gil! Man overleeft botsing met trein En dit zij r de knallc jrs van d eze week: 895 249 898 Nieuwe inspraakvorm voor burgers Inbraak-preventieteam in Soest-Zuid m c^ïi DELCHI Airconditioning I =1 I 13 Op Soest s. m Gevraagd VAKANTIE BEZORGERS VERSE MOSSELEN .Van Breukelen 74e JAARGANG NO. 48 WOENSDAG 24 JULI 1996 Van te voren meedenken over oplossing verkeersproblemen Bewoners krijgen gratis advies politie aangeboden SUPER AANBIEDING: Dijkstra Airconditioning A. van der Lee 3 Actueel 5 Actueel 7 Varia 12 Soesterberg Politie stuurt honderd jongeren naar huis Brand in nieuwbouw van MC Molendael Jongelui krijgen boete omdat ze bij vijver rondhangen Jongen speelt met vuur en benzine bij pompstation Spoorverkeer Den Dolder-Baarn ligt enkele dagen stil Acht hardrijders op bon geslingerd Soester Courant Verse Nectarines Malse kabeljauwfilet biefstuk VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Poging jongens tot 'joy-digging' slaagt niet Politie houdt drie zakkenrollers aan RUUD SMIT visspecialiteiten HET VLEESCENTRUM HansAlblas zie pagina 5 VaSt-gDed Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 De gemeente heeft voor de burgers van Soest een nieuwe vorm van in spraak ontwikkeld, die voor de eerste keer zal worden toegepast bij de op lossing van de verkeersproblemen. Voordat het college zijn plannen ont houwt, mogen de inwoners meedenken, hun eigen belangen inbrengen en 'deeën aandragen. In september wordt al begonnen. Het gaat dan om de verbetering van de Koningsweg-route en de verkeersafwikkeling in Soest- dijk. De bij de gemeente bekende belangen organisaties en bewonersverenigingen zijn reeds aangeschreven. Zij mogen vertegenwoordiger(s) afvaardigen naar een zogenoemde klankbordgroep die uit maximaal vijftien personen komt te be staan. Voor zowel de Koningsweg-route als de wijk Soestdijk wordt zo'n klank bordgroep samengesteld. De leden van deze groepen komen drie keer afzonderlijk bijeen. Uitgangspunt bij de discussies is het raadsbesluit van 21 maart. De verbinding Koningsweg- Birkstraat moet een betere verkeers- doorstroming krijgen. En in Soestdijk- Oost moet de verkeersafwikkeling zo worden geregeld, dat de afsluitingen in de wijk .kunnen worden verwijderd. Bij wijze van 'gereedschapskist' krijgen de leden van de klankbordgroepen eind augustus een notitie thuisgestuurd, waarin de bestaande verkeersproblemen staan geïnventariseerd. Ook heeft de gemeente een aantal oplossingen aange geven met alle voor- en nadelen daar van. De bijeenkomsten zijn niet open baar, maar voor de afstemming met de achterban van de vertegenwoordigers stelt de gemeente de volgende dag een beknopt verslag beschikbaar. Medewer kers van het adviesbureau Arends Samhoud staan borg voor de organisa tie en de leiding van de bijeenkomsten. Ter eventuele ondersteuning zijn ook ambtenaren aanwezig. Beleidsaanbeveling Na afloop van de vergaderingen worden de adviezen van de klankbordgroepen vertaald in een burgerlijke beleids aanbeveling. In oktober kunnen de ove rige burgers van Soest mondeling en/of schriftelijk hun zegje doen over de twee burgerlijke beleidsaanbevelingen. Voor zowel de Koningsweg-route als de wijk Soestdijk worden afzonderlijke in spraakavonden gehouden en procedures gestart. Tijdens de inspraakavonden presenteren de klankbordgroepen hun plannen. Vervolgens buigt het college zich over de burgerlijke beleidsaanbevelingen én de inspraakreacties. Aaan de hand daar van nemen burgemeester en wethouders een voorlopig standpunt in, dat wordt voorgelegd aan de commissie ruimte lijke ordening en verkeer. Begin volgend jaar moet de gemeenteraad een besluit nemen. De nieuwe inspraakvorm wijkt in grote mate af van de procedures die gebruike lijk waren. Het is een idee van de amb tenaren van de afdeling verkeer. Eén van hen is Marcel Vossestein. Hij spreekt van een nieuwe dimensie. Tegenspraak "Meestal konden de burgers alleen in spreken op concrete plannen. Inspraak is dan niet meer dan het organiseren van tegenspraak. De gedachtengang achter deze vorm is dat de burgers fris van de lever hun zienswijze kunnen inbrengen. Hierbij komt veel meer het hoe en waarom van een plan naar voren. Het zal wel even wennen zijn, omdat het nieuw is. Maar deze inspraak kan nut tige elementen bevatten, naarmate de burgers oplossing aandragen die het beleidsdoel ondersteunen." De klankbordgroep voor de wijk Soest dijk komt bijeen op dinsdag 3, 10 en 24 september. Over de Koningsweg-route wordt gesproken op donderdag 5 en 12 september en eventueel ook op 19 sep tember. Het preventieteani van de politie regio Utrecht is weer neergestreken in Soest. Ditmaal richten de activi teiten van de boeven-afschrikkers zich op Soest-Zuid, waar in het win kelcentrum nog twee weken de spe ciale preventiebus zal staan. In de wijk is aan om en nabij 1.800 huis houdens een gratis preventie-advies aangeboden. Wie hiervan gebruik maakt, krijgt een agent op bezoek, die de woning zal onderzoeken op de in braak-gevoeligheid. Aan de hand van zijn bevindingen, adviseert hij de bewo ners welke maatregelen ze moeten tref fen om de kans op een inbraak aanzien lijk te verkleinen. De bewoners, die te vens een informatiepakket ontvangen, kunnen zelf bepalen of ze de adviezen opvolgen. Uiteraard lopen de kosten van de aanbevolen maatregelen per woning uiteen. Tot vrijdag hadden ongeveer vier honderd mensen een aanvraag inge diend. En nog dagelijks komen er reac ties binnen. Volgens woordvoerder Van Ede van het preventieteam is dit een hoge response. "We zijn aangenaam ver rast. Je moet er toch rekening mee hou den, datje in de vakantieperiode zit." Preventiebus De preventiebus staat tot en met woens dag 7 augustus dagelijks van 9.00 tot 17.00 of van 13.30 tot 22.00 uur voor het kantoor van de ABN/Amro aan de Soesterbergsestraat. In de bus is een expositie ingericht met onder meer hang- en sluitwerk. Iedereen, dus ook bewoners uit andere wijken van Soest, kan een kijkje nemen in de bus en zich laten voorlichten door de preventie- Een preventie-adviseur van de politie geeft uitleg aan een belangstellende bur ger. Foto: Aldo Allessie mensen van de politie. Desgewenst kunnen de bezoekers ook een gratis preventie-advies aanvragen, maar de politie kan in die gevallen niet garanderen dat ze op korte termijn in andere wijken kan langskomen. Van Ede: "We werken steeds projectmatig. Per jaar schrijven we in de provincie 100.000 adressen aan. Dat kunnen we aan. Tussendoor proberen we daarbui ten ook advies te geven, maar dat lukt niet altijd of kan soms even op zich la ten wachten." Soest-Zuid is niet de eerste wijk in Soest die aan de beurt is. Het preventieteam was vorig jaar actief in Klaarwater en stond ook al in 't Hart en in Overhees. MAAKT 'T BINNEN BETER! verplaatsbare airconditioner van Delchi Adviesprijs f 2660,- NU f1795,- (incl. BTW) Bel voor informatie naar:. Beckeringhstraat 57 - Soest - tel: 035 - 603 04 47 Ook op zaterdag zijn wij geopend. Autobedrijf tniinucri Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 2 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 fP SOEST TEL 03S 6014706 FAX 6026856 Toch nieuwe woning voor familie Van Vulpen. Rentree van Gerard van den Deijssel. 'Ruil' aartgeboden na misverstand. Onderzoek locatie sirenemast duurt voort. "Folklore speelt hoofdrol op Giidefeesten. Darthuizen blijft toch langer open. Basisscholen sluiten af met musicals. Het verhaal van Zonnegloren - deel II. Ongeveer honderd jongeren, volgens de politie afkomstig van een houseparty in Bos en Duin, wilden zaterdagnacht het feestgedruis nog even voortzetten bij de skateboard- baan aan de Bosstraat. De politie stak daar een stokje voor. In de afgelopen weken klaagden buurtbewoners van de speelplek re gelmatig over overlast die werd ver oorzaakt door de jongeren. Ook richtten ze toen in de omgeving ver nielingen aan auto's, hekken en bo men aan. Om een herhaling te voorkomen, voerde de politie in de nacht van za terdag op zondag extra controles uit. Toen de jongeren rond half drie bij de skateboardbaan arriveerden, som meerde de politie ze weg te gaan. De meesten gaven hieraan gehoor, maar zeven luidruchtige feestgangers wer den voorzien van een proces-verbaal, omdat ze kennelijk niet wilden luis teren. De actie van de politie heeft gehol pen, want in de bewuste nacht zijn geen vernielingen aangericht. Al thans, er is geen aangifte van gedaan. Nog voordat de eerste patiënt voet heeft gezet in het nieuwe dagziekenhuis van Medisch Centrum Molendael aan het Dalplein, is er brand uitgebroken. Het vuur ontstond woensdagavond om half tien in de machinekamer op de eerste etage. Daar scheen een bouwlamp op isolatiemateriaal dat door de hitte vlam vatte. De brand werd geblust. Het dagziekenhuis van MC Molendael wordt overigens vrijdag opgeleverd en in september geopend. De vijver bij Mariënburg in Soestdijk is verboden toegang. Toch houden jonge lui zich regelmatig bij het water op. Reeds verschillende keren stuurde de politie jongeren weg, die bij de vijver rondhingen. Vrijdagmiddag was de maat vol, vond de politie, toen er op nieuw drie jongens verbleven. Ditmaal trad de politie niet vermanend op, maar werd het drietal de les gelezen met een bekeuring. De politie heeft vorige week woensdag morgen een vijftienjarige Soester aange houden, die de avond daarvoor met vuur had gespeeld bij een benzinestation aan de Weegbreestraat. Voor het levensgevaarlijke tijdverdrijf had hij benzine uit de slangen getapt en opgevangen in een soort handschoen. De brandstof deponeerde hij vervolgens in twee groene containers van de ge meente Soest, waarna hij er vuur bij hield. De politie was als eerste ter plekke en bluste het vuur, waarna de brandweer het nabluswerk voor haar rekening nam. De dader was toen al verdwenen, maar de politie kwam hem later toch nog op het spoor en hield hem aan. Via het HALT-project krijgt hij een alternatieve straf en hij moet opdraaien voor de schade die wordt geschat op vijfhonderd gulden. Een twintigjarige Amersfoorter heeft een aanrijding met een trein op de spoorwegovergang op de Veldweg overleefd. Aan zijn uiter lijk herinneren alleen verwondin gen in zijn gezicht aan het ongeval dat woensdagmiddag om half één gebeurde. De man reed in een zogenoemde 'pick- up', een wagen met laadbak, over de Veldweg in de richting van de Toren straat. Door de zon verblind, zag hij niet dat de rode lichten knipperden. Even min hoorde hij de bel van de overweg die niet door spoorbomen wordt be waakt. Pas op de overweg ontdekte hij dat de stoptrein Utrecht-Baarn naderde. Toen was het al te laat. De neus van de trein boorde zich in de flank van de laadbak, waardoor de 'pick-up' enkele meters werd mee gesleurd. Gelukkig had de chauffeur nog de tegenwoordigheid van geest om vervolgens uit de cabine te klauteren. Van het achterste deel van de wagen was toen niet veel meer over dan enkele hoopjes blikafval. Gewond aan zijn gelaat lag hij in de berm, toen de eerste mensen arriveer den. De Amersfoorter was aanspreek baar en werd naar ziekenhuis Eemland, locatie De Lichtenberg, gebracht. Na onderzoek en behandeling mocht hij naar huis. Vier weken geleden was een man uit Almere ook al aan de dood ontsnapt, toen zijn wagen op de spoorwegover gang op de Soesterbergsestraat in Soest- duinen door een trein werd aangereden. Hij was op de overweg beland, doordat de automobilist achter hem niet op tijd remde; toen de spoorbomen naar bene den gingen. Als gevolg van deze kop- staartbotsing schoof de wagen van de Almeerder onder de bomen door de overweg op. Voordat zijn wagen hon derd meter zou worden meegesleurd door de trein zag de man kans de auto te verlaten. Afgesloten Het wrak, waarin kort daarvoor de twintigjarige Amersfoorter woensdag reed, werd met behulp van twee kraan- Van de 'pick-up' bleef niet veel meer over dan een hoopje schroot. Foto: Aldo Allessie wagens verwijderd. De Veldweg werd afgesloten en tot zaterdagmorgen zou de overweg gesloten blijven voor snel verkeer. Alleen voetgangers en fietsers konden de spoorlijn oversteken. Tot zaterdagmorgen reden er geen trei nen meer tussen Den Dolder en Baarn. De oorzaak hiervan was dat de 'pick-up' bij de aanrijding twee relaiskasten raakte en vernielde. Als gevolg hiervan viel de signaalfunctie uit en ontstond er storing aan de stroomkabels. Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) werkten vrijdagavond laat nog aan het herstel. Tussen woensdagmiddag en vrijdag nacht zette Midnet bussen in om de rei zigers tussen Den Dolder en Soest-Zuid (en vice versa) te vervoeren. Voor de passagiers betekende dit dat ze wat lan ger onderweg waren. Op zaterdag morgen werd de normale dienstregeling hervat. Op de Laanstraat zijn vrijdag acht au tomobilisten betrapt op te hard rijden. Hun snelheid werd gemeten tijdens een controle die tussen half elf en kwart voor twaalf werd gehouden. In die pe riode passeerden 230 voertuigen. De topsnelheid bedroeg 68 kilometer per uur. in Soest voor de voor de maanden juli en augustus. EXTRA BELONING Aanmelden: tel. 601 41 52 Hl mand 1 kilo W 500 gram V 500 gram Dat leek ze wel wat, rondrijden in de twee mini-graafmachines die op de Spoorstraat stonden. Twee jongens van veertien knoeiden daarom vorige week dinsdagavond met het dash board in een poging de werkwagen aan de praat te krijgen. Dit lukte niet, maar ondertussen hadden ze het dashboard wel vernield. Hun activi teiten staakten, toen de politie arri veerde en het tweetal aanhield. Beide jongens bekenden en moesten met de eigenaar van de mini-graaf machine een afspraak maken over de schadevergoeding. Drie jongens van dertien, veertien en zestien jaar hebben bekend dat ze de portemonnee van een dertienjarige Soester hebben gerold. Twee van hen gooiden even later een ruit van een schoolgebouw aan de Smitsweg in. Vanwege de vernieling was de politie donderdagmiddag ingeseind en agenten hielden in de omgeving van de school twee jongens aan. Toen ze werden aan gehouden, kwam een andere jongen ver tellen dat het tweetal zijn portemonnee had gerold. De twee werden meegeno men naar het politiebureau, waar zich even later een derde jongen meldde. Ook hij was betrokken bij de zakkenrollerij. De drie jeugdige dieven kregen een proces-verbaal a.s. donderdag zijn ze er weer! 1e Kwaliteit Rechtstreeks uit Zeeland Lekker en snel op tafel Gratis verse mosselgroenten van weedestraat 149 soest 035-6015288 Birkstraat49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk Stroganoff per kilo20?^ Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's k Weedestt. 253 Soest -Tel. 6022339

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1