wasper Adam 598 450 En dit zijn de knallers van deze week: "Ik kon er nog op tijd uitkomen" Provincie kraakt omstreden delen van bestemmingsplan-Soestdijk 6027493 De Galant Diamond 1.8 GLi Verhuisbericht mmm lekker Die Hollandse Nieuwe Haring Tijdelijk VOORDEEL van Schiesser visspecialiteiterï GRATIS ANTI-ZONNEBRAND VOOR ELKE NIEUWE KLANT!!! Kennismakingsgesprek UITVERKOOP Met verleidelijke kortingen JÉVan Breukelen - Vast-goed NATUURLIJK WONEN^,^^ Verse zalmfilet 5.499,- voordeel!!! HansAlblas Gereedschap uit woning gestolen Lawaai-overlast en vernielingen in Soest-Zuid Mager rundergehakt Griekse kersen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest 7 Onderwijs 17 Cultuur 13 Sport Woninghypotheken vanaf 4,1% Arrangementen voor kopers in de "Boerenstreek". Bei: Bernhard Dijkstra, 035 - 60 96 395 of Jan Pol, 035-60 96 321 Rabobank Soest-Baarn Larixlaan 9a KLAREN El TROMP §8 WOENSDAG 26 JUNI 1996 74e JAARGANG NO. 44 3 Actueel Botsing auto's na 'black-oüt' van 69-jarige Soester Brand in woning aan de Smitsweg •Bijlagen Almeerder ontsnapt aan de dood op spoorwegovergang 'Geen overgedimensioneerde, dure parallelweg nodig' Normaal 41.494,- Smeeing Bonus 5.499.- Nu 35.995,- DEZE WEEK ssawm van weedestraat 149 soest 035-6015288 U kunt bij ons terecht voor een gratis oriënterend Goede raad van de advocaat MODE Zuid-Promenade 12 3768 EM Soest Tel.: 035 - 602 35 30 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN COPIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSVVEG 9,3762 EP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 zie pagina O Automobiel bedrijf Gebr. van der Pouw Kraan b.v. zie pagina 11 HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk stroganoff per kilo20?® Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Rotan en Pitriet meubelen - Mandwerk *n<xt Natuurlijke vloerbedekking - Woondecoraties HERENMODE Burg. Grothestraat 1 a (naast Wibra) - Soest - Tel. 035 - 6022768 500 gram Van het nieuwe bestemmingsplan- Soestdijk deugt - althans op een aantal onderdelen, maar niet de minst belangrijke - niet veel. Dat valt op te maken uit de zeer kriti sche reactie van de dienst'"Ruimte en Groen" (een van de belangrijkste ambtelijke advies-organen van het provinciebestuur) op het ontwerp plan, zoals de gemeenteraad dat heeft vastgesteld. Met het plan is volgens G. R. van-alles-en-nog- wat mis. Naast kritiek op de gereduceerde om vang van het plan - in vergelijking met de voorgaande versie (die overigens nog maar van 1994 dateert!) - nemen de provinciale ambtenaren een aantal be langrijke, ook in Soest omstreden on derdelen op de korrel. Dat geldt met name voor de lokaties de Lindenhof, Braamhage, de nieuwe Albert Heijn-su- permarkt en de "parallelweg" die Soest wil aanleggen om de AH te ontsluiten op de Stadhouderslaan. Op dat laatste punt maakt de dienst dan ook een voor behoud. De brief van de provincie behelst nau welijks minder dan een oorvijg voor de "ruimtelijke ordenaars" in Soest, onder aanvoering van R.O.-wethouder Ten Hove. Opmerkelijk is ook dat de brief pas vorige week is opgedoken, terwijl hij al op 30 mei verzonden was. Vooral Harry Witte, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Groen Soest, heeft de nodige moeite moeten doen om de brief boven water te krijgen. Met de openbaarmaking van de brief is kenne lijk (opzettelijk?) wekenlang getreuzeld. De brief begint met het verzoek aan de gemeente om nog eens duidelijk te ma ken waarom het nieuwe plan een andere noordgrens heeft dan het oude, en waarom, nu de bouwlokaties Jachthuis laan en Griftland verdwenen zijn, ook de bebouwing aan de noordkant van de Koninginnelaan, in park Vredehof en rondom Colenso niet zijn meegenomen. Ook klinkt het verwijt dat Soest zich kennelijk niets aantrekt van de kritiek op het eerdere plan, waarvan het nieuwe alleen verschilt in de verkleining van het plangebied en de ontsluitingsweg van de lokatie Braamhage. "Wij vinden het spijtig te moeten constateren dat onze eerdere opmerkingen nog'niets aan ac- Voor de nieuwste CD's - CD-ROWI's - CD-i's - koop- en huurvideo's tualiteit hebben ingeboet," aldus de reactie van "Ruimte en Groen". Cijfers kloppen niet De dienst vindt verder dat de toelichting op enkele onderdelen "uiterst summier" is, of zelfs tekort schiet. Zo is het bouw plan voor de Lindenhof door de rech ter geschorst, maar staan er bijvoorbeeld over de toegestane goothoogte wel ma ten in die precies overeenkomen met het plan van Vahstal. Ook de aantallen wo ningen die in het plan worden voorzien bij Braamhage kloppen niet, aldus "Ruimte en Groen". De cijfers in de toe lichting en de voorschriften spreken el kaar tegen: gaat het om 120 woningen met zorgfunctie (Braamhage) of om 150 a 200, en om 50 seniorenwoningen of om 60? En is er sprake van vier of van vijf bouwlagen? Ook de bouwhoogte van de gestapelde woningen bovenop de nieuwe AH-su- permarkt verschilt (nu 15 meter, dus in totaal 18 a 19 meter; in het plan van 1994 12 meter). In de toelichting wordt alleen gesproken over 1100 meter vloer oppervlak "en enkele andere winkels", terwijl er geen relatie wordt gelegd met het distributie-planologisch onderzoek. "Wat er van de bestaande bebouwing blijft staan is niet duidelijk; op de func tionele en ruimtelijke invulling van het gebied gaat de toelichting ten onrechte helemaal niet in." "Ruimte en Groen" wil dan ook een nadere toelichting en motivering. Ontsluitingsweg AH Min of meer vernietigend is het oordeel van de dienst over de ontsluitingsweg voor de nieuwe AH ("parallelweg"), die de verbinding moet vormen tussen de Burg. Grothestraat en de Stadhouders laan. Zo'n weg was in het eerste plan bewust niet opgenomen (wegens het doorsnijden van het landschap), en nu opeens wel, en nog wel met een aan zienlijke capaciteit. De dienst voelt niets voor zo'n "overgedimensioneerde dure parallelweg", die zo groot is geprojec teerd omdat hij t.z.t. onderdeel moet vormen van een veel grotere omleidingsroute voor het hele winkel gebied. Volgens "Ruimte en Groen" is deze route in het streekplan buiten de "bebouwingscontour" van Soest gele gen; ze verdraagt zich ook niet met de ecologische hoofdstructuur en de Op de Duinweg is in het weekeinde in gebroken in een woning die wordt ver bouwd. De werkzaamheden zullen mo gelijk vertraging oplopen, want de in breker nam gereedschap mee. verkeerskundige consequenties zijn niet volledig in beeld gebracht. Omdat ook de hele afweging van belangen zich bui ten het bestemmingsplan afspeelt vindt de dienst het voorbarig om nu al een uitspraak te doen over de aanvaard baarheid van de weg. Op dit punt maakt "Ruimte en Groen" dan ook een duide lijk voorbehoud. Financieel tekort Tenslotte wordt - na enkele kritische opmerkingen over onduidelijkheden met betrekking tot het verkeerslawaai van de parallelweg, de aanduiding van "momumentale" objecten en afwijkin gen in de plankaarten - vastgesteld dat de ingediende financiële berekening geen "vertaling" is van de beleids uitgangspunten in de toelichting. "U vermeldt dat het plan een tekort ver toont, maar de hoogte is niet bekend gemaakt. Dit betekent dat er thans nog geen oordeel kan worden gegeven om trent de financiële uitvoerbaarheid van het plan. Wij adviseren u voordat het plan aan de PPC wordt aangeboden een herziene en volledige exploitatie-opzet in te dienen." Zie ook pagina 3: "Dit College maakt Soest met een chaotisch R. O. -beleid te schande. Ongeveer vijftien jongeren hebben zaterdagnacht lawaai-overlast veroor zaakt bij de skateboardbaan op de Bosstraat. Naar aanleiding van klach ten nam de politie 's nachts om kwart over één een kijkje en werd de jon gelui verzocht te vertrekken. Ze verspreiden zich in de richting van de Foekenlaan en de Kastanje laan. De volgende morgen bleek dat in dezelfde nacht in beide lanen ver nielingen waren aangericht. Op de Kastanjelaan werden van drie auto's de buitenspiegels kapot gemaakt en op de Foekenlaan werd schade aan gebracht aan verschillende buiten lantaarns. Een bewoner deed aan gifte van vernieling van zijn tuinhek en brievenbus. De politie kon niet zeggen of de ver nielingen verband houden met de jongeren die voor overlast op de Bos straat hadden gezorgd. T "Ik kon er nog op tijd uitkomen," was de nuchtere mededeling van de zestigjarige man uit Almere die maandagmorgen in Soestduinen aan de dood ontsnapte. Hij kon zich uit de voeten maken, voordat de intercity tussen Amersfoort en Utrecht zich in de linker flank van zijn wagen boorde. Het ongeluk gebeurde omstreeks negen uur op de spoorwegovergang tussen de Soesterbergsestraat en de Van Weerden Poelmanweg. "Ik stond net stil, omdat de bomen omlaag gingen," zegt de Almeerder die in de richting van Soesterberg reed. De automobilist achter hem, een dertig jarige, Amersfoorter, was kennelijk afge leid, had de situatie niet gezien en botste tegen de wagen van de Almeerder. Die schoof daardoor onder de bomen door en kwam op het baanvak tot stilstand. Volgens de politie hebben de Amers foorter en een 49-jarige vrachtwagen chauffeur de tegenwoordigheid van geest gehad om de Almeerder te helpen uit zijn auto te komen. Enkele seconden later werd het voertuig geramd. Ongedeerd Een half uur na het ongeval sluit de Almeerder zijn koffer en reikt een po litieman de intakt gebleven autoradio aan. Hij is ongedeerd gebleven en maakt een rustige indruk. Van de auto zelf, die honderd meter is meegesleurd, is weinig over gebleven. De Amersfoorter wordt met nekklachten naar Medisch Centrum Molendael gebracht. De trein staat nog steeds stil en blok keert de spoorwegovergang, waardoor de politie het verkeer in Soesterberg en in Soest-Zuid omleid. De brandweer is ter plaatse gekomen, omdat beide auto's benzine lekken. Ze heft de brand gevaarlijke situatie op en verwijdert een zwaar beschadigde lpg-tank. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Den Dolder ligt lange tijd stil. De bij het ongeval betrokken trein keert pas na on geveer een half uur terug naar Amersfoort. Op de rails staat dan nog steeds de vernielde wagen. Brandweer lieden slagen er niet in het wrak met vereende krachten weg te duwen. In overleg met de Nederlandse Spoorwe gen wordt besloten het voertuig met een kraan te verwijderen. Als alles is opge ruimd en ter plekke niets aan het onge val herinnert, zit de Almeerder alweer op zijn werk. Architeclenburo jan Peters bv Torenstraat 2d, Soest. Per 1 juli a.s. is ons nieuwe adres: Tel. 035 - 601 75 06 Fax: 035 - 602 78 16 ongewijzigd onrocrcncTgöèd- Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van Ook 's avonds en in 't weekend zie pagina 3 Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Soest krijgt kritiek op plan Soestdijk. Milieuvriendelijke bodemvervuiling. Politiek aarzelt over bestuursnorm openbaar onderwijs. Afscheid Diny Hartering verloopt geruisloos. Vermoedelijk als gevolg van een 'black- out' heeft een 69-jarige Soester automo bilist een ongeluk veroorzaakt op de Van Weerden Poelmanweg. Hij hield zondagmiddag onvoldoende rechts, waardoor een tegenligger uit Leersum tegen zijn auto botste. De bestuurders bleven ongedeerd. Dit kan niet worden gezegd van een 32- jarige vrouw uit Soest die de aanrijding vanuit haar wagen had zien gebeuren. Ze kon de gebotste auto's alleen ontwij ken door naar de berm te sturen, maar kwam daar tegen een boom tot stil stand. De vrouw klaagde over een pijn lijke rug. In een woning aan de Smitsweg is woensdagmiddag schade ontstaan als gevolg van brand. De politie drong de woning iets na vijfen binnen, nadat buurtbewoners hadden gezien dat er rook naar buiten kwam. Omdat er nie mand thuis was, forceerde de politie de deur. Ze bestreed de vlammen met een blusapparaat en pannen met water. De brandweer maakte de klus af. Onder meer het meubilair was op dat moment al beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk. VAN LOON VAN DER WOLF Van Weedestraat 3 3761 CA Soest Tel. 035 - 603 15 03 Fax 035 - 602 78 09 "Verlegen kind bestaat haast niet meer." 'Soester' onderonsjes in B-finale. Daniël Stellwagen wint NK schaken. Seniorenpagina. Op 't Hoogt. Kinderparadijs niet van de wijs. uitsluitend verkrijgbaar bij: complete set kunstnagels v.a. f 75,- complete gezichtsbehandeling incl. rugmassage, voetenbad, f 69,- verven, epileren, harsen, ampul, etc. afslank-of cellulitekuur f250,- met de Slendertone Zolang de voorraad strekt. mooi voor minder geld bij jpiudio Ij, ance Andeweg" Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035-601 20 13 Uw Herenmode specialist Van de auto van de Almeerder bleef weinig over. Het wrak *De auto van de Amersfoorter, die het voertuig van de man blokkeerde lange tijd de spoorlijn bij station Soestduinen. uit A Imere een zetje gaf De Mitsubishi Galant Diamond met standaard stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, hoofdsteunen voor en achter en nu ook airco. SOEST: Koningsweg 14, tel. 035-60 13 227 A MITSUBISHI Eetkamerstoel 'Sharon' Uitstekende kwaliteit eetkamerstoel van geloogd pitriet. Een voorbeeld van hoe mooi, duurzaam en voordelig bij ons samengaan. Normaal p.st. 1229,- NU 4 VOOR F 550,-. Ondergoed voor mannen 100% katoen. Singlets 2 stuks 24,- Slips 2 stuks 22,-

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1