Tijd vliegt tijdens uitwisseling En dit zijn de knallers van deze week: 199 598 179 Volgend jaar één loket voor werk, opleiding of uitkering in Soest Él1 Soester vijftal (14-16 jaar) opgepakt voor mishandeling Gevraagd VAKANTIE BEZORGERS Geduld van de Van Vulpens wordt wel zwaar beproefd I =J =4 I J 114 De Galant Diamond 1.8 GLi Project Voorwerk IV met succes afgerond VRIJDAG EN ZATERDAG OP VAKANTIE NAAR <T VAARDERHOOGT MSdHESSItSILfl 3 Actueel 7 Actueel 11 Soesterberg 17 Op Soest 14 Sport Dode boom legt 40 jaar later toch 't loodje Rioleringswerk aan de Smitsweg Bezoek aan Soest Duitsland verloopt vlekkeloos Soester Courant Woninghypotheken vanaf 4,1% Rabobank Soest-Baarn Huzarensalade ongegarneerd Gemengd gehakt Grof volkoren brood t i VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest t Besluit wordt wéér uitgesteld Van Breukelen - Vast-goed 5.499,- voordeel!!! Nu 35.995,- De gemeente en het Arbeidsbureau onderhandelen over de invoering van één "loket" in Soest, waar werk zoekenden vanaf volgend jaar te recht kunnen om zo snel en efficiënt mogelijk aan een betaalde baan, een opleiding of een uitkering ge holpen te worden. Het project is een vorm van lokale samenwerking tus sen Arbeidsbureau en de Sociale Dienst, waarin ook de bedrijfsvere nigingen participeren. Soest krijgt daarmee een "SWI-project" (Sa menwerking Werken Inkomen). De bedoeling van het project is vooral de bemiddeling naar werk voor werk zoekenden en uitkeringsgerechtigden vlotter te laten verlopen. Eén winstpunt is bijvoorbeeld dat de cliënten dan niet meer de verschillende instellingen hoe ven te bezoeken, maar op één adres te recht kunnen en daar ook maar één keer hun verhaal hoeven af te steken. Vol gens N. van Kester, directeur van het Arbeidsbureau Amersfoort, biedt het project meer mogelijkheden voor een "sluitende aanpak", die ook betere resul taten zal geven en grotere kansen op de arbeidsmarkt. Met het project spelen de samenwer kende instanties o.m. in op de landelijke politieke ontwikkelingen. Het in Den Haag geformuleerde "volumebeleid" - kort gezegd: meer mensen aan het werk, minder mensen in een uitkeringsregeling - wordt op die manier plaatselijk ver taald. Het SWI-loket krijgt een plekje in het gemeentehuis en zal dagelijks geo pend zijn. Het streven is erop gericht per 1 januari 1997 te starten. De gesprekken lopen nog en mogelijk wordt ook het Banencentrum bij de samenwerking be trokken. Voorwerk IV De komst van het SWI-loket werd vrijdagmiddag bekend gemaakt door wethouder Neks Blommers (o.a. werk gelegenheid) tijdens de feestelijke afslui ting van het (vierde) Project Voorwerk, waarin gemeente en bedrijfsleven sa menwerken om (langdurig) werklozen via een gerichte opleiding en een gega randeerde arbeidsplaats zo veel werk ervaring te laten opdoen dat ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Evenals de drie voorgaande projecten is ook Voorwerk IV volgens alle betrokke nen een succes geworden. Van de 67 deelnemers hebben er inmiddels 56 een baan; de overigen lopen stage of hebben een tijdelijke aanstelling. Het eerste pro ject richtte zich destijds met name op allochtone Soesters, maar de doelgroep is de afgelopen jaren verbreed. De op leidingen worden verzorgd door Trema, het centrum voor basis-educatie in Soest, of door Nibo Opleiders uit Amsterdam. Blommers onderstreepte in haar toe spraakje de "frisse" wind die op dit po- litiek-gevoelige terrein is gaan waaien. Sinds de recente wetswijzigingen kun nen de geselecteerde deelnemers name lijk geen nee meer zeggen op het opleidingsaanbod. "Wie liever toch maar thuis blijft zitten krijgt te horen dat dat dus niet meer kan," aldus Blommers, die overigens wel toegaf dat "moeten" in dit land een heel vervelend woord is, "zeker als het over je eigen le ven gaat". Talenten Ondanks het verplichte karakter com plimenteerde de liberale wethouder de deelnemers toch met het "lef" dat ze hadden getoond om met hun talenten - "grondstof voor een goede samenleving" volgens Blommers - te woekeren. "Want talent heeft iedereen, en wie zijn wij dat wij in deze tijd zouden durven zeggen dat we het talent van sommigen niet nodig hebben...?" Het resultaat - 56 van de 67 hebben een "vaste" aanstelling - noemde ze ongelooflijk. Volgens Blommers was dat nu precies De deelnemers aan Voorwerk IV wer den in het gemeentehuis uitbundig gefe liciteerd. Naast het diploma namen ze ook bloemen mee naar huis. Dit weekend kunt u vast twee dagen vakantie vieren bij 't Vaarderhoogt. U stapt zo van een Frans terras in een Engelse tuin, een stukje Mexico of een ander vakantieland. Talloze ideeën voor een internationaal hoekje in uw eigen tuin. Kom gezellig een mini-wereldreis maken en proef van m de typisch Franse versnaperingen. wat de gemeenteraad - "gewone mensen uit ons eigen dorp die samen bedenken hoe andere mensen in Soest betere kan sen kunnen krijgen" - wenste en waar voor de raad ook "een boel geld" (ruim een miljoen) heeft uitgetrokken. Ze stelde overigens vast dat het geld langs een omweg wel weer terugkomt: "want ze gaan straks allemaal belasting beta len". Ze bedankte alle instanties die aan het project hun medewerking hadden ver leend, met name ook de werkgevers en de Soester Zakenkring, voor het ver trouwen dat ze de nieuwe werknemers hebben gegund. In september gaat ove rigens een nieuw project Voorwerk (nummer V) van start. Van het komende SWI-loket verwacht Blommers in elk geval dat werkloze Soesters daardoor meer kansen op een baan zullen krijgen. "Het gaat erom dat elke stap zo doelmatig mogelijk is, dat de cliënten niet steeds weer allerlei for mulieren moeten invullen maar zo snel mogelijk naar werk worden toegeleid." Ze verwachtte dat ze bij de begrotings behandeling in de gemeenteraad (in oktober) concreter mededelingen over het project zou kunnen doen. Het Col lege hoopt voor de invoering van het SWI-loket ook een bijdrage op te strij ken van het Europees Sociaal Fonds. Ander perspectief De deelnemers aan Voorwerk IV kregen ook de gelukwensen van Trema-direc teur Henny Visser-Dumoulin, die ove rigens wel een kritische kanttekening maakte. Nogal wat deelnemers vinden een "assessment" van twee weken te kort om te kiezen voor een gericht opleidingstraject. Voor sommigen is schoonmaakwerk bijvoorbeeld duidelijk onder hun niveau; zij zouden liever voor een ander perspectief op de arbeids markt kiezen. Volgens coördinator Jan Booij zal de gemeente daar nog eens over nadenken. Tenslotte werden de deelnemers ook gecomplimenteerd door projectmanager Hanneke Haanraadts van Nibo, die de "afgestudeerden" o.a. voorhield dat er op de moderne arbeidsmarkt geen plaats is voor middelmatigheid. "De tij den zijn veranderd; iemand van 26 jaar is al oud en na een halfjaar werkloos heid lig je eruit..." Voorwerk was vol gens haar de eerste stap om boven de middelmaat uit te komen en binnen te treden in "de jungle die solliciteren heet". TUIN-ADVIESCENTRUM 't Vaarderhoogt Dorresteinweg 72b Soest Telefoon 035-6012883 1 Veikeersremrnende maat regelen Smitsweg. De laatste loodjes in Soest-Zuid. PvdA over WVG: 'Het kan altijd beter.' Raadslid Diny Hartering treedt af. "De duinen zijn net een zandbak." Avondvierdaagse met moeite geslaagd. Parkeerverbod vracht wagens Mercury. Morgenavond is Rob de Nijs er weer. d'Aquino rest van het jaar geschorst. Twee nationale titels Mart van Hal. WZ'49 breidt technische staf uit. AV Pijnenburg blij met Smitsveen. Dood was-ie al lang, al bijna veertig jaar. De strenge winter van 1956 was fataal voor 'm, maar sinds zijn over lijden bleef een boom aan de Kolonieweg toch fier overeind staan. Tot vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag. Omwonen den hoorden omstreeks 01.00 uur een doffe dreun en zagen 's morgens dat de boom, waarop de klimop we lig tierde, nu definitief het loodje had gelegd. De wortels bleken door en door verrot te zijn. De politie en de gemeente zorgden voor de afvoer van de "stoffelijke resten", omdat ze de rijbaan versperden. Met ingang van 24 juni zal de toegang tot de flat Smitsweg 31 t/m 309 voor een periode van drie weken zijn ge blokkeerd. De flat is tijdens bovenge noemde periode bereikbaar vanaf de Weegbreestraat. Daarnaast zal in de periode 17 juni t/m 5 juli, de wegverharding worden opge broken van de Smitsweg tussen het eer ste parkeerterrein (flats 316/463) vanaf de Veenbesstraat tot en met het kruis punt met de Weegbreestraat, met dien verstande dat het parkeerterrein achter Albert Heijn bereikbaar is vanaf de Smitsweg en via het parkeerterrein van de flats aan de Weegbreestraat. Na deze periode zal zo spoedig moge lijk de Smitsweg, het deel tussen de Weegbreestraat en de Veenbesstraat, tij delijk berijdbaar worden gemaakt. Nadat het kruispunt Weegbreestraat/ Smitsweg is hersteld wordt begonnen met het uitnemen van de verharding van de Smitsweg tussen de Nieuweweg en de Weegbreestraat. Ook dan is het par keerterrein achter Albert Heijn aan de Smitshof bereikbaar via de Weegbree straat. De tijd kan voorbij vliegen. De on geveer 150 deelnemers aan de uit wisseling Soest-Soest, die in het weekeinde plaatsvond, kunnen er over meepraten. De 53 uur en twin tig minuten tussen het vertrek en de aankomst bij sporthal Beukendal gingen voor menigeen veel te snel. Het bezoek aan de gelijknamige Duitse Stadt verliep vlekkeloos en leverde, zo ver bekend, geen blessures op. Het Met de arrestatie van vijf jongens uit Soest, in leeftijd variërend van 14 tot 16 jaar, heeft de politie klaar heid gebracht in een aantal aangif ten van mishandeling en openlijke geweldpleging in Baarn. Ook be kenden ze de inbraak in een kiosk in Soestduinen. in Soest voor de voor de maanden juli en augustus. EXTRA BELONING Aanmelden: tel. 601 41 52 Arrangementen voor kopers in de "Böerenstreek". Bel: Bernhard Dijkstra, 035 - 60 96 395 of Jan Pol, 035-60 96 321 Een van de zaken waarvoor het vijftal is opgepakt was de mishandeling van twee jongens uit Baarn, resp. 15 en 17 jaar, in april j.1. Een van de slachtoffers werd daarbij zo ernstig toegetakeld dat hij zich moest laten behandelen voor een hersenschudding, een gebroken neus en een beschadigd ondergebit. Een ander geval was het geweld tegen een 17-jarige Baarnaar, die zonder aanleiding gesla gen en geschopt werd. In wisselende samenstelling pleegde het groepje nog vijf andere geweldplegingen in Baarn. Bij hun arrestatie bekenden ze ook de inbraak in een kiosk in Soestduinen, die in 1995 heeft plaatsgevonden. Daarbij pleegden ze vernielingen en namen ze een grote hoeveelheid snoep mee. De politie Eemland-Noord heeft met drie man aan de oplossing van deze zaken gewerkt. HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk botermals IQ 50 per kilo157» Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's HansAlblas V. Weedeslr. 253 Soest- Tel. 6022339 bak 1 kiloA49' kilo heel enige ongelukje gebeurde vrijdag middag, vier uur na het vertrek uit Ne derland. Een van de buschauffeurs had een stalen constructiebalk van het Bürgerzentrum Alter Schlachthof, waar de Nederlanders werden ontvangen, over het hoofd gezien. De materiële schade wordt geschat op enkele tiendui zenden guldens, maar er raakte nie mand gewond. Bijna alle Soesters verbleven bij gast gezinnen, een aantal scholieren van het Griftland College werd ondergebracht in de Uirnhalle, maar de meeste uurtjes werden doorgebracht op en rond de sportvelden en in het eeuwenoude stadscentrum van de Westfaalse Hansestadt. De sportontmoeting werd met ruim ver- De tijd ging zo snel, dat de terugkeer naar Nederland voor velen te vroeg kwam. Zondagmiddag namen de Neder landse en Duitse Soesters alweer af scheid van elkaar. schil gewonnen door de Duitsers: 9-1. De enige Nederlandse overwinning kwam op naam van de volleybalsters van Stam/SoVoCo. Hoewel de leeftijd van de deelnemers dit jaar lager lag dan tijdens voorgaande uitwisselingen, wer den er veel sociale contacten gelegd die ongetwijfeld een vervolg krijgen. In elk geval over twee jaar, want dan komen de Duitsers naar Nederland. In het sportkatern een uitgebreide re portage over het bezoek van de Soesters aan Soest. De familie Van Vulpen van de Dorresteinweg komt zo langzamer hand in aanmerking voor een gemeentepenning, Gouden Oliebol of een andere onderscheiding. Al was het alleen maar voor hun einde loos geduld. Ook nu wordt dat weer zwaar op de proef gesteld, want de gemeentelijke besluitvorming over het (door de PvdA- fractie geamendeerde) initiatief-voorstel van de VVD-fractie is opnieuw een maandje opgeschoven. Het voorstel heeft betrekking op de mogelijkheid van een nieuwe woning, in plaats van de noodwoning waarin het gezin Van Vul pen nu al jaren - in strijd met het gel dende bestemmingsplan - woont. Het College van B. en W. heeft de gemeen teraad laten weten dat het onderzoek en het overleg nog niet zijn afgerond. "Het komt ons terwille van de zorgvul digheid bovendien gewenst voor dat de uitkomsten van het onderzoek vooraf gaande aan de behandeling in de raads vergadering in commissieverband be sproken worden," aldus B. en W. Ze verwachten dan ook dat het voorstel pas in juli op de raadsagenda komt te staan en dus eerst weer in de raadscommissie R.O. ter sprake komt. zie pagina J Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 fP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 A MITSUBISHI De Mitsubishi Galant Diamond met standaard stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, hoofdsteunen voor en achter en nu ook airco. Normaal 41.494,- Smeeing Bonus 5.499.- SOEST: Koningsweg 14, tel. 035-60 13 227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1