En dit zijn de knallers van deze week: CKXX) ewoners Soest-Zuid naar de Kroon Te jong voor het bejaardencentrum 1198 189 Arbeidsbureau geeft 400 werkzoekenden opleiding I =1 1 KM L-4 Uyland mag nissenhut nog niet plaatsen in Soest-Zuid Wilde jacht op autodief eindigt in vijver Soest WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1996 74e JAARGANG NO. 50 Om verkeersintensiteit nieuwe bedrijven aan banden te leggen 9 Soesterberg 7 Op Soest 5 Varia 3 Actueel Hoofdverdachte overval garage voorgeleid Auto 'rijdt' zelf een stukje verder Personeel C-drie mag auto voortaan op plein parkeren Van Breukelen 5 Vast-goed Brandweer wast (jong) varkentje Soesterse Jacoba Koops-Meerding viert honderdste verjaardag Onbekenden breken twee auto's open Inbraak pompstation Auto opengebroken MC Molendael mist hogedrukreiniger A. van der Lee kwaliteits kleurenfoto's HansAlblas Gilardi pizza's Malse Bieflappen Doucheschuim Gebakken Kibbeling QQG Griekse druiven VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest RUUD SMIT visspecialiteiteri l Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Gemini in opspraak in Mercury. Foto: Goos van der Wilt Defensie stoof 'de bank' af. Feesten zijn eigenlijk maar bijzaak voor Gilde. Spannende avonturen op zomerkamp. Verdwenen Soest De Merelhof en haar verhaal. Adjudant Henny Blind nieuwe BIC-man. De bewonersvereuiging Soest-Zuid vindt dat het bestemmingsplan voor haar wijk teveel mogelijkheden open laat voor de vestiging van nieuwe bedrijven die veel (vracht verkeer aantrekken. Daarom heeft ze bezwaar aangetekend bij de afde ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Al eerder diende de bewonersvereniging een bezwaarschrift in bij de gemeente en de provincie Utrecht, maar beide over heden verklaarden de bezwaren onge grond. Nadat de gemeente het bestem mingsplan had vastgesteld, verleende de provincie onlangs er haar goedkeuring aan. De provincie stelt dat bedrijfsvestiging mogelijk is en dat de gemeente op ba sis van de milieuwetgeving altijd (aan vullende) maatregelen kan treffen om overlast te voorkomen. Hiermee neemt de bewonersvereniging geen genoegen. Volgens de vereniging zou de gemeente bij voorbaat alles in het werk moeten stellen om de verkeersintensiteit in de woonstraten van Soest-Zuid binnen aanvaardbare proporties te houden. Daarom zou de vestiging van nieuwe bedrijven met een verkeersaanzuigende werking onmogelijk moeten worden ge maakt. Het gaat met name om de drie bedrijfsterreinen aan de Duinweg, de Braamweg en de Schoutenkampweg. Veiligheid Bij het laden en lossen versperren vrachtwagens regelmatig en langdurig de doorgang voor het overige verkeer. Bovendien komt de veiligheid van spe lende kinderen in het geding, meent de vereniging. "Uit een enquête die onlangs onder leden en niet-leden is gehouden, bleek weer eens dat de verkeersinten siteit en de snelheid van het verkeer voor veel inwoners van deze wijk de voornaamste bron van ergernis vor- De Soester moet zich een hoedje zijn geschrokken, toen hij ontdekte dat zijn auto was gestolen. De bewoner van de Rubenslaan keek zondag avond naar de plek, waar hij zijn wagen had achtergelaten, maar zag zijn auto niet meer. Even later zag hij zijn voertuig, twintig meter verderop, staan. De man was vergeten de auto op de handrem te zetten en als ge volg van het hoogteverschil was de auto een stukje gaan 'rijden'. Daarbij werd overigens geen schade aange richt. Medewerkers van C-drie mogen voortaan tussen zeven uur 's avonds en drie uur 's nachts hun auto parkeren nabij de ingang van het cultureel crea tief centrum. Er worden vijf parkeer plaatsen aangelegd. De personeelsleden voelen zich 's nachts niet veilig als ze klaar zijn met hun werk en naar de reguliere parkeerplaats aan de Willaertstraat moeten lopen. Daarom diende de manager van C-drie het ver zoek voor de speciale parkeerplaatsen in bij de gemeente. Ze worden aangelegd aan de achterzijde van C-drie, op het plein nabij de ingang van de school. Hier geldt een parkeer verbod, maar voor de medewerkers wil het college tussen de genoemde tijden ontheffing verlenen. Vrachtverkeer is een doorn in het oog van de bewoners van Soest-Zuid. men," schrijft de bewonersvereniging in een persbericht. Mocht ze door de Raad van State in het gelijk worden gesteld, dan heeft dit vol gens de vereniging geen gevolgen voor de bestaande bedrijven in de buurt. Bij sommige plaatselijke politici leeft het misverstand, aldus de vereniging, dat de buurtbewoners de huidige bedrijven wil wegjagen. Hier is echter geen sprake van, benadrukt de vereniging. Daarentegen is ze van mening dat er geen nieuwe bedrijven mogen worden toegelaten, die veel verkeer aantrekken. Tegen de vestiging van bedrijven die geen of geringe verkeersaantrekkende werking hebben, bestaat bij de buurtbe woners geen bezwaar. Ze vinden het duidelijker voor zowel zichzelf als het bedrijfsleven, als dit in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Daarom verzoekt de bewoners vereniging de afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan te vernietigen en te bepalen dat er in het bestem mingsplan alsnog een nadere regeling dient te worden getroffen met betrek king tot de toegestane verkeersinten siteit. Een 31-jarige inwoner van Amster dam is vorige week voorgeleid aan de officier van justitie. Hij wordt door justitie gezien als de hoofdverdachte van de diefstal van een personenauto bij een garagebedrijf aan de Amers- foortsestraat in Soesterberg. De Amsterdammer zou de garage houder hebben bedreigd en had zichtbaar een vuurwapen op zak, toen hij de auto kwam 'halen'. De overval vond twee weken geleden plaats. Vorige week keerde de overvaller in de gestolen auto terug bij de garage, waarna hij werd aangehouden door de politie. Die was met twintig men sen naar Soesterberg gesneld, toen duidelijk werd dat de overvaller was teruggekomen. In de auto zat ook een veertig-jarige vrouw uit Amster dam. Zij kreeg een proces-verbaal, evenals een veertigjarige man uit de hoofdstad die eveneens was aange houden. Vierhonderd werkzoekenden worden door het arbeidsbureau in de gelegenheid gesteld een op leiding te volgen, waardoor hun kansen op een baan toenemen. De scholing is toegespitst op ba nen die goed in de markt liggen. Ofschoon de economie in Nederland aantrekt en het aantal vacatures stijgt, raakt nog steeds menig werk zoekende ontmoedigd bij het zoeken naar werk. Vaak zijn de opleidings eisen te hoog of passen de functie- eisen niet bij wat de werkzoekende in zijn bagage heeft. De baan is hier door onbereikbaar voor de werk zoekende. Om hierin verandering te brengen, kunnen vierhonderd geregistreerde werkzoekenden via het arbeidsbu reau een opleiding gaan volgen. De opleidingen zijn verschillend van ni veau en richten zich op de volgende sectoren: administratie, techniek, lo gistiek, vleesverwerking, technisch commercieel en verkoop. Voor een aantal opleidingen is enkele jaren vervolgonderwijs al voldoende, an dere opleidingen hebben een hogere toelatings-eis. Elke werkdag kan men hiervoor tus sen 10.00 en 12.00 uur terecht bij de informatiestand van het arbeidsbu reau aan de Stadsring 75 in Amers foort. Op het bureau kunnen werk zoekenden zich tevens oriënteren op de inhoud van de beroepen. zie pagina Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor esn kompleet kantoor FAXEN C0PIEHS MEUBELEN ETC. NNVRHH 9,3762 fP SOiST TEL. 035 - 6014706 IAX 6026856 Een acht weken oud hangbuik zwijntje dankt zijn leven deels aan de vrijwillige brandweer van Soest. Die schoot zondagavond omstreeks kwart over negen te hulp, toen het varkentje te water was geraakt. Het hangbuikzwijntje was ontsnapt uit de stal en aan de wandel gegaan. Op de Peter van den Breemerweg kwam hij in een sloot terecht, vlak bij een duiker onder de spoorweg. Omdat de eigenaar niet bij het beestje kon komen, werd de hulp van de brandweer ingeroepen. De hulp verleners sloten de duiker af, vingen het zwijntje op en brachten het dier terug naar zijn stal. Bouwmaatschappij Uyland (BMU) mag nog geen nissenhut plaatsen op het parkeerterrein bij de Zuid promenade in Soest-Zuid. Dit is het bedrijf meegedeeld. BMU wil de nissenhut achter C1000 neerzetten in verband met de voorberei dingen voor de bouwwerkzaamheden. Hoewel de gemeente van plan is de noodzakelijke bouwvergunningen af te geven, is het maar de vraag wanneer dit gebeurt. Bij de Raad van State is door buurtbe woners namelijk een schorsingsverzoek ingediend tegen het bestemmingsplan, waarin de hoogbouw wordt mogelijk ge maakt. Niet bekend is wanneer de Raad van State uitspraak doet. Zelfs als de Raad van State het schorsingsverzoek verwerpt en het nieuwe bestemmingsplan Soest-Zuid rechtskracht verkrijgt, zal het nog even duren, voordat de bouwvergunningen onherroepelijk zijn. Ook het gemeente bestuur is zich er namelijk van bewust dat de buurtbewoners te zijner tijd on getwijfeld bezwaarschriften zullen indie nen tegen de vergunningen. Zolang BMU nog niet kan bouwen, blijft de grond waarop de parkeerplaat sen liggen, in eigendom van de ge meente. Pas als het licht voor de bouw op groen wordt gezet, wordt de grond overgedragen. Omdat het college er rekening mee houdt, dat het nog wel even zal duren, voordat het zover is, verleent het nu geen medewerking aan de plaatsing van een nissenhut. Het college wil hiermee voorkomen dat de hut lange tijd onno dig een aantal parkeerplaatsen inneemt. Aan haar eetlust mankeert niets en een advocaatje gaat er op z'n tijd nog best in. Het gehoor- en het ge zichtsvermogen mogen dan een beetje zijn afgenomen, maar zegt een kleinzoon: "Je geeft er nog geen kwartje in plaats van een gulden, dat heeft ze precies in de gaten." Op de Bosstraat zijn zaterdag twee au to's opengebroken. Overdag werden een tennisracket en een zonnebril gestolen. Later werd op vrijwel dezelfde locatie een mobiele telefoon uit een auto ont vreemd. Op de Eikenlaan werden au diovisuele apparatuur en cd's uit een auto gehaald. Om eventuele herkenning te voorko men, heeft een inbreker de videorecor der meegenomen, die dag en nacht op names maakt in een pompstation aan de Birkstraat. De onbekende man brak zondagnacht in de winkel in en nam behalve de apparatuur rookgerei mee. Een inbreker heeft zich vrijdag verze kerd van een autoradiocassetterecorder. Hij nam de apparatuur mee uit de auto van een 29-jarige Soester. De inbraak werd gepleegd op een parkeerterrein aan de Smitsweg. Bij een inbraak in de ruimte van de technische dienst van medisch Centrum Molendael is een hogedrukreiniger ge stolen. Ook namen de daders hand- gereedschap mee. De inbraak aan de Soesterbergsestraat werd in het week einde gepleegd. Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 12 COMBI VAN ESSEN FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO abtif Zuidpromenade 15,3768 EM Soest, 7inn^Ê Telefoon: 035 - 601 26 74 fa 0 0 0 (zie pag. 2 in dit blad) Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's V. Weedesu. 253 Soest- Tel. 5022339 uit de steenoven, per stuk 269 Heeft u voor winkelen weinig tijd; in Hartje-Zuid kunt u gemakkelijk uw auto kwijt. fles 300 ml 198 500 gram ®7J Honderd jaar werd Jacoba Koops- Meerding donderdag. Te jong om in het bejaardentehuis te zitten en dus woont ze in bij haar dochter Bep aan de Weegbreestraat. "Ze gaat niet naar een bejaardentehuis, niet zo lang ik leef. Het is een schande dat mensen daar moeten wonen als ze nog kinderen hebben," zegt Bep. "Ze heeft harder gewerkt dan wij met z'n allen bij elkaar," vervolgt dochterlief in de goed gevulde woonkamer, waar ook de negentigjarige schoonzuster van het 'feestvarken' zit en later ook loco burgemeester Neks Blommers zal arri veren om de gelukwensen van het ge meentebestuur over te brengen. De honderdjarige Jacoba wordt door haar familieleden afgeschilderd als een bescheiden mens, voor wie het geloof altijd het hoogtepunt is geweest. Ze was een trouwe bezoekster van de Neder landse hervormde kerk (gereformeerde bond). De één eeuw oude Soesterse is bril- dragend, maar weigert vooralsnog een gehoorapparaat te gebruiken. Als een Een eeuw geleden werd Jacoba Koops- Meerding in Soest geboren. Na lange tijd in Maartensdijk te hebben gewoond, is ze sinds 1990 terug in haar geboortedorp. Foto: Goos van der Wilt. van de kleinzonen zijn entree maakt, is de registratie van het oog hoorbaar: 'Adje'. Jacoba Meerding is geboren in Soest, trouwde in 1925 en verhuisde twee jaar later naar Maartensdijk, Het echtpaar Koops kreeg een zoon en een dochter, drie kleinkinderen en vier achter kleinkinderen, van wie de oudste acht tien en de jongste drie jaar is. Tot 1990 woonde Jacoba Koops in Maartensdijk, de laatste jaren als we duwe alleen iti een aanleunwoning. Daarna trok ze bij haar dochter Bep in. Niet te beroerd om nog steeds haar lege kopje naar de keuken te brengen en af te wassen. "Ze is altijd tevreden," zegt Bep die in 1952 van Maartensdijk naar Soest verhuisde. "Ze is de liefste moe der van de wereld, maar ik denk dat ie der kind dat zegt." Loeiende sirenes van ongeveer acht politiewagens hebben zondag morgen vroeg menig Soester uit de slaap gewekt. De activiteiten van de politie hadden alles te maken met de achtervolging van een autodief/ Vanaf Harderwijk werd de dief achterna gezeten door de politie. Tegen zes uur 's ochtends, op dat moment waren al auto's uit vijf districten ingezet, arriveer den de hoofdrolspelers op het 'circuit' van Soest. Tijdens zijn vlucht trapte de dief het gaspedaal van zijn mobiele buit stevig in. Met grote snelheden doorkruiste hij grote delen van Soest, waarbij hij nog het geluk'had dat er op zondagmorgen geen snelheidscontroles worden uitge voerd. Verschillende keren ontstond bijna een ongeluk, maar de autodief slaagde erin tot op de Koningsweg uit de klauwen van zijn achtervolgers te blijven. Tot hij ter hoogte van de Vrijheidsweg een door de politie geplaatste afzetting probeerde te ontwijken. Doordat hij in te hoge vaart een bocht nam, kwam hij met de gestolen auto in de berm terecht en uiteindelijk tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Maar de opgejaagde verdachte wist van geen ophouden. Na de botsing nam hij de benen en vluchtte hij een vijver in, waarna het voor de politiemensen van de districten Eemland-Noord, -Zuid, Harderwijk, Binnensticht en Utrecht een koud kunstje was hem in te rekenen. Een agent uit Harderwijk had de eer hem in het water te mogen aanhouden. De dader, een 26-jarige Utrechter, werd meegenomen naar het bureau in Harderwijk. De gestolen wagen moest hij, zwaar beschadigd, achterlaten. VERKRIJGBAAR BI] UW VISSPECIALIST Van Weedestraat 149 Soest 035 - 601 52 l

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1