En dit zijn de knallers van deze week: 475 UITVERKOOP 30 tot 70% korting wasper Minima krijgen stookkostentoeslag Toenemend aantal Soesters in de bus T\l Eerste bewoners in de Boerenstreek De Galant Diamond 1.8 GLi ZOMER OPRUIMING Sffi!?.10.» 1 74e JAARGANG NO. 46 WOENSDAG 10 JULI 1996 Gemeente verstrekt eenmalige bijdrage van zestig gulden Zomerdienstregeling van 13 juli tot en met 31 augustus A. van der Lee 3 Actueel 5 Actueel 12 Onderwijs 13 Soesterberg 15 Sport 16 Op Soest Gewapende overval in woning aan Henriëtte Blaekweg Trimmer in bos door vogel aangevallen Er komt leven op laatste grote bouwlocatie in Soest HansAlblas Runderriblappen Gestoomde Makreel Kersen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Hoe is het mogelijk; profiteer ervan! 5.499,- voordeel!!! Normaal 41.494,- Smeeing Bonus 5.499.- Nu 35.995,- Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Een eenmalige bijdrage van zestig gulden in de stookkosten is wegge legd voor alle Soester huishoudens die van een minimum-inkomen moeten rondkomen. Het gemeente bestuur heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de strenge winter en het hoge gasverbruik. Cliënten van de sociale dienstverlening, die deze maand een uitkering ontvangen, krijgen de toeslag automatisch op hun bank- of girorekening gestort. Andere Soesters die in aanmerking ko men voor de bijdrage, zoals aow-ers, kunnen een aanvraagformulier op werk dagen 's ochtends ophalen bij de info balie in de hal van het gemeentehuis. Daar kunnen ze het ingevulde formulier ook inleveren. Het moet zijn voorzien van hun bankrekeningnummer en een bewijs van het inkomen (een loonstrook of afschrift van de overboeking) dient te worden bijgevoegd. Indien, de aanvraag positief is beoordeeld, vindt de betaling normaal gesproken binnen drie weken De regeling is van toepassing op huis houdens wiens inkomen niet hoger is dan de bijstandsnorm. Voor echtparen is dit 1.852 gulden per maand, voor al leenstaande ouders 1.666 gulden per maand en voor alleenstaanden 1.295 gulden per maand. Afhankelijk van de woonsituatie kan van deze bedragen worden afgeweken. Afrekeningen In de wintermaanden hebben de raads leden zich al gemengd in een discussie om de Soester minima tegemoet te ko men. Het college heeft, volgens af spraak, gewacht met de eenmalige stookkostentoeslag, totdat de afrekenin gen bekend waren. In juni zijn de stan den van de gasmeters opgenomen. Ge bleken is dat als gevolg van de lage tem peraturen in met name januari en fe bruari een gemiddeld huishouden ruim 52 gulden extra stookkosten heeft ge maakt. Het college besloot zestig gulden (bijna vijftien procent meer) te verstrek ken, omdat het een gemiddelde betreft. Mochten burgers alsnog in de financiële problemen raken, omdat ze een' buiten gewoon hoge afrekening hebben ont vangen, dan kunnen ze een beroep doen op de bijzondere bijstand. De stookkostentoeslag zal de gemeente Soest ongeveer 60.000 gulden kosten, verwacht W.B. Rip van de afdeling so ciale dienstverlening. Hij schat dat maximaal duizend huishoudens een be roep doen op de bijzondere regeling. "Het is niet zo dat er een budget is vast gesteld. Er zit een open einde aan. Dus als er meer mensen in aanmerking ko men, krijgen zij ook de toeslag," aldus Rip. Burgers kunnen op doordeweekse da gen tussen 9.00 en 10.00 uur telefoni sche informatie inwinnen bij V. van de Broek, tel. 6093577. i Nog steeds stapt een toenemend aantal Soesters in de bus. Per dag maken in deze gemeente ongeveer 3.400 reizigers een ritje met Midnet. Dit blijkt uit de gegevens van de busmaatschappij over de pe riode mei 1995-mei 1996. Vooral het lokale busgebruik toont een stijgende lijn. Voordat de gemeente in 1993 met het toenmalige Centraal Ne derland een contract sloot voor het bus plan, lieten dagelijks vijftig mensen zich vervoeren door een buschauffeur. In middels zijn dat er achthonderd. De rest van de passagiers reist van en naar Soest. Van de 'pendeldienst' tussen Soest en Amersfoort wordt het meest gebruik gemaakt (1.750 mensen). Daar naast stappen in Soest 720 reizigers in of uit de bus die de verbinding met Hilversum in stand houdt. De bus van en naar Soesterberg vervoert dagelijks 270 mensen. Buslijn 70 (Vrijheidsweg en Overhees) heeft met 1.850 passagiers elke dag het grootste aandeel. Goede tweede is de buslijn via de Van Weedestraat en de Dalweg (72 en 74) met ruim acht honderd reizigers. De bussen die over de Veenbesstraat, de bedrijventerreinen en de Koninginnel- aan rijden (lijn 71) krijgen gezamenlijk vijfhonderd mensen te verwerken. Lijn 73 (Oude Kerk, Albert Cuyplaan en de wijk Soestdijk) 'verscheept' per dag 220 reizigers. Zomerdienstregeling Op zaterdag 13 juli treedt de zomer dienstregeling in van Midnet. Dit bete kent dat er tot en met woensdag 31 au gustus minder bussen zullen rijden. In de vakantieperiode is de inzet van het normale aantal bussen niet nodig. De snelle verbindingen blijven gehand haafd. Van lijn 70 vervallen in de zomerweken alleen de extra bussen Soest-Amers- foort in de ochtendspits en de koopavondbussen op donderdag van en naar Amersfoort. Buslijn 71 rijdt niet in de zomer dienstregeling. Maar de route via de Veenbesstraat wordt overgenomen door de lijnen 72 en 74. Overdag vervalt de bediening van de haltes aan de Nieuwe- weg, de Beukenlaan en de Koninginnel- aan en die op de Koningsweg ter hoogte van de bedrijventerreinen. Op de ove- MEUBELEN Klassiek, eiken en modern GEBR. VAN WOERKOM V Nl 'N BEGRIP VOOR KWALITEIT, SERVICE EN PRIJS 3 etages meubelen SOEST STEENHOFFSTRAAT 61TEL (035) 6013280 HILVERSUM, LEEUWENSTRAAT 45-47, TEL (035) 6241794 De bus blijft winnen aan populariteit. Vooral binnen Soest is het aantal reizi gers sterk gestegen. rige routes doen de bussen op de ge bruikelijke tijden de haltes aan. In verband met het tijdelijk opheffen van lijn 71 rijden de buslijnen 72 en 74 zeven weken lang over de Veenbes straat. Hierdoor zullen ze niet meer op de Beukenlaan en de Nieuweweg te zien zijn. Lijn 72 maakt vanaf zaterdag geen extra ritten meer tussen Soest-Zuid NS en Amersfoort. Voor de ritten naar Soesterberg zal de 74 ook op zaterdag rond het hele uur uit Soest vertrekken. De vertrektijd uit Soesterberg blijft 'vijf tien minuten over heel'. Op de route van lijn 73 rijden tussen de overstappunten Soest-Zuid NS en Soestdijk-Noord geen achtpersoons- busjes, maar de zogenoemde lage-vloer- bussen. Tussen Soestdijk-Noord en Baarn/Eemnes rijden wel acht- persoonsbusjes. Daarom zullen alle rei zigers van en naar Baarn/Eemnes op Soestdijk-Noord moeten overstappen in een andere bus. Op donderdag 1 september wordt de gebruikeliike dienstregeling van Midnet in ere Hersteld. Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0PIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST Til. 035 6014706 FAX 6026856 Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 18 Verbale burenoorlog in raadzaal. Krappe meerderheid wil steentje bijdrage aan woning Van Vulpens. Scheiden gft-afval kan nog beter. Hulpverleners Tsjerno- byl zoeken bus. Juf Hannie verruilt OBS overhees voor VUT. Henk Krops neemt afscheid van De Driesprong. Couzy met slaande deuren vertrokken. Kleur in de Wethouder de Haanschool. Robert Jan Sall naar NK dammen. Soester Boerendansgroep organiseert groot Folkloristisch Dansfestival. Dienstverlening twee Soesters vanwege heling. Verdwenen Soest hervonden. In een woning aan de Henriëtte Blaekweg zijn de bewoners vorige week door gewapende mannen over vallen. De daders drongen het huis in de nacht van dinsdag op woensdag binnen. In het belang van het onderzoek wil de politie verder geen mededelingen doen. Zelfs over het soort wapen dat is gebruikt en het tijdstip van de overval zwijgt de politie. Wel verzoekt ze mensen, die in de nacht van 2 op 3 juli op of in de om geving van de Henriëtte Blaekweg iets ongewoons of verdachts hebben gezien, contact op te nemen met de politie, tel. 5487411. Plotseling hoorde hij gesuis achter zich en een fractie van een seconde later had hij een flinke tik op zijn achterhoofd te pakken. Een trim- tocht door het Pijnenburgbos kostte een Soester vrijdag letterlijk en fi guurlijk bloed, zweet en tranen. Notabene op zijn 44ste veijaardag werd de man op de Verlengde Oude Utrechtseweg (voorheen Kooiweg) aangevallen door een vogel die hem met zijn snavel of zijn klauwen op het achterhoofd raakte. Hoewel hij bloedde, hoefde hij volgens de poli tie niet naar het ziekenhuis. Volgens het slachtoffer was een buurtbewoner pasgeleden in dezelfde omgeving eveneens aangevallen door een vogel. Niet uitgesloten is dat een buizerd de boosdoener is. De laatste tijd komen steeds meer mensen met het verhaal dat ze op De Vlasakkers zijn aangevallen door een witte bui zerd. In deze gevallen zou de roofvo gel, die van achteren pleegt aan te vallen, vlak over de hoofden van zijn 'slachtoffers' zijn gescheerd. Het agressieve -drag van de vogels is mogelijk het gevolg van hun drang om hun territorium te beschermen. HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Verse Hollandse Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Lederaccessoires, Schoenen ZUID PROMENADE 5 SOEST«TEL 6024314 "Het voordeel is datje in een nieuw bouwwijk zit. Je kunt hier tot 's nachts doorwerken, zonder dat de buren er last van hebben." Donder dagmorgen kreeg hij de sleutel en nog deze week wil hij zijn intrek ne men in de nieuwe woning aan de Dorsvlegel in de Boerenstreek. De Soester R.E. van Arnhem en zijn vrouw gaan de geschiedenis in als de eerste bewoners van de Boerenstreek dat waarschijnlijk het laatste grote woningbouwterrein in Soest is. Het ge meentebestuur wil immers niët nog meer natuurgebied opofferen aan steen en cement. Of de heren en dames poli tici hun woord houden, dat weet je nooit zeker, ook niet in Soest. Daarnaast is het de vraag of de ontwikkelingen in de toe komst een ommezwaai van het volkshuisvestelijke beleid noodzakelijk maken. Hoe dan ook, het echtpaar Van Arnhem verhuist deze week van de Leeuwerikweg naar de Dorsvlegel, na dat ze donderdag de sleutel overhandigd kregen door directeur J. van der Moolen van de Woningstichting Soest (WS). Zodra bekend werd dat er zou worden gebouwd, besloten de twee Soesters zich in te schrijven. Van Arnhem: "We we ten al een hele tijd dat we een woning hadden toegewezen gekregen. Daarom hebben We alles kunnen voorbereiden en kunnen we er snel in." Inmiddels heeft een groot aantal toekomstige be woners de sleutel van hun woning ont vangen. De WS Iaat 248 woningen neerzetten in de eerste fase van de bebouwing van de Boerenstreek. Het project onderscheidt zich onder meer door de ecologische bouw, zoals te zien is aan de houten kozijnen. Deze mogen overigens onder geen beding worden geverfd, omdat het hout dan kan gaan 'werken' en de ga rantie van vijftien jaar vervalt. Dit is door de WS duidelijk meegedeeld aan de huurders. Verder is ook de verscheidenheid in de woningtypen groot. Er zijn alleen al veertien verschillende typen huur woningen, waarvan de huur varieert van 750 tot 768 gulden per maand, afhan kelijk van het aantal kamers (drie of vier). Voor alle 72 huurwoningen geldt dat de bewoners een grote vrijheid had den in de keuze van keuken, sanitair en tegelwerk. Het project bestaat verder uit 176 koopwoningen met prijzen van 156.000 tot 480.000 gulden. Voor het volledige project heeft de WS Directeur J. van der Moolen van WS had bloemen meegenomen voor het echtpaar Van Arnhem. Foto: Goos van der Wilt. het Politiekeurmerk Veilig Wonen ge kregen, omdat bij de bouw met alle veiligheidsaspecten rekening is gehou den. Als extraatje krijgen alle huurders een buitenlamp van de WS cadeau. Het echtpaar Van Arnhem heeft aan de achterzijde van zijn woning vrij uitzicht op het weiland in de Boerenstreek. Maar daarin komt verandering, want op het terrein tussen de Koningsweg, de Dorresteinweg en de Wieksloterweg worden de komende jaren nog eens 412 huizen gebouwd. Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest- Tel. 6022339 zie pag. 18 1 kiloJMS NU 898 Rundertartaar 500 gram -874" NU 598 samen van £522 NU 1196 500 gram ■:y M X'. KOSTUUMS van 498,-NU van 679,-NU van 869,- NU KOLBERTS van 498,- NU van 419,-NU BLAZERS van 498,- NU gT MODE KATOENEN PANTALONS van 179,-NU 125 van 159,-NU 109 JACKS nu vanaf 179 OVERHEMDEN lange- en korte mouw van Giovanni - Caprar» per stuk 59 2 stuks 10» maten van 37t/m 48. ZUIDPROMENADE 12 3768 EM SOEST TELEFOON 035 - 602 35 30 A MITSUBISHI De Mitsubishi Galant Diamond met standaard stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, hoofdsteunen voor en achter en nu ook airco. SOEST: Koningsweg 14, tel. 035-60 13 227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1