En dit zijn de knallers van deze week: 495 1098 !299 d Mt WD-Soest begint standpunt over polderrondweg al op te rekken 10,00 Grote brand legt Kat Emaille plat 648 '^i ti ik De nieuwe Mitsubishi Carisma auto smecing Jh/an Breukelen mu Copy 3 Actueel 5 Actueel 11 Soesterberg 13 Sport Commissie: 'begroting' moet nog een stuk levendiger Kibbeling Werkgroep 'Lokaal' ontvouwt plannen HET VLEESCENTRUM HELDERKRACHTIG RESPONS Bel voor informatie! Fietsers kruipen door het oog van de naald Schoorsteenbrandje in Van Lijndenlaan KLAREN 0TROMP ^RUUP SMIT> visspecialiteitgn^ INKOMSTENBELASTING Administratiekantoor N.J. KONIJN - SOEST Brandweer ondervindt hinder van vrieskou Rode Amselkeller La Mancha T~ Runder gehakt Runder sucadelappen Navel hand sinaasappel Champignons VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest A MITSUBISHI DE CARISMA I NU VANAF 33.495,-* i Of de WD-Soest wel zo standvastig tégen de plannen voor een even tuele rondweg door de polder is, zoals die bijvoorbeeld door CDA en PvdA bepleit wordt, is sinds vorige week niet meer zo zeker. De partij li jkt in zichzelf enigszins verdeeld te zijn over de gewenste (uiteindelijke) oplossing voor de verkeersproble men in Soest en tijdens de speciale VYD-avond over het wegenplan, vorige week in de Soester Duinen, leken de liberalen elkaar op som mige punten nogal tegen te spreken. Dat was vast niet de bedoeling van de bijeenkomst, maar de ca. 50 belang stellenden - naast de eigen achterban ook een aantal "spionnen" van andere partijen - gingen ongetwijfeld in een zekere verwarring naar huis. Fractie voorzitter Bert Krijger had aan het be gin van de avond nog eens duidelijk ge zegd dat hij geen "signalen" had gekre gen die de veronderstelling rechtvaar digden dat de rondweg een wezenlijke oplossing zou zijn, maar zijn fractie genoot Sander Brunekreef maakte later duidelijk dat ook hij zo'n rondweg op den duur zeker niet durfde uit te sluiten. Partijlid Harry Snel, lid van de werk groep-Lokaal die de avond had voorbe reid, liet daarentegen weten dat de rondweg wat hem betreft "voor eeuwig" moest worden uitgesteld. Over één ding zijn alle betrokken libe ralen het eens. De effecten van een rondweg moeten eerst nog maar eens goed bekeken worden. Aan het naar vo ren halen van de derde fase (de "dorps randweg" waarvoor het College zich heeft uitgesproken), wat bepleit wordt door CDA en PvdA, heeft de WD nog helemaal geen behoefte. Tünnel met flappen Aanzienlijk minder twijfels bestaan er in WD-kring over wat als de eerste (en de beste) oplossing wordt gezien: de aanpak van de Ossendamweg. Daar wil de partij in elk geval een half open tunnelbak (met "flappen" voor het bestemmingsverkeer die half over de tunnel worden gebouwd) op vijf meter diepte. De tunnel moet beginnen bij sporthal de Bunt (hoek Oude Utrechtseweg) en onder de spoorbaan doorlopen tot voorbij de T-kruising Koningsweg-Nieuweweg, zodat dóér geen verkeer naar weglekt. Een tunnel vanaf de Birkstraat is onmogelijk, vol gens de WD, omdat er ook rekening gehouden moet worden met het verkeer van en naar Soesterberg. Bovendien zou een tunnel déér problemen met zich meebrengen in verband met de riole ring, de kabels e.d. Volgens Brunekreef zorgt de half open tunnelbak niet voor meer geluidhinder dan een gesloten tunnel, omdat het verkeerslawaai als het ware loodrecht in een koker omhoog stijgt. "Vergelijk het maar met het afdak over de A28 bij Zeist," aldus het raadslid. "Met een ge sloten bak haal je veel meer ellende op je hals, en dit is ook een stuk goedko per." Het Koningsweg-tracé is volgens de WD gewoon de beste oplossing voor het doorgaande verkeer, in combinatie met de "lus" voor de Van Weedestraat - "Buitenbrink", noemen de liberalen deze weg - want de Koningsweg is des- tijd exact voor dat doel aangelegd, met aanvankelijk tweemaal twee rijstroken, al is hij later met opzet versmald. "De files staan immers op de Ossendamweg en in de Van Weedestraat," stelde Harry Snel. Veel tegenstand kreeg hij niet, al liet de delegatie van het bewoners comité Koningsweg etc. een en ander maal weten dat zij het er in elk geval niet mee eens waren. Lang nagedacht Zowel Snel en werkgroeplid Paul Klein als Krijger en Brunekreef zeiden dat de WD met haar presentatie een "goed onderbouwd verhaal neerlegde, waar over lang was nagedacht", maar dat ze ach graag lieten overtuigen als de toe hoorders andere ideeën hadden. Wat de Birkstraat betreft - waarvan de bewo ners zich in de WD-oplossing enigszins buitengesloten voelden - lieten ze weten dat ze zich vooralsnog op de "hoofd probleemvelden" hadden geconcen treerd en dat de problemen daar en op de Vondellaan nu eenmaal het gevolg waren van de situatie op de Osséndam- weg. Snel gaf de Koningsweg-bewoners ge lijk: ze hebben een duidelijke verkeers toename te verwachten. "Wij hebben er hard over nagedacht; hebt voor ons een oplossing...?" De rondweg, uiter aard, maar daar wilde Snel niet aan. Ook Krijger gaf zich niet zomaar ge wonnen en hij wees erop dat de "regio" geen stap zet om bij te dragen aan de oplossing van de verkeersproblemen in Soest. "Er is ook geen enkele indicatie dat er tussen Baarn en Amersfoort een weg over Soester grondgebied nodig is," aldus de fractievoorzitter. Dat het Koningswegtracé "als een scheermes" door enkele dichtbevolkte wijken snijdt weersprak hij. Met wat aanpassingen zouden Overhees en het Smitsveen elkaar makkelijk en veilig kunnen bereiken, dacht hij. "De 50 ki lometer blijft, er komen rotondes en de oversteekbaarheid wordt groter. Daar door worden de wijken juist beter ont sloten." Krijger had een paneel vol fo to's neergezet van een weg in Deventer, die volgens hem erg op de Koningsweg leek en zo ongeveer een oase van rust was. "Wij denken nog steeds dat de Koningsweg méér verkeer aan kan, zo als twintig jaar geleden ook de bedoe ling was." Routeplanners Snel deelde de zorgen van IVN-voorzit- ter Rob Maas, ook aanwezig, die nog meer doorgaand verkeer door Soest vreesde als er een aantrekkelijk alterna tief voor de A-l zou ontstaan. Volgens Maas staat op computer-routeplanners de weg door Soest nu al aangegeven als de snelste mogelijkheid om de drukte op de autosnelweg te ontwijken. Als de A-l een tolweg wordt - zoals het rijk schijnt te willen - wordt het nog erger. Uit de zaal klonk verder de nodige twij fel over het fenomeen verkeerstellingen in Soest, maar Brunekreef maakte dui delijk dat het daarbij om veel méér gaat dan een kentekenonderzoek van één dag. "Overal in Soest wordt jaarlijks een week lang geteld, van uur tot uur. Daar bij wordt echter alleen gekeken naar het aantal en niet naar de herkomst van de verkeersbewegingen. Dat de WD-optie ook de Vöndellaan- bewoners geen of weinig soelaas te bie- Birkstraat 49 - Soest - Tel. 12477 BIEFSTUK STROGANOFF 0«*n kiloUPU Zie advertentie pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar. Voor de nieuwste CD's - CD-ROH/I's - CD-i's - koop-en huurvideo's HansAlblas V. Weedestr. 253 Soest-Tel. 6022339 Zonweri^^oaïtstows(:>ow BEETZLAAN 24- - 035-6019706 Neem met minder geen g als 't gaat om tekst voor reclame, brieven, brochures, mailings en ander uitingen, tekstschrijvers Mercury 90, Soesterberg Tet. en fat: 0306 351771 den heeft werd door Brunekreef wel betreurd, maar het doortrekken van de tunnel is daar uitgesloten. "We zullen daar in de toekomst misschien moeten overgaan tot sloop van een aantal hui zen." Van Weedestraat weg? Een van de WD-leden leverde aan het slot van de bijeenkomst nog een opmer kelijke bijdrage aan de enigszins ver warde discussie. Hij pleitte ervoor de Van Weedestraat maar op te geven en ergens anders in Soest een compleet nieuw winkelcentrum neer te zetten, met ondergronds parkeren. Waar dat zou moeten vertelde hij er niet bij, "maar de Van Weedestraat heeft geen toekomst; verkeer en winkels zijn ge woon niet te combineren." Fractievoor zitter Bert Krijger reageerde als door een wesp gestoken en maakte duidelijk dat hij van dat soort suggesties niets moest hebben. "Een voortdurende dis cussie over de Van Weedestraat als win kelcentrum is niet zinvol. Voor het Centrumplan was destijds in Soest geen draagvlak te vinden..." Duidelijke conclusies werden aan het slot van de bijeenkomst niet getrokken. De toehoorders moeten in elk geval het gevoel mee naar huis genomen dat de WD er - ondanks alle beweringen van het tegendeel - ook nog niet uit is. En met de voorzichtige oprekking van het standpunt over de rondweg lijken de li beralen toch al aardig op weg naar een compromis met de coalitiepartners van CDA en PvdA... Politiek eens over nieuw stimuleringsfonds. Rioolwaterzuivering drastisch gemoderniseerd. PvdA-Soest op inter nationale toer. Boerenstreek: een beetje veiliger. Oude tijden herleven in Griftland College. Soesterberg wil zoab op héle A28. Soesterberg ergert zich aan arrogant Soest. Facelift Kontakt der Kontinenten. Postkantoor blijft behouden. Stam/SoVoCo en damestrainer uit elkaar. A-contract Mustafa Aksit bij NAC. Gerard Tukker van Smeeing/BDC: "We zijn er klaar voor". Geen schade DVS/De Kuil. Nogal wat fietsers en bromfietsers zijn door het oog van de naald gekro pen op de Stadhouderslaan, toen ze werden geconfronteerd met een verlichtingscontrole. De politie kwam ter hoogte van de Noorderweg han den te kort om alle 'overtreders' staande te houden en dus kwamen de meeste fietsers zonder goede ver lichting er met de schrik af. Zestien andere scholieren hadden meer pech en werden wel bekeurd. De brandweer heeft donderdagavond de schoorsteen van een woning in de Van Lijndenlaan schoongeveegd, nadat daar een brandje was uitgebroken. Uiteraard gebeurde dat nadat het vuur was ge blust. "Wie verlost ons van de opgelezen vijf-minuten-speechjes?" verzuchtte PvdA-fractievoorzitter Kees Boer- koel maandagavond in de raads commissie ABZ, waar de politici zich (weer eens) het hoofd braken over de jaarlijkse begrotingsbehan deling. Op de agenda stond dat de gang van zaken tijdens dit politieke "hoogtepunt" - dat doorgaans ontaardt in een saaie en slepende woordenvloed - geëvalueerd moest worden en Boerkoel had wel een idee: een totaal verbod op het oplezen van de verhalen waarmee de raadsleden in kort bestek nog even hun politieke ei proberen kwijt te raken. Sinds de algemene beschouwingen in een speciale editie van Op 't Hoogt wor den gepubliceerd beperken de fractie woordvoerders zich bij de begrotings behandeling tot korte toespraakjes van hooguit vijf minuten, maar zelfs deze minimale mogelijkheden weten sommi gen niet uit te buiten om er iets boeiends van te bakken. "Het voorlezen verbieden," vond Boer koel dus. "Helemaal afschaffen en met een met het debat beginnen," meende Bart Krol (CDA), want volgens hem kwam het toch meestal neer op een korte samenvatting van wat al uitgebreid in de krant had gestaan. Uit z'n hoofd Wiebe Meilof (GPV) hechtte echter zeer aan de hem ter beschikking ge stelde spreektijd. "Anders wordt het voor de burgers helemaól zo onover zichtelijk, "klaagde hij, en Rob Joustra (BAM) beloofde Boerkoel plechtig dat hij zijn speechje voortaan helemaal uit z'n hoofd zou leren. De andere fracties vonden het allemaal niet zo belangrijk. "Zoals het nu gaat, gaat het redelijk," aldus Bert Krijger (WD). "Laat iedereen maar z'n eigen vorm kiezen, dan blijft het misschien nog een beetje interessant voor die twaalf burgers en zesendertig ambtena ren op de tribune...", waarmee Krijger het aantal belangstellende burgers ove rigens wel erg royaal inschatte. Burgemeester De Widt constateerde dat alles maar bij het oude moest blijven, inclusief de vijf-minuten-praatjes. Maar ook zijnerzijds drong hij nog eens graag bij de raadsleden aan op enige verlevendiging van de discussies. Of dat zal helpen blijkt overigens pas weer in oktober... onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies interieur ontwerp van verse kabeljauw, lekker gekruid en warm gebakken 100 gram2,50 van weedestraat 149 3761 cd soest tel. 035-60 15 288 Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 zie pagina 3 Verzorging aangiftebiljet (ook T-biljet, redelijke tarieven) De Akkeren 18, telefoon: 035 - 60 12 671 Een "zeer grote brand", zoals burge meester De Widt de vuurzee na af loop omschreef, heeft vorige week in de nacht van dinsdag op woens dag grote schade aangericht aan het bedrijfspand van o.a. Kat Emaille aan de De Beaufortlaan in Soest- duinen. Met assistentie van de korpsen van Soesterberg, Amers foort, Baarn en Eemnes werd het vuur na enige uren geblust. Slacht offers zijn er niet gevallen. Over de precieze oorzaak van de brand bestond vorige week nog geen duidelijk heid. Wellicht is het vuur ontstaan door kortsluiting in de accu van een vorkhef truck van Kat Emaille, waaraan 's avonds laswerkzaamheden waren uitge voerd. Bij het onderzoek bleken de dra den van de plus- en de minpool te zijn gesmolten. De brandweer sluit in elk geval opzet uit. De schade beperkte zich overigens niet tot Kat Emaille, want in het bedrijfpand zijn de laatste jaren ook een aantal an dere bedrijven gevestigd. Drie daarvan hebben geen noemenswaardige schade opgelopen, maar de rest ondervindt ze ker de gevolgen, al zijn daarover nog geen exacte bedragen bekend gemaakt. De brandweer rukte na de melding (even na 02.00 uur 's nachts) met groot materieel uit. In totaal kwamen er tach tig brandweerlieden in actie, aangevuld met een aantal politiemensen die o.a. voor de wegafzetting zorgden. Bij het naburige bedrijf Chemco werd de ploe gendienst stilgelegd, al hoefde het pand niet te worden ontruimd, omdat de wind uit de "goede" hoek kwam. Maanlandschap De snijdende vrieskou bezorgde de brandweer veel hinder; het bluswater bevroor ter plaatse en zorgde volgens burgemeester De Widt voor een spiegel glad "maanlandschap". De inderhaast opgetrommelde medewerkers van de gemeentereiniging zorgden met zand en zout voor een enigszins begaanbaar ter rein en de Remu zorgde voor afsluiting van de hoofdgasleiding. Door het ontbreken van brandschei- dingswanden kon het vuur zich snel ver spreiden. Een deel van het gebouw waarin de aanwezigheid van asbest werd verondersteld werd nadrukkelijk afge schermd. Onder deskundige leiding werden enkele hoeveelheden chemica liën (o.a. 300 liter trichloor) buiten het bereik van de vlammen gebracht. Een kluis met chemicaliën bleek de brand te hebben doorstaan, waarvoor hij ook bedoeld was. Ook slaagden de brand weerlieden erin een flinke hoeveelheid computer-apparatuur te redden. Koud karwei De brandweer kon de ijzige toestanden weerstaan door het gebruik van een container, waarin ze zich enigszins kon den opwarmen en drogen. Met soep en koffie, mede aangeboden door de buurtbewoners, werd het koude karwei in enkele uren geklaard. Omstreeks tien voor half zeven kon het sein "brand meester" worden gegeven, maar daarna De brandweer was met 80 man enkele uren lang in touw om het soms hoog op laaiende vuur te bestrijden. Foto: Herman van Dam. had de brandweer nog enige uren de handen vol met het nablussen. Omdat in diezelfde periode van de nacht ook in Nijkerk een brand was uit gebroken dreigde de alarmcentrale voor Soest enige tijd onbezet te raken. De Amersfoortse brandweer vulde die la cune tijdelijk op. Foto: Goos van der Wilt. Het bluswater leverde een aantal surrealistisch aandoende plaatjes op. wijn met gratis zakje Glühweinkruiden w Rode of witte Spaanse wijn kilo van 1298 voor net 2 kilo hagelwit, \J doos 250 gram I w De nieuwe Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto prak tisch nut en puur rijplezier te verenigen. Efficiëntie aan de ene kant en passie voor de weg aan de andere kant, dat is wat de in Nederland gebouwde Carisma tot een unieke auto maakt. De nieuwe Carisma staat bij ons voor u klaar voor een proefrit. 'Excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1