Soest zet minima niet in de kou I gaap door hePlirtl 'Ijskoud de beste' is de be En dit zijn de knallers van deze week 99 998 199 BAM wil theater van cai-opbrengst nek,ar OAQ Gemshoorn geschrokken van plotselinge struikensnoei 3 Actueel 11 Sport fTTTTTTTT* jfcyan Breukelen - Vast-goed Werkloosheid in gemeen neemt met vier procent a WOENSDAG 21 FEBRUARI 1996 v 74e JAARGANG NO. 26 Bij financiële problemen door hoge gasrekening Andere fracties zien geen heil in plannen Gemeente: 'normaal onderhoud' 5 Actueel 9 Soesterberg Kantoor S.C. eerder dicht Getuige zet politie op spoor van dieven Samenwerking politie en taxi vruchtbaar HET VLEESCENTRUM Carnavalsoptocht zit weer in de lift Broccoli Tijger witbrood Magere varkens lappen 598 Magere runderlappen Tissue keuken papier Dr. Siemer sinaasappel- VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Schoorsteenbrand Wethouder BI bekt Harrv W Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterbi per halfja Buiten Soest Losse nummers Gecontr. opl. 1 VERSCHIJI IEDERE WOEh Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen van vergelijkbaar niveau (aow-ers) kunnen bij de ge meente aankloppen als ze in finan ciële problemen komen door de hoge stookkosten van deze winter. Dat heeft wethouder Ries van Logtenstein donderdagavond verklaard in de vergadering van de gemeenteraad. Hij reageerde daarmee op vragen van de PvdA-fractie die wil dat de gemeente een zogenoemde koudetoeslag verstrekt aan mensen die straks de gasrekening niet kunnen betalen. Door de langdurige vorst heeft iedereen meer gas verstookt dan in een gemid delde winter. Volgens Wil Stekelenburg heeft de REMU berekend dat elk huis houden per maand ongeveer zestig gul den meer zal moeten betalen. De afre kening volgt overigens pas in juni. Als dan blijkt dat aow-ers en mensen in de bijstand in financiële problemen ko men, kunnen ze aanspraak maken op de bijzondere bijstand die de gemeente kan bieden. "We zullen ruimhartig zijn, maar ik wil ook absolute zorgvuldigheid be trachten. De mensen kunnen naar ons toekomen, maar zullen moeten aanto nen dat ze door de hoge gasrekening in financiële nood komen. We zullen het per individueel geval toetsen," aldus Van Logtenstein. Wat de PvdA betreft, ging de wethou der niet ver genoeg. Fractievoorzitter Kees Boerkoel wilde dat Van Logten stein nu al toezeggingen doet. De wet houder wacht echter totdat de rekenin gen door de REMU zijn verstuurd. "Maar ik heb al eerder gezegd dat we niemand in de kou zullen laten staan." De meerderheid van de fracties vond de antwoorden van Van Logtenstein duide lijk genoeg. Mocht te zijner tijd bijzondere bijstand worden verleend aan Soester minima, dan zal nauwlettend in de gaten worden gehouden dat ze door de extra bijdrage van de gemeente niet in belasting technische problemen komen. De bij zondere bijstands-uitkering van de ge meente moet namelijk bij de inkomsten worden opgeteld. Het is overigens niet waarschijnlijk dat de doelgroep in een hogere schaal van de belastingdienst komen als ze een koudetoeslag van de gemeente krijgen. De BAM-fractie wil de opbrengst van de verkoop van de centrale an tenne inrichting (cai) aan de REMU gebruiken voor de bouw van een theater met een bioscoop en een bibliotheek. De locatie van de openbare bibliotheek aan de Albert Cuyplaan geniet de voor keur van BAM. Tegelijkertijd zou C-drie een buurt functie moeten krijgen en worden om getoverd tot jeugdcentrum. Als het aan BAM ligt, verliest C-drie (met uitzon dering van de cursussen) zijn culturele functie, maar kunnen de bowlingbanen en de bibliotheek aan de Willaertstraat blijven bestaan. "Wij vinden dat een plaats met 42.000 inwoners zijn eigen theater moet heb ben," aldus fractievoorzitter Rob Joustra. "Het hoeft geen De Flint te worden, maar we denken wel aan soort gelijke voortstellingen als in De Speel doos in Baarn worden gegeven, een theater met vier- tot vijfhonderd zit plaatsen." In een brief heeft BAM het college ge vraagd de mogelijkheden te onderzoe ken. Joustra: "De discussie over de 20,5 miljoen gulden die het kabelnet op brengt, wordt binnenkort gevoerd. Van dat geld kun je heel wat neerzetten en op het gebied van cultuur is er ook nog wel subsidie verkrijgbaar. Met de bouw van een geïntegreerd film- en theater centrum wordt naar onze mening invul ling gegeven aan een lang gekoesterde wens in Soest. Bovendien zoeken we naar een jeugdcentrum. Stop het geld datje daarvoor wil gebruiken, dan maar in C-drie." Onhaalbaar Op veel steun binnen de gemeenteraad hoeft de BAM niet te rekenen. De netto-winst van de cai-verkoop zal na melijk niet meer dan 11,8 miljoen gul den bedragen. Volgens de VVD, het CDA, de PvdA en GroenLinks/Pro- gressief Soest is het plan financieel on haalbaar. De netto-opbrengst van de cai is ontoereikend en bovendien zijn de huisvestingslasten van C-drie te hoog. Daarnaast worden vraagtekens geplaatst bij het draagvlak van een theater in Soest. Het risico dat de exploitatie niet sluitend zal zijn bij gebrek aan belang stelling vindt Bert Krijger van de WD te groot om een poging te wagen het plan van de BAM van de grond te krij gen. "Er is geen publiek voor in Soest, de mensen gaan naar Baarn of Amersfoort." Diverse fracties zijn huiverig om de winst van de cai-verkoop meteen in een voorziening te gieten, omdat Soest de komende jaren miljoenen guldens min der van het rijk krijgt. GroenLinks/Pro- gressief Soest is wel bereid een deel van de winst in een fonds voor minima te storten. Verdelen De PvdA-fractie gaat een stap verder en wil de totale netto-winst onder de ka belnet-kijkers verdelen. Dat zou neerko men op ongeveer 668 gulden per aan sluiting. "Dit is geld van de gemeen schap, dit is wat anders dan wat de bur- Op de locatie van de openbare bibli otheek aan de Albert Cuyplaan zou vol gens de BAM-fractie een geïntegreerd film- en theatercentrum moeten komen te staan. Foto: Goos van der Wilt. ger via de belasting betaalt heeft. Wat de burger aan de cai heeft betaald, moet hij terugkrijgen," aldus Stekelenburg. Wet houder Neks Blommers is het daar niet mee eens. De investeringen in het ka belnet zijn weliswaar van gemeen schapsgeld betaald, maar daar hebben de burgers iets voor teruggekregen: televisiezenders. Ook Rob Joustra ziet geen heil in het PvdA-voorstel: "Want hoeveel geef je aan iemand die één jaar in Soest woont? En hoeveel krijgt iemand die hier al twintig jaar woont? En hoeveel krijgt iemand die uit Soest is verhuisd? Dat is zo ingewikkeld dat wij sterk twijfelen aan de praktische haalbaarheid. En het wordt nog ingewikkelder als de investe ringen worden terugbetaald, want dan is iedere Soester rechthebbende." Bewoners van de Gemshoorn in Overhees werden vorige week on aangenaam verrast door medewer kers van de gemeentelijke afdeling Groen. In het openbaar groen ach ter de tuinen snoeiden ze het struik gewas rigoureus terug. De bewoners stelden dat allerminst op prijs, omdat de "inkijk" in hun tuinen daardoor aanzienlijk toenam. "Een aan tasting van onze privacy," aldus een van hen in een verontwaardigde reactie te genover deze krant. Volgens hem had de gemeente op z'n minst de beleefd heid moeten hebben om de betreffende bewoners van te voren in te lichten. Volgens een medewerker van de afde ling Groen ging het om de zgn. "veijongingssnoei", waarbij het struikge was om de zoveel jaar wordt aangepakt. De heesters worden dan tot ca. een halve meter teruggebracht en het gaat daarbij om een normale onderhouds maatregel. Het gemeentelijk groen is volgens hem niet bedoeld om de privacy van de bewoners te garanderen. "Daar zullen de mensen zelf voor moeten zor gen." Dat de gemeente de omwonenden niet tevoren heeft geïnformeerd over de in greep wordt toegegeven. Volgens de medewerker gebeurt dat overigens wel altijd als het om het kappen van bomen gaat. "Tot dusver deden we dat nooit als het om struiken ging, maar daar zullen we ons intern nog eens op beraden." Alcoholcontrole: 'Positief resultaat'. Duivenmelker Stam ernstig gedupeerd. 1 Soesterberg vier dagen Zotteklapdorp. Extra faciliteite lokale topteami Geen unaniem standpunt integ Voetbalclubs ki in tijdnood. Dames van Ret overklassen SB Het kantoor van de redactie en de administratie-afdeling van de Soester Courant gaat op donderdag 22 fe bruari iets eerder dicht. In plaats van om 17.00 uur wordt de deur morgen om 15.00 uur gesloten. Vanaf vrijdagmorgen 8.30 uur is het kan toor aan de Van Weedestraat weer volgens de gebruikelijke tijden geo pend. De normale openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur; vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.45 uur. Dankzij de oplettendheid van een Soes ter heeft de politie maandagmiddag twee dieven kunnen aanhouden. Ze waren om half zes met bouwmaterialen gesignaleerd op de bouwplaats in de Boerenstreek. De getuige waarschuwde de politie en gaf gegevens van de auto door, waarin ze waren weggereden. Even later zag de politie het voertuig op de Ossendamweg rijden, die staande werd gehouden. In de wagen werden de gestolen materialen aangetroffen. De bestuurder en inzittende, beiden inwo ner van Utrecht, moesten mee naar het politiebureau voor verhoor. Daarna mochten ze hun weg vervolgen. Een spontane samenwerking tussen een taxi-chauffeur en de politie heeft zondagavond geleid tot de aanhou ding van vier personen. Ze worden ervan verdacht een inbraak te hebben willen plegen in het gebouw van een taxi-bedrijf aan de Eikenlaan. Kennelijk was het viertal iets na ne gen uur gezien door een chauffeur van het bedrijf die de auto, waarin de verdachten wegreden, volgde. Intus sen werd de politie ingeseind die de wagen op de Esdoornlaan aanhield. In de auto zaten twee inwoners van Vlaardingen en twee van Rijswijk. Het viertal zat maandagmorgen nog vast op het politiebureau voor ver hoor. Zie pag. 7 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Sucadelappen -j 250 per Kilo Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0PIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 IP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 De Bosknollen zijn zaterdag uitge roepen tot de grote winnaars van de Carnavalsoptocht in Soest - Knol lendam, voor de gelegenheid. Met hun levensgrote mobiele iglo, om zoomd door ijsberen, pinguïns en eskimo's, speelde het carnavals gezelschap van Bos en Duin met hun "Uskoud de beste" goed in op de actuele weersomstandigheden. Ze gingen met de eerste prijs strij ken. De optocht trok, ondanks het koude maar gelukkig droge weer, ook dit jaar weer heel wat bekijks. De in totaal 14 deelnemende groepen toonden opval lende staaltjes van Soester creativiteit en vindingrijkheid en hoewel de omvang van de Knollendamse stoet niet te ver gelijken is met wat er in zuidelijker stre ken te zien is, mag de traditionele op tocht door Soest best aanspraak maken op de titel "klein maar fijn". Het zag er goed uit, en dat gold niet al leen voor de winnaars. Ook de niet in de prijzen vallende deelnemers kwamen uitstekend voor de dag in de korte stoet, die voorafgegaan werd door de "eigen" Eemlander Blaaskapel en werd afgeslo ten door de prinsenwagen, waarmee prins Joop I en zijn gevolg zich dit jaar ook overtuigend presenteerden. Volgende jaar groter? De stoet was overigens ten opzichte van vorig jaar weer een beetje gegroeid. Volgend jaar vieren de Narre Knollen hun 22-jarig bestaan (2x11 jaar), en de carnavalsvereniging rekent er vast op dat het aantal deelnemers dan nog gro ter zal zijn. De eerste prijs - althans bij de grote groepen (meer dan 5 personen) - ging dus naar de Bosknollen, die hun keuze duidelijk maakten met het opschrift: "Vorig jaar zijn we erin geluisd, daarom zijn we naar de Noordpool verhuisd". Op de tweede plaats eindigden de Plattelandsgenotsknotsen met hun gi gantische stoomlocomotief-met-toebe- horen, die de toeschouwers duidelijk maakten dat de carnavalsclub "al vijf jaar draait als een trein". De derde prijs was voor de dames van de Narre Knol len (bestuur en Raad van Elf) zélf, die al "hoelahoepelend" in fraai kledij on derstreepten dat ze eruit zagen "om door een ringetje te halen". Bij de kleine groepen (2-5 personen) haalden Annie en Bob de Rooy (of ei genlijk: Jan en Jessica) de hoogste on- De Bosknollen leken wagen rechtstreeks van naar Soest te zijn gekome drukte" was goed voor di Foto: Goc derscheiding, gevolgd Clowntjes van o.a. Riani Op de derde plaats Verlengers (Jan en Jor den Berg was als "Sni winnaar van de eerste p viduele deelnemers; de t voor Ghislaine Huizinj een balletje") en de derdi Falko Huizinga in zijn ui "Sorgendrager", wat teve wijzing was naar de p< moment. De Narre Knollen warei de optocht dik tevrede bekijks en ook vanachte leefden heel wat Soeste De nieuwe route (vana selaan door drie winkel ginnelaan, Van Weedestr lijk Overhees) is ook ui len. (Meer impressies van h Soest vindt men elders i Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's ÜmÉÊè HansAlblas V. Weedestr. 253 Soest - Tel. 6022339 zie pagina D Zonwering Soest AEETZtAAN 24» - 035-<S0 W06 500 gram heel kilo kilo pak 4 rol 3 pakken a 1 liter w In het laatste kwartaal van 1995 is de werkloosheid in Soest met vier procent afgenomen. Per 31 decem ber stonden 1.609 inwoners van Soest bij het arbeidsbureau inge schreven. Het gaat om 855 mannen en 754 vrou wen. De daling is Soest was zowel percentueel gezien als in absolute getal len het grootst binnen de regio Oost- Utrecht. In dat gebied wonen in totaal 19.220 werkzoekenden, 282 minder dan per 30 september. Van hen heeft één op de vier een buitenlandse nationaliteit. Verder is opvallend dat een grote groep werkzoekenden (36 procent) tussen de 27 en de 40 jaar oud is. Meer dan de helft van de mensen zonder baan heeft alleen lager onderwijs genoten en/of een lbo/mavo-opleiding genoten. De werkgelegenheid in Oost-Utrecht groeide vorig jaar met twee procent. Er werkten 186.000 mensen, van wie 25.200 in een deeltijdbaan van minder dan 15 uur per week. Met 2,3 procent was de groei in de regio Amersfoort het sterkst. Deze ontwikkeling kan het ge volg zijn van bijvoorbeeld het succes van een bepaalde bedrijfstak of van over name van andere bedrijven buiten de regio. In een aantal gevallen groeit de werkgelegenheid door bedrijfsverplaat- singen binnen de regio. In het verzekeringswezen (3,9 procent) en de horeca (3,7) was de groei sterk. Ook de bouwsector, de detailhandel, het openbaar bestuur, de ge de maatschappelijke die overige dienstverlening meer of mindere mate d tegen was er een afnam gelegenheid in het transj municatie (5,1), het banl de groothandel (2,7) wa De brandweer is in het weekeinde uit gerukt naar een woning aan de Den Blieklaan. In de schoorsteen was brand ontstaan, maar het vuur werd door de brandweer geblust. Iedere vogel zingt zo is. En dus vinden dc van Gemeentebela Soest dat een vogela: polder thuishoort. Maar de overige fracties teraad vinden het prima bescherming Soest aan vogelasiel laat bouwen, toe ontstond toen de in: den mevrouw A. de Mui in staat was haar partic de Van Weerden Poeln nen. De Dierenbeschen polder achter het dier vogelasiel bouwen. Tot weerzin van fractie\ Witte van GGS: "Hoe ook is om een vogelasie ginnen, in de omgeving genoeg professionele vc we zieke of gewonde brengen. Wij voelen nie We hebben ons destijds ook fel verzet tegen het is een voorziening die ni thuishoort." Wethouder Neks Blomn af met de korte, maar king dat volgens het cc uitstekend passen in he

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1