men op die manier het paard achter de wagen spande. Grossier en groothandel werden dus uitgeschakeld en de fabriek leverde via de winkel rechtstreeks aan de consumenten. Dit bracht echter met zich mee, dat iedere fabriek een onnoemelijk aantal kleine verzendingen had te verrichten en dit bleek zo moeilijk en kostbaar te admi nistreren, dat de practische uitvoering eenvoudig vastliep. Twee jaar later werd de maatregel dan ook weer inge trokken en sindsdien is de tussenhandel in Rusland erkend als een nuttige, so cialistische instelling. (De tussenhandel is daar natuurlijk niet in handen van particulieren). Hoe komt het nu, dat een groothande laar wèl met voordeel kleine afleverin gen aan winkels kan doen en een fa briek over het algemeen niet? De reden daarvan is, dat de grossier een groot aantal verschillende producten levert. Bij hem komen de zendingen van fabri kanten tezamen en hij stelt daaruit weer nieuwe gemengde partijen samen, die aan de vraag van iedere winkel afzon derlijk voldoen. Deze besparing is zo groot, zowel aan arbeid als aan trans portkosten en verpakking, dat de tus senhandel inplaats van een parasiet een economisch onmisbare schakel in het maatschappelijk leven is.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1949 | | pagina 3