Elektrobedrijven vragen rechter verbod op reinigingsrecht Soest Brabantse Gildedag roept Soest terug in middeleeuwse sferen En dit zijn de knallers van deze week: 'Laat de rechter ons beleid maar toetsen' 'Milieubewustzijn wordt afgestraft' Gevraagd 3 Actueel 5 Actueel 11 Gilde 15 Soesterberg r?rr lm College praat met Klaarwater, Smitsveen en Klein Engendaal HET VLEESCENTRUM 10?5 A. van der Lee Overweg Soest-zuid tijdelijk 'gestoord' VASTE-, en INVALLOPERS Soester Courant tel: 6014152 Volgende week Twaalf auto's in weekeinde opengebroken Vier Italianen bij botsing Birkstraat licht gewond Indrukwekkend voorproefje van Gildefeesten Van Logtenstein over 'afvalproces': ÏJ Wit of Tarwe brood 159 Witte Griekse Druiven 1AQ Verse Kabeljauw- fiiet 7Q5 Magere Runder- lappen 898 Sperziebonen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest m Donderdag 12 september, Open Hof visspecialiteiterr T* A Op 28 augustus vindt voor de Utrechtse rechtbank een opmerke lijk geding plaats tegen de gemeente Soest. Het is aangespannen door de Uneto (Unie van Elektrotechnische Ondernemers), namens de bedrij ven die in deze branche in Soest werkzaam zijn. Inzet is het "on rechtvaardige" afvalbeleid dat Soest hanteert, waardoor de plaatselijke elektro-ondernemers zich ernstig gedupeerd voelen. In Soest is de afvalinzameling in het al gemeen goed geregeld. Het huisvuil wordt regelmatig opgehaald en wie z'n "oude troep" niet in de sulo kwijtkan, kan het laten ophalen met de grof-vuil- service of het zelf inleveren bij het de pot aan de Schans. Dat kost de burgers geen cent extra. Ze voelen het althans niet onmiddellijk in hun portemonnee, maar ze betalen er indirect - via de afvalstoffenheffing - natuurlijk wél voor. Een speciale categorie afval vormen de huishoudelijke apparaten: oude koel kasten, wasmachines, televisies, frituur pannen, batterijen, etc., inclusief de ver pakking daarvan. Van oudsher hebben de zaken die deze spullen verkopen de gewoonte om bij aflevering van een nieuw apparaat het oude exemplaar (en de verpakking) in te nemen. Ook laten heel wat klanten hun oude spullen bij de bedrijven achter. Die zorgen dan voor de afvoer naar de Schans en klaar-is- Kees, althans voor de consument, want die heeft er verder geen omkijken naar. Een stukje ouderwetse klantenservice, zogezegd. De plaatselijke elektro-ondernemers dreigen echter steeds meer de dupe te worden van deze consument- én milieu vriendelijke opstelling, want van de plaatselijke overheid krijgen ze weinig of geen begrip en medewerking. Sinds enige jaren hanteert de gemeente Soest namelijk de stelregel dat afval dat door bedrijven wordt aangeboden ook moet worden aangemerkt als "bedrijfsafval", waarvoor reinigingsrecht betaald moet worden. Voor deze bijzondere afval stroom - toch overduidelijk afkomstig van particulieren - wordt geen uitzonde ring gemaakt. Voor dezélfde oude koelkast of frituur pan die de particulier gratis kan meege ven met het grofvuil, of kan inleveren op de Schans, betalen de ondernemers soms forse bedragen om ze bij de reinigingsdienst kwijt te raken. Oök als kan worden aangetoond dat ze in feite afkomstig zijn van de particuliere con sument. Loopgravenoorlogje Eén van de gedupeerde bedrijven in Soest is Expert Schoemaker, de bekende "wit- en bruingoed"-lèverancier van de Burgemeester Grothestraat. Directeur Herman Schoemaker vecht persoonlijk al enige jaren een soort loopgraven- oorlogje uit met de reinigingsdienst en het gemeentebestuur. "Het gaat mij niet zo zeer om het geld - al kan het fors in de papieren lopen - maar om het prin cipe," legt Schoemaker uit. Soest is vol gens hem ook de enige gemeente die dit beleid op zo'n rigide en plichtmatige manier toepast. "Waarom worden wij gestraft voor een Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Verse hollandse kipfilet per kilo Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 18 Voorde nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo- en huurvideo's HansAlblas V. Weedestr. 253 Soest- Tel. 6022339 opstelling die niet alleen plezierig is voor de consument én goed voor het milieu, maar waarvan de gemeente zelf óók nog eens voordeel heeft? Want in feite nemen wij een belangrijk deel van het afvaltransport van dit huishoudelijk afval - want dat blijft het - voor onze rekening, en dat spaart Soest dus heel wat uit. Dan zou de gemeente, uit over wegingen van coulance en rechtvaardig heid, makkelijk kunnen afzien van het reiniginsgrecht. Maar er is kennelijk geen enkele vorm van beloning voor de moeite die je doet om het milieu te spa ren; sterker nog: het wordt afgestraft." Ook als met een sticker op het oude apparaat duidelijk wordt gemaakt dat het hier gaat om een "particuliere" koel kast, televisie of frituurpan, is de Soes- ter reinigingsdienst niet te vermurwen. Schoemaker: "Als tegenargument hoor je wel dat het, als wij het afval aanbie den, niet zeker is dat de oude appara ten uit Sóest afkomstig zijn. Alsof men sen uit andere gemeenten via ons hun rommel hier goedkoop willen zien kwijt te raken..." Volgens hem kan echter boekhoudkundig - zwart-op-wit - wor den aangetoond dat 90% van alle afval- apparatuur afkomstig is van Soester par ticulieren. Oud papier Min of meer hetzelfde geldt overigens voor oud papier, waarvan bij de elektrobedrijven ook heel wat "massa" wordt verwerkt (folders, krantjes, verpakkingsmateriaal etc.). "Als wij dat inleveren moeten we flink betalen, om dat het van hogerhand beschouwd wordt als bedrijfsafval. Als de particu lier het aanbiedt kost het hem niets, en als een vereniging het inzamelt krijgt die er zelfs nog een leuke vergoeding voor. In feite is dat toch een dwaas verhaal? Wij geven ons papier dan ook aan de kerk; die vangt er tenminste nog 6 cent per kilo voor..." Schoemaker vindt de houding van het gemeentebestuur niet getuigen van een diepgeworteld milieubesef. "Het alter natief is namelijk dat we tegen de con sument zeggen: gooi je oude frituurpan maar in de sulo. Dat wordt ook met zo veel woorden gezegd door de mensen van de gemeentereiniging, maar het is zeker geen milieu-vriendelijke oplos sing." Al met de vorige milieu-wethouder - Mieke Swinkels (D66) - probeerde Herman Schoemakej voert al jaren een "loopgravenoorlog" met de gemeente over het huishoudelijk afval dat hij - namens de consument - inlevert. Schoemaker destijds tot overeenstem ming te komen, maar ook bij haar ving hij bot. "Swinkels zei dat het de ge meente niets kostte, omdat de vuilnis wagen tóch reed..." Ook bij het huidige college van B. en W., waarin wethouder Ries van Logtenstein (CDA) de milieu portefeuille beheert, heeft Schoemaker geen gehoor gevonden voor zijn bezwa ren. Kortgeding Om uit de impasse te komen heeft Schoemaker via de Uneto - de lande lijke organisatie van elektrobedrijven, waarvan hij ook bestuurslid is - de zaak nu bij de rechter aangekaart. De Uneto heeft de gemeente gedagvaard in een kort geding, dat op 28 augustus in Utrecht plaatsvindt. De Uneto heeft "goede papieren", want ook het minis terie van VRÓM en de VNG (Vereni ging Nederlandse Gemeenten) is het met de elektro-ondernemers eens, zoals uit de correspondentie van de afgelopen jaren is gebleken. De rechter zal nu moeten uitmaken of de door de elektro-bedrijven ingenomen particuliere apparatuur te beschouwen is als "bedrijfsafval" (zoals de gemeente Soest volhoudt), of als "huishoudelijk afval" (zoals de Uneto, het ministerie en de VNG menen), en dus of de ge meente Soest een "onrechtmatig beleid" voert of niet. Namens de Uneto wordt de rechter in elk geval gevraagd dè ge meente een verbod op te leggen om de elektro-bedrijven reinigingsrechten in rekening te brengen voor afval van par ticuliere huishoudens, op straffe van een dwangsom van 500 gulden per overtre ding van zo'n verbod. "We wachten geduldig af," aldus Her man Schoemaker. "Op dit moment le veren we alles gewoon in en we betalen netjes, maar we bewaren wel de recuu- tjes. Dat doen we al sinds 1990..." Hij is buitengewoon optimistisch over de afloop. Vorige week donderdagmiddag heeft het verkeer over de overweg bij station Soest-zuid enige tijd hinder ondervon den van de "gestoorde" spoorbomen. Door een defect in de regelingingsap- paratuur bleven de bomen voortdurend open en dicht gaan. Na ca. 20 minuten kwam NS-personeel het euvel verhel pen. De politie regelde in de tussentijd het verkeer. voor de Aanmelden: Radio Soest kan zich opmaken voor verhuizing naar 'Studio Raadhuis'. PvdA dringt aan op extra onderhoud hockeyvelden. Ambtenaren Kozle op bezoek in Soest. Magnetische resonantie bij Molendael geeft beter kijkje in het lichaam. Prachtige opening van Gildefeesten. Vrienden van het Vliegdorp na bestuurs crisis opgeheven. 'Noem ons maar lucht- vaartgekken!'. Langzaam maar zeker Samen op Weg. Het sportseizoen '96-'97 staat voor de deur. Spelers staan te trappelen. Trainers staan voor een nieuwe uitdaging. Vrijwil ligers staan klaar om te helpen. Volgende week even lekker zitten met de sportbijlage van de Soester Courant. Niet minder dan twaalf auto's zijn in het weekeinde doelwit geweest van dieven. Uit negen wagens verdwenen spullen, in de andere drie gevallen bleef het bij een poging tot inbraak. De meeste kraken werden vrijdag nacht gepleegd en vonden plaats in de wijk Klaarwater. De buit bestond uit geluidsapparatuur, portemonnees, cd's en een zonnebril. Op de Rem- brandtlaan werd een wagen zelfs opgekrikt, waarna de vier wielen werden gedemonteerd en meegeno men. De overige gedupeerden wonen op de Van Hamelstraat, het Choristen- pad, de Dalweg, de Akkeren, de Wiardi Beckmanstraat, de Johannes Poststraat, de Haverweerd, de Gustaaf Gelderhof en de Stadhou derslaan. De informatie in de vorige Soester Cou rant, over het ongeluk dat vorige week dinsdag plaatsvond op de Birkstraat, was niet volledig. In de Italiaanse auto die vanuit de inrit bij het Eekhoornnest de weg opreed bevonden zich vijf inzit tenden: de bestuurder (24) en vier pas sagiers, twee mannen van resp. 31 en 23 jaar en twee vrouwen van 26 jaar. Vier van hen raakten licht gewond - vier maal een gebroken enkel, een maal een gebroken arm - en werden opgenomen in ziekenhuizen in Amersfoort en Soest. De bestuurder van de andere auto, een 33-jarige Soester, raakte niet gewond. Over de oorzaak van het ongeluk kon de politie nog niets definitiefs medede len. Mogelijk was er bij de Soester sprake van een "blackout", aldus een woordvoerster. De politie constateerde wel een remspoor van ca. 50 meter. Ongeveer duizend gildebroeders (en -zusters), verdeeld over maar liefst 35 gilden en allemaal in prachtige middeleeuwse kledij ge stoken, verleenden Soest afgelopen zondag de allure van een middel eeuwse stad. De "Brabantse Gilde- dag", dit jaar georganiseerd door Soests eigen Groot Gaesbeeker Gilde, groeide uit tot een magnifiek schouwspel. Het schilderachtige evenement was een uiterst kleurrijk "voorproefje" van de jaarlijkse Gildefeesten, die deze week min of meer volgens de beproefde for mule van start gaan. Aan de Gildedag deden de 35 collega-gilden mee uit de Kring Land van Cuyk, waarbij het Soes ter gilde zich - als een van de weinige gilden van "boven de rivieren" - 25 jaar geleden aansloot. Met een optocht door Soest-zuid en een imposant défilé op het zonovergoten feestterrein aan de Blaak presenteerden de gildebroeders - de een nog fraaier uitgedost dan de ander - een "historisch" schouwspel, waarvan het Soester pu bliek volop genoot. Vooral de "massale opmars", waarbij ze allemaal tegelijk onder gezamenlijk tromgeroffel - klin kend als naderend onweer - naar de tri bune opmarcheerden, maakte diepe in druk. Eén voor één paradeerden de gilden, sommige voorafgegaan door ruiters-te- paard die de "standaard" fier omhoog staken, door de omgeving van de Kerkebuurt en vervolgens op de Blaak, die daardoor nog het meeste weghad van een middeleeuws toernooiveld. Sommige gilden voerden, naast tam boers, trompetters, vendeliers en schut ters in de meeste fraaie uitmonsteringen, ook allerlei attributen mee, zoals het "Een cruciale zaak voor ons." Zo beschouwt milieu-wethouder Ries van Logtenstein het "afvalproces" dat de Uneto namens de Soester elektro-ondernemers heeft aange spannen tegen het gemeentebe stuur. Hij wacht de uitspraak met belangstelling af. Van Logtenstein wil eigenlijk liever geen commentaar geven op een zaak die "on der de rechter" is, maar gaat ervan uit dat de uitspraak een eind zal kunnen maken aan het langlopende conflict tus sen de gemeentelijke reinigingsdienst en de ondernemers. Vooralsnog staat hij op het standpunt dat de gemeente juist handelt. "Kijk, het is een kwestie van grenzen. Je kunt altijd een stap verder zetten, waar door je zo'n grens overgaat. Ons beleid is dat we het ons aangeboden huishou delijk afval 'gratis' innemen, omdat de particulier dat via de afvalstoffenheffing betaalt. Bedrijven die afval aanbieden betalen daarvoor een vergoeding, het reinigingsrecht. Zo zijn de afspraken." Van Logtenstein vindt dat afval dat door Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN COPIEUS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 [P SOtST lil. 035 6014706 IJl 6026856 bedrijven wordt aangeboden zonder meer als "bedrijfsafval" moet worden beschouwd. "Zodra een ondernemer dat naar zich toetrekt is het bedrijfsafval geworden. Trek die lijn bijvoorbeeld nu eens door naar een aannemer. Als die een huis sloopt en het puin weghaalt is dat ook niet opeens 'huishoudelijk' af val geworden..." Dat Soest de enige gemeente zou zijn waar het beleid op dit punt zo rigoureus wordt uitgevoerd betwijfelt Van Logtenstein. "Dat wil ik nog wel eens zien." Hij laat weten dat hij de afgelo pen jaren zeker heeft getracht tot een oplossing te komen, wat helaas niet ge lukt is. Geen actie "Met de Uneto hebben we vorig jaar nog afgesproken dat er vooralsnog geen actie ondernomen zou worden. Zij zou den dan dit voorjaar met voorstellen komen om het probleem op een andere manier aan te pakken, maar dat is ken nelijk niet gelukt. Wij hebben er in elk geval niets meer van gehoord." Van Logtenstein wil niet vooruitlopen op een rechterlijke uitspraak, maar ziet met belangstelling uit naar de uitkomst' van dit "proefproces". "Laat de rechter ons beleid maar toetsen, dat lijkt me een goede zaak." Het College-standpunt is volgens hem ook niet "onverbiddelijk", "maar laat dat maar vastgesteld worden door de onafhankelijke rechter. Wij wachten de afloop met spanning af." kilo: *\Jf HOS Voor iedere auto is er een plek Hartje-Zuid: de gezelligste winkel-stek! 500 gram W 500 gram beeld van de patroonheilige of andere "heilige" zaken. Alle groepen werden onthaald op een warm applaus. Zusters Opmerkelijk waren hier en daar vooral ook de indrukwekkende kronen van de (schutters)koningen en keizers, van wie menigeen beladen was met zilveren schildjes die hun staat-van-dienst duide lijk moesten maken, en ook de - overi gens vrij spaarzaam aanwezige - gilde- dames. Te oordelen naar wat de "zus ters" doorgaans met zich mee torsten hebben ze bij enkele gilden met name een taak op het gebied van de vocht- voorziening van de "broeders". Bij de eretribune - o.a. bevolkt door plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders in diverse soorten en maten - keerden de deelnemers hun gelaat naar de gas ten. Sommige "kapiteins" staken daar bij wijze van eerbetoon hun blanke sabel omhoog (of juist omlaag) en in één ge- Goud, zilver, brons... de gildebroeders tooiden zich met allerlei "historische" at tributen. val losten de schutters zelfs een oorver dovend en schrikaanjagend salvo, waar bij overigens niet gericht op de autori teiten werd geschoten. Slangendéfilé Na de gezamenlijke opmars - over de totale breedte van het veld - en het in getogen Wilhelmus, volgde een indruk wekkend staaltje van collectieve vendel- kunst en vervolgens krioelden de gilden allemaal door elkaar in het zgn. "Slangendéfilé", wat het beeld van een uiterst kleurrijke chaos opleverde. Elders in deze krant meer indrukken van de gebeurtenissen op en rondom het Gildeterrein en een vooruitblik op het resterende programma van de Gildefeesten, die tot en met volgende week maandag duren. De eerstvolgende bijeenkomst on der het motto "Praten met Burge meester en Wethouders" wordt op donderdag 12 september gehouden in de grote zaal van De Open Hof, Veenbesstraat 2. Aanvang: 20.00 uur; einde 12.00 uur. De bijeenkomst is bestemd voor de be woners van de wijken Klaarwater, Smitsveen en een gedeelte van de wijk Klein Engendaal (tussen Eigendomweg en Koningsweg). Deze gebieden worden globaal begrensd door de Vrijheidsweg, Beukenlaan, Nieuweweg en Konings weg. Het programma voor de pauze bestaat uit een forumgesprek met het College van Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunnen de bezoekers later een verslag ontvangen. Na de pauze kan men desgewenst ook persoonlijk met de burgemeester of een van de wethoudèrs spreken. Ómdat de opzet van de bijeenkomst is dat vragen zoveel mogelijk ter plaatse worden beantwoord, stellen de leden van het College van B. en W. het op prijs als zij vooraf weten welke vragen zij kunnen verwachten. Alleen dan kunnen zij op zoveel mogelijke vragen direct antwoord geven. In dat geval hoeven zij er later niet nog eens op terug te komen omdat eerst een en ander moet worden uitgezocht. Vragen kan men voor vrijdag 30 augus tus schriftelijk indienen op het gemeen tehuis bij Staf Voorlichting, of sturen naar Staf Voorlichting, Antwoord nummer 120,3760 VB Soest. Een post zegel is niet nodig. Ook ideeën of sug gesties waarover men met (een van) de collegeleden wil praten zijn welkom, zodat Burgemeester en Wethouders zich erop kunnen voorbereiden. VERKRIJGBAAR BIJ UW VISSPECIALIST Van Weedestraat 149 Soest 035 - 601 52 i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1