En dit zijn de knallers van deze week: 998 798 m Eenmalige woonlastentoelage minima Spullenhulp wil meer afval ophalen Brave raadsleden ontkennen gegiebel Vergane glorie onder slopershamer auto smeeing 6027493 Proefverhuizing Molendael Nieuw beleid gemeente moet koopkracht verbeteren Beleidsplan: hoger hergebruik en meer arbeidsplaatsen Soester irriteert zich aan gelach tijdens praatavond KLAREN ra TROMP gg Nieuwe sponsor voor hotelkamers in Baarn 3 Actueel 3 Actueel 5 Actueel 15 Soesterberg 8 Cultuur 17 Sport Soest valt buiten de boot bij verdeling agenten Soest krijgt op proef eigen rekenkamer A. van der Lee HET VLEESCENTRUM Dikke Riblappen St. Jozef gebouw wijkt eindelijk voor appartementen TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT i^Van Breukeleni 5 Vast-goed I -1 I Sucadelappen Verse mosselen "'Zeeuws Roem" Hollandse handappelen Elstar of Cox Orange VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest IMNi Patricia Zorko districtschef Rijn en IJssel Jongen (12) moet onder bedreiging geld afstaan DE NIEUWE MAREA VANAF 34.950,- In het nieuwe minimabeleid van de gemeente moet ruimte worden vrij gemaakt voor een eenmalige woon lastentoelage. Dat staat in de 'noti tie minimabeleid gemeente Soest'. De eenmalige uitkering wordt af hankelijk van de hoogte van de subsidiabele maandhuur. Mensen met een subsidiabele maand huur van 450 gulden komen slechts in aanmerking voor een toelage van ruim 50 gulden, maar een subsidiabele maandhuur van 700 gulden kan al goed zijn voor een bijdrage van bijna 260 gulden. Deze bedragen zijn 65 procent van wat de gemeente "werkelijk zou wil len geven. De financiën dekken name lijk maar 65 procent van het totaal bedrag dat de gemeente voor de toelage zal moeten uittrekken. De komende jaren wil de gemeente vooral tegemoet komen aan de langdu rige minima. Voor deze mensen is het vaak moeilijk een incidentele vervan ging, zoals een wasmachine, te betalen. Het moet makkelijker worden in aan merking te komen voor een uitkering voor aanschaf van nieuwe vloerbedek king, een wasautomaat, een stofzuiger, een koelkast, een gasfornuis en even tueel ook een televisietoestel. Dit geldt alleen voor mensen die langer dan drie jaar van een netto minimum inkomen moeten rondkomen. Een eenmalige toe lage zou een goede overbrugging kun nen zijn naar het jaar 1997/1998 waar voor het ministerie van Vrom een wets voorstel heeft gepresenteerd met geheel nieuwe individuele huursubsidie bedragen. Vaste lasten De laatste jaren is er duidelijk sprake geweest van achteruitgang in de koop kracht van mensen met een minimum loon. De stijging van de vaste lasten, met name veroorzaakt door de jaarlijkse huurverhoging, leidt ertoe dat de deel name aan maatschappelijke activiteiten afneemt. In Soest gaat het om zo'n 877 huishoudens. De gemeente probeert so ciaal culturele activiteiten, zoals bezoek aan een theater of dierentuin, te stimu leren door per persoon een bedrag van honderd gulden beschikbaar te stellen. Hoewel van deze regeling niet optimaal gebruik wo^dt gemaakt, moet dit bedrag in de toekomst opgetrokken worden naar 150 gulden. Mensen die al bij de sociale dienst bekend zijn, moeten dan zonder officiële aanvraag hun kosten kunnen declareren. Rijksoverheid Den Haag trekt jaarlijks steeds minder geld uit om mensen met een minimum inkomen financieel te helpen. Het col lege wil er echter voor waken deze taak te gemakkelijk van rijksoverheid over te nemen om te voorkomen dat er nog meer gaat worden gesnoeid. De finan ciële middelen voor de eenmalige toe lage moeten worden gewonnen door de verhuis- en herinrichtingspremie te schrappen. Deze premie wordt nu nog verleend aan mensen met een mini muminkomen die in een goedkoper huis gaan wonen. Voorwaarde is wel dat de huur van het nieuwe huis lager is dan zeshonderd gulden en die huren bestaan praktisch niet meer. De 60.000 gulden die met het schrappen van de regeling vrij komt, moet aangevuld met een reeds in de begroting opgenomen een malige bijdrage aan het minimabeleid voldoende zijn om de minima een een malige toelage te geven. Stichting Spullenhulp Soest streeft ernaar de komende jaren de ge meente te gaan helpen bij de inza meling van huishoudelijk afval en grof huisafval. Dat staat in het be leidsplan 'Naar het jaar 2000...' van de stichting. Het plan is gisteren aan wethouder Ries van Logtenstein van milieu aangeboden. Spullenhulp hoopt door een plaats te verwerven in het gemeentelijke afval stoffenbeleid, de groei van het kring loopcentrum voort te zetten en de acti viteiten uit te breiden. De gemeenten moeten in het jaar 2000 65 procent van het afval hergebruiken. De gemeente Soest voldoet daar nog niet aan. Spullenhulp denkt dat bij de inzameling van herbruikbare materialen in het eer ste jaar al 15 procent van het huishou delijk afval extra kan worden her gebruikt. Door deze uitbreiding van ac tiviteiten venvacht de stichting boven dien dertien nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Het rapport geeft aan dat de huidige activiteiten van Spullenhulp, het op af roep inzamelen van grof huisafval en het huis-aan-huis inzamelen van glas, pa pier, karton, textiel, metaal en kca, de gemeente in 1995 tenminste 51.000 gul den bespaarde. Aanvulling Het ophalen van afval beschouwt de stichting als 'een dienstverlenende acti viteit voor de gemeente en haar inwo ners'. Met een speciaal inzamelvoertuig moeten twee inzamelteams zich gaan richten op het, om de week, inzamelen van herbruikbare componenten uit het afval. Het is niet de bedoeling de hui dige wijze van inzamelen te vervangen, maar daar een aanvulling op te zijn. De producten, die direct verkocht kunnen worden, gaan naar de kringloopwinkel. De winkel richt zich op het verkopen van afgedankte en herbruikbare goede ren. In 1990 behaalde het kringloop centrum een omzet van 30.000 gulden. In 1995 was de omzet opgelopén tot ruim 292.000 gulden. Professionalisering In Soest bestaat de stichting Spullenhulp sinds 1973. De eerste jaren werkte het Kringloopcentrum uitsluitend met vrij willigers, maar in 1992 werd een professionaliseringsproces in gang gezet en werden vaste medewerkers aange trokken. Toen werd ook het pand aan De Schans betrokken. Begin 1997 zal de indeling van het centrum gewijzigd en uitgebreid moeten worden. Er is be hoefte aan een grotere kantine, de winkelruimte is nu soms al te klein en er dient een nieuwe werkplaatsvoorziening te komen. Daarom wordt overwogen de huidige sorteerruimte bij de winkel te trekken en aan de achterzijde een nieuwe werkplaats te bouwen. Als brave schoolkinderen hebben de Soester fractievoorzitters ont kend dat de raadsleden giechelen en giebelen tijdens de periodieke praatavonden met B. en W. voor burgers. Namens hen weerlegde raadsnestor Jan Visser maandag avond de beschuldiging van de Soester J.M. Coorens. Hij had naar aanleiding van de begin september gehouden praatavond in de Open Hof een boze brief naar het col lege gestuurd, omdat hij zich mateloos had geïrriteerd aan het gedrag van en kele raadsleden. Zij zouden tijdens de bewuste bijeenkomst constant hebben gepraat, gelachen en gegiebeld. "Ik verwacht van volwassen mensen dat iedereen serieus wordt genomen. Raads leden zijn ook maar gewoon burgers van Soest," aldus de briefschrijver. Hij vraagt zich af wat de motivatie is van de raads leden de praatavonden te bezoeken als ze toch met andere zalmen bezig zijn. In mindere mate doet ook burgemees ter Hans de Widt dat. Tijdens de praat avond in de Open Hof had hij niets in de gaten ("Dit kan ook komen door de akoestiek"), maar bij een vorige gele genheid in De Rank in Soest-Zuid was het de burgemeester al eens opgevallen dat sommige raadsleden met hun ge dachten elders waren. Gelijk "Ik vind dat die meneer helemaal gelijk heeft als het waar is wat hij zegt. Het is jammer dat het gebeurt, los van wie het doen. Ga dan met elkaar op de gang staan, als je dingen met elkaar wilt be spreken en je de bijeenkomst niet inte ressant vindt," aldus De Widt vorige week tijdens een persconferentie. Hij sneed de kwestie maandagavond aan in de commissie algemene bestuurs zaken, maar de commissieleden wisten van de prins geen kwaad, liet Jan Vis ser weten. "Wij hebben niet zitten la chen en praten," klonk het ontkennend. Uiteraard dekten de raadsleden elkaar. Visser: "Niemand heeft gegiecheld. Er was niets aan de hand en iedereen heeft zich keurig gedragen. We laten ons niet kapittelen door iemand die kennelijk zijn gram kwijt moet." Hoewel het op zich geen kwaad kan als de raadsleden een keer op hun plek worden gezet, hoeven ze niet in de hoek te staan van 'schoolmeester' De Widt. In een brief aan Coorens, die overigens alle waardering heeft voor het feit dat het college de wijken intrekt om met bur gers te praten, zal de gemeente de reac tie van de commissie abz uiteenzetten. Hoe dan ook, op de volgende praat avond zullen veel ogen ongetwijfeld zijn gericht op de aanwezige raadsleden. Die zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze hun mond open doen. Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meêr van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3 Op woensdag 25 september hebben het verhuisbedrijf Deudekom en de patiëntenverhuiscommissie van Medisch Centrum Molendael een proefrit gemaakt in verband met de patiëntenverhuizing op woensdag 9 oktober. Politiebegeleiding zorgde ervoor dat de verhuiswagen nergens moest stoppen. Ook bij de echte verhuizing gaan er met elk transport twee motoragenten mee om het verkeer te regelen. De rit duurt ongeveer drie kwartier, maar alleen de patiënten die niet van bed kunnen ko men, worden met speciale beddenauto's vervoerd. De overige patiënten gaan met rolstoelvervoer of per touringcar naar Baarn. Vanaf 9 oktober'bevinden de spoedei sende hulp, de meerdaagse opnames en alle andere ziekenhuisdiensten zich in Baarn. In het dagziekenhuis in Soest kunnen de patiënten terecht voor ope raties in dagbehandeling, spreekuren van alle specialisten, laboratorium onderzoeken en het maken van röntgen foto's op de afdeling radiologie. Hotelkamers In het ziekenhuis in Baarn moeten zes hotelkamers komen voor familieleden van ernstig Zieke patiënten. Voor de fi nanciering van de hotelkamers worden sponsors gezocht in het bedrijfsleven van Baarn, Soest en Bunschoten. De ASB O-groep heeft onlangs vijfduizend gulden gegeven en daarmee heeft het Soester bedrijfsleven al anderhalve hotelkamer voor zijn rekening genomen. Daarmee komt het totaal aantal ge sponsorde hotelkamers op vier. 'Snelheidsmaniakken' op straat. Woningbouw in Hees niet uitgesloten. Vreemd beleid bij kerstbomen verkoop. Herbeplanting plant soenen Overhees. Luchtmacht veteranen- dagen geslaagd. Parochie: al bijna twee eeuwen lang geborgenheid. Kinderboekenweek 1996. Van den Berg scoort makkelijk. Er wordt weer gelachen in De Bunf. Eenvoud Red Stars op lijf geschreven. Soest gunt zichzelf veel te weining. Soest en de andere gemeenten in het district Eemland-Noord moeten maar niet rekenen op extra agenten. Het aantal politiemensen in Neder land wordt weliswaar opgetrokken, maar dit district valt buiten de boot. Dit heeft burgemeester Hans de Widt maandagavond gezegd in de vergadering van de commissie alge mene bestuurszaken. Hij baseerde zich daarbij, op de verdeling van de formatieplaatsen, zoals die nu be kend is. Dankzij een financiële injectie van het rijk kunnen er in het rayon Utrecht 350 extra agenten worden aangesteld. Gelet op de invoering van de 36-urige werkweek komt dit neer op ongeveer 315 extra mensen. Het ziet er evenwel naar uit dat de andere districten in het rayon Utrecht profiteren van deze regeling. De Widt toonde zich hierover be zorgd, maar kijkt de ontwikkelingen nog even aan, voordat hij het onge noegen van het gemeentebestuur overbrengt aan de verantwoordelijke mensen. Behalve Soest maken Baarn, Bunschoten en Eemnes deel uit van het politiedistrict Eemland-Noord. Soest krijgt zijn eigen rekenkamer die moet gaan kijken wat de effecten zijn van het gemeetelijk beleid. Voorlopig betreft het een experiment van een jaar. Als nestor van de gemeenteraad is Jan Visser (GroenLinks/Progressief Soest) uitverkoren verder voorberei dingen te treffen. Het is de bedoeling dat de commissie algemene bestuurs zaken bepaalt op welke beleids terreinen de rekenkamer ondrzoek gaat verrichten. De rekenkamer zal worden gevormd door raadsleden, afhankelijk van het onderwerp. Zij kunnen zich laten adviseren door deskundigen. Zodra een onderwerp is gekozen, zal dit van top tot teen worden onderzocht. In de commissie algemene bestuurs zaken werd maandagavond una nieme overeenstemming bereikt,. Dit gebeurde overigens niet nadat de fractievoorzitters zich hadden laten overtuigen door gemeentesecretaris Wim de Kam, dat de raadsleden het heft in handen krijgen. Met name het CDA was aanvankelijk bang dat de ambtenaren teveel voor het zeggen zouden krijgen. (zie pag. 2 in dit blad) Autobedrijf Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie j 116 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 per kilo9.95 Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Precies 125 jaar na de voltooiing van de bouw is het St. Jozef-gebouw ten prooi gevallen aan de slopers. Hoewel vandalen in het afgelopen decennium al tot de vaste bezoekers van het leegstaande, karakteristieke pand aan de Steenhoffstraat kon den worden gerekend, werd het vrijdagmiddag echt 'een kopje klei ner' gemaakt. Notabene Jan Visser was er verantwoor delijk voor dat de eerste, ruim een eeuw oude, stenen met een doffe knal in de braakliggende voortuin terechtkwamen. Het raadslid van GroenLinks/Progres sief Soest was door Bouwmaatschappij Uyland (BMU) gevraagd de eerste sloophandeling te verrichten, omdat onder zijn bewind als wethouder van ruimtelijke ordening eindelijk de goed keuring kwam voor een bouwplan. Uyland mag op de hoek van de Steenhoffstraat en de Dalweg 28 appar tementen laten neerzetten. Plannen voor de vestiging van onder meer een verenigingsgebouw, restaurant La Grande Bouffe (na de brand aan de Soesterbergsestraat in 1991), een dans centrum, een medisch centrum en het realiseren van appartementen in het oude pand werden daarvoor in de poli tieke molen vermaald. Vernielingen Intussen heeft het gebouw tien jaar leeg gestaan. Op vandalen oefende het dan ook een grote aantrekkingskracht uit. Vernielingen en brandjes waren schering en inslag. Aan de achterzijde werd het dak al door vuur verwoest. Wat vrijdag middag, kort voor de start van de sloop, nog restte, was niet meer dan vergane glorie. Toch riep één van de nieuwsgie rigen buiten het hek: "Zonde hè." "We hebben wel honderdenéén plannen ingediend," herinnerde Stan Uyland van BMU zich. "Het laatste ontwerp van Bentink Architecten uit Baarn werd goedgekeurd. De welstandscommissie is uiterst kritisch geweest, want er moest een markant gebouw in de plaats komen voor het St. Jozef-gebouw. Uiteindelijk is het na overleg met de toenmalige wet houder Visser toch zover gekomen. Van het pand was niets meer te maken. Daar. zijn we niet trots op, maar we zijn wel blij dat we nu appartementen kunnen gaan bouwen. Het wordt een markant complex." Verenigingsgebouw De officiële naam van het pand was 'Verenigingsgebouw', maar in de volks mond werd dit later St. Jozefgebouw, omdat de gelijknamige jongelingen vereniging er gebruik van maakte. Pas tor Steenhoff mag gerust als de bouw- voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS Telefoon 033 - 4729097 zie pagina Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 kilo kilo kilo pastor worden beschouwd, toen het rechtse deel van het gebouw in 1871 van de grond kwam. Het deed dienst als school voor de eerste jongensschool in Soest, de Bonifaciusschool. In 1934 werd het gebouw uitgebreid door Arnold Brouwer en later verkocht de parochie Petrus en Paulus het monu ment aan een danscentrum die het op zijn beurt een transactie met de BMU overeenkwam Het nieuwe complex krijgt de naam Vïsserstaete, waarmee de rol van Visser in de herinnering zal blijven. Over on geveer drie weken wordt begonnen met de nieuwbouw die omstreeks september volgend jaar gereed moet zijn. Het com plex komt te bestaan uit 28 apparte menten, variërend in prijs van 268.000 tot 620.000 gulden. Op het moment dat de sloop begon, waren er nog zeven Het verenigingsgebouw toen en nu. Jan Visser (links) en Stan Uyland van de BMU zagen vrijdagmiddag de eerste ste nen met een doffe knal in de braak liggende tuin terechtkomen. appartementen te koop, al waren er toen al opties op drie van deze wonin gen genomen. De verkoop is in handen van de makelaarskantoren Boon en Schoeman. Visser overhandigde Stan Uyland vrijdagmiddag een uitvergrote zwartwit foto van het pand in betere tijden. Dit gebeurde in de tuin, dezelfde tuin waar Visser tijdens de verkiezingsstrijd in 1990 een schandpaal plaatste, omdat hij het zo jammer vond dat het gebouw aan het vervallen was. "Daarom ook ben ik meteen met Uyland gaan praten, toen ik wethouder werd," aldus Visser. Patricia Zorko verlaat het politie korps van district Eemland-Noord. De plaatsvervangend districtschef is per 1 oktober benoemd en bevorderd tot chef van het district Rijn en IJssel. Dit westelijke district van Utrecht omvat onder meer de plaatsen Woer den, Harmeien, Vleuten en De Meern. Zorko kwam op 1 april 1993 naar Soest als rayonchef en werd plaats vervanger van districtschef W. Schutzmann. Nog niet bekend is wie Zorko in Eemland-Noord opvolgt. Een twaalfjarige jongeh heeft vrijdagavond geld moeten afstaan toen hij met een mes werd bedreigd. Dit gebeurde om ongeveer tien uur op de Bosstraat. Het slachtoffer moest ook enkele spullen afgeven, die de politie omschrijft als 'kleinig heden'. Een signalement van de dader is be kend bij de politie. De messentrekker is ongeveer veertien jaar en heeft een buitenlands uiterlijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. Maak gebruik van de fantastische introductie aanbiedingen op de Marea: of Airco met klimaatregeling van 3.150,- Voor 1.500,- of LPi installatie van 3.950,- voor 2.450,- of Rentevrije lening van 15.000,-* maximale loopptijd 36 maanden 'Vraag neer onze voowaarden AMERSFOORT: Amsterdamseweg 19, tel.: 033-46 35 535 SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-60 13 227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1