En dit zijn de knallers van deze week: mn *JJm moa Soest vangt 20,8 miljoen voor cai Plan hoofdwegenstructuur roept veel verzet op in Soest deKWeke^f ZAKKEN auto smeeing De nieuwe Mitsubishi Carisma mm JÏVim Breukelen Vast-goed Meningen van direct betrokken burgers verdeeld AFSLANKEN 5-35 CM PER BEHANDELING Afslanken Figuurcorrectie Cellulite behandeling mooi voor minder geld bij HET VLEESCENTRUM DE CARISMA I NU VANAF 33.495,-* Politie is jongelui 'spuugzat' Mensen inet te hoge inkomens huren goedkoop Bijna veertig bekeuringen voor slecht fietslicht KLAREN JTROMP Navel sinaas Leverkaas Boeren wit of bruin appelen 0~7Q brood "7Q Jong belegen kaas Haasfilet Pistolets VAN DE GRAAF m/mmmÊÊtÊmÊÊiÊmÊtÊJI Zuidpromenade 6 - Soest A MITSUBISHI 3 Actueel 5 Actueel 13 Soesterberg 15 Sport PUBLIKATIE REMU neemt ook modernisering kabelnet voor zijn rekening 035-6019706 BEETZL4AN 24- 'udio ance Andeweg" Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Altijd kwaliteit en betaalbaar Spugen is niet alleen vies en min, maar kan je in Soest ook duur ko men te staan. Zes jongelui kregen vrijdagavond allen een boete van tachtig gulden, omdat ze bij C-drie vanaf een muurtje op voorbijgangers hadden gespuugd. Het irritante en smakeloze gedrag van de tieners werd gemeld aan de politie die 's avonds in een dienstauto naar de plek des onheils tufte. De politie was de lastige jeugd 'spuugzat' en gaf ze lik-op-stuk door zes proces sen-verbaal uit te schrijven. In Nederland staan voldoende goed- kops t.umn.HiiiHvn nni aan 3e be hoefte te voldoen, tnaar in oen groot aantal wonen mensen die eigenlijk teveel vctdienen. Daarom is er toch een tekort aan sociale huurwoningen, h'r zouden in ons land 1,7 miljoen huishoudens zijn aangewezen op een dergelijk huls en er staan er 1,9 mil joen. De praktijk leert dat in bijna één op de vier sociale huurhuizen een gezin woont, waarvan de kost- winnaar teveel verdient. Hoewel er geen plaatselijke cijfers beschikbaar zijn, is de situatie in Soest niet an ders, meent het college. Om hierin verandering le brengen, is het noodzakelijk betaalbare koop woningen te bouwen. Dat zal een betere doorstroming tot gevolg heb ben, omdat de "hoge inkomens' hun goedkope huurwoning verruilen voor een koopwoning en dus ruimte ma ken voor de minima dan wei de min der draagkrachtrgen. Maar dan moeten er, vinden veel raadsfracties, dus wél betaalbare koopwoningen worden neergezet, anders blijven de huurders met een le hoog inkomen lekker zitten waar ze zitten. Want, zo waarschuwde CDA- er Bart Krolnotabene zijn eigen wet houder' Ries van Logtenstein: "U heeft, en krijgt van de overheid geen instrument om de mensen uit die huurwoningen te halen." De nieuwe Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto prak tisch nut en puur rijplezier te verenigen. Efficiëntie aan de ene kant en passie voor de weg aan de andere kant, dat is wat de in Nederland gebouwde Carisma tot een unieke auto maakt. De nieuwe Carisma staat bij ons voor u klaar voor een proefrit. 'Excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken. Op de Stadhouderslaan zijn 37 fiet sers bekeurd, omdat de verlichting van hun tweewieler niet in orde was. Ze liepen dinsdagmorgen tussen half acht en half negen tegen de lamp bij een politiecontrole. De boetes bedroegen dertig of zeven tig gulden, afhankelijk van of er één lamp of twee lampen niet functio neerden. De politie zal de komende tijd vaker controleren of de fiets verlichtingen goed zijn. onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp Aan- en verkoopbemiddeling Ook 's avonds en in 't weekend 035 - 602 74 93 zie pagina 3 3 kiio O/ 7 vers van 't mes 1 A Q 150 gram 1 tr heel I/7 vers van 't mes Q Q Q küo Ö7Ö lapjes of stukje, kilo 1 W om zelf af te bakken! J™ Q pak 4 stuks 1 •- Vraag om meer goedkope woningen. Visser: 'College partijen laten zich leiden door de waan van de dag...' Oproep tot gebed klinkt sinds vrijdag vanaf moskee. "Denk toch aan menselijke aspecten". 'Een dierenpark in het hiernamaals'. VOS blikt tevreden terug op 1995. Volkshuisvesting 'Bloemheuvel'. Eerst vragen dan praten met b en w. Twijfelachtige eer voor bewoner Rumpler. Soest wreed gewekt uit winterslaap. Lucht dreigend voor volleyballers. Baltus en Kuijt kampioen SV Eemland. Firtina'93 verdedigt koppositie. Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's tumftsi HansAlblas V. Weedestr. 253 Soest-Tel. 6022339 Herhaaldelijk worden wij geconfronteerd met de vraag of onze kantoorgenoot mr De Jong, advocaat en procureur, bij velen bekend als Ben de Jong, iets te maken heeft met de naam Ben de Jong Onroerend Goed. Wij delen u mede, dat mr De Jong niets te maken heeft met, noch in enige relatie staat tot voornoemde firma. Hoogachtend, BJV Borgelt, De Jong Veen advocaten Middelwijkstraat 36, Soest. Telefoon: 602 59 20 Voor 20,8 miljoen gulden zal de ge meente de centrale antenne inrich- BIEFSTUK 1Q95 botermals, kilo19- Zie adv. pag. 16 Koos van Zandwijk was een van de Verkeersambtenaar Marcel Vossestein (links) en wethouder Pieter ten Hove luis- insprekers in de 'volle' raadszaal. teren en noteren de meningen die veel groeperingen en particulieren ventileerden Over de geheimen van dichtgeknoopte vuilniszakken. Gevolgd door een uiteenzetting over de Soester afvalbak. dinsdag 23 januari 20.00 uur toegang gratis MOLENSTRAAT 157 SOEST ting (cai) verkopen aan de REMU. De nieuwe eigenaar zal tevens de modernisering en uitbreiding van het kabelnet voor zijn rekening ne men. De kosten daarvan zijn ge raamd op 5 miljoen gulden. Volgens het college zal er in eerste in stantie weinig veranderen voor de Soes ter televisiekijker, omdat de REMU nu al het beheer van het kabelnet voert. Bovendien is afgesproken dat na de overname de tarieven niet met meer dan 0,75 procent van het prijsindexcijfer mogen stijgen. Uitbreiding Zo spoedig mogelijk zal de REMU be ginnen met het aanbrengen van glas vezels in het kabelnet. Die moder nisering maakt het mogelijk het aantal kanalen voor Soest uit te breiden van 21 tot vijftig. Maar of in elke huiskamer in Soest straks vijftig zenders zijn te ont vangen, is de vraag. Vermoedelijk bin nen enkele maanden zal de Tweede Kamer een wet aannemen, waarin on derscheid zal worden gemaakt tussen een basispakket en zogenoemde plus pakketten. Zoals de zaken er nu voor staan, moeten de kabel-exploitanten daarna in elk geval een basispakket van tien tot vijftien zenders (publieke om roepen en kabelkrant) doorgeven. Daar naast kunnen de abonnees van de REMU, uiteraard tegen betaling, desge wenst een pluspakket bestellen. Welke zenders daarvan deel uitmaken, zal sterk afhankelijk zijn van de klanten van de REMU die twee keer per jaar door Intromart onderzoek laat doen naar het kijkgedrag. Op basis daarvan en het advies van de programmaraad, waarin Soest ook zal worden vertegenwoordigd, stelt de REMU de toekomstige plus pakketten samen. Volgens directeur bedrijfsvoering M.J.J. Bielders heeft de REMU, mits de vergunningsprocedures niet teveel tijd in beslag nemen, ongeveer tien maanden nodig om de uitbreiding van het kabel net te realiseren. In Soesterberg zouden de werkzaamheden eventueel eerder kunnen worden afgerond in verband met een koppeling met Amersfoort die er al ligt. Het bod van de REMU op de cai was hoger dan dat van de andere gegadigden NUON, A2000 en Casema/NKM, van wie de laatste overigens een samenwer king met de REMU aangaat voor wat betreft de exploitatie van kabelzenders, waaronder dus die van Soest. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar Telecai Utrecht wordt opgericht, onder die voorlopige naam werken de REMU en Casema/NKM al samen. De overname van het Soester kabelnet past in het beleid dat de REMU voert. "Kabeltelevisie en telecommunicatie zijn volop in beweging. Door de liberalisa tie komt per 1 januari 1998 alles vrij en neemt de concurrentie toe. De REMU wil de markt op met kabeltelevisie en telecommunicatie, omdat wij daar een toegevoegde waarde inzien," aldus di recteur Bielders. De REMU had al de kabelnetten van Amersfoort, Bunscho ten, Maartensdijk, Eemnes en Loos- drecht in zijn bezit en heeft als beheer der van een groot aantal kabelnetten ln de Soester huiskamers zullen de kij kers in eerste instantie weinig merken van de overname van het kabelnet door REMU. Na de nieuwe wetgeving van de Tweede Kamer zal er sprake zijn van ba sis- en pluspakketten. ervaring in de aanleg van de infrastruc tuur. Mogelijkheden Tot nu toe wordt het kabelnet slechts benut voor de doorgifte van televisie- en radioprogramma's. In de nabije toe komst groeit het aantal mogelijkheden met Internet, PaperView en zelfs alarmeringssystemen voor ouderen en beveiligingsprogramma's voor bedrijven. De Soester wethouder Ries van Logtenstein zegt dat de keuze voor de REMU een goede is en dat hij het vol ste vertrouwen heeft voor de toekomst. Hij is bijzonder tevreden over het be drag dat de REMU betaalt. Eerdere on derhandelingen over de verkoop van de cai waren afgebroken, nadat er geen overeenstemming over de prijs was be reikt. De raadsfracties waren al eerder op de hoogte gesteld en de verwachting is dat de gemeenteraad morgenavond akkoord gaat met de verkoop. De Raad van Commissarissen en de Aandeelhou ders van de REMU moeten ook nog hun fiat geven, voordat de transactie met handtekeningen kan worden beze geld. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227 De tureluur, de grutto en de kievit kunnen het wel schudden als het polderlandschap wordt geasfal teerd, voorspelt IVN Eemland. Er zullen best wel wilgen beschadigd worden en zeldzame grassprieten in de polder verdwijnen. Maar hoe zeldzaam zijn mensen, vraagt A.W.F. van Nues zich af. Liever een rondweg dan het tracé Birkstraat- Koningsweg verbeteren, vindt hij. De hoofdwegenstructuur is ter sprake en dus zijn de meningen in Soest ver deeld. Dat werd maandagavond weer eens duidelijk in het gemeentehuis, waar ruim 150 burgers de inspraakavond een massaal karakter gaven. De bewoners van de Johannes Post- straat, Veenbesstraat, Ossendamweg, Vondellaan en Birkstraat zijn verontrust over het plan om de verbinding Birkstraat-Koningsweg te versterken om het verkeer af te wikkelen. Volgens A.W.F. van Nues, die 650 bezwaar schriften aan wethouder Pieter ten Hove overhandigde, kunnen de bewoners van de Johannes Poststraat en de Veenbes straat hun slaapkamerraam nu al niet meer openzetten vanwege de stank overlast en de luchtverontreiniging. Juist die mensen zijn bij mooi weer aangewe zen op hun balkon en zullen nog meer hinder ondervinden als het verkeer op de Koningsweg toeneemt. Op de Ossen damweg en de Vondellaan zal de situa tie er evenmin beter op worden. Als er op de Ossendamweg toch iets moet ge beuren, dan bestaat de voorkeur voor een tunnel, het liefst van de spoorweg overgang tot aan de kruising van de Soesterbergsestraat of zelfs de Birk straat. Op de Birkstraat heerst de gedachte dat er geen auto meer bij kan. "Het sluip- verkeer is zo ernstig, dat er veel onge lukken gebeuren en dat ik om kwart voor negen de weg niet meer op kan. Met dit plan wordt het alleen maar er ger," aldus bewoner Van der Eijndt. Agrariër Van Roomen denkt er niet an ders over: "Als ik een loonwerker bel, zeg ik dat hij niet voor tienen moet ko men en dat hij voor vier uur weg moet zijn, anders is hij veel te duur, omdat hij dan stil staat. Los eerst het probleem op de Birkstraat op en en probeer dan de rest te stroomlijnen." Rondweg Veel mensen die langs het tracé Birkstraat-Koningsweg wonen, kunnen instemmen met een rondweg door de polder. Dit in tegenstelling tot een groot aantal groeperingen, waaronder IVN Eemland, De Groene Driehoek, bewonersvereniging 't Hart, de Baar- naars die aan de Praamgracht wonen en zelfs de bewonersvereniging Soest-Zuid. Gezien de politieke verhoudingen van dit moment is er geen meerderheid te vinden voor het doortrekken van de rondweg door de polder, maar de raad zal waarschijnlijk wel akkoord gaan met een 'lus' voor de Van Weedestraat (de eerste fase). Ook dat plan stuit op veel verzet. Volgens de Groene Driehoek zijn alleen de winkeliers gebaat bij een parallel- route en de herinrichting van de Van Weedestraat en wordt slechts Albert Heijn beter van de speciale ontsluitings- weg die ten behoeve van de nieuwe su permarkt zal worden aangelegd. "Trou wens, komt er wel een Albert Heijn? Straks zitten we met een ontsluitingsweg zonder super," aldus iemand van De Groene Driehoek. De totale kosten van deze drie punten komen uit op ongeveer 28 miljoen gul den. "Dat komt neer op een subsidie van circa 5,5 ton per winkelier." Excuus De Groene Driehoek vindt dat onver antwoord en kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente alleen maar een parallelroute aanlegt om een excuus te hébben voor het bebouwen van het gebied rond die weg. Wethouder Ten Hove ontkent dat, maar woningbouw is volgens De Groene Driehoek de enige mogelijkheid om de financiering van de nieuwe weg rond te krijgen. "Ervan uit gaan dat het rijk en provincie negentig procent van de kosten zullen dragen, is irreëel, omdat het hier puur een lokale oplossing betreft," aldus De Groene Driehoek die een betere en goedkopere oplossing ziet in een parkeerverbod in de Van Weedestraat. De enkele minuten oponthoud per week voor het verkeer in de Van Weedestraat mag volgens IVN Eemland de realisatie van het 'prestigeproject' (de rondweg) niet rechtvaardigen. En het natuur landschap mag er zeker niet aan worden opgeofferd. IVN Eemland hecht meer waarde aan het eigen weidevogel beschermingsproject en is van mening dat het doorgaande verkeer niet door de polder, maar via de Koningsweg moet worden afgewikkeld. (Zie ook pagina 5 een solo voorstelling van Kotterie Flamand (België)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1