Inspraak over verkeer eist 'grote mate van terughoudendheid' kwaliteits IIIÉI SWOS in nieuw kantoor aan Dalplein HARTJE ZUID yyy en Wereldwinkel mogen samen driehoog bouwen 6027493 I 3 =11 I IA EXTRA KOOPAVOND OP DONDERDAG 5 SEPTEMBER ineem vrouw. riendin i gerust i© lf dochter meel 75e JAARGANG NO. 2 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1996 Klankbordgroepen deze week van start Nieuw pand met kantoren en woningen Politie zet paard en wagen droog COMBI VAN ESSEN 3 Actueel 5 Actueel 19Soesterberg 21 Sport 22 Welzijn 'Johanna 87': de verkeerde koe op de verkeerde plaats Warme-maaltijd- voorziening zoekt weer chauffeurs J^Van Breukelen 5 Vast-goed SI Eén-loket-functie is nog ver weg rmiÊÊÊm (aanbiedingen geldig van 18.00-21.00 uur) GRATIS OP DE FOTO MET MISS HOLLAND 1996 OPEN DAG VOLKSUNIVERSITEIT SOEST/SOESTERBERG KOM EN PROEF ZELF! SUPER MOSSELPAKKET RUUD SMIT visspecialiteiten Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjoar f 15,- Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Deze week beleeft Soest een nieuw fenomeen: de geboorte van een nieuwe inspraakvorm, waarin de burgers een hoofdrol mogen spelen. Op 3 resp. 5 september vinden de eerste bijeenkomsten plaats van de zgn. "klankbordgroepen" over twee als tamelijk heikel beschouwde verkeersproblemen in Soest. Het gaat om "Soestdijk" en de "Ko ningswegroute". De nieuwe inspraak is bedacht om de burgers - die zich tot dusver vooral ma nifesteerden in actiecomités en bewonersverenigingen die soms al bij voorbaat dwars gingen liggen - meer directe invloed op de totstandkoming van de verkeersplannen te geven. De klankbordgroepen tellen maximaal 15 personen, afgevaardigd door de bewonersverenigingen, en komen in vol strekte beslotenheid bij elkaar. BBAs Dat is ook één van de accenten die in een nadere uitwerking van de notitie "Inspraak in samenspraak", waarin de hoofdlijnen van de inspraakprocedures zijn voorgesteld, worden gezet. "Om tot het vereiste resultaat te komen dienen de bijeenkomsten van de klankbord groepen besloten te zijn." De drie gespreksrondes in de groepen moeten leiden tot zgn. "burgerlijke beleids aanbevelingen" (BBA's), die op 1 dan- wel 9 oktober bij het College van B. en W. bekend moeten zijn. Het College maakt daar dan eventueel de nodige kanttekeningen bij en een week later start de (gewone) inspraaktermijn met een minimum van vier weken. Op 23 en 30 oktober komen er dan nog presentatie- en inspraakavonden, waar na de inspraakprocedure begin novem ber wordt afgesloten. In november komt er dan een definitief raadsvoorstel, dat op 3 december aan de orde komt in de raadscoimmissie R.O. De gemeenteraad stelt de plannen dan vast in de vergade ring van 19 december. De exacte opdracht voor de klankbord groep "Koningswegroute" luidt: "De ver binding Koningsweg-Birkstraat zodanig vorm geven dat-deze is afgestemd op de bij de aanleg van de Koningsweg be oogde verkeersfunctie." Die voor de "Soestdijk"-groep luidt: "Een zodanige verkeersafwikkeling in de wijk Soestdijk tot stand brengen dat geen afsluitingen van straten meer nodig zijn." Minder confronterend Met de vorming van de klankbord groepen hoopt het gemeentebestuur dat er een andere, minder confronterende inspraak-cultuur gaat ontstaan. Tot nu toe, zo blijkt uit de (vertrouwelijke) no titie, lijkt de bestaande procedure de omvang van de belangentegenstellingen eerder te vergroten dan te verkleinen. "Burgers uiten hun invloed vooral van uit de nadelen die zij als bewoners van een bepaalde straat of wijk van de voor gestelde oplossingsrichting menen te ondervinden. Het accent op de nadelen overheerst zo, dat er nauwelijks een in houdelijke dialoog over nut en nood zaak van de oplossingsrichtingen ont staat." Voor de nieuwe inspraakvorm, "gericht op de dialoog of samenspraak met de burgers over de probleemanalyse", wordt een termijn van zes weken uitge trokken. De eerste drie weken bekijkt de klankbordgroep de probleemanalyse en de inventarisatie van de oplossings richtingen, waarna een keuze wordt ge maakt. De presentatie-/inspraakavond vindt dan plaats in de vierde of de vijfde week, waar de klankbordgroep verslag doet van haar bevindingen, die vertaald worden in de BBA. Het is dus de klankbordgroep zélf die deze beleids aanbeveling op die avond zal moeten presenteren en verdedigen. Ook de "achterban" kan daar dan pas op reage ren. Albert Heyn-weggetje In de ambtelijke notitie staat verder te lezen dat de "ontsluitingsweg gebied Braamhage" (het zogenaamde Albert Heyn-weggetje) beter onderdeel kan uitmaken van de planologische proce dure voor de nieuwe supermarkt in plaats van een aparte ("parallelle") pro cedure te volgen. Op die manier wordt de samenhang tussen beide onderdelen verzekerd. Opmerkelijk is verder nog het briefje dat wethouder Pieter ten Hove aan de leden van de raadscommissie R.O. heeft geschreven, waarbij hij de ambtelijke notities aanbiedt. "De nu vastgestelde procedure is te beschouwen als een ver- volg-experiment op de bij de plan vorming inzake de herinrichting van de Van Weedestraat gehanteerde werk wijze. Ook van uw kant werd een der gelijke aanpak zeer op prijs gesteld." Ten Hove bindt de raadsleden tenslotte op het hart om voorzichtig te zijn met hun uitspraken en dus niet door het lo pende klankbordproces heen te fietsen. "Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat het slagen van de nu vastgestelde procedures bestuurlijk en ook ambtelijk een grote mate van terughoudendheid vereist. Mijn verzoek aan u is om de beoogde inbreng van de burgers maxi maal tot haar recht te laten komen." De Soester VW en de Wereld winkel, sinds enige jaren gezamen lijk gehuisvest in het WV-gebouw- tje aan de Steenhoffstraat, mogen van het gemeentebestuur plannen maken om een nieuw gebouw van drie verdiepingen neer te zetten op de plek van het huidige pand. Daar mee wordt een definitieve oplossing gevonden voor de ruimtenood. Burgemeester De Widt maakte dat maandagavond bekend in de vergade ring van de raadscommisie Algemene Bestuurszaken. Het plan om het be staande gebouw te slopen en er een nieuw onderkomen neer te zetten is door de besturen van de VW en de Wereldwinkel gezamenlijk ontwikkeld, waardoor tegelijk een oplossing is ge vonden voor de onderlinge wrijving over de verdeling van de huidige ruimte. Tot twee jaar terug huisde ook het kan toor van de Volksuniversiteit nog in het onderkomen, maar dat is inmiddels ver huisd naar het orlando-gebouw (Alfrink-mavo) in Overhees. Moeizaam Voor zowel de VW als de Wereld winkel is de "centrale" lokatie, aan de drukste winkelstraat van Soest, van le vensbelang. Het plan is volgens mede delingen van De Widt het resultaat van moeizame onderhandelingen, maar beide partijen beschouwen het als de enige bruikbare oplossing. Het is de bedoeling dat beide organisa ties een plek op de begane grond krij gen, waardoor het "winkel"-idee niet wordt aangetast. De beide etages daar boven kunnen voor kantoren en wonin gen bestemd worden. Het nieuwe ge bouw krijgt een grotere oppervlakte. De bebouwingsgrens wordt daarvoor ver legd naar het parkeerterrein naast het postkantoor aan de Steenhoffstraat. Het College van B. en W. heeft, mits het plan architectonisch wordt "ingepast" in de omgeving, geen bezwaar en heeft planologische medewerking toegezegd. De politie schoot zondagmiddag te hulp toen aan de Wieksloterweg een paard en-wagen te water bleken te zijn ge raakt. Het paard - of zijn koetsier - was kennelijk uit koers geraakt. De politie zette zowel het paard als de wagen en de koetsier weer op het droge. Het dier had geen letsel opgelopen; de koetsier ook niet. TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS Telefoon 033 - 4729097 (zie pag.!4in dit blad) HET VLEESCENTRUM Birkstraal49 - Soest - Tel. 6012477 Varkenshaas per kilo18.95 Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROWI's - CD-i's - koop-en huurvideo's MLu£Mi HansAlblas V. Weedestr. 253 Soest Tel. 6022339 FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO Zuidpromenade 15, Soest ,Tel.: 601 28 74 Nieuw huurcontract maakt toekomst van Arfishock uiterst ongewis. Gemeentebestuur draait geldkraan voor Radio Soest niet open. Vernielingen in verband gebracht met Gildefeesten. Politie lost overvallen op. Arjan Swaager, super-paalzifter. De biddende zusters van het Cenakel. Mühren Mühren geven toptraining bij WZ'49. Knickerbockers op naar kampioenschap. Stichting Welzijnswerk Soest presenteert op deze pagina het totale programma voor het seizoen 1996/1997, met uitgebreide informatie over de activiteiten in de buurthuizen De Schoof, de Engh en de Praatpaal en nog veel meer. Een 33-jarige agrariër van de Birkstraat meldde de politie vorige week de diefstal van een van zijn koeien. Het beestje - de roodbonte Johanna 87 - bleek maandagavond spoorloos verdwenen te zijn uit haar stal. Ze had nog onlangs gekalfd en vertegenwoordigde een waarde van ca. 2000 gulden. Nog diezelfde avond zocht de eige naar opnieuw kontact met de politie. Het was hem intussen gebleken dat er sprake was van een tragisch mis verstand. Johanna 87 was wegge haald door een transporteur, die vol gens afspraak een koe bij een van de naburige veehouders zou ophalen. Johanna bleek dus het slachtoffer te zijn geworden van een "persoons verwisseling". Volgens de politie was ze intussen afgevoerd naar de Utrechtse veemarkt en daar waar schijnlijk verkocht. Over haar uitein delijke lot is niets bekend. De warme-maaltijdvoorziening, een van de bedrijvigste onderdelen van de SWOS, is totaal afhankelijk van een voldoende aantal Vrijwilligers die de maaltijden in Soest en Soesterberg rondbrengen. Hun aantal is door "na tuurlijk verloop" weer aan het terug lopen, zodat het dagelijks een hele hijs is om de organisatie rond te krij gen. De werkgroep is dan ook drin gend op zoek naar nieuwe vrijwilli gers (m/v) om de chauffeursgelede ren aan te vullen. Wie (overdag) een uurtje of meer be schikbaar heeft, een auto bezit en be reid is een steentje bij te dragen aan deze belangrijke voorziening voor ouderen en zieken die zélf niet meer kunnen koken, kan zich aanmelden bij werkgroep-voorzitter D. Lazon- der (tel. 6012830) of het secretariaat van de SWOS (tel. 6023681). zie pagina v KLAREN onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat zie pagina 3 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 EP SOEST TEL. 035 6014706 FAX 6026856 Sinds vorige week vrijdag heeft de Stichting Welzijnswerk Ouderen Soest - beter bekend als de SWOS - een nieuw kantoor. Het is, evenals het oude, ondergebracht in het ge bouw van Molenschot en dus feite lijk meeverhuisd met het zorg centrum. Het nieuwe onderkomen werd met gepast feestgedruis in ge bruik genomen. Dat gebeurde te midden van een flink aantal vertegenwoordigers van de di verse instellingen die in Soest op een of andere wijze betrokken zijn bij het ouderenwerk. SWOS-voorzitter J. Wassenaar maakte van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat de SWOS in de eerste plaats bestaat bij de gratie van de talrijke vrijwilligers. Hij dook ook nog even in de roerige voorgeschiedenis van de SWOS. Hij her innerde in dat verband aan de roemloze ondergang van de Federatieve Raad voor het Ouderenwerk, die destijds - een jaar of tien geleden - bezweek aan interne conflicten. De politiek had mede daarom aanvankelijk maar weinig fidu cie in de SWOS, die daardoor volgens Wassenaar een soort "reus op lemen voeten" bleef, die ook niet goed functio neerde. Het duurde daardoor tot 1994 voordat de SWOS het stadium van de volwas senheid bereikte, maar nu is het dan toch een volwaardige organisatie met een goed functionerend apparaat, die midden in de Soester gemeenschap staat, overigens mede dankzij de ruim 2 miljoen aan overheidssubsidie, zoals Wassenaar vaststelde. "Je moet nu een maal over voldoende middelen beschik ken om de gebruikers voor een accep tabel bedrag een kopje koffie te laten drinken, een kaartje te laten leggen of bingo te spelen." Hij vroeg het gezelschap een minuut stilte te betrachten voor de onlangs overleden vice-voorzitter R. Wijmenga en dankte vervolgens bestuur en direc tie van Molenschot voor de welwillend heid waarmee zij de SWOS zowel voor heen als thans gastvrijheid verleenden. Welzijns-wethouder Pieter ten Hove mocht de officiële opening verrichten. Hij stelde o.a. vast dat het doel van de SWOS, het welzijn van ouderen in Soest, niet meer zo gemakkelijk te rea liseren is, omdat de middelen afnemen maar het aantal ouderen toeneemt. Ten Hove opperde langs zijn neus weg dat de SWOS, door zich te richten op de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder, schuldig maakte aan leeftijdsdiscri minatie, maar zwaaide de organisatie verder lof toe voor de wijze waarop een klein aantal professionals en een groot aantal vrijwilligers zich dagelijks ver dienstelijk maken op gebieden als de warme-maaltijdvoorziening, de Senio renbus, de klussendienst en tal van an dere activiteiten. Volgens Ten Hove speelt de gemeente als gevolg van de decentralisatie een belangrijke financiële rol in het ouderenwerk, maar hij onderstreepte ook het belang van de "intergemeen telijke", hoewel die ook remmend kan werken op de ontwikkelingen. Als voor beeld noemde hij de zeldzaam traag (of liever gezegd: niet) tot stand komende één-loket-functie voor het totale ouderenwerk, waarnaar in Soest al enige jaren wordt uitgekeken. Het overleg daarover is, zo meldde Ten Hove, on langs voor de derde keer afgebroken: de Wethouder Ter Hove onthult, op aan wijzingen van SWOS-voorzitter Wasse naar, de lichtbak van het nieuwe kan toor: Foto: Aldo Allessie plannen zijn "overhoop" gehaald door het Haagse voorschrift dat de gemeen ten zich voortaan dienen bezig te hou den met de indicatiestelling. Hij pleitte er overigens voor dat Soest en Baam de gezamenlijk opzet van zo'n "loket" (voor thuiszorg, verpleegzorg, gehandicapten- voorzieningen, bijzondere bijstand en ander flankerend beleid) overeind hou den. Samen met Wassenaar onthulde Ten Hove bij wijze van opening een lichtbak met opschrift achter de ramen van het nieuwe kantoor, van buiten gadegesla gen door de genodigden. Daarna kon het gezelschap een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen. Mannen 1 op vertoon van een kassabon van één van de H.Z. leden van donderdag 5 september. Interesse in een cursus? Kom dan naar de Open Dag van de Volksuniversiteit op zaterdag 7 september van 10.30 tot 14.00 uur in gebouw Orlando, Di Lassostraat 65, waar u inlichtingen kunt krijgen over onze cursussen en, zo u wilt, kunt inschrijven. Behalve het bestuur zijn ook zoveel mogelijk docenten aanwezig om u, desgewenst, persoonlijk te woord te staan. Extra openingstijden van ons kantoor op de zaterdagen 14 en 21 september van 10.00 tot 13.00 uur. NATIONALE MOSSELWEEK van 2 - 8 september GRATIS DEMONSTRATIE EN PROEVEN OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER Wat!? Nog nooit zelf mosselen klaar gemaakt? Dan nodigen wij u nu graag uit om een mosseltje te proeven en alles te weten te komen over het koken van mosselen. Overtuig uzelf. Mosselen, lekker en gezellig. 2 kilo super mosselen, zakje verse mosselgroente, fles witte wijn, stokbrood (van de warme bakker), yy50 2 sauzen naar keuze£m£mm Ze liggen voor u klaar bij uw visspecialist: Van Weedestraat 149 3761 CD Soest Tel. 035 - 601 52 88

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1