CDA: 'Vandalen moeten betalen' Live muziek WW Ouderwets gezellige avond En dit zijn de knallers van deze week: 199 450 Nieuwe parkeerplaats Hartje-Zuid Gevraagd VOORDEEL! 16 Maart 1996/ Party-centfum Bos en DuiaBossMO,Soest Een Carisma voor 31.945,- auto smeering Politie voert charge uit op lastige jongeren I 1 =A I 5 Scharenslijper licht vrouw voor 200 gulden op 3 Actueel 5 Actueel 8 Cultuur 11 Op Soest 17 Sport Geluidsniveau gebedsoproep nog deze maand vastgesteld Nu 31.945,- Lokker wil civielrechtelijke procedures Radarcontrole: 387 keer raak in anderhalf uur VASTE-, en INVALLOPERS Soester Courant Aanmelden: tel: 6014152 iÉyait Breukelen 5 Vastgoed HansAlblas Vanaf volgende week betekent vierkant blauw: KLAREN ta TROMP HET VLEESCENTRUM 4 Varia Man (70) rijdt eigen vrouw (67) ziekenhuis in Gemeente is wachten op projectontwikkelaar Maceka beu Snelheidscontrole Middelwijkstraat mmv vanaf 22:00 uur Gekookte worst Plastic emmer Aardappelen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Wie Aalt kent, weet dat die kleine is gepland! Namens bouwjaar '71 Opa. INKOMSTENBELASTING Administratiekantoor N.J. KONIJN - SOEST A MITSUBISHI Tijdelijk voordeel 1.550, De CDA-fractie wil vandalen en an der gespuis dat vernielingen aan richt aan gemeentelijke eigendom men (of van gesubsideerde instellin gen) voortaan hard aanpakken en de schade laten betalen. Volgens het raadslid Jan Pieter Lokker moet de gemeente daarom een civiel rechtelijke procedure gaan aan spannen tegen de daders. Lokker heeft daartoe het project "Van dalen betalen" gelanceerd. Het College van B. en W. moet volgens hem - met onmiddellijk ingang - geld beschikbaar stellen om bij de kantonrechter te kun nen procederen tegen de (meestal jeug dige) vernielers. De directe aanleiding voor Lokkers verzoek zijn de recente vernielingen aan de Schoof, het SWS- centrum aan de Molenstraat, waar het vorige week weer eens helemaal mis ging. Lokker spreekt in dit verband ove rigens over de "Molenschoof". Hij wijst trouwens ook op de vernielingen die jongeren in de afgelopen periode heb ben gepleegd in of bij enkele sport accommodaties, zoals de atletiekbaan van Pijnenburg. Als de namen van de daders bekend zijn moet de politie proces-verbaal opma ken, vindt Lokker. Vervolgens kan de zaak in handen gegeven worden van de kantonrechter, die op basis van het pro ces-verbaal en eventuele getuigen verhoren een vonnis kan uitspreken. De schade is dan verhaalbaar op de daders en als ze niet (willen) betalen kan de deurwaarder eventueel beslag leggen op hun eigendommen, hun loon of uitke ring. Politie machteloos De kosten van zo'n procedure zijn meestal zo hoog dat instellingen en par ticulieren er niet aan beginnen, meent Lokker. "Ook de uitdrukking dat er 'toch niets te halen valt' brengt mensen ertoe de zaak maar te laten lopen, en bovendien hebben deze zaken meestal geen prioriteit voor de officier van jus titie, zodat de weg van de strafrechte lijke procedure is afgesneden. De poli tie staat dan machteloos en wordt voor dit soort delicten ook niet meer serieus genomen..." Lokker constateert dat de Jan-Pieter Lokker CDA De politie heeft vorige week dinsdagavond een charge uitge voerd om ongeveer vijftig jonge ren uit elkaar te drijven. Dat ge beurde buiten buurthuis De Schoof aan de Molenstraat, waar het ongeveer een uur lang onrus tig was. De jongeren waren omstreeks acht uur weggestuurd uit De Schoof, om dat ze in het pand vernielingen zou den hebben gepleegd. Even later ar riveerde een auto met twee politie mensen die meteen werden uitge scholden door de jongeren. Volgens de politie werd er ook met glazen gegooid. De politie wilde dat de jon geren zich verspreidden, maar die gaven daar geen gehoor aan. Even later werd daarom de hulp van col lega's ingeroepen, terwijl ook de politiehond erbij werd gehaald. Na een poosje besloot de politie een charge uit te voeren op de groep, be staande uit jongens en meisjes van veertien tot achttien jaar. Die ver spreidden zich na verloop van tijd in de omgeving. Het is niet de eerste keer dat jonge ren overlast hebben veroorzaakt in en rond De Schoof. Bij het onlangs gepresenteerde plan om voor de jon geren een jeugdhonk aan te kopen, stond in een adviesnota van de ge meente al te lezen dat de jongeren zich soms ruw, brutaal en gedragen. gemeente dan toch altijd opdraait voor de kosten, die bestreden worden uit de pot Bestuurlijke Preventie of Veilig heidszorg. Hij stelt vast dat het mes door het instel len van civielrechtelijke procedures aan twee kanten zal snijden. "In de eerste plaats laat je als gemeente zien dat je het niet meer pikt dat een paar mensen voor duizenden guldens vernielingen plegen, zonder dat dit kwaad wordt be straft. In de tweede plaats weet de po litie zich gesteund omdat een proces verbaal een vervolg krijgt in de vorm van een civielrechtelijke procedure." Preventieve werking Verder ziet hij als positief resultaat dat de daders op een harde manier worden geconfronteerd met wat ze hebben aan gericht en verwacht hij van deze aanpak een duidelijke preventieve werking, die op langere termijn bovendien nog een besparing zal opleveren. Tenslotte ver wacht hij dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt versterkt. "Die overheid laat namelijk zien dat zij serieus bezig is haar eigen rechtsregels te handhaven." Niet minder dan 387 automobilisten krijgen een dezer dagen een bekeu ring in de brievenbus, omdat ze vrij dag te hard door Soest reden. De re gionale verkeersgroep van de politie voerde vrijdag drie controles van een half uur uit op de Koningsweg (van 9.00 tot "9.30 uur), de Stadhouders laan (10.30-11.00 uur) en de Soesterbergsestraat (11.15-11.45 uur). De radar registreerde dat 387 van de 747 voertuigen te snel over de rij baan reden. De topsnelheid op de Stadhouderslaan bedroeg 106 kilo meter per uur. Op de Koningsweg werd één keer 90 kilometer gemeten en op de Soesterbergsestraat was de topper 82 kilometer. Op alle plekken is een snelheid van 50 kilometer per uur toegestaan. BEZOEK ONZE SHOWROOM Zonwering Soest BEETZLAAN 24° - 035-6019706 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 EP SOEST-* TEL. 035 6014706 FAX 6026856" Het klassieke verhaal van de scharenslijper die teveel geld vraagt voor een vrij eenvoudig klusje heeft zich vorige week af gespeeld in Soest. Een 61-jarige bewoonster van het Bleekveld werd overrompeld, trapte erin en moest wel heel diep in de buidel tasten. De man belde woensdag rond het middaguur bij haar aan. Hij bracht 49,50 gulden in rekening, maar hij had toen nog maar één kant van de schaar geslepen. Voor de andere kant wilde hij hetzelfde bedrag hebben. De vrouw stemde daarmee in, waar door de rekening al opliep tot 99 gulden. De oplichter ging nog verder. Hij ver telde zijn slachtoffer dat er nog slijpsel op de schaar zat. Voor hon derd gulden kon hij dat verwijderen. Wederom ging de vrouw akkoord, waarna ze 199 gulden afrekende. Later op de middag drukte de man op de bel van een woning aan de Klarinet. Hij sleep het mes van de bewoonster en vroeg 47,50 gulden. De vrouw weigerde dat bedrag te betalen, rook kennelijk onraad en dreigde de politie in te lichten. Daarop ging de man ervandoor. Hij is ongeveer 1.80 meter, draagt kort, zwart haar en zijn leeftijd wordt ge schat op dertig jaar. zie pagina Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest- Tel. 6022339 Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 zie pagina 3 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Haasfilet rollade h 1 95 per kiloI I Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Gemeentebelangen verwijt college aanval op de polder. Verhuizing brandweer kazerne bespreekbaar. Koningsweg tracé moet ontsluitingsweg worden. Meningen van Lezers. WV en Wereldwinkel ruziën om pand. Loketfunctie Soestdijk vervallen. Alles over de komende Boeken week. Belg De Ridder wint weer NK Scrabble. Advies: SEC en Soest voordeurdeler. Stam/SoVoCo beseft hoe laat het is. Er zat geen opzet in het spel, maar door toedoen van haar man is een 67-jarige inwoonster van Soest vo rige week dinsdag opgenomen in Medisch Centrum Molendael. Ze moest worden geholpen aan een polsbreuk en heupletsel. De vrouw werd op de oprit van haar woning aan de Acacialaan aangere den door haar man. Hij reed achter uit de garage uit en zag zijn vrouw over het hoofd, die zojuist de post wilde aanpakken van de PTT- bezorger. Dissen elf en twaalf uur zijn maandag morgen op de Middelwijkstraat 29 au tomobilisten betrapt op te hard rijden. Voor vijftien van hen zal dat nog een verrassing worden, want zij krijgen bin nenkort een bekeuring thuis gestuurd. De politie noteerde hun kenteken nummers. De veertien andere overtre ders werden wel staande gehouden. In een uur tijd passeerden 202 voertuigen. De topsnelheid bedroeg 81 kilometer, 31 kilometer meer dan is toegestaan. Burgemeester en Wethouders wil len nog deze maand een beslissing nemen over het definitief toege stane geluidsniveau voor de weke lijkse gebedsoproep door de Patin- Aloskee aan de Parallelweg. Gelet op de aard van een aantal - zowel schriftelijk als mondeling binnengeko men - klachten van bewoners en enkele naburige bedrijven, heeft het college een onafhankelijk bureau opdracht gegeven metingen te verrichten en te adviseren. Burgemeester en wethouders verleen den vorig jaar op 5 december de beno digde ontheffing van de bepalingen van de Algemene Politie Verordening. Toe stemming werd verleend om alleen op vrijdagmiddagen twee maal gedurende maximaal drie minuten via een verster ker de gebedsoproep te doen. Als voor waarde werd gesteld dat het ingestelde geluidsniveau aan de bron de 105 dB(A) niet mag overschrijden. Achter de versterker is een verzegelbare geluidsbegrenzer aangebracht. Aangezien B. en W. open laten dat de oproep ook nog tot zijn recht komt on der het niveau van het gestelde maxi mum van 105 dB(A), besloten zij hun beslissing na enige tijd te heroverwegen. Tegelijkertijd zijn de omwonenden per brief en via persberichten geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om te rea geren en in te spreken over het defini tief vast te stellen geluidsniveau. Het gemeentebestuur is er van meet af aan duidelijk over geweest dat over het toestemming verlenen op zich geen in spraak mogelijk is. Artikel 10 van de Wet openbare manifestaties vermeldt letterlijk dat "klokgelui ter gelegenheid van godsdienstelijke en levensbeschou welijke plechtigheden en lijkplech- tigheden, alsmede oproepen tot het be lijden van godsdienst en levensovertui ging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot de duur en het geluids- 500 gram Nicola, Santé of Irene 10 kilo Omdat projectontwikkelaar Maceka zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, laat de gemeente nu in eigen beheer een nieuwe parkeer plaats aanleggen bij winkelcentrum Hartje-Zuid. De kosten, 600.000 gulden, zullen worden verhaald op Maceka. Volgens de afspraken zou de.nieuwe parkeervoorziening, die plaats gaat bie den aan ongeveer honderd auto's, reeds gereed zijn geweest tijdens de oplevering van de uitbreiding van het winkelcentrum. Dat was vorig najaar. Vermoed wordt dat Maceka en Uyland, die ook een rol speelt in de ontwikke ling van het centrum in Soest-Zuid, geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. Het college is het wachten beu en heeft nu een bedrijf opdracht verstrekt de werkzaamheden uit te voeren. Verschil lende nutsbedrijven zijn deze week al aan de gang gegaan en vanaf maandag 18 maart wordt de huidige bestrating verwijderd. Vervolgens worden de riole ringswerkzaamheden voor een goede afwatering uitgevoerd, waarna de nieuwe verharding kan worden aange legd. Afhankelijk van de weersomstan digheden zijn de werkzaamheden medio juni van dit jaar afgerond. Tot juni moet het winkelende publiek in Hartje-Zuid rekening houden met een gebrek aan parkeerplaatsen. Tot die tijd verzoekt het college het win kelende publiek de komende maanden de auto zo veel mogelijk thuis te laten staan en op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar Hartje-Zuid te komen. "We proberen natuurlijk de overlast te beperken, maar als iedereen met de auto blijft komen, voorzien we problemen die we niet kunnen oplos sen," zegt J. van Gent, directeur mana gement van de gemeente Soest. Vooral op vrijdag en zaterdag, wanneer de meeste mensen boodschappen doen, zouden er problemen kunnen ontstaan. De direct betrokkenen zijn al door de gemeente op de hoogte gesteld. Van Gent verwacht niet dat er veel Soesters zullen zijn die het winkelcen trum Hartje-Zuid zullen mijden tijdens de werkzaamheden. "Ik geloof niet dat het een nadelige invloed zal hebben. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de mensen er zo weinig voor over hebben, al zul je altijd enkele mensen houden die ergens anders hun boodschappen gaan doen. Bovendien komt er straks een veel betere voorziening. Dan kunnen de mensen hun auto bijna in de winkel par keren." Verzorging aangiftebiljet (ook T-biljet, redelijke tarieven) De Akkeren 18, telefoon: 035 - 60 12 671 De in Nederland gebouwde Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto praktisch nut en puur rijplezier te verenigen. Nu is de Carisma tijdelijk zeer voordelig geprijsd. Normaal 33.995,- Contant voordeel* l.550.- *Of u kiest voor een Ipg installatie of een airco t.w.v.' 1.000,-. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1