En dit zijn de knallers van deze week: Gemeente houdt twee miljoen over "Geen Amsterdam-belasting betalen'" JUw wiM hx/t JfmtAÜ Ploegwedstrijd krijgt nieuwe winnaar PvdA wil bijdragen in beveiliging 998 Een Carisma voor 31.945,- auto smeeing 11 Sport Gevraagd Nu 31.945,- Overschot verdwijnt meteen in algemene reserve Wethouder Neks Blommers pleit in Dén Haag voor versoepeling Sportief of modieus klassiek. Een ruime selektie van de betere merken hebben wij in huis: 'Meneer Bloeimers, uw vrouw iis aan de lijn' J^Van Breukelen - Yast-goed 3 Actueel 5 Actueel 9 Soesterberg Soester (81) verliest leven bij ongeluk Geen bekeuringen tijdens controle Jarige WPE doet tijden weer herleven op de Eng 'Opbrengst cai-ver koop moet deels terug naar burgers' HET VLEESCENTRUM HansAlblas VASTE-, en INVALLOPERS Soester Courant KLAREN Volkorenbrood heel AA 3 stuks 500 Verse zalmmoten QQQ Valencia-late sinaasappelen Page plus toiletpapier 399 Magere runderlappen Gestoomde makreel 395 VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest KIBBELING 100 gr. 2,50 li^--*/ 500 gr. 10,00 vis specialiteiten RUUD SMIT A MITSUBISHI Tijdelijk voordeel 1.550, WOENSDAG 17 APR JAARGANG NO. 34 De gemeente Soest heeft in 1995 een winst gemaakt van twee miljoen gulden. Dit blijkt uit de jaarreke ning die de gemeente nu al gereed heeft. De meevaller wordt voorna melijk veroorzaakt doordat in de pot voor de Wet Voorzieningen Ge handicapten 1,5 miljoen gulden is overgebleven. Dit overschot is het gevolg van het feit dat veel mensen nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe regeling. Sinds vorig jaar maakt het rijk in het kader van de decentralisering de WVG-gelden over naar de gemeenten die daarmee de uit keringen voor voorzieningen van gehan dicapten en ouderen onder hun verant woordelijkheid hebben gekregen. Aangezien nu al blijkt dat de burgers beter bekend zijn geraakt met de WVG en de weg naar het gemeentehuis wat dat betreft makkelijker vinden, wordt voor dit jaar rekening gehouden met een beduidend lager overschot. Leges De winst van de gemeente vloeit verder in belangrijke mate voort uit een extra opbrengst van de leges voor bouwver gunningen (458.000 gulden). Grote klapper in dit verband was het terrein aan de Dalweg, waar het Zorgcentrum wordt gebouwd. Lagere overheadkosten (286.000 gul den) en lagere rente van geplande inves teringen (208.000 gulden) zijn andere posten die de balans in het voordeel van de gemeente hebben doen omslaan. Tegenvallers in 1995 waren de onder houdskosten van Aqua Indoor (341.000 gulden) en de personeelskosten als ge volg van de salarisverhogingen (362.000 gulden). Elk jaar moet de gemeente der tig miljoen gulden aan salarissen beta len. In het kader van de kerntaken (be zuinigingen) moet op die post één mil joen gulden worden bespaard. Volgens wethouder Neks Blommers van finan ciën ligt de gemeente wel op koers. Optimistisch Ze is uitermate tevreden over het resul taat van de jaarrekening en tevens op timistisch over de komende drie jaren. "Het ziet er goed uit en tot 1999 ziet ook de begroting er redelijk uit. De voorziene tekorten zullen op ongeveer nul uitkomen of enkele tonnen bedra gen. Dit is op te vangen, maar dan moe ten we wel de efficiency op peil houden. Op dit moment is de financiële situatie rooskleurig en zijn we een gezonde ge meente." Het overschot van twee miljoen gulden wordt in de algemene reserve gestopt. De gemeente heeft het geld namelijk hard nodig om een aantal investeringen te plegen. Het college heeft al voorstel len op tafel liggen betreffende verbouw/ nieuwbouw van de brandweerkazerne en investeringen die nodig zijn om de kerntaken van onder meer de Regionale Muziekschool, de openbare bibliotheek, C-drie en de sport te kunnen realiseren. Zuinig Soest zal daarom zuinig zijn bij het op stellen van de begrotingen. Blommers: "Hoe zuiniger je begroot, des te beter weten we wat we kunnen investeren." Volgens Blommers is het aantal gebrui kers van de sociale dienstverlening niet toegenomen. Het bestand bestaat uit onegveer duizend mensen, onder wie enkele vaste groepen. Dat het bestand van de sociale dienstverlening niet is gegroeid, betekent volgens Blommers dat het met de economie in Soest nog niet zo slecht is gesteld. Dat de jaarrekening al klaar is voordat de gemeenteraad zich gaat buigen over de voorjaarsnota is een plezierige ont wikkeling. "Omdat je nu weet welk geld beschikbaar is en niet over geld gaat praten, dat er later niet blijkt te zijn," aldus Blommers. Wethouder Neks Blommers heeft goede hoop dat de regering de in voering van de bezuinigingen op het gemeentefonds over een langere pe riode gaat uitsmeren. Ze baseert zich op het gesprek dat zij en haar Baarnse college B. Bloemers don derdagmiddag voerden met J. Remkes. Remkes is namens de WD-fractie in de Tweede Kamer woordvoerder in de dis cussie over de herverdeling van het gemeentefonds. De liberaal, die uit er varing weet hoe het er bij de kleinere overheden aan toegaat, heeft volgens Blommers begrip voor het feit dat je langlopende afspraken niet zomaar een zijdig kunt opzeggen. "Als we langer de tijd krijgen, kunnen we ons belasting systeem er gemakkelijker en geleidelij ker op aanpassen," zegt Neks Blom mers. Belasting De Soester en Baarnse wethouder heb ben het WD-kamerlid tevens gevraagd opnieuw te kijken naar de onroerend zakenbelasting (ozb). De waarde van woningen is in sterke mate bepalend voor de hoogte van de kortingen op de geldstroom van het rijk naar de ge meente. En omdat Soest wat onroerend goed betreft in het duurste gebied van ons land ligt, wordt Soest zwaarder ge troffen dan andere gemeenten. "Er wordt te weinig rekening gehouden met de waarde-verschillen per gebied," aldus Blommers die evenwel niet verwacht dat de regeringspartijen veel aan deze for mule zullen sleutelen. Op 13 of 14 mei behandelt de Tweede Kamer het regeringsvoorstel over de Neks Blommers verwacht meer fatsoen van het rijk. herverdeling van het gemeentefonds. Dan is exact bekend welk bedrag Soest (vanaf 1999 of héél misschien iets later) structureel moet inleveren. Op dit mo ment wordt rekening gehouden met een bedrag van ongeveer acht miljoen gul den. Dat is 3,3 miljoen meer dan waar van vorig jaar nog werd uitgegaan. De extra tegenvaller wordt veroorzaakt doordat de Raad voor de Gemeente- financiën in eerste instantie was uitge gaan van de waarde van het onroerend goed in 1988 en nu de waardepeildatum 1993 is gehanteerd. Het gemeentebestuur probeert de opge legde bezuinigingen zo min mogelijk op te vangen met een verhoging van de belastingtarieven, maar het is onwaar schijnlijk dat de maatregel van Den Haag niet zal doordringen tot de porte monnee van de Soester inwoners. Zoals bekend wil de gemeente in ver schillende sectoren de uitgaven druk ken. Voorbeelden zijn de Regionale Muziekschool Amersfoort, de openbare bibliotheek, C-drie en de sport. Om die doelstelling te bereiken, moeten echter negen miljoen guldens worden geïnves teerd en dat bedrag wil het college uit de algemene reserve halen. Bloeden Blommers zou Blommers niet zijn als ze niet boos is over het voor Soest nad elige regeringsvoorstel. De herverdeling van het gemeentefonds is bedacht, omdat de grote steden extra geld moeten krijgen. De overige gemeenten moeten daarvoor bloeden. Blommers: "We willen best in leveren, maar het moet geen 'Amster dam-belasting' worden die we betalen. De grote steden krijgen al zoveel geld uit allerlei potjes. Het rijk gaat er maar vanuit dat wij alles op de burgers door berekenen. De burgers verwachten het fatsoen van de gemeente, dat ze niet meteen flink worden aangepakt. Dat verwachten wij als gemeente ook van het rijk." In het Gewest Eemland hebben de wet houders van financiën afgesproken dat ze allemaal naar de Tweede Kamerfrac tie van hun eigen partij gaan c»m te plei ten voor versoepeling van dé voorge stelde maatregelen. Blommers is blij dat ze met haar Baarnse collega met Remkes heeft gepraat en is toch wel optimistisch dat het bezoek er indirect toe bijdraagt dat het mes niet zó diep in het financiële vlees van de gemeente zal worden gezet. Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, State of Art, Konen, Marz, Point, Schiesser, John Miller, Trenco, Cavori, Wimmers, Blue Willis, Sportman e.a. SOESTERBERGSESTRAAT 51SOEST. TEL 035 - 6012400 Uw Herenmode specialist. Samen gingen ze vorige week een dagje naar Den Haag. Om te praten met het Tweede Kamerlid Remkes (VVD) over de herverdeling van het gemeentefonds. Mevrouw Blommers en de heer Bloemers, wethouder van financiën in respectievelijk Soest en Baarn. Het is opmerkelijk hoe snel beiden elkaar te spreken krijgen als ze elkaar bellen. "Meneer Bloemers, uw vrouw is aan de lijn," zeggen ze in het Baarnse gemeentehuis als Blommers hem voor zaken belt. Andersom blijkt dit ook wel eens voor te ko men, zo heeft wethouder Blommers meegedeeld. Voor de goede orde: de relatie tussen de twee wethouders heeft een louter zakelijk karakter. zie pagina D Parkeerverbod op de Driehoeksweg. Politie wijst op gordels en zitjes. Ernstig letsel vrouw (26) na botsing. Iets meer lucht voor volleybalsters. De 81-jarige Soester A. Maes heeft donderdagmiddag het leven verloren bij een aanrijding op de Bisschops- weg in Baarn. Volgens de politie overleed hij aan de gevolgen van borstbeklemming of een hart stilstand. De man zat in de auto bij zijn vrouw (76) die geen voorrang kreeg van een 25-jarige inwoner van Leusden, die ter hoogte van de oprit Eembrugge/ Baarn naar de A27 linksaf sloeg. Hij botste tegen de tegemoetkomende wagen van de vrouw die een hersen schudding aan het ongeluk overhield. Beide auto's raakten total loss. De wagen van de Leusdenaar, die onge deerd bleef, botste ook nog tegen een derde voertuig. De laatste weken heeft de politie in Soest tientallen mensen op de bon ge slingerd, omdat ze te hard reden of doorreden, terwijl het rode verkeerslicht brandde. Tijdens een drie kwartier du rende controle op de kruising van de Dalweg en de Beukenlaan negeerde donderdagmiddag niemand het rode licht, zodat de politie om half drie be sloot verderop te gaan. Alle huishoudens die hun woning volgens de politienormen laten be veiligen, moeten vierhonderd gul den krijgen als tegemoetkoming in de kosten. Op 16.000 huizen zou dit de gemeente 6,4 miljoen gulden kosten. Het geld kan worden ont leend aan de netto-opbrengst van de verkoop van de centrale antenne inrichting (cai). Het idee is afkomstig van de PvdA-frac- tie in Soest, die het in de vorm van een motie zal indienen tijdens de ge meenteraadsvergadering van deze maand. Volgens het plan van de sociaal-demo craten zouden zowel de koop-als huur woningen moeten worden beveiligd. Bij de huurwoningen zouden de huur verhogingen als gevolg van de investe ring achterwege kunnen blijven. Bij flat gebouwen stelt de PvdA voor om in de trapportalen en de entrees preventieve maatregelen tegen inbrekers te treffen. Burgers die hun huis al hebben laten beveiligen volgens de adviezen van het preventieteam van de politie in het Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Rundergehakt 3 pondI li- Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's V.Weedestr.253 Soest-Tel. 6022339 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. rayon Utrecht, zouden op vertoon van hun beveiligings-certificaat alsnog vier honderd gulden terug moeten krijgen. De bestrijding van woning-inbraken is één van de kernpunten in het beleid van de politie. Daarom is het preventieteam ingesteld, dat wijkgericht huishoudens aanbiedt om gratis adviezen te geven over de wijze waarop de beveiliging van de woningen kan worden verbeterd. Als de bewoners die adviezen opvolgen en laten uitvoeren, krijgen ze een certificaat dat bij sommige verzekeringsmaatschap pijen recht geeft op een premie-korting. De meeste adviezen behelsen het aan brengen van goed hang- en sluitwerk. Gemiddeld kost de beveiliging ongeveer 750 gulden per woning. Door daarvan een belangrijk deel te vergoeden, hoopt de PvdA dat inbrekers voortaan nauwe lijks nog een kans hebben. Uit de prak tijk blijkt namelijk dat er (nog) niet is ingebroken in woningen die op advies van het preventieteam zijn aangepast. Bovendien wordt op deze manier een deel van de opbrengst van de cai-ver- koop teruggeven aan de bevolking. An dere voórstellen van de fractie om het geld te retourneren aan de burgers wer den niet door een meerderheid van de raad gesteund. Brandweerkazerne Indien het nieuwste voorstel van de PvdA het wel haalt, blijft er zes miljoen gulden over van de netto-opbrengst van de cai. Dit bedrag kan volgens de frac tie worden benut voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg. Zes miljoen is daarvoor niet genoeg, maar als de begrote investerin gen voor de bestaande kazerne worden gekapitaliseerd, kunnen die gelden wor den gebruikt voor de ontbrekende fi nanciering van de nieuwe kazerne. Als college-partij neemt de PvdA een afwijkend standpunt in dan de coalitie partners VVD en CDA. Burgemeester en wethouders (PvdA-wethouder Pieter ten Hove neemt een minderheids standpunt in) willen de 12,5 miljoen gulden, die de cai oplevert, in de alge mene reserve stoppen. Vervolgens zal dit geld worden benut voor investerin gen die nodig zijn om in een aantal sec toren structureel te kunnen bezuinigen. Het gaat daarbij om onder meer nieuw bouw van sportaccommodaties en ver bouwing van C-drie (integratie met de openbare bibliotheek) Voor wat betreft de brandweerkazerne zitten de PvdA en het college wel op één lijn. Het college wil ook uit de al gemene reserve putten om de nieuw bouw te financieren. Voor de vierde keer herleefden oude tijden op de Eng. Op het 'groene dak' van Soest bewerkten zaterdag verschillende agrariërs op ouderwetse wijze het land. Met behulp van één paardekracht en oude ploegen probeerden ze zo goed en recht mogelijk de vores te trekken. De Blaricummer L. de Gooijer voldeed vol gens de deskundige jury het beste aan de eisen. Hij werd dan ook eerste en keerde huiswaarts met de wisselbeker. J. Majoor uit Eemnes, die de drie voor gaande edities had gewonnen, moest genoegen nemen met de tweede plaats. De ploegwedstrijden waren wederom georganiseerd door de Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland die twintig jaar bestaat. Het lid C. van den Breemer had zijn land beschikbaar ge steld. Hij kan beginnen met het zaaien van maïs. Aanmelden: tel: 6014152 Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 zie pagina 3 200 gram 7 \J voor hand en pers 2 kilo 500 gram van verse kabeljauw heerlijk gekruid, vers gebakkenl van weedestraat 149 - 3761 cd soest - tel. 035 - 601 52 88 De in Nederland gebouwde Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto praktisch nut en puur rijplezier te verenigen. Nu is de Carisma tijdelijk zeer voordelig geprijsd. Normaal 33.995,- Contant voordeel* l 550 - *Of u kiest voor een lpg installatie of een airco t.w.v. 1.000,-. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1