Collectief ontslag bij DuPont kwaliteits HARTJE ZUID "Grett Ir. Braakman ridder Oranje-Nassau Overval in afhaalcentrum China EXTRA KOOPAVOND OP DONDERDAG 12 SEPTEMBER NU OOK IN SOEST! Meer dan honderdtien medewerkers verliezen baan COMBI VAN ESSEN 20-jarig Jubileum W.P.E. Bedderwffc^zaak WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1996) 75e JAARGANG NO. 3 Koe te water Voortrekker op milieugebied 3 Actueel 7 Actueel 18 Cultuur 17 Sport Diefstal foto's en fiets(tas) dupeert Soest Dronken man moet auto even afstaan Man met glas in gezicht gestoken Bedreiging met (nep-?)pistool; dader verdwijnt zonder buit Fietser breekt been na botsing (aanbiedingen geldig van 18.00-21.00 uur) GRATIS OP DE FOTO MET JOHN DE WOLF Warmbloed Paardenfokvereniging Eemland De directie van DuPont Printing Publishing bv heeft bij het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (RBA) collectief ontslag aangevraagd voor 120 medewerkers. Van hen kunnen er tenminste vijf soortgelijk werk krijgen bij een andere divisie van DuPont in Dordrecht. Vijftig-plussers krijgen daarbij voorrang. Twee medewerkers kunnen worden hergeplaatst binnen de Sales en Marketing organisatie, de overigen verliezen hun baan. Het betreft productie-medewerkers en werknemers die op de daaraan ge relateerde afdelingen werken, zoals het magazijn en de expeditie. De ontslagaanvraag is het gevolg van de voorgenomen sluiting van de productie afdeling (vermoedelijk in het najaar) die in zijn geheel wordt overgeplaatst naar het Engelse Leeds. In het voorjaar liet de directie van de producent van offset- drukplaten aan de Koningsweg weten dat dit nodig was om de positie in de zware concurrentiestrijd te verbeteren. Vorig jaar was om dezelfde reden al een kostenbesparings-programma doorge voerd, waarbij ongeveer zestig banen gingen verloren. Toen vielen er vier ge dwongen ontslagen, nu zijn dat er meer dan 110. Zodra het RBA de ontslagaanvraag heeft gehonoreerd, wordt het dienstver band, met inachtneming van de opzeg termijn, opgezegd. De verwachting is dat het RBA tussen nu en zes weken een besluit neemt. Daarna kunnen werknemers desgewenst tegen het be sluit in beroep gaan. Sociaal Plan DuPont-directeur H. Bilek wilde giste ren niet meer zeggen dan dat er vanmid dag om vier uur een persbericht zou worden uitgegeven. In samenwerking met de Industriebond FNV is een Sociaal Plan opgesteld voor de medewerkers. De hoogten van de bruto-uitkeringen en eenmalige extra bijdragen zijn afhankelijk van de leeftijd van de medewerkers, het aantal dienst jaren en hun salaris. Mensen tot vijftig jaar zullen, op kosten van DuPont, in hun zoektocht naar een nieuwe baan zes maanden lang worden begeleid door het arbeidsbureau. Deze outplacement-regeling geldt gedurende negen maanden voor werknemers van vijftig jaar en ouder. Voor de werkne mers die in Dordrecht aan de bak kun nen, worden andere regelingen getrof fen. Mevrouw W. Wind van de Industrie bond FNV zegt dat het Sociaal Plan 'op zich goed is'. Volgens haar zijn alle al ternatieven, zoals een 'buy-out', zorgvul dig bekeken, maar zijn er geen mogelijk heden gevonden om de huidige mede werkers aan het werk te houden. Negatief advies De Ondernemingsraad (or) had enkele maanden geleden een negatief advies uitgebracht ten aanzien van de sluiting van de productie-afdeling. Maar de or heeft afgezien van gerechtelijke proce dures omwille van de medewerkers. In dien de or juridische stappen zou heb ben ondernomen, zou de directie van DuPont Print Publishing niet zijn ver der gegaan met het Sociaal Plan. Dit blijkt uit de bij het Sociaal Plan ge voegde brief van de directie aan de In dustriebond FNV en uit mededelingen van vice-voorzitter H. van Enten van de or, die tevens hoofd logistiek bij DuPont is. H. van Enten vindt het jammer dat slechts vijf mensen terecht kunnen bij DuPont de Nemours. In tegenstelling tot vorig jaar, bij de uitvoering van het kostenbesparings-programma, was er volgens hem veel belangstelling voor een baan in Dordrecht. "Ik maak me sterk dat daar niet meer mensen met de VUT of pensioen gaan, zodat er meer arbeidsplaatsen vrijkomen. Aan de an dere kant moeten het wel soortgelijke functies zijn als dat de mensen hier uit oefenen." Over het Sociaal Plan zegt H. van En ten: "De Industriebond FNV zal zeggen dat het een plan is dat de toets der kri tiek kan doorstaan, maar je kunt natuur lijk nooit zeggen dat het een goed plan is. Voor de mensen die op korte termijn een nieuwe werkkring vinden, is het een normale afvloeiingsregeling. Maar ande ren zullen ongetwijfeld in de bijstand terechtkomen." De politie werd vorige week woensdagavond gealarmeerd omdat er bij de Praamgracht een koe te wa ter was geraakt. Op haar beurt waar schuwde de politie de brandweer, maar toen die arriveerde bleek het beestje geheel zelfstandig weer op het droge te kunnen klauteren. "Ken nelijk had het dier eerdere ervaringen met de brandweer (grapje)", stond er in het politierapport. v DHrgcmcuiCf c/c rriuijchuiccii i wuc> Braakman en zijn vrouw. Foto: Aldo Allessie Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVMWIG 9, 3762 EP SOESI TEL 035 6014706 FAX 6026856 HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk (botermals) per kilo19?° Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - kooo-en huurvideo's HansAlblas V. Weedesir. 253 Soest - Tel. 6022339 öurgemeesier ue vv iui neen vorige week donderdag in het gemeente huis de versierselen van het ridder schap van Oranje-Nassau uitgereikt aan ir. G.H. Braakman van de van Lenneplaan. De Soester was recent 40 jaar werkzaam bij het verpak kingsconcern Van Leer, waar hij met name op milieugebied baan brekend werk heeft verricht. De bijeenkomst in de raadzaal werd bij gewoond door de complete familie Braakman, inclusief een dozijn kleinkin deren die "opa" net niet in vrijetijds- kleding zagen verschijnen. De nieuwe ridder was nietsvermoedend naar het gemeentehuis gelokt, maar zag nog snel kans om de koninklijke onderscheiding in gepast tenue in ontvangst te nemen. "Goed Verpakt", schertste de burge meester, refererend aan de enigszins geflopte milieu-actie die de gemeente vorig jaar had opgezet. Braakman heeft zich in dat verband laten kennen als een deskundig criticus en inmiddels is hij bereid gevonden zijn expertise bij een volgende actie aan de gemeente aan te bieden, zoals De Widt dankbaar liet weten. Braakman (62) heeft met name op milieugebied zijn sporen verdiend. Hij mwai <-..j faamd door de fabricage v$n stalen va ten, met name voor Shell, maar inmid dels ook door allerlei andere industriële en consumentenverpakkingen - een in drukwekkende carrière achter de rug, die hem dikwijls naar verre buiten landen voerde. Tot 1 april van dit jaar was hij Group Manager Environmental Affairs van het emballagebedrijf. Milieu-minded Braakman heeft zich de laatste jaren vooral doen kennen als voortrekker voor een zorgvuldig(er) milieubeleid in de verpakkings- en andere vormen van industrie. "U hebt de industrie milieu- minded gemaakt," aldus De Widt. Op dat gebied bekleedde Braakman ook diverse functies in Europees verband. Daarnaast was hij - zowel in zijn vorige woonplaats Heemstede als in Soest - actief op politiek, kerkelijk en maat schappelijk terrein; o,a. bestuurslid GPV en kerkeraadslid gereformeerde kerk (vrijgemaakt), waarin hij ook op aanverwante terreinen een stimulerende rol vervulde. De burgemeester stelde met plezier vast dat ook de jongste generatie Braakman bij de huldiging aanwezig was. Hij moedigde de jeugd aan om hun opa's inspirerende voorbeeld te volgen. Bouwaanvraag nieuwe Albert Heijn-supermarkt wordt behandeld in gemeenteraad. Fel omstreden nieuwbouw Dorresteinweg gaat toch door. Commissie is voor Hartje Zuid soepeler dan College. 'Zilveren' Open Hof staat nog maar aan het begin van een ontwikkeling. Jaar cel geëist tegen Soester koffieshophouder. 'Computerfreaks' zetten CDA-Soest op Internet. Strop na wegblijven Rob de Nijs. C-drie opent nieuw cursusseizoen met kinderkunstschool en open lesweek. Artishock haalt veel jazz naar Soest. Soest breekt met slechte traditie. SÉC geeft in tweede helft meer gas. Eerste buit voor ambitieus WZ'49. Succesvolle 'mix' bij De Knicks. De gejneente Soest - in het bijzonder het gemeentelijk archief - is ernstig gedupeerd door de diefstal van een fiets met bijbehorende fietstas. Daarin bevonden zich o.a. twee agenda's en twee zakjes met films en foto-afdrukken, die het eigendom zijn van de gemeente. De foto's zijn historisch gezien waardevol (o.a. op namen van ziekenhuis Molendael). De diefstal werd op woensdag 4 sep tember gepleegd. De fiets stond op de oprit bij de praktijk van tandarts Oosterveen aan de Beukenlaan 84. Archiefmedewerker J. Piekema zou het bijzonder op prijs stellen als ten minste de agenda's en de foto's - waar niemand iets aan heeft - terug kwamen. Wie de spullen toevallig gevonden mocht hebberï kan ze afle veren bij de centrale balie in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De politie heeft de auto van een 32-ja- rige Hilversummer in beslag genomen. Hij krijgt het voertuig terug, zodra hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd op het po litiebureau. De man was vrijdagnacht aangehouden op de Kerkstraat en bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken. Zo diep, dat zijn rijbewijs zou worden ingevorderd. De man had het document evenwel niet bij zich. Daarom pikte de politie de auto als onderpand in. Een hevig bloedende man werd gister morgen omstreeks'tien voor zes aange troffen op de Kerkstraat. Hij was met glas onder zijn jukbeenderen gestoken door een aantal mensen met wie hij de avond en nacht in Utrecht had doorge bracht. Op de terugreis zou de man, een 26-jarige Soester, zijn mishandeld en op de Kerkstraat uit de auto zijn gegooid. De toedracht van de mishandeling was gisteren nog niet bekend bij de politie. Het slachtoffer is naar ziekenhuis Eemland, locatie De Lichtenberg ge bracht voor behandeling. Een overvaller heeft zaterdagavond zonder buit de benen genomen. Hij was om even voor half tien naar de afhaalbalie van Chinees restaurant China aan de Burgemeester Gro- thestraat gestapt, waarna hij onder bedreiging van vermoedelijk een vuurwapen geld eiste. De overvaller wordt geschat op een jaar of twintig en is volgens een politie woordvoerster waarschijnlijk van In disch/Aziatische afkomst. In allesbe halve vloeiend Nederlands eiste hij geld, maar de medewerkster verstond hem niet en vroeg wat hij wilde. Ze had wel een stukje van de loop van een wapen gezien. De overvaller herhaalde zijn eis om geld en zette deze kracht bij door twee scho ten te lossen. Naderhand zijn evenwel geen sporen aangetroffen door de poli tie. Niet uitgesloten is dat de overvaller gebruik maakte van een luchtdruk wapen of wellicht een klappertjes pistool. De gasten in het restaurant hebben waarschijnlijk niets in de gaten gehad, want zij aten rustig door. Het tumult aan de balie was enkele collega's van de medewerkster niet onopgemerkt geble ven. Toen zij in het afhaalgedeelte aan de Heuvelweg arriveerden, maakte de overvaller zich uit de voeten. De man droeg witte sportkleding en een blauw baseball-petje, de medewerkers 'danig onder de indruk' achter latend. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die zaterdagavond iets verdachts of ongewoons hebben ge zien. Deze mensen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie, tel. 5487411. Een medewerkster van de afhaalbalie van restaurant China werd zaterdaga vond bedreigd door een overvaller. Foto: Aldo Allessie Een Soester van 46 jaar heeft maandag avond zijn been gebroken bij een bot sing met een fietser. Hij reed op zijn ei gen twee wieier in hoge vaart op de Prins Bernhardlaan naar beneden. Ter hoogte van de Pieter de Hooghlaan verleende hij geen voorrang aan een andere fiet ser, een 21-jarige Soester. De twee kwa men met elkaar in botsing. De 46-jarige man werd per ambulance naar Medisch Centrum Molendael gebracht. Het on geval gebeurde om ongeveer kwart over negen. FANTASTISCH IN FOTO SN VIDEO Zuidpromenade 15; Soest ,Tel.: 601 28 74 ^UVIIIUIOVIIII^CII VII I v V4- I ,WV VUI I Ladiesnjtó op vertoon van een kassabon van één van de H.Z. leden van donderdag 12 september. Ter gelegenheid van het jubileum organiseert de Warmbloed Paardenfokvereniging "EEMLAND" op 15 september 1996 een historische ringsteekwedstrijd met aanspanningen - zowel met authentiek gerij als recreatiewagens - in de Kerkebuurt van Soest. De wedstrijd zal aanvangen te 13.00 uur. De route die tijdens de wedstrijd gereden zal worden is als volgt: Kerkstraat Peter van de Breemerweg Erf van de familie Van der Grift Ferdinand Huijcklaan Voorafgaande aan de wedstrijd zullen de deelnemers een rijtoer door Soest maken. Deze rit zal aanvangen te 10.30 uur en starten vanaf één van de weilanden gelegen aan de Peter van de Breemerweg te Soest. De gehele dag staat de koffie klaar in de Schaapskooi op het erf van de familie Van der Grift gelegen aan de Ferdinand Huijcklaan te Soest. Adviseert in: - Bedtextiel - Bedden - Kussens - Matrassen - Neksteunkussens - Bodems etc. Zie ook ons redactioneel artikel op pagina 5 SOEST: Van Weedestraat 11-13 Tel. 035 - 603 09 52 voorheen pand Immerzeel BUSSUM: Brinklaan 79 Tel. 035 - 691 51 52 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Redactie en administratie:

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1