kwaliteits kleure En dit zijn de knallers van deze week: Geen extreme belastingverhoging 1398 Gewapende overval op garage in Soesterberg Dagziekenhuis doorspekt met techniek 100 Gevraagd VAKANTIE BEZORGERS 6027493 Boekhouding Soest ziet er komende jaren goed uit Molendael investeert vele miljoenen in apparatuur oog RUUD SMIT Auto's opengebroken Soester Courant KLAREN 1 O Dagziekenhuis opent op 8 oktober In één nacht vijf auto's opengebroken Drie verdachten maandag aangehouden COMBI VAN ESSEN zuid - m Telefoon: 035 -601 28 74 3 Actueel 5 Actueel 7 Varia 11 Soesterberg College: "Gunstig lastenniveau voor burgers" HansAlblas VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest 74e JAARGANG NO. 49 A. van der Lee Medisch Centrum Molendael beschikt over modernste voorziening Ariël navulzak 398 Peper steak Limonade glazen Sla met komkommer komt u maar Verse zalmmoten QQZ visspecialiteiterï CITROEN 'ENSDAG 31 JULI 1996 In de nacht van donderdag op vrijdag zijn vijf auto's opengebroken, twee in de wijk Gemini, twee in Apollo en één op de Amersfoortsestraat. In alle gevallen werd geluidsapparatuur meegenomen. Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN CDP1ERS MEUBELEN ETC. MlVmimG 9,3762 fP SOfSF Ffl. 035 60J4706 fAX 6026856 in Soest voor de voor de maand augustus. EXTRA BELONING Aanmelden: tel. 601 41 52 onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van Ook 's avonds en in 't weekend zie pagina 3 -r - Op dinsdag 8 oktober wordt het nieuwe dagziekenhuis in gebruik ge nomen. In het voorafgaande week einde zullen verhuizers de spullen van de polikliniek aan de Soester- bergsestraat naar het Dalplein bren gen. In die dagen verhuizen de overige af delingen van het Soester ziekenhuis naar Medisch Centrum Molendael in Baarn, dat op woensdag 9 oktober weer volop gaat draaien. In verband met de verbouwing was een aantal afdelingen tijdelijk ondergebracht in Soest. De officiële opening van het dag ziekenhuis in Soest vindt plaats op zaterdag 16 november. En op zater dag 14 december gebeurt hetzelfde in het Baarnse ziekenhuis. Voor die tijd worden nog open dagen gegeven voor de bevolking van Soest, Baarn en Bunschoten. In een speciale huis-aan-huis krant, die eind september wordt verspreid, zal Medisch Centrum Molendael de inwoners van deze gemeenten op de hoogte stellen van de actuele infor matie. In de krant is onder meer te lezen in welk ziekenhuis de patiënten voor welke specialismen terecht kun nen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft een autokraker zijn slag geslagen op de Bartolottilaan. Hij haalde uit twee wagens een autoradiocassetterecorder. Een derde poging mislukte. Vermoedelijk dezelfde dader was ook actief op de Van Lijndenlaan in Soest- duinen. Uit twee auto's nam hij de ge luidsinstallatie mee. De burgers van Soest hoeven tot 1999 niet bang te zijn dat de ge meentelijke belastingen plotseling aanzienlijk stijgen. Het college spreekt in de meerjarenbegroting 1997-2000 zelfs van een 'gunstig lastenniveau' voorde inwoners. De stijging van de afvalstoffenheffing blijft beperkt tot negen gulden, hetgeen overeenkomt met het inflatiepercentage. Dit jaar moeten de huishoudens 360 gulden betalen, volgend jaar vermoede lijk 369 gulden. In 1995 werd overigens 2,3 procent minder afval aangeboden dan het jaar daarvoor. Ook voor 1996 wordt rekening gehouden met een af name van het aanbod. Het college verwacht eind volgend jaar meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden van invoering van het zogenoemde diftar-systeem. Het streven van de gemeente is erop gericht elk huishouden aan te slaan voor de hoe veelheid afval die het aanbiedt. Eerder onderzocht de gemeente al in hoeverre diftar kon worden ingevoerd. Maar tot dusver bleken de technische mogelijkhe den te beperkt. De ontwikkeling van de registratie van het volume afval per huishouden en de Met de financiële situatie van de gemeente Soest zit het wel goed. Deze conclusie mag worden ge trokken bij het lezen van de meerjarenbegroting 1997-2000 die de gemeente vorige week heeft gepresenteerd. Hoewel het rijk is gaan snoeien in de uitkeringen aan de (kleinere) ge meenten, ziet de boekhouding van Soest er voor de komende jaren po sitief uit. In 1998 en 2000 wordt wel iswaar rekening gehouden met nade lige saldi van 39.000, respectievelijk 43.000 gulden, maar dit is een schijntje op een jaarlijkse begroting van circa 130 miljoen gulden. Komend jaar houdt de gemeente vol gens de schattingen een 'grijpstuiver' (12.000 gulden) over, in 1999 zal er 737.000 gulden overblijven. Dit voordelige saldo vloeit voornamelijk voort uit de clustering van de accom modaties van de buitensporten. Zo als bekend zal sportpark Koningsweg worden vrijgespeeld en krijgen de gebruikers (MHC Soest, De Knic kerbockers en De Gemshoorn) ver vangend onderdak op bestaande sportcomplexen. Het college van burgemeester en wethouders sluit niet uit dat de resul taten nadeliger zullen zijn dan de huidige berekeningen. Een afwijking van 300.000 tot 400.000 gulden is voor 1997 niet ondenkbaar, aldus het college. Dit heeft alles te maken met de herverdeling van het gemeente fonds. Op dit moment gaat het ge meentebestuur ervan uit, dat Soest 7 miljoen gulden moet inleveren. Dit bedrag kan nog hoger oplopen. Bezuinigingen De korting op het gemeentefonds zal gefaseerd worden doorgevoerd. Om de inkomstenderving op te vangen, heeft de gemeente een aantal maat regelen aangekondigd. Behalve de eerder genoemde sportclustering, betreft dit onder meer bezuinigingen voor de Regionale Muziekschool. Ook de huisvesting van C-drie en de openbare bibliotheek in één gebouw moet geld uitsparen. Om de bezuinigingen te realiseren, moet de gemeente wel fors investe ren. Hiervoor zal onder meer de op brengst van de verkoop van de cen trale antenne inrichting (cai) aan de REMU worden aangewend. Mogelijk zal de gemeente na 2000 extra belastingverhogingen moeten doorvoeren om de lagere inkomsten te kunnen (blijven) compenseren. daaraan gekoppelde tariefdifferentiatie is echter in volle gang. Wanneer het kan worden ingevoerd, blijft vooralsnog on zeker. Rioolrecht De jaarlijkse verhoging van twaalf gul den voor het rioolrecht blijft tot en met 1998 gehandhaafd. In 1997 krijgen de burgers een rekening van 102 gulden, nu nog van 90 gulden. Bij de prognose voor de periode na '98 was al rekening gehouden met een stijging van 24 gul den per jaar, maar nu is de verwachting dat de tariefsverhoging lager dan dit bedrag zal uitvallen. De structureel hogere tarieven hebben alles te maken met de aanpassing van het rioolstelsel in Soesterberg, het ver ruimen van de afvoercapaciteit in het Soesterveen en de realisatie van een bergbezinkingsbassin aan de Maatweg. De gemeente heeft hier 13,5 miljoen gulden in geïnvesteerd. De tariefsverhogingen moeten ertoe lei den dat de kosten van de afvalstoffen- verwerking en de riolering op den duur volledig worden gedekt door de burgers. Dit is niet het geval bij algemene belas tingen, zoals de begraafplaatsrechten. Deze zijn in vergelijking met omlig gende gemeenten al hoog, zodat Soest ze niet verder wil opschroeven. Vanuit sociaal oogpunt is het volgens het col lege evenmin gewenst de huisvestings vergunningen duurder te maken. De burger betaalt nu 35 procent van de kosten. Onder meer om te voorkomen dat burgers stiekem met zaag en bijl aan de slag gaan, zullen er voor kap- vergunningen geen leges in rekening worden gebracht. Zoals eerder al afgesproken wordt de ozb alleen aangepast aan het inflatie percentage. Voor 1997 komt dit neer op een stijging van 2,5 procent. Hetzelfde geldt voor de hondenbelasting. Kwijtschelding Vanaf 1 januari 1997 verruimt de ge meente haar kwijtscheldingsbeleid. De mogelijkheid bestaat dan dat de minima 100 procent kwijtschelding krijgen. De verruiming van deze regeling voor ge meentelijke belastingen werd in het voorjaar aangenomen door de Eerste Kamer, later ging ook het Kabinet er mee akkoord. Het Soester college staat positief tegenover deze verruiming die een geschatte inkomstenderving van 150.000 gulden per jaar tot gevolg heeft. Hiermee is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO uaotif jm Zuidpromenade 15,3768 EM Soest, Gildefeesten: een week voor het volk. Sterrenberg heeft hulp nodig. Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Vini's Bar maakt bezwaar tegen aanzegging gemeente. Rowans varen per vlot door ons land. Op de Amersfoortsestraat en de A28 zijn maandagmiddag in totaal drie Amsterdammers aangehou den. Ze worden ervan verdacht vo rige week een garagehouder in Soesterberg te hebben bedreigd met een vuurwapen. Daarna namen ze een auto mee. De garage-eigenaar deed vrijdag aan gifte van de overval. Hij zei dat hij een vuurwapen had gezien. Afgelopen maandag arriveerden om half vijf 's middags een man en een vrouw in de gestolen auto bij het garage bedrijf aan de Amersfoortsestraat. Even later stopte ook een man in een andere auto, maar hij ging er snel weer van door. De ingeschakelde politie zette twintig mensen van het district Eemland-Noord en -Zuid in om de verdachten aan te houden. Omdat het vermoeden be stond, dat de verdachten gewapend wa ren, droegen de politiemensen kogel vrije vesten. Op de A28 kon een van de verdachten, een veertigjarige Amster dammer, worden klemgereden en aan gehouden. Zijn auto werd in beslag ge- Bij het garagebedrijf hield de politie korte tijd later ook de man en de vrouw, beiden eveneens afkomstig uit Amster dam, aan. De politie kon gistermiddag nog niet meedelen waarom de verdach ten waren teruggekeerd naar het garage bedrijf. Het drietal zat toen nog vast op het po litiebureau in Baarn om te worden ver hoord. Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest- Tel 6022339 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15/ Buiten Soest f 30/ Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag. 14 Medisch Centrum Molendael kan beginnen met de inrichting van het nieuwe dagziekenhuis. Het gebouw bij het Zorgcentrum aan het Dal- plein is vrijdag opgeleverd door de aannemer en zal op dinsdag 8 okto ber in gebruik worden genomen. Voor Nederlandse begrippen is het dagziekenhuis vrij uniek en in ieder geval het modernste. Het heeft 7,5 miljoen gulden gekost. Verschillende specialisten van Molendael zullen er hun spreekuur hou den, onderzoek doen en operaties ver richten. Er zijn speciale ruimtes voor oogheelkunde, de kno-afdeling (keel, neus, oren), gynaecologie, urologie, de long- en hartfuncties en endoscopie (spijsverteringskanaal). Ook is er een operatiekamer die aan alle wetten en eisen voldoet, een grote gipskamer, een ruimte voor kleine medische ingrepen en uiteraard een dagverplegings/ uitslaapkamer, waar patiënten desge wenst met monitoren kunnen worden bewaakt. t Apparatuur Het dagziekenhuis wordt uitgerust met de modernste apparatuur. Feitelijk kun nen er dezelfde behandelingen en ope raties worden uitgevoerd als in het Baarnse ziekenhuis, maar de voorzie ning in Soest is bestemd voor patiënten die binnen een dag naar huis kunnen. Per dag is er plaats voor maximaal acht opnames en er komen ongeveer 35 mensen te werken. C.W. Meijers, hoofd ambulante dienst, verwacht dat het aantal dagopnames sterk zal groeien. Die tendens heeft zich de laatste jaren overigens al ingezet. Het is niet alleen het gevolg van noodzake lijke kostenbesparing, maar ook moge lijk gemaakt door de beschikbare mo derne apparatuur en nieuwe medische teennieken. "Als er vroeger een meniscus uit een knie moest worden gehaald, lag je twaalf dagen in het ziekenhuis, nu gaat Medisch Centrum Molendael heeft sinds 1990 gemiddeld 1,7 miljoen gulden geïnvesteerd in. medische technieken. In 1996 werd zelfs 4,5 miljoen gulden uit gegeven voor de aanschaf van ap paratuur. Volgens C.W. Weijers, hoofd ambu lante zorg, zal het ziekenhuis ook de komende jaren gemiddeld 1,2 mil joen gulden investeren in nieuwe medische instrumenten. "We blijven investeren, dat zal nooit meer veran deren. Geen ziekenhuis kan het zich permitteren niet te investeren," aldus Weijers. Elk ziekenhuis heeft in het budget een investerings-ruimte voor medi sche apparatuur. Molendael heeft in de jaren tachtig gespaard om uitein delijk te kunnen inkopen. Dat dit jaar al 4,5 miljoen gulden is uitgege ven aan dergelijke voorzieningen, heeft natuurlijk ook te maken met de verbouwing van het ziekenhuis in Baarn en de nieuwbouw van het dag ziekenhuis in Soest. De nieuwste aanwinst van MC Molendael is de uiterst moderne Magnetische Resonantie (MR), een apparaat dat in oktober in gebruik wordt genomen. Met de MR kunnen foto's van lichamen worden geno men, zonder dat de patiënten worden blootgesteld aan straling. Ook op het gebied van medische ap paratuur zijn de technische ontwikke lingen in een stroomversnelling ge raakt. Vooral jonge specialisten wer ken graag met de nieuwste snufjes op dit gebied. Weijers: "Als ze daarmee willen werken, moet je daar niet te lang over praten, maar moet je het gewoon kopen. Je moet wel als je bij wilt blijven." de knie niet eens meer open en kun je meteen naar huis. Zo zijn er meer voor beelden. In een dagziekenhuis komen de patiënten 's morgens om geopereerd te worden en dezelfde dag gaan ze weer naar huis," aldus Weijers. Dagbehandelingen "Toen we hier over begonnen te praten, hadden we zevenhonderd dag behandelingen per jaar, nu zijn dat er al 2.500. Ik verwacht dat in de toekomst het aantal dagbehandelingen groter zal zijn dan het aantal meerdaagse opna mes, waarvan we er nu nog meer dan vijfduizend per jaar hebben. De ziekenhuisfunctie verandert. De bedden worden minder belangrijk, we worden steeds meer een centrum met poliklini sche en diagnostische voorzieningen. Al zul je de bedden natuurlijk altijd nodig hebben." Voor meerdaagse opnames zijn de pa tiënten aangewezen op het ziekenhuis Molendael in Baarn, dat voor dertig miljoen gulden is verbouwd en dat op Woensdag 9 oktober weer volop gaat draaien. Op dit moment beschikt Me disch Centrum Molendael in Soest en Baarn over 277 bedden, na de sluiting van het ziekenhuis aan de Soesterberg- sestraat, zijn dat er nog 162. De wachtkamers en de entree van het dagziekenhuis worden gekenmerkt door glazen koepels, waardoor veel daglicht naar binnenkomt. Voor de patiënten van Daelhoven en de bewoners van het naastliggende bejaar dencentrum Molenschot is het fijn te weten dat ze een, dagziekenhuis in de nabijheid hebben. Molendael heeft ove rigens twee van de 48 woningen ge kocht, die de Woningstichting Soest naast het dagziekenhuis laat bouwen. Deze huizen kunnen worden benut als in de toekomst blijkt dat het nieuwe centrum te klein is geworden. Wat Molendael in de tussentijd met de wo ningen doet, is niet bekend. Een dienst voor spoedeisende hulp is er niet in het nieuwe Soester dagziekenhuis dat dagelijks van 7.30 tot 17.30 uur zal zijn geopend. In dergelijke gevallen moeten slachtoffers naar Baarn, waar 24 uur per dag een hulpdienst met een noodarts paraat staat. Weijers: "Dat is een kostbare aangelegenheid, dus dat hebben we maar op één locatie. Maar als hier iemand komt voor een pleister, dan plakken we die natuurlijk wel." stuks ons parkeerterrein is klaar.' 500 gram Gezien vanaf de Dalweg: het dag ziekenhuis. Foto. Qoqs van der Wjn

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1