En dit zijn de knallers van deze week: 259 698 1098 450 Gemeente doet water bij de wijn Raad dwingt meer goedkope huizen af WINTEROPRUIMING Ontploffing in flatgebouw Colenso A De nieuwe Mitsubishi Carisma auto smeeing Geen bestemmingswijzigingen bebouwde locaties in Soest 3 Actueel 13 Sport IAAR BOEK EFTU ☆25 JAAR kio 179 Riana Luiks wordt nieuwe directeur bibliotheek Soest BEN DE JONG WOENSDAG 24 JANUARI 1996 74e JAARGANG NO. 22 Overeenstemming over financiële geschillen met Aqua Indoor Gemeente wil investeren in huisvesting voor jongeren CDA-voorstel verworpen door raad Alle ski jacks nn £.f\0/ en overalls JbMmOv /O korting active soorts SspoRilohCg NIC VAN DAM Jas gestolen van meisje uit Soest TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT 5 Actueel 7 Actueel 11 Soesterberg Kantoor S.C. eerder dicht SZS: Molenschot, Groot Engendaal en de Heybergh Oude situatie lijn 70 hersteld KLAREN gjTROMP Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's HansAlblas BEZOEK OM Zonwering Soest SHÖWS0CW Kijk snel op pagina 3 Man (74) gewond, woningen ontruimd Brandweer helpt gevallen vrouw iÉVan Breukelen OPENDAG HET VLEESCENTRUM Bij aankoop van 25,- aan vlees een leverworst GRATIS! Zie adv. pag. 2 Fanta Orange Jonge kaas vers van ft mes Schouder karbonade 598 Kipfilet Bananen Maatjes haring VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest ONROEREND GOED A MITSUBISHI DE CARISMA I NU VANAF 33.495,-* sf Redactie en administratie Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Het college van Soest en de directie van Aqua Indoor bv hebben over eenstemming bereikt over de finan ciële geschillen over de exploitatie van het sportcomplex aan de Dal- weg. Zo op het oog heeft de ge meente het meeste water bij de wijn gedaan. In het contract was begin jaren negen tig vastgelegd dat Aqua Indoor en Soest de onderhoudskosten, geraamd op 100.000 gulden per jaar, zouden delen. Beide partijen waren alleen vergeten op papier te zetten wat wel en wat niet on der onderhoud kon worden verstaan en na enkele jaren werd duidelijk dat de onderhoudskosten veel hoger uitvielen dan was gepland. Een geschil was geboren. De gemeente weigerde bij te springen, maar toen Aqua Indoor met een rechtszaak dreigde, kwam de gemeente alsnog over de brug door 250.000 gulden over te maken. Na intensieve en moeizame onderhan delingen is afgesproken dat de gemeente (boven de geraamde 50.000 gulden per jaar) over de periode augustus 1991- maart 1995 eenmalig nog eens 476.000 gulden moet betalen. Hierin is de stor ting van een kwart miljoen verrekend. Het betreft extra onderhoudskosten en extra kosten voor bevoorbeeld beveili ging en de zuiveringsheffing. Vanaf dit jaar zal de gemeente die extra kosten afkopen door jaarlijks 50.000 gulden over te maken op de rekening van Aqua Indoor. Bindend advies Daarnaast maakt het externe adviesbu reau Ahome momenteel een planning voor de onderhoudskosten, waarbij te vens wordt aangegeven welke uitgaven op de post onderhoud mogen worden geboekt. Dat advies zal door beide par tijen als bindend worden beschouwd. Volgens de overeenstemming zal Aqua Indoor 50.000 gulden van het onder houd voor zijn rekening nemen. De rest van het bedrag wordt door de gemeente opgehoest. Komen de werkelijke kosten boven de planning van Ahome uit, dan moet Aqua Indoor extra in de buidel tasten. Ondanks dat de gemeente aanzienlijk meer geld kwijt is dan in 1991 werd ver ondersteld, is het college blij met de bereikte overeenstemming. Van door slaggevende betekenis was, aldus het college, de wil van beide partijen om het contract uit te dienen. Het contract loopt in 2001 af. Duidelijk is dat de ge meente zonder exploitant voor het sportcomplex nog meer met haar han den in het haar zou zitten. De continuï teit van het zwembad en de sporthal zou in dat geval een groot risico lopen. En gezien het maatschappelijke draagvlak van het sportcomplex heeft de gemeente geen behoefte aan zo'n situatie. De gemeenteraad moet zich op donder dag 15 februari uitspreken over de nieuwe afspraken met Aqua Indoor. De fracties praten er op woensdag 31 ja nuari al over in de commissie milieu en sport. Vanaf 1999 zullen meer goedkope woningen (tot 175.000 gulden) worden gebouwd dan het college van plan was. Een voorstel van de PvdA om dat aantal op te schroeven van 85 naar 115 is door een meer derheid van de raad aangenomen. Dat betekent dat er dertig woningen van meer dan 250.000 gulden wor den geschrapt. In 1998 worden 25 afbouwwoningen opgeleverd in de Boerenstreek. De prijs van deze huizen ligt eveneens onder de 175.000 gulden. In 1999 moeten nog eens 25 van dit type woningen gereed komen. Iedereen die aan de volks- huisvestelijke voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een dergelijk huis. Voor een tweede project van Groeps wonen Ouderen Soest (GOS) worden bij Braamhage twintig woningen ge bouwd, waarvoor de sleutels in 1998 kunnen worden overhandigd. Verder wordt onderzocht in hoeverre extra woningen met een huur tot 650 gulden kunnen worden gerealiseerd. Hierover zal de gemeente overleg ple gen met de Woningstichting Soest (WS) die mogelijk bereid is een deel van haar exploitatiewinst in de Boerenstreek te investeren in goedkope huurwoningen. In overleg met de WS en de woning bouwvereniging St. Joseph wordt tevens bekeken of er op het terrein van De Schakel veertig kleinere jongeren- woningen voor een- en tweepersoons huishoudens kunnen worden gebouwd. Het zou dan gaan om twintig woningen met een huur tot 400 gulden per maand en twintig koopwoningen (tot 150.000 gulden). De gemeente zal met beide woning bouwverenigingen tevens voorstellen uitwerken om het bestaande woning bestand zodanig aan te passen, dat jon geren er goedkoop kunnen wonen. Subsidie Overigens is ook het gemeentebestuur genegen geld te investeren in lage huur woningen en goedkope koopwoningen voor jongeren. Daarvoor zal de winst van de exploitie van de Boerenstreek worden aangesproken. Wat betreft de PvdA, die ook bovengenoemde zaken voorstelde, kan de gemeente best een miljoen gulden opzij zetten voor dit doel. Wethouder Neks Blommers van finan ciën wilde zich echter nog niet vastleg gen aan bedragen. Alleen als er een concreet plan op tafel ligt, kan volgens haar reëel worden bekeken hoeveel geld de gemeente bijdraagt om de huur- of koopsom zo laag mogelijk te houden. Die toezegging was voldoende voor de raad. Inspraak De integrale notitie volkshuisvesting is inmiddels achtenhalf uur onderwerp van gesprek geweest van de heren en dames politici die na een eindeloze herhaling van zetten nog steeds verdeeld zijn over verschillende punten. Het aantal wonin gen dat tot en met 1998 wordt ge bouwd, is vastgesteld op ruim acht honderd. Daarna is er in de Boeren streek nog ruimte voor ongeveer 450 woningen en wordt bekeken welke par ticuliere bouwplannen kunnen worden verwezenlijkt. De volkshuisvestingsnota gaat op 8 fe bruari de inspraakprocedure in. Tot en met 8 maart kunnen burgers van Soest hun mening over het plan uiten en op 27 maart zullen de fracties in een ge combineerde commissievergadering on getwijfeld opnieuw hun standpunten ventileren. De gemeenteraad neemt op 18 april een besluit over het volkshuis vestingsbeleid. De bestemming van bebouwde locaties, die niet in het bouw programma 1995-'98 zijn opgeno men, zal niet worden gewijzigd om er woningbouw mogelijk te maken. Een motie van het CDA om dit mo gelijk te maken, werd donderdag met vijftien tegen tien stemmen ver worpen. De CDA-fractie kreeg alleen steun van de PvdA, BAM en Jan Visser van GroenLinks/Progressief Soest, wiens fractiegenoot Leidje Tomassen tegen stemde. Dat laatste deden ook de WD, D66, GGS, GPV/SGP/RPF en de drie wethouders, inclusief Ries van Logtenstein van het CDA. Volgens de CDA-fractie zou het moge lijk moeten zijn om bijvoorbeeld be drijfsterreinen binnen de bebouwde kom een woonbestemming te geven als voor die plek een bouwplan wordt inge diend, ook als die nieuwe woningen niet in het bouwprogramma staan. Om de bestemming te wijzigen, zou dan een artikel 19-procedure in gang moeten worden gezet. Als belangrijkste voorwaarde stelde het CDA dat zestig procent van de te bou wen woningen minder dan 250.000 gul den moeten kosten. Ondanks dat de christen-democraten zich ruim een maand lang hebben ingespand om steun te krijgen voor dit plan, werd een amendement van het CDA door een meerderheid van de ge meenteraad 'om zeep geholpen'. Dat betekent dat in ieder geval tot en met 1998 niet kan worden gebouwd op de terreinen van bijvoorbeeld restaurant Darthuizen aan de Prins Hendriklaan en de hervormde kerk De Hoeksteen in Soesterberg. Bouwplannen voor dit soort vrijkomende locaties komen daar door in het zogenoemde 'stuwmeer' te recht. Dat is een wachtlijst voor bouw plannen, waarvoor in elk geval tot en met 1998 geen vergunning wordt ver leend. Op dit moment liggen bij de ge meente al ongeveer acht plannen voor in totaal 75 woningen in de la, die voor lopig niet in aanmerking komen voor een bouwvergunning. VAN WEEDESTRAAT 1 6 SOEST TEL. 035-601 34 73 Door een meisje van zeventien jaar is zondag aangifte gedaan van diefstal van haar jas. Het kledingstuk werd gestolen uit de garderobe van een bar aan de Middelwijkstraat. Voor een degelijke taaltraining! ENGELS-FRANS-DUITS-SPAANS- PORTUGEES-ITAUAANS-ZWEEDS - NEDERLANDS START DIREKT! Telefoon 033 - 4729097 Paspoort en rijbewijs op bestelling. PvdA: 'Winst cai terug naar burger'. Katten krijgen vogels als buren. Soest brengt eenden bij handelaar. Bedrijfsleven vindt aanzet wegenstructuur 'prijzenswaardig'. Aandacht voor jeugd in Soest-Zuid. Twijfels over kenteken- onderzoek. Gemini voor 30 mil joen verkocht. Odijkplein als postuum eerbewijs. Politie verijdelt overval. Sauna moet illegale bouwsels afbreken. Eerste volle buit Stam/ SoVoCo in elf wedstrijden, Het kantoor van de Soester Courant gaat op donderdag 25 januari (mor gen) eerder dicht. In plaats van om 17.00 uur gaat de deur om 14.30 uur op slot. De drie bekende verzorgingstehuizen Molenschot, Groot Engendaal (beide in Soest) en de Heybergh (de Soester- bergse dependance van Molenschot) werken voortaan samen onder de naam Stichting Zorgcentra Soest, kortweg SZS. Per 1 januari j.1. zijn de instellin gen officieel gefuseerd. Door het samen gaan hopen bestuur en directie van de SZS nog beter en effectiever te kunnen inspelen op de individuele zorgvraag van de oudere burgers in de gemeente Soest. De oude namen van de verzorgingshuizen blijven in het dage lijks gebruik overigens gehandhaafd. De SZS heeft haar zetel straks in het nieuwe gebouw van Molenschot: Dalplein 4. Enige tijd geleden heeft Midnet be sloten lijn 70 gedurende de spitsuren in Amersfoort te laten eindigen bij het NS-station en niet door te laten rijden naar de binnenstad. Dat is des tijds gedaan om vertragingen, ont staan door de wegwerkzaamheden in Amersfoort, te voorkomen, In de praktijk blijken de vertragingen mee te vallen en hebben de reizigers Midnet verzocht de oude situatie te herstellen. Daarom rijdt vanaf maan dag 22 januari lijn 70 na het NS- station weer de gehele dag door naar de halte 'Postkantoor' in de binnen stad van Amersfoort. onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp zie personeelsadvertentie pag. 2 v. Weedesir. 253 Soest-Tel. 6022339 8EETZLAAN 24" - 035-60L9706 Politie, brandweer en ambulance werden maandag kort na het mid daguur gealarmeerd nadat in een flatgebouw aan Colenso een ont ploffing was gemeld. Ter plaatse bleek een 74-jarige bewoner ge wond te zijn geraakt toen hij in de berging op de begane grond bezig was met zijn hobby (glas in lood). De politie werd in de nacht van dins dag op woensdag omstreeks half twee gealarmeerd door de buren van een 80-jarige bewoonster van de Veenbesstraat. De vrouw was in haar woning gevallen en kon niet meer overeind komen. De buren konden de flat echter niet in, en ook de po litie slaagde er niet in. De brandweer lukte het uiteindelijk wel om het huis via het keukenraam te betreden. Het personeel van de inmiddels ontboden ambulance kon de vrouw tenslotte weer in haar bed leggen. zie pagina 5 bij Fysiotraining Soestdijk zie adv. pag. 12 Birkstraat49 - Soest - Tel:6012477 Altijd kwaliteiten betaalbaar 2 flessen a 1,5 liter van 398 kilo 3 stuks Volgens de politie moet de explosie bij het verwisselen van een gasfles zijn ont staan. Vermoedelijk was er in de oude gasfles nog een hoeveelheid gas achter gebleven, dat ontplofte toen de man de gasbrander opnieuw ontstak. De klap was zo hevig dat een tussenmuurtje na genoeg volledig werd weggeslagen. De bewoner slaagde er met de hulp van een buurman in het ontstane vuur direct te doven, maar liep daarbij wel enige brandwonden aan het gezicht op. Toen hij de berging verliet en zijn wo ning betrad werd hij echter onwel, vol gens de politie waarschijnlijk als gevolg van een hartstilstand. De brandweer slaagde erin hem te reanimeren, waarna de man per ambulance werd overge bracht naar ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort. De politie omschreef zijn toestand later als redelijk. De 74-jarige bewoner werd na de explosie onwel en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Uit voorzorg waren inmiddels de zes woningen rondom het portiek ontruimd, waardoor de geschrokken bewoners enige tijd elders onderdak moesten vin den. Ze werden opgevangen door be woners van een ander trappenhuis in hetzelfde flatgebouw. Toen de brand weer vaststelde dat de draagconstructie van het gebouw niet was aangetast en toen het gevaar van verdere ontploffin gen geweken was, konden ook de ove rige bewoners terugkeren naar hun flat. De brandweer was met drie spuitwagens ter plaatse, maar hoefde geen bluswerk te verrichten. De materiële schade wordt voorlopig geschat op 10.000 gulden. De nieuwe directeur van de openbare bibliotheek Soest heet Riana Luiks-Kra- mer. Het bestuur heeft haar onlangs benoemd als opvolgster van Guus Kruis, die haar functie opgaf om zelf standig onderneemster te worden. Mevrouw Luiks (46) komt uit Utrecht. Ze is sinds 1966 werkzaam in het bibliotheekvak, bekleedde verschillende - ook landelijke - functies en heeft di verse malen in de vakpers gepubliceerd. De laatste jaren was ze staffunctionaris jeugdzaken bij de Utrechtse bibliotheek. Ze begint op 19 februari met haar werk zaamheden in Soest. Op deze plaats stond vorige week een "publicatie" van een advocatenkantoor. Wij delen u mede dat wij ons ten volle met de inhoud van deze advertentie kunnen verenigen. Wij hebben nog nooit een advocaat nodig gehad, wij doen onze zaken snel, goed en vooral netjes. Hoogachtend, De nieuwe Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto prak tisch nut en puur rijplezier te verenigen. Efficiëntie aan de ene kant en passie voor de weg aan de andere kant, dat is wat de in Nederland gebouwde Carisma tot een unieke auto maakt. De nieuwe Carisma staat bij ons voor u klaar voor een proefrit. 'Excl verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1