rr: En dit zijn de knallers van deze week: 229 Uitvoering verkeersplannen van klankbordgroepen kost 25 miljoen 129,' .JÊLm Onzekerheid terrein Molendael blijft kwaliteits kleurenfi COMBI VAN ESSEN De Galant Diamond 1.8 GLi autosmeeing ^S>tzatc.h Piek in aanvraag rijbewijs 6027493 ^Van Breukelen «BIP: WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 75e JAARGANG NO. 8 Tevredenheid over experiment hoofdwegenstructuur GRATIS SCHOONHEIDSBEHANDELING Bij aankoop van 3 verzorgende produkten Herfst-aanbieding CLozduzoif fOcur tadons ONGEMAKKEN VOORDEEL BIJ DIMA Werken aan onze straat, extra voordeel voor u. zie pagina 8 3 Actueel 5 Actueel 13 Sport 9 Extra Bijlagen WD en CDA willen twee surveillanten extra bij politie Overvallers nemen geld uit woning mee Meilof: terug naar de natuur; Ondernemer: golfbaan Meer personeel moet wachttijden voorkomen Uitstel jeugdhonk wegens nieuwe structuur SWS 3 Hollandse haringen bakje crabsalade RUUD SMIT visspecialiteiten Hamlappen Unox chicken tonight diverse smaken Witte druiven VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest KLAREN 1 TROMP A. van der Lee 5 Vast-gped 5.499,- voordeel!!! Normaal 41.494,- Smeeing Bonus 5.499.- Nu 35.995,- Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30 Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG n Rotondes, verkecrsremmende drempels, 30 kilometerzones, plateaus, fietstunnels en middengeleiders. Bijna alle denkbare fysieke verkeers maatregelen zijn ter sprake gekomen in de klankbordgroepen die in sep tember hebben gestoeid met het Koningsweg-tracé en de wijk Soestdijk. De inspraakprocedure voor de bevolking is vandaag gestart, in december heeft de gemeenteraad het laatste woord. Als alle aanbevelingen worden uitgevoerd, is ongeveer 25 miljoen gulden nodig. De Koningsweg-route slurpt een slor- nier ingesteld, dat het doorgaande ver- De spoorwegovergang in Soest-Zuid blijft een knelpunt. dige 22 miljoen gulden op. In maart van dit jaar ging de raad nog uit van 21 mil joen gulden. Voor elke kruising van dit tracé tussen de Biltseweg en de Birk- straat zijn maatregelen bedacht, die va riëren van rotondes tot middengeleiders. Het grootste knelpunt blijft de spoor wegovergang in Soest-Zuid, waarvoor nog geen oplossing is aangedragen. Ver der onderzoek is noodzakelijk, aldus de afdeling verkeer van de gemeente. Eenrichtingsverkeer In het noordoostelijke deel van Soest dijk wil de klankbordgroep een 30 kilometerzone instellen en wordt een richtingsverkeer op een dusdanige ma keer en het vrachtverkeer uit de wijk wordt gemeden. De bestaande afsluitin gen moeten verdwijnen. Daarnaast zou de snelheid van het ver keer in de Koninginnelaan en de Nieuw- straat omlaag moeten worden gebracht. De klankbordgroep denkt aan snel heidsremmers, de afdeling verkeer aan een reconstructie. Dit laatste zou onge veer 2,5 miljoen gulden kosten, de ove rige maatregelen in Soestdijk zeven ton. De raad was uitgegaan van in totaal vijf ton. Voor zowel het Koningsweg-tracé als de wijk Soestdijk was een aparte klank bordgroep samengesteld met vertegen woordigers van belanghebbende instel- Ook 's avonds. mooi voor mindergeld bij: udio ance Andeweg Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 van katoen/polyester in de kleuren camel, groen en marine Normale prijs 169,00 OQ 00 nu Maten 46-58, 49-59, 24-29 HERENMODE SOESTERBERGSESTRAAT 51, SOEST; TEL. 035 - 6012400 Uw Herenmode specialist. lingen en verenigingen. Ze werden on dersteund door ambtenaren en externe deskundigen. Het is voor het eerst in de Soester geschiedenis dat burgers op een dergelijke wijze een voorzet kunnen ge ven aan het gemeentebestuur. Tevredenheid Tot nu toe functioneert deze procedure tot tevredenheid, stelt het college. Hoe de burgers daar uiteindelijk over den ken, zal pas duidelijk worden, nadat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit heeft genomen. Dan is bekend in hoe verre de aanbevelingen van hen zijn overgenomen. In de klankbordgroep Soestdijk is door de zestien burgers in elk geval verheugd gereageerd op de concensus die is be reikt. In het door Arends Samhoud (het externe bureau dat door de ge meente is ingeschakeld voor de begelei ding) opgestelde rapport wordt de con clusie getrokken dat er begrip is ont staan voor eikaars standpunten en wen sen. Iedereen heeft water bij de wijn De zestien burgers die zich hebben be zig gehouden met de Koningsweg-route noemen de klankbordgroep een 'prettig en interessant' experiment. Ze bena drukken dat het voorstel tot stand is gekomen na het sluiten van compromis sen. Het merendeel van de belangen is erin verwerkt en de klankbordgroep hoopt dat ze daarmee het gemeentebe stuur op het juiste spoor heeft gezet, zodat er een plan van aanpak komt, waarin iedereen zich kan vinden. Meer over de hoofdwegenstructuur op pagina 3. (zie pag. 2 in dit blad) KOOK- TAFELCULTUUR KAD0& DESIGN Van Weedestraat 54a - Soest Koningswegtracé: veel maatregelen. Oost-Soestdijk wordt "semi-open". Toch steun Kunstuitleen. Opnieuw subsidie sport- en spelproject. Geschrokken SEC herstelt zich knap. Soest sluit de deur. in tweede klasse. Verkrampt So VoCo snel onder de douche. Shot ligt halverweg nog op koers. Het Groot Soester Dictee der Nederlandse taai. Verhuizing MC Molendael: geslaagde operatie. Seniorenpagina. Op 't Hoogt Het ziet ernaar uit dat Soest twee extra politie-surveillanten erbij krijgt. Komt het college niet met een voor stel, dan zullen de fracties van de VVD en het CDA dit vanmiddag met een motie afdwingen. Ondanks dat de gemeente de ko mende jaren minder goed bij kas zit, willen beide fracties elk jaar 144.000 gulden uittrekken om de surveillan ten te betalen. Op dit moment wer ken in Soest al vijf surveillanten met financiële steun van de gemeente. De fracties van de WD en het CDA hebben, inclusief de wethouders Neks Blommers (financiën) en Ries van Logtenstein (verkeer en milieu) veertien van de 27 zetels in de raad. Tenzij de wethouders tegen de stroom in zwemmen, is het behalen van een meerderheid voor de WD en het CDA dus een kwestie van de hand opsteken. Twee bewoners van de Turfstreek zijn zaterdagavond in hun woning overvallen en beroofd van een onbe kend geldbedrag. Ze stonden het geld af onder bedreiging van geweld. De politie kan en wil niet zeggen of de overvallers wapens bij zich had den. De 52-jarige man en tien jaar jongere vrouw zijn eigenaar van een horeca zaak aan de Steenhoffstraat. Na thuiskomst drong een aantal overval lers de woning binnen. Nadat ze geld hadden gekregen, gingen ze er in een lichtkleurige personenauto vandoor. Buurtonderzoek in de omgeving van de woning aan de Turfstreek en de zaak aan de Steenhoffstraat leverde niets op. Het onderzoek wordt voort gezet door de politie die verder geen mededelingen doet. De kans dat de gemeente het Zonnegloren-terrein koopt en het vervolgens terug geeft aan de na tuur, is aanzienlijk geslonken. De WD, het CDA en de BAM zien het plan van Wiebe Meijof (GPV/ SGP/RPF) niet zo zitten. Sinaï Centrum, het joodse centrum voor psychiatrische hulp, heeft het terrein aan de Soesterbergsestraat van Medisch Centrum Molendael gekocht. Per 1 ja nuari a.s. is Sinaï de nieuwe eigenaar. Het centrum besloot eerder dit jaar ech ter af te 'zien van een grote vestiging in Soest en moet het terrein kwijt. Een koper is, zover bekend, niet gevonden. Het bestemmingsplan laat niets anders toe dan een centrum in.de gezondheids zorg. Meilof had vorige maand voorgesteld het terrein te kopen. Er zou ongeveer zeven miljoen gulden nodig zijn. Dit geld zou de gemeente volgens Meilof kunnen halen bij de directie van Royal Pare dat in ruil daarvoor de apparte menten op het voormalige terrein van het Soester Natuurbad permanent zou mogen laten bewonen. Zonder die toe zegging is het de vraag of het Royal Pare Plan in zijn totaliteit haalbaar is. Gemeentebelangen Groen Soest en D66 willen niets van een dergelijke 'deal' weten, omdat ze pertinent tegen permanente bewoning van het zwem bad-terrein zijn. Hoewel er eerder en thousiast op het idee van Meilof was gereageerd, haakten de WD, het CDA en BAM nu ook af en is een meerder heid ondenkbaar. Toch zal Meilof vandaag tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeen teraad zijn voorstel in stemming laten brengen. Volgens hem laten de tegen standers een unieke kans liggen om het terrein terug te geven aan de natuur. "We kunnen in één klap compenseren dat we de laatste tijd zoveel natuur heb ben opgeofferd aan woningbouw," aldus Meilof. Golfbaan Als het aan Evert Hooijer ligt, wordt op het terrein van Medisch Centrum Molendael een golfbaan met 27 holes aangelegd. De Soester ondernemer ont vouwde zijn plannen maandag in een brief aan de gemeenteraad. Hooijer's droom zou betrokken moeten worden bij de eventuele onderhandelingen over het terrein dat vorige week is verlaten door Molendael. In eerste instantie gaf maandag alleen de WD-fractie te kennen iets in het plan van Hooijer te zien. De WD merkte daarbij op dat het Monnicken- bos toch is afgevallen als reële locatie voor een golfbaan. Het CDA daarentegen verwees de Soes ter naar Sinaï Centrum dat de nieuwe eigenaar van het terrein wordt. De ge meente kan op dit moment, aldus het CDA, geen rol spelen. Hooijer, die al verschillende keren met een golfbaan-projectontwikkelaar op het terrein is gaan kijken, denkt met 27 banen voldoende ondergrond te hebben voor een goede exploitatie van het golf- complex. Bij de aanleg zouden de in gang, de parkeerplaatsen en villa Tjemara behouden kunnen blijven. De gemeente verwacht dat in 1997 zo'n 5100 mensen een nieuw rijbe wijs moeten hebben. Dat is bijna vier keer zoveel als andere jaren. De piek wordt veroorzaakt doordat op 1 oktober 1986 de geldigheidsduur van een rijbewijs van vijf jaar naar een vernieuwingstermijn van tien jaar is gegaan. Naast deze aanvraagpiek heeft de afde ling Publiekszaken ook te maken met het doorvoeren van de 36-urige werk week en de middagopenstelling per 1 januari 1997. Er moet extra personeel worden aangetrokken om te voorkomen drt mensen te lang in de rij moeten staan. "Het gaat dan om een oproep kracht, die tijdelijk gaat werken", vertelt Ben Moons, hoofd van de afdeling. "We hebben twee machines die rijbewij zen en paspoorten kunnen produceren. Maar op dit moment zijn er niet genoeg mensen om continu iemand vrij te ma ken voor de rijbewijzen. Dat betekent dat er op gewilde uurtjes, zoals donderdagavond, opstoppingen kunnen ontstaan. Een oproepkracht zou steeds beschikbaar kunnen zijn voor mensen die een nieuw rijbewijs willen." Het nieuwe personeelslid zal zichzelf terugverdienen, want de extra rijbewij zen leveren ook meer inkomsten op. Voor april volgend jaar is geen be sluit te verwachten over een jeugd honk in Soest. Een structuurwijziging binnen de Stichting Welzijnswerk Soest (SWS) is de oorzaak van het nieuwe uitstel. Omdat de SWS de opzet van het jeugdhonk voor zijn rekening moet nemen, wordt het verstandiger ge acht te wachten totdat de herstructu rering achter de rug is in plaats van een besluit te nemen bij de begrotingsbehandeling (vandaag): De structuur van de SWS is de afge lopen maanden onderzocht. Een van de aanbevelingen, die deze week be kend worden gemaakt, behelst de verandering van de organisatiestruc tuur binnen de Stichting. Waarschijnlijk zal het gemeentebe stuur hierover in januari een besluit nemen. d. (t.w.v. 4,95) Van Weedestraat 149 - Soest - tel. 035 - 601 52 88 FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO Zuidpromenade 15, Soest, Tel.: 601 28 74 esi n TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT voor een degelijke taaltraining ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS Telefoon 033 - 4729097 onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3 Autobedrijf UI I HULN Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 24 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN K0PIEERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWIG 9, 3762 EP SOESI TEL 035 6014706 FAX 6026856 zie pagina HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Varkenshaas per kilo18.95 Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar A MITSUBISHI De Mitsubishi Galant Diamond met standaard stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, hoofdsteunen voor en achter en nu ook airco. SOEST: Koningsweg 14, tel. 035-60 13 227 t' X) 11

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1