Raad moet nu maar eens beslissen Mgr. A. G. Smit jaar priester Utrechts Byzantijns Koor in R.K. Kerk Nieuwerhoek Zo gezien... PERZIKEN Rundergehakt SHAMPOO Honsbergen Honsbergen Honsbergen Honsbergen Honsbergen PINDA'S Onteigening pand Torenstraat: Wie is er bang voor morgen? Woningen op terrein „Gouden Ploeg" Kleding- inzamelingsaktie Circusvoorstelling Renz in Soest Woensdag 8 augustus 1979 57e jaargang no. 50 SOESTER COURANT Bureau voor redactie en administratie: Van Weedestraat 29, Soest - Tel. 14152* Postgiro 126156 Hoofdredacteur: H. E. J. SMIT Abonnement per half jaar Z10.— Buiten Soest per half jaar f20.— Verschijnt iedere woensdag ALLEEN DONDERDAG 10 STUKS voor UiUU Zie onze advertentie ALLEEN DONDERDAG MAGER KILO van Ml.-voor ALLEEN DONDERDAG Zie onze advertentie door GERARI) PAUL DEZE V WEEKIN ONZE DROGISTERIJ ODISSA in 4 soorten, van 3.95 voor 1.98 Hierbij gratis proefflacon 95 cent Zie onze advertentie HYPOTHEKEN Voor een goed en onafhanke lijk advies naar de vakman. Wij bemiddelen voor 18 hypo theekinstellingen. Rente vanaf 8,9% Vraag vrijblijvende informatie. AUTO VERZEKERING Betaal niet meer dan noodza kelijk. Voor de betere rijder aantrekkelijke no-claim kor ting. Speciaal tarief voor privé- rijders en ambtenaren. Ook voor jeugdige rijders een normale autoverzekering. Met vakantie! Vergeet dan niet een Reisbagageverzekering te sluiten. ftTTH II fi Demmers en 'W'Wii'de Wolft b.v. Torenstraat 17 - Soest Tel. 02155-15451 ALLEEN DONDERDAG VERSGEBRANDE 500 GRAM Nu voor 2.98 Zie onze advertentie In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening heeft de heer Nic van Dam er op aangedrongen op zo kort mogelijke termijn te beslissen of tot onteigening van zijn pand aan de Torenstraat zal worden overgegaan. Uitstel stelt hij niet op prijs ,,want dat voel ik als het zwaard van Damocles wat boven mijn hoofd hangt", aldus de heer Van Dam. Enig uitstel komt er vermoedelijk toch wel, want in de commissie varieerden de uiteenlopende meningen van: maar door de dure appel bijten". Het zakenpand van Van Dam aan de Torenstraat moet het veld ruimen in verband met het bestemmingsplan „Beschermd Dorpsgezicht". Ook de pastorie bij de Oude Toren zal afgebroken worden. Het bestuur van de Ned. Hervormde Kerk verzette zich niet tegen deze afbraak; de heer Van Dam deed dat wel. Gebruik makend van het spreekrecht van de publieke tribune zette de heer Van Dam in de vergadering van de commissie R.O. uiteen het niet eens te zijn met de opvatting van burgemees ter en wethouders, dat zijn bezwaar niet van persoonlijke maar van alge mene aard was. ,,Ik vind het feit dat ik bezwaar maak al een vingerwijzing dat deze ook van persoonlijke aard is. In 1960 ben ik daar met mijn bedrijf gestartzo'n kleine twintig jaar leef en werk ik daar. Ik vind de omgeving erg mooi en wil daar graag blijven wonen. Gevoelsmatig heeft dit toch een bepaalde waarde voor mij", aldus de heer Van Dam. Hij merkte verder op al in 1966, bij de tervisie legging van het plan (samen met de fa. Middelman) een bezwaar schrift te hebben ingediend. Abusieve lijk werd het bezwaarschrift aan de raad gericht en alleen om die reden werd het toen ongegrond verklaard. Van „achteraf" bezwaren maken was derhalve geen sprake. Op 25 januari 1977 werd hem een bouwvergunning voor het pand ver leend. Van deze vergunning werd een tijd geen gebruik gemaakt in verband met de realisatie van een geheel nieuw pand aan de Van Weedestraat. Met de verbouwing, waarvoor de vergunning gold en waarmee een aanvang werd gemaakt door gedeeltelijke afbraak, wil Van Dam echter nu starten. Dit te meer omdat hem gebleken is dat na totale realisering, voor een bepaal de branche hoge omzetten te verwach ten zijn en daarbij dus hoge revenuen. De heer Van Dam wees tenslotte op de financiële consequenties voor de ge meente, die naar zijn mening niet mis zouden zijn. Voor schadevergoeding zou in aanmerking komen: een grond- oppervlakte van 645 m2; een vrijstaand woonwinkelpand met een inhoud van 775 m3 (gelegen aan een van de mooiere plekjes van Soest „beschermd dorpsgezicht"); de belastingclaim (zakenpand ca 60%); de verhuiskos ten; de economische c.q. zakelijke schade en de sloopkosten). „Ongetwijfeld zult u het met mij eens zijn dat deze transaktie zeer vele honderdduizenden guldens gaat kos ten, waarmee bereikt wordt enkele grasveldjes rond de Oude Kerk. Ik vraag mij af of dit in deze tijd van bezuinigingen wel past en of er in Soest geen hogere prioriteiten zijn", aldus de heer Van Dam. Hij voegde aan zijn verzoek niet tot onteigening over te gaan toe daaraan dan geen konsekwenties te verbinden, zodat hij vrij was te doen wat hij wilde. Twijfel Met zijn verzoek zaaide de heer Van Dam enige twijfel onder de commissie leden. Slechts de heren Jonker [D'66] en Oldenboom [CDA] steunden het college-voorstel om tot onteigening over te gaan, zonder meer. De raad zei indertijd 'a' en diende nu ook 'b' te zeggen. Dat was ook de mening van de CDA-er Bolhuis, die echter toch nog wel eens over de financiële consequenties wilde praten in de financiële commissie. Het ging hem om de vraag hoe de raad de onteigening zou gaan financieren. Wethouder Menne meende dat die vraag pas aan de orde kwam, nadat de onteigening rond was. De VVD-er Beijen ging het verst met tegemoetkomingen; hij wilde de plan- grens verleggen zodat de onteigening niet door hoefde te gaan. Beijen dacht dat er nu ook wel anders gedacht zou worden over „een kerk midden in een groot plantsoen". Bewees de (VVV)- markt Oude Ambachten op Hemel vaartsdag eigenlijk niet dat het terrein rond de kerk erg aantrekkelijk was voor neringdoenden? Het nut van de onteigening was voor hem nog niet aangetoond. De heer Goote (PvdA) had problemen vanwege de hoge kosten die aan ont eigening verbonden zouden zijn. Dat geld kon men op het moment wel anders en beter besteden, dacht hij. Hij hield zijn stem voor. Voor de heer Nuijten (Pr.S.) hoefde met de onteigening geen haast ge maakt te worden, gezien vooral alles wat er in Soest allemaal nog gebeuren nioest. Hij stelde voor de onteigening „maar op een zacht pitje te zetten". Met het uitgangspunt (het beschermd dorpsgezicht) was hij het wel eens, maar gezien de financiële consequen ties en dan in deze tijd Overigens wilde hij wel „duidelijkheid" voor de heer Van Dam. Voorlopig is het (vermoedelijk) laatste woord aan de raad, die in de vergade ring van 16 augustus a.s. een beslissing zal kunnen nemen. Potje Ook in de vergadering van de finan ciële experts van de raad verdedigde de heer Van Dam zijn verzet tegen de onteigeningsplannen van de gemeente. Het ging hem niet „om de knikkers", maar om het recht om te blijven wonen op een plek waar hij het bijzonder naar zijn zin heeft en waar hij al zo'n twintig jaar gevestigd is. Van Dam rekende voor wat het de gemeenschap allemaal wel zou gaan kosten als men bedacht dat het aanleg gen van een trottoir van circa 50 viertkante meter al op 1500 gulden kwam. „Nu praten we over 900 m2. Van algemeen belang was in dit geval zeker geen sprake. Dat zou het wel kunnen zijn bij de aanleg van een weg, tunnel of brug. Bij een eventueel onteigemngs- proces zou, de rechter zo meende de heer Van Dam, dat algemeen belang wel in zijn overwegingen meenemen. „Maar mochten we het op korte ter mijn en ik denk hierbij aan dit jaar september of oktober, met elkaar eens worden, dan kunnen we zeggen dat we in ieder geval de proceskosten (een kleine 100.000 gulden) bezuinigd hebben", aldus de heer Van Dam. Van Dam vond, zo leek het op deze vergadering, weer gehoor bij de WD- fractie. De heer A. Onderdelinden zei niet meegesleurd te willen worden in een kostbare stroomversnelling en hij vroeg zich af of het geld niet beter een andere bestemming kon krijgen. Hij onthulde bovendien dat de fractie met een plannetje zou komen om de „Gouden Ploeg" te herbouwen en daar een ontmoetingscentrum in ere te her stellen. Mevrouw Allard van D.66 volgde het standpunt van haar fractievoorzitter de heer Jonker dat na 'a' (het plan beschermd dorpsgezicht) nu ook 'b' (onteigening) gezegd moest worden. D'66 was in principe tegen het veroor zaken van menselijk leed, maar daar ging het in dit geval niet om. Van Dam ging volgens haar uit pure zakelijke overwegingen in beroep. De burgemeester deelde tenslotte mee dat de gemeente voor dit soort onteige ningszaken een potje achter de hand had, waaruit geput kon worden. Bij een intelligentietest moest ik ooit de vraag beantwoorden of ik wel eens bang was ge weest. Op zo'n vraag kun je mooi blijven hangen als je gaat bedenken dat jouw toekomsti ge werkgever vast niet zit te springen om blo-jan. Ik denk echter dat de bedrijfspsycho loog de ontkennende kandidaat in de loop van de dag zal ont maskeren als opschepper of als leugenaar, want zou er werke lijk iemand rondlopen die voor niets en niemand bang is? Die jongen met zijn grote mond heeft een spreekwoordelijk klein hartje. Dus die komt al helemaal niet in aanmerking. Of misschien dat met haken kruizen en fietsketting en ge tooide brok onzekerheid, dat zich slechts in gezelschap van gelijkgezinden op straat durft te vertonen Zouden we meer kans maken bij de gezeten burger die na kantoortijd in trainingspak achter zijyi gezondheid aan draaft en zo nu en dan wordt opgeschrikt door hartaanval len en overlijdensadvertenties van leeftijdgenoten? Wie nooit bang is heeft nooit nagedacht. Angst vreet aan je en staat als zodanig laag aangeschreven. Angstgevoelens pakken we in zonder iets wezenlijks aan de oorzaken te veranderen. Of ze worden heel eenvoudig over schreeuwd. Misschien dat daarom de in harde kleuren uitgevoerdederde Hïlversum- se zender in ploegendienst dis co-stampers en betonrock de lucht inblaast. Een huisarts verzekerde mij dat als hij een angstmeter zou hebben, het apparaat overal zou doorslaan. Angst is de ba sis van talloze klachten in de gezondheidszorg. Soms kan het een mens zó aanvliegen dat het je hele doen en laten gaat beïnvloeden. Wie zó ver is zal per uur de problemen moeten aanpakken en de nek omdraaien, zodoen de een dam opwerpend om niet overspoeld te worden. Ik denk dat je dan energie overhoudt. Net als bij een stuwdam. Met goedvinden van de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening zal op het terrein van het voormalige café- restaurant „De Gouden Ploeg" en de leegstaande openbare Mavo, bij de Kerkebuurt, een plannetje uitgewerkt worden voor wohingbouw. Het betreft woningen voor alleenstaanden en klei ne gezinnen. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 5300 vierkante meter. Een niet alledaags priesterjubileum wordt a.s. zondag 12 augustus in de Maria- kerk op Nieuwerhoek gevierd. Dan herdenkt mgr. A. G. Smit, oud-pastoor van de Mariakerk de dag waarop hij 65 jaar geleden tot priester werd gewijd. In de Eucharistieviering van 11.00 uur worden de gezangen verzorgd door het Utrechts Byzantijns Koor, waar mgr. Smit bijzondere banden mee heelt. AL UW VERZEKERINGEN PER MAAND BETALEN? PAKKETPOLIS met bijvoorbeeld Autoverzekering v.a. f20,75 Brandinboedelverz. v.a. f 1,75 Aansprakelijkheidsverz. v.a .f 3.95 Rechtsbijstandverz. v.a .f 2,65 ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING Man of vrouw v.a. f61,60 Kinderen v.a. f30,80 4e kind of meer GRATIS MAN/VROUW POLIS v.a. f24,85 Levensverzekering voor het hele gezin. Op 9 februari 1932 werd hij door de ken Fock uit Amersfoort geïnstalleerd als pastoor van de Kerk Maria Onbe vlekt Ontvangen (Nieuwerhoek) te Soestdijk. Op 30 september 1966 ging hij met emeritaat en trok hij in bij de zusters van Nieuw-Mariënburg. Gedurende zijn pastoraat te Soestdijk zette hij zich met grote kracht in voor zijn parochianen. Hij deed enorm veel voor het verenigingsleven en be hoorde tot de oprichters van de voet balvereniging „Dios" (Door Inspan ning Ontspanning Soestdijk), een voor loper van het huidige S.O. Soest. Oprichter was hij ook van de gymnas tiekvereniging „Cresendo" die zes jaar geleden fuseerde met de Turnvereni ging Soest; de huidige vereniging „De Springbokken". Hij nam het initiatief tot oprichting van een afdeling van de Jonge Werkman en van de Verken nerij: deed veel voor de verfraaiing van het kerkgebouw en was enige ja- Daarnaast was hij ook nationaal en internationaal werkzaam. Zo was hij landelijk voorzitter van het Aposto laat der Hereniging (de hereniging met de oosterse kerken. Zijn voor zitterschap bestreek de periode 1944- 1960 en bij zijn afscheid werd hij be noemd tot ere-voorzitter. Vele malen bezocht hij het Midden- Oosten en zijn verdiensten voor dit oecumenisch werk zijn talloos. Zijn ar beid werd beloond met een hoge on derscheiding: tijdens een oriëntatie reis in mei 1951 werd hij benoemd en gewijd tot Archiemandriet van Trans- jordanië. Op 2 juni 1952 werd hij be noemd tot Geheim Kamerheer van de Paus en op 30 april 1954 vond de in vestituur plaats tot Ridder in de Or de van het H. Graf te Jerusalem. Tijdens zijn reizen maakte hij kennis met de Byzantijnse-mis ritus en hij hield op vele plaatsen lezingen over dit onder werp. Als voortreffelijk zanger boeide hem de zang bij deze vieringen en het is daarom niet verwonderlijk dat hij oprichter werd van het nu beroem de Utrechts Byzantijns Koor. Dit koor zal zeker ook daarom a.s. zondag de Eucharistieviering met de prachtige zang opluisteren. Mgr. Smit, nu 88 jaar, vierde zijn 25-, 40- en 50-jarig priesterschap als pa rochieherder. In 1974, toen al acht jaar met emeritaat, werd het 60-jarig jubileum op zijn verzoek in intieme kring gevierd. Dat zal ook nu weer het geval zijn. Toch zullen talloze felici taties hem bereiken, zeker van zijn vele oud-parochianen voor wie hij een opmerkelijke leider was. Aan het Leger des Heils is vergunning verleend tot het houden van een huis- aan-huis kledinginzamelingsaktie van 4 t/m 7 september a.s. in de gemeente Soest, met uitzondering van Soester- berg. Het circus Renz heeft toestemming gekregen om op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 september a.s. een aantal voorstelling te geven op het terrein Soesterengweg/Talmalaan en op donderdag 20 september in Soester- berg op het terrein van de ijsbaan, (voor de Soester jeugd extra leuk omdat tijdens de voorstelling TV-op- namen worden gemaakt voor de nieuwe Tros TV-serie Bassie en Adriaan! HYPOTHEEK NODIG? Rente v.a. 8,9% Wij lichten u graag vrijblijvend in. V J. G. van ROUWENDAAL „Pastoor" Smit, zoals hij nog alge meen in Soest genoemd wordt, werd op 4 december 1890 te Deventer geboren. Hij bracht daar zijn jeugd door en studeerde later aan de seminaries van Culemborg en Rijsenburg. Op 6 augus tus 1914, enkele dagen nadat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken, werd hij met 24 klasgenoten tot priester gewijd door de toenmalige aartsbis schop van Utrecht, mgr. H. v.d. We tering. Zijn eerste standplaats als kapelaan was Hamersveld, gevolgd door Lim- men, Bussum (St. Vitusparochie) en twee parochies in de stad Utrecht, waarvan hij de langste tijd verbonden was aan de St. Gertrudiskerk. Bij gelegenheid van het 65-jarig priesterjubileum van mgr. A. G. Smit zal er in de Maria-kerk op Nieuwerhoek op zondag 12 augustus om 11.00 uur een oosterse liturgie uit dankbaarheid worden gevierd, volgens de bizantijnse ritus. Het Utrechts Bizantijns Koor onder leiding van dr. Miroslaw Antonowycz zal de gezangen tijdens de viering verzorgen. Het Utrechts Byzantijns Koor, werd opgericht in februari 1951 en staat vanaf het begin onder leiding van Dr. Miroslaw Antonowycz, geboortig uit de Oekraine. Het koor bestaat uit 45 zangers, allen Nederlanders geboren en getogen, afkomstig uit Utrecht en omgeving. Dankzij de bekwaamheid en volledige inzet van deze Oekrain- sche dirigent hebben deze zangers op uitmuntende wijze zich de Slavische manier van zingen volkomen eigen weten te maken. Bij de oprichting van het koor was de voornaamste doelstelling de opluiste ring van de kerkelijke diensten in de byzantijns-slavische ritus volgens de gebruiken van de Oekrainsche Kerk. Hiernaast verzorgt het koor ook regel matig concerten, niet alleen in Neder land doch ook in vele landen van West-Europa, Canada en de Verenigde Staten. Het bijzondere van dit koor bestaat hierin, dat dit zich volop het penetrante timbre heeft eigen gemaakt dat men zo dikwijls in de Oost-Europese Slavische koren aantreft en zich zo prachtig aanpast aan de oosterse liturgiën. In tegenstelling immers met de verschil lende oosterse - moeten de ons zo overbekende latijnse liturgievieringen dikwijls heel sober genoemd worden. In Oost-Europa en in de landen van het Nabije-Oosten heeft men van oudsher de eucharistische plechtigheden veel uitbundiger en rijker geschakeerd ge vierd. De zangwijze van het Utrechts Byzan tijns Koor met zijn prachtige glanzen de klankkleur en bewogen rythme, past volkomen in deze sfeer. Het is namelijk de mysterieuze sfeer, welke bijna bovennatuurlijk en paradijselijk aandoet, welke een oosterse liturgie wil oproepen. Alles werkt daaraan mede. De ikonostase of beeldenwand welke het priesterkoor gedeeltelijk af sluit; de telkenmale rijkelijk kringen- de wierookwolken - de mystieke vlam van de kaarsen de processie met het evangelieboek en offergaven en vooral de hooggeheven stola van de assiste rende diaken, die herhaaldelijk pries ter, koor en gelovigen oproept tot uitbundige lofprijzing van Gods groot heid en nederig smeken om erbarming voor eigen zwakhedenHospody Pomyluj - Heer ontfermt U onzer.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1979 | | pagina 1