X SUPER FLOWER En dit zijn de knallers van deze week: 499.- Politiek hikt nog fors aan tegen nieuwbouw brandweerkazerne Wolfduin verlangt herbevestiging van raadsuitspraak over golfbaan Hanging Basket Honderden Soesters bij herdenking Bevolkingscijfer naar record 595 595 500 89 SMEEING AUTOPLEIN VLAGGETJESWEKEN ïfireimg keuze uit 200 occasions Bij aankoop van een Smeeing Occasion krijgt u in de I haleiren mei 1997 betalen* Commissie ABZ legt zich niet vast Ontstemming over 'afstand' in College-reactie iMmdebdcity fPftecml als het om bloemen en planten gaat Kranen ontvreemd KLAREN fi 3 Actueel 5 Actueel 7 Actueel 19 Sport 17 Soesterberg Extra toezicht op rookverbod in bos Hond spoort twee jonge Soesters op Jong en oud getuige van plechtigheid bij monument Soest nadert grens 43.000 inwoners j^Van Breukelen - Vast-goed HansAlblas Spaar nu voor gratis Hollandse Nieuwe! HOLLANDSE NIEUWE HARING VANGST 1996 RUUD SMIT visspeciaHteiten Gekookte worst Hollandse biefstuk Chiraz cabernet sauvignon Australische chardonnay Granny Smith Bintjes VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest 74e JAARGANG NO. 37 WOENSDAG 8 MEI 1996 Een meerderheid van de Soester politiek lijkt langzamerhand wel overtuigd te zijn van de noodzaak van een compleet nieuwe brand weerkazerne, maar wil zich in dit stadium nog niet vastleggen op een definitieve beslissing. Het College voorstel om er - in principe - alvast zeven miljoen voor opzij te leggen zal het vermoedelijk wel halen. Dat bleek maandagavond tijdens de dis cussie in de raadscommissie Algemene Bestuurszaken, waar burgemeester Hans de Widt de politiek niet kon over halen om al helemaal akkoord te gaan met de nieuwbouwplannen aan de Lange Brinkweg. Bovendien zijn nog niet alle fracties ervan overtuigd dat dat ook de beste lokatie is. Ook schort er volgens de meeste fracties nog te veel aan de financiële onderbouwing. PvdA-fractievoorzitter Kees Boerkoel pleitte bijvoorbeeld onomwonden voor een nieuwe kazerne op de plek van de sporthal Beukendal, en ook Meilof-ver vanger J. Moens (GPV/SGP/RPF) zag meer in een kazerne op een centrale plaats in het dichterbevolkte gebied van Soest, en Bart Krol (CDA) vond dat "een kwestie van gewoon boeren verstand", omdat daar de meeste men sen wonen. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest vindt renovatie van de hui dige kazene eigenlijk al mooi genoeg, zoals Hans van Wuijckhuijse duidelijk maakte, en datzelfde gold voor Rob Joustra (BAM). Verder hielden som mige fracties ook wat het financiële deel betreft liever nog wat slagen om de arm. Zo wilde Jan Visser (GroenLinks-PS) nog wel eens weten waarom het College denkt dat het geheel 700.000 gulden goedkoper kan dan de ambtenaren had den uitgedokterd. Ook Moens hekelde het gebrek aan onderbouwing. De WD-fractie leek zich nog het meest in het Collegevoorstel te kunnen vin den, maar het zijn dan ook de liberalen onder leiding van Bert Krijger geweest die de zaak met een initiatiefvoorstel weer "in beweging" hebben gezet. Niet 'toegerekend' Burgemeester Hans de Widt probeerde de tegenstanders met een flink aantal argumenten te overtuigen, maar slaagde daar niet echt in. Hij weersprak met klem dat het College naar de lokatie Lange Brinkweg had "toegerekend", maar dat er vooral gekeken was naar de veiligheid van de burgers en de uitruk- tijden voor het eerste redvoertuig. Zou de kazerne midden in een woon wijk komen te staan, dan zou dat op den duur zeker klachten over overlast ople veren, voorspelde hij, en het zou voor eventuele snelle reparaties ook nodig zijn om de kazerne zo dicht mogelijk bij de (gemeente)garage te houden. "Ik heb uit de gemeenteraad nog nóóit gehoord dat de brandweer ergens te laat was omdat de kazerne op een verkeerde plek staat," aldus De Widt. Dilemma De burgemeester constateerde dat de commissie zich geconfronteerd zag met een dilemma: "nu ja zeggen en wachten op de nadere uitwerking, of eerst alles op een rijtje zetten en dan pas een be sluit nemen." Hij opperde aan het slot van de discussie het hele voorstel maar van de raadsagenda af te voeren, maar dat vond de meerderheid nu ook weer niet nodig. "We kunnen gewoon een principe-besluit nemen en dat later weer bijstellen, ook over de lokatie," vond Krijger. Wel zal er, zoals Krol sugge reerde, eerst meer duidelijkheid moeten komen over het programma van eisen waaraan de nieuwe kazerne moet vol doen. De (gemengde) begeleidings commissie, bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van de brandweer, moet ook elders nog maar eens haar licht opsteken, vond de commissie, die overigens van mening was dat het Col lege toch "met voortvarendheid" aan het werk moest. "Verrast" heeft het bestuur van de stichting Wolfduin Golf - de (toe komstige) golfclub van Soest - vo rige week kennis genomen van de reactie van het College van B. en W. op het initiatiefvoorstel van Groen- Links-Progressief Soest. Dat blijkt uit het "wat-krijgen-we-nou?"- briefje dat voorzitter DikStroband vorige week op zijn beurt aan B. en W. heeft verzonden. Stroband is duidelijk onaangenaam ge troffen door de houding van het Col lege, dat het voorstel van GroenLinks- fractievoorzitter Jan Visser (om defini tief alle ambtelijke en bestuurlijke bemoeienis met de vermaledijde golf baan te staken) afwimpelde met een soort "wij-weten-nergens-van"-ant woord. Volgens B. en W. is de gemeente helemaal niet betrokken bij een onder zoek naar de golfbaan in het Monnikenbosch, zodat er ook niéts te beeïndigen valt. Visser had voorgesteld het onderwerp nu maar eens definitief van de politieke agenda af te voeren en er geen energie meer aan te spenderen. Van de provin cie en het rijk zou zo'n golfbaan toch nooit mogen en in Soest ontbreekt het sowieso aan een maatschappelijk draag vlak voor de omstreden accommodatie, die volgens Visser ongeveer zo groot wordt als 75 (kale) voetbalvelden. Opmerkelijk genoeg krijgt Visser nu langs een omweg - en van "onverdachte zijde" - in zekere zin het gelijk aan zijn kant. Volgens de golfclub is de ge meente wel degelijk betrokken bij het onderzoek naar de lokatie (in het Monnikenbosch of elders). Dat was al eerder (in mei 1994, na vergelijkbare vragen van Visser) met zoveel woorden vastgesteld. Het College stelde onlangs dat het golf baanplan een zuiver particulier initiatief is en dat het "derden" niet kan verbie den om door te gaan met het onder zoek. In het uitlokken van een raads uitspraak - volgens B. en W. de bedoe ling van Visser - had het College duide lijk geen trek. Motie uit 1993 Deze reactie van het College is Stroband en de zijnen in het verkeerde keelgat geschoten, want nu lijkt het erop dat B. en W. zich van alle bemoeienissen met het onderzoek distantiëren. De golfers wijzen erop dat de gemeenteraad in 1993 al een motie heeft aanvaard, waarin het College is opgedragen om in goed overleg met de stichting Wolfduin "te onderzoeken of de Meilof-variant of variaties daarop op redelijk korte termijn realiseerbaar is". Volgens Stroband is zijn stichting sedert dien "gezamenlijk met u en in goed overleg met de provincie bezig geweest aan dat nadere onderzoek". Het is nu zelfs zo ver dat er, op verzoek van de provincie, een "bestuurlijke uitspraak" op gewestelijk niveau zou moeten ko men. "Uw voorstel suggereert thans enige afstand tot de uitvoering van de motie. Dit verrast ons," aldus Stroband in zijn brief aan B. en W. Nog steeds leidraad Hij laat verder weten dat de stichting Wolfduin, in tegenstelling tot Groen- Links-Progressief Soest en "gegeven het ontbreken van andere signalen", ervan uitgaat dat de motie van 1993 nog steeds de leidraad voor het College en de meerderheid van de raad vormt. Daar is volgens Stroband zelfs des te meer aanleiding toe, omdat de argu menten vóór een golfbaan in de afgelo pen jaren alleen maar aan (draag)kracht en (leden)tal gewonnen hebben, "terwijl de tegenstelling tussen golf versus na tuurbehoud en zelfs natuurbouw verder is afgenomen." Stroband wil, vrij vertaald, van het Col lege nu wel eens horen hoe het zit en laat weten dat hij het "op prijs zou stel len" als het College de gemeenteraad een voorstel zou doen om de raads uitspraak van destijds te herbevestigen. j A JAP (bestel tijdig) VAN WEEDESTRAAT 15-17 - SOEST - TEL. 035 - 601 37 27 Uit een woning aan de Ereprijsstraat, die wordt verbouwd, is een aantal kra nen ontvreemd. Een 37-jarige Soester heeft dit gemeld bij de politie. onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 zie pagina 3 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0PIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 fP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 Treinverbinding blijkt onrendabel. Naturalisatie onder vreemdelingen. Haken en ogen aan zuivelkeuken. Heffing leges provincie rammelt. 'Kerk-zijn reikt wat verder dan muren van het kerkgebouw'. Veel oude ambachten in Kerkebuurt. Inschrijving avond vierdaagse. Radio Soest heeft goed geboerd. Koninginnedag zonder wanklank. Oranje Comité: "Geslaagde dagen". Dumo-Motorrit ge zegend van start. Hees zaait hoop in onvruchtbare bodem. Nog geen bevrijding voor Soest. WZ'49 maakt zich op voor finale. Belangrijke fase voor Soest-Zuid. De politie zal extra controleren op naleving van het algemene rook- en stookverbod dat in de Soester bossen en natuurgebieden is ingesteld. Surveillanten zullen daartoe regelma tig door de bosgebieden rijden. Het verbod geldt voorlopig tot 1 juni en is ingesteld vanwege de extreme droogte in de maand april. Burge meester Hans de Widt heeft hiermee het advies opgevolgd van de Utrecht se Bosbrandweer. Op verschillende ingangspaden naar de bos- en natuurgebieden plaatst de gemeente borden om de mensen op de hoogte te stellen van het rook- en stookverbod. Op het recreatieterrein De Bergjes, langs de Van Weerden Poelmanweg mag ook niet meer wor den gebarbecued. Dankzij een van de twee speurhonden heeft de politie vrijdagnacht twee jon gens uit Soest kunnen aanhouden, die hadden geprobeerd de snoepautomaat op station Soest-Zuid open te breken. Het tweetal werd om half één 's nachts ontdekt en nam daarop de benen. Een half uur later had de politiehond het spoor naar de jongens, die zich hadden verstopt in de bosjes, gevonden. De tie ners werden daarna overgedragen aan de Spoorwegpolitie die ze 's ochtends weer heenzond. Opnieuw is het aantal inwoners van Soest tot record-hoogte gestegen. Bij het verstrijken van het vorige jaar telde de gemeente 42.791 in woners, 280 meer dan een jaar eer der. De groei wordt veroorzaakt door een geboorte-overschot (98) en een positief migratie-saldo van 182. De toename werd iets meer ingegeven door het man nelijke geslacht (154 om 126), maar de vrouwen zijn nog steeds in de meerder heid (21.994 om 20.797). Voor het eerst sinds 1965 steeg het aan tal geregistreerde inwoners van Soester- berg boven de zesduizend uit. Toen wa ren het er 6.109, nu 6.067. De op de vliegbasis Soesterberg gelegerde Ameri kaanse militairen werden, vanwege veiligheids-voorschriften van de NAVO, echter nooit meegeteld. Hun familiele den wel. Na het vertrek van het 32nd Tactical Fighters Squadron zijn veel woningen in met name Apollo, Gemini en Mercury leeg komen te staan en be trokken door Nederlanders die uiteraard wel in de tellingen van de afdeling burgerzaken worden meegenomen. In Soest zelf woonden per 31 december jl. 36.724 mensen, hetgeen een nieuw record is. Sinds de bevrijding, in 1945, is de bevolking van Soest meer dan ver dubbeld. Deze en andere cijfermatige gegevens over de bevolking en onder meer de volksgezondheid, volkshuisvesting, on derwijs, ontwikkeling en ontspanning, beroepsbevolking, verkeer en vervoer, sociale zaken en de brandweer staan in het jaarlijkse statistische overzicht van de gemeente. Het boekwerk is voor 35 gulden verkrijgbaar bij het informatie centrum in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Het was minder druk dan vorig jaar, toen Nederland ruim een week lang in het teken stond van 50 Jaar Be vrijding, maar evengoed waren veel Soesters zaterdagavond aanwezig bij de herdenking van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Het waren er tenminste honderden, zo wel jong als oud, die zich rondom het herdenkingsmonument op de hoek van de Ir. Menkolaan en de Inspecteur Schreuderlaan hadden opgesteld om gezamenlijk hen te gedenken, die hun leven verloren tijdens of vlak na de be zetting van de Nazi's. De stilte werd doorbroken door Adri Verlaan, hoornblazer van PVO en Apollo. Het Soester Mannenkoor, on der leiding van oud-dirigent Gerard van de Schepop, werd tijdens de twee ge bruikelijke coupletten van het Wilhel- Ook dit jaar werden talrijke bloemen neergelegd bij het herdenkingsmo nument aan de Inspecteur Schreuder laan. Foto: Goos van der Wilt mus vocaal ondersteund door veel belangstellenden. Vervolgens werden kransen bij het mo nument gelegd door burgemeester Hans de Widt namens het gemeentebestuur, T. Schalkx namens het voormalig verzet, W. Hilhorst en J. van der Heide van het Oranje Comité en vier leerlingen van het Griftland College, die de jeugd van Soest vertegenwoordigden. Traditiege trouw werd de erewacht gevormd door tientallen scouts uit Soest. Tot slot maakte een groot deel van de aanwezigen gebruik van de mogelijkhe den om langs het monument te lopen en daar bloemen achter te laten. HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Varkenshaas 1,1018?° Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar zie pagina D Extra voordelige moederdag-aanbiedingen Zie pagina 2 K Weedestr. 253 Soest -Tel. 6022339 Bij elke f 10,- besteding krijgt u een HARINGBON CADEAU. Spaar ze, want voor 3 bonnen krijgt u straks een van weedestraat 149 3761 cd soest tel: 035 - 601 52 88 stukje 250 gram 199 500 gram 898 zachte rode wijn van 8.95 nu: witte fruitige wijn van 8.25 nu: handappelen nieuwe oogst 3 kilo 5 kilo CANON PRIMA SUPER 115 I Volautomatische compactcamera 38-115 mm zoomobjectief "Rode-ogen" reductie Van AF-systeem 699,- Met ingebouwde flitser voor FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO ZUIDPROMENADE 15 - SOEST - 601 2874 SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227 Openingstijden: Ma. t/m do. 09.00-18.00 uur, vrij, koopavond 09.00-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur fr p Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760AB Soest Telefoon 035-6014152' Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1