En dit zijn de knallers van deze week: 598 1291 sf 1995 College voorzichtiger met geld voor acties voor Kozle in Polen in ie£b nieuwA De eerste warme maaltijden uit de nieuwe keuken van 'Molenschot-2' 3 Actueel 11 Soesterberg 13 Sport Molendael staakt toepassing van omstreden HIY-test In memoriam Daan Hoekstra Gevraagd HYunoni Big Body Browning Center il c 74e JAARGANG NO. 33 WOENSDAG 10 APRIL 1996 Burgemeester Hans de Widt geen beschermheer meer 5 Actueel Werkzaamheden aan riolering Dalweg Inbraak woning Patiënten worden niet opgeroepen Kantoor S.C. vroeger dicht Sportief of modieus klassiek. Ruime keuze uit een selektie van bekende merken: HERENMODE Gratis proefles BODYCONTOUR VASTE-, en INVALLOPERS Soester Courant tel: 6014152 Hans Huigen Soest I =1 =1 I 5 I Historisch moment voor verzorgingshuis iÉVan Breukelen - Vast-goed Magere varkenslappen Tropische fruitcocktail Ariël Futur wasmiddel VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Automobilisten rijden door rood INKOMSTENBELASTING Administratiekantoor N.J. KONIJN - SOEST Firma Moma opent donderdag om 12.00 uur zijn 2e zaak Superstunt 30 minuten voor 2,50! Klaarwaterweg 42 - Soest - Tel. 06 - 53160143 t r Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15 Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Het college houdt voorlopig de vin ger op de knip als het gaat om sub sidie voor activiteiten ten behoeve van het Poolse Kedzierzyn-Kozle. Uit de gemeentelijke schatkist wordt alleen geld geput indien het project is goedgekeurd door burge meester en wethouders. De maatregel heeft te maken met de ontwikkelingen in de nieuwe vereniging voor Soest en Kozle die per 1 januari ontstond uit een fusie tussen de vorige vereniging en de stichting. Het was de bedoeling dat Cees Verheus de voorzit ter zou worden, maar tijdens de vorige maand gehouden ledenvergadering werd uit een andere hoek plotseling Herman Duit naar voren geschoven als praeses. Hij kreeg twee stemmen meer dan Verheus. De 'coup' leidde ertoe dat de overige bestuursleden onmiddellijk opstapten. Het college reageerde vorige week offi cieel met de verklaring dat er geen ac ties onder de vlag van Soest mogen plaatsvinden zonder de toestemming van het gemeentebestuur. "We willen beschadiging van de goede naam van Soest voorkomen," aldus burgemeester Hans de Widt. Het lijkt erop alsof het college de jong ste ontwikkelingen daarmee afkeurt, maar De Widt wil daar verder niet op ingaan. "We willen de ene, noch de an dere groep bevoordelen," luidt de reac tie van de burgemeester. Beschermheer Hij trekt zich terug als beschermheer. De Widt bekleedde die functie reeds bij de vorige stichting en zou ook be schermheer van de nieuwe vereniging worden. Gelet op de perikelen in de vereniging is De Widt teruggekomen op dit besluit. Op de begroting is jaarlijks een bedrag van vijfduizend gulden opgenomen voor Kozle. Daarnaast is 2.500 gulden be schikbaar voor speciale uitgaven, bij voorbeeld voor busvervoer van Polen die onze gemeente bezoeken. Tot nu toe is er dit jaar geen aanspraak gemaakt op beide bedragen. In principe kan iedere Soester burger een aanvraag indienen bij de gemeente om een activiteit ten behoeve van de Polen financieel te ondersteunen. Het college zal dan eerst bekijken om wat voor project het gaat en besluit vervol gens of het in aanmerking komt voor een bijdrage uit de gemeentekas. "Als het een goed project is, sluit ik niet uit dat er geld voor vrijkomt," zei De Widt vorige week. Jumelage De overeenkomst over de jumelage met Kozle, die in 1999 afloopt, blijft in elk geval tot die datum gehandhaafd. Ook de jaarlijkse officiële bezoeken gaan door. Of de jumelage wordt voortgezet, hangt af van particuliere initiatieven. Mocht er over drie jaar geen sprake meer zijn van een harmonieuze samen werking tussen instellingen en/of parti culieren uit Soest en Kozle, dan bestaat de kans dat het gemeentebestuur een punt zet achter de officiële band met Kedzierzyn-Kozle. Soest gaat schade door vandalisme voortaan op de daders verhalen. M.C. Molendael verhuist in oktober. Historische uitvaart trekt veel bekijks. Busoverstappunten bij de tijd. Derde huisarts in medisch centrum Overhees. Paasprotest niet meer dan ludiek. Doorbraak voor toekomstige nieuwbouw. Muziekvereniging vraagt financiële steun. Oranjeboekje 1996 is uit. Minder-validen klaar voor de start. SEC sluit restant duel af met zege. The Red Stars doet het op z'n Deens. Voorbeschouwing tennisseizoen. Een gedeelte van het voet- en fietspad van de Dalweg is vanaf gisteren afgeslo ten. Het betreft een tijdelijke maatregel in verband met rioleringswerkzaamhe den en gaat om het gedeelte tussen de Veenbesstraat en de Beukenlaan (aan de zijde van de Speenkruidstraat). Sieraden en geld zijn buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de Varenstraat. Daarvan werd vrijdag aan gifte gedaan door een bewoner. Medisch Centrum Molendael is vo rige week onmiddellijk gestopt met de toepassing van de in opspraak geraakte HlV-test van het Ameri- I; kaanse bedrijf Abbott. In het afge- IJ lopen halfjaar is de test gebruikt bij het bloedonderzoek van ca. 100 a 150 patiënten in Soest en Baarn. Dr. T. Kruiswijk, hoofd van het labora torium van Molendael, ziet geen reden tot grote ongerustheid. "We kregen vo rige week een brief van Abbott, waarin gewezen werd op wereldwijd vier geval len van een onjuiste uitslag. Het ging om patiënten van wie bekend was dat ze seropositief waren, maar waarbij de test toch een negatief resultaat te zien gaf." Volgens Kruiswijk komt zo'n "vals-ne- gatieve" uitslag wel vaker voor, ook bij IJ andere testmethoden, maar heeft de i kwestie in dit geval een bijzondere la- Ji ding omdat het HlV-virus de ver- V oorzaker is van Aids. Molendael ge bruikte de Abbott-methode nog maar sinds vorig jaar september. Kruiswijk schat dat er in de afgelopen periode 100 a 150 tests zijn afgenomen bij patiënten uit Soest en Baarn samen. Het labora torium stapt nu over op een andere test methode. Volgens Kruiswijk is er een goed alternatief beschikbaar. Molendael gaat de patiënten die de omstreden test hebben ondergaan niet aanschrijven, laat hij verder weten. "Daar hebben we goede redenen voor. In de eerste plaats is ca. 60 van hen getest in opdracht van een verzekerings maatschappij, bij het afsluiten van een hypotheek. De verzekeraars hebben al laten weten dat zij geen nieuwe test ver langen." Privacy De andere groep krijgt ook geen oproep van het ziekenhuis om zich voor een nieuwe test te melden. "Als ze zich on gerust maken zijn ze uiteraard welkom, en dan krijgen ze kosteloos een her-test, maar we gaan ze niet aanschrijven." Als reden daarvoor geeft Kruiswijk aan dat de meeste van deze patiënten de HIV- test heeft aangevraagd zonder dat hun "omgeving" daarvan op de hoogte was. "Als we deze mensen nu opeens een brief gaan sturen met het verzoek zich te melden voor een nieuwe test, plegen we inbreuk op hun privacy," aldus de klinisch-chemicus. Hij ziet ook geen aanleiding tot grote ongerustheid. "Ik schat dat er in Neder land zo'n 50.000 mensen die de test hebben ondergaan. Het zou me echt verbazen als zelfs maar één daarvan bij een her-test seropositief zou blijken, van wie dat nog niet bekend was." Op donderdag 11 april is het kantoor van de Soester Courant aan de Van Weedestraat reeds om 14.30 uur ge sloten. Vanaf vrijdag 12 april gelden weer de normale openingstijden. Maandag tot en met donderdag: 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur. Vrij dag: 8.30-12.30 en 13.00-15.45 uur. Paaszaterdag overleed, vrij onver wacht, Daan Hoekstra (75), oud- hoofd van de De Savoriiin Lohmanschool en oud-wethouder van onze gemeente. Sinds enige tijd leef hij aan een spierziekte. Geboren in Zuid-Laren (Drente) op 28 juli 1920, werd hij in 1959 be noemd in de functie van hoofd van de lagere school aan de Driehoeks- weg. Dat bleek al spoedig een schot in de roos voor de gehele Soester sa menleving. Zijn onblusbare ijver voor school, kerk en gemeente zal velen in Soest als een mooie herinnering bij blijven. Hij was de motor, de organi sator en vaak de uitvoerder van aller lei activiteiten. Wie herinnert zich hem niet, fier rechtop wandelend tus sen "zijn" schooljeugd tijdens de avondvierdaagse? Hij straalde niet alleen een natuurlijk gezag uit, maar beschikte gelijktijdig over een natuurlijk vermogen sociale contacten te leggen, te onderhouden, mensen tot steun te zijn in het aan dragen van oplossingen. De bloei van "zijn" school aan de Driehoeksweg kon dan ook niet uitblijven. Zijn ijver, vriendelijke accuratesse en soberheid maakten hem bovendien tot een echte antirevolutionair. In 1970 werd hij gekozen in de Soester Gemeenteraad voor de ARP, later CDA. Hij was lijsttrekker en wethou der (1975-'82). Het was o.a. de tijd van het Soester centrumplan, dat strandde. Een wat roerige tijd voor Soest. Ik zie Daan daar nog staan, fier rechtop in het tumult. Daan als een hoeksteen voor ons. Het grote aantal CDA stemmen in 1978 (10 raadszetels) was goeddeels zijn ver dienste. Op het strategische moment had hij als bij intuïtie oog voor de hoofdzaken. In het college van B. en W. vond ik Daan, bij turbulentie, het rustpunt. Rustig maar duidelijk aanwezig, kon men niet om Daan heen. Bij zijn afscheid in '82 benadrukte hij, dat hij nog gezond was en tot veel in staat. Ook dat heeft hij be waarheid, maar aan zijn leven vol toewijding is nu al een eind geko men. Menselijkerwijs gesproken veel te vroeg, heeft God hem al bij zich geroepen. Moge het voor zijn vrouw, zijn kinderen en voor ons een troost zijn, dat Daan Hoekstra in onze her innering voortleeft als een beminne lijk mens. Jan Menne Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, State of Art, Konen, Marz, Point, Schiesser, John Miller, Trenco, Cavori, Wimmers, Blue Willis, Sportman e.a. SOESTERBERGSESTRAAT 51SOEST; TEL. 035 - 6012400 Uw Herenmode specialist. Fysio fitness promotions Tel: 035-602 31 06 Zie advertentie pag. 1 3 Aanmelden: AUTOBEDRIJF Kerkstraat 109 Tel.035 601 64 10 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een komplaat kantoor FAXEN COPIEUS MEUBELEN ETC. NIJVERHEID5WEGSIM !P S0ES1 lil. OIS 1014706 f»* 6026856 Een historisch moment. Zo mag je de uitgifte van de eerste warme maaltijden uit de fonkelnieuwe keu ken van Molenschot-2, zoals het nieuwe verzorgingshuis aan het Dalplein voorlopig wordt aange duid, wel noemen. Donderdag morgen gingen de vrijwilligers van de warme-maalti jdvoorziening voor het eerst op stap met de "warme hap" van chefkok G. Sakkers. De grootse verhuis-operatie die de be woners van Molenschot binnenkort te wachten staat wierp haar schaduwen vooruit. Woensdag verzorgden Sakkers en zijn medewerkers de maaltijden nog in de keuken van het oude gebouw aan de Albert Cuyplaan, donderdag ge beurde alles op de nieuwe stek. De eer ste maaltijden gingen overigens naar het "zusterhuis" Groot-Engendaal aan het Boekweitland. De vrijwilligers van de SWOS-werk- groep warme-maaltijdvoorziening - die Nog voor de zomer een vreemde taal (beter) spreken. TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS Telefoon 033 - 4729097 HET VLEESCENTRUM Birkstraat49 - Soest - Tel. 6012477 Dikke riblappen Q95 per kilo Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar zie pagina O kilo blik 820 gram in Soest en Soesterberg veel ouderen van hun dagelijks maal voorzien - ver zamelden zich ook voor het eerst op de nieuwe plek. De dames Stolwijk en Van der Most kregen van chef-kok Sakkers de eerste "containers" overhandigd, waarmee ze op stap gingen naar de ca. 230 particuliere bezorg-adressen. In to taal vertrekken er dagelijks zo'n 450 a 500 complete warme maaltijden uit de keuken van Molenschot naar de bewo ners en de adressen "in de buitendienst". Het menu was niet speciaal feestelijk samengesteld, maar klonk toch zeer smakelijk: groentesoep, kip-kerrie, tutti frutti en rijst, fruit of salade en pudding toe. Volgens Sakkers ging het in de nieuwe keuken wel een stuk sneller dan in de oude. Hij is dan ook bijzonder te vreden over de moderne apparatuur die hem in het gebouw aan het Dalplein ter beschikking staat. "Hiermee kunnen we zó de 21e eeuw in," aldus Sakkers, die overigens eind juni met zijn werkzaamheden stopt en gaat vutten. Hij wordt dan opgevolgd door zijn zoon Robert Sakkers, die het Chef-kok G. Sakkers overhandigt de eerste warme maaltijden uitzijn nieuwe keuken aan de dames Stolwijk (l.) en V d. Most. klappen van de Molenschot-zweep heel goed kent, omdat hij al veertien jaar aan de keuken van het verzorgingshuis ver bonden is. Vrijwilligers welkom De vrijwilligers die de maaltijden rond brengen waren ook best te spieken over de vlotte afhandeling. Ze kunnen ove rigens nog best wat versterking gebrui ken, want het is altijd een hele klus om de dagelijkse verzorging zo te organise ren dat het geheel vlot verloopt. Nieuwe vrijwilligers (in het bezit van een rijbe wijs, uiteraard) kunnen zich aanmelden via tel. 6010017, bij voorkeur 's avonds tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor de goede orde: de bezorging vindt plaats rondom de middaguren en de vrijwilli gers ontvangen geen salaris, maar wel een redelijke autokostenvergoeding. Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's JÊitiMfêi HansAlblas V. Weedesir. 253 Soest- Tel. 6022339 Op de kruising van de Soester- bergsestraat en de Vondellaan zijn vrij dag acht automobilisten bekeurd, omdat ze het rode verkeerslicht negeerden. Ze werden betrapt tijdens een controle die tussen half acht en negen uur 's morgens werd uitgevoerd. Verzorging aangiftebiljet (ook T-biljet, redelijke tarieven) De Akkeren 18, telefoon: 035 - 60 12 671 met extra lange en brede snelbruintunnels. Tevens gezichtskanonnen. Importeur van de exclusieve California Tan en Algasun Ultra Olie. Tijdens de 3 demonstratiedagen (i.p.v. 15,-en 17,50) Bij een abonnement een leuke attentie. Gratis hapjes en drankjes. Geldig van II t/m 13 april 1996.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1